(EU) 2021/128Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/128, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Publikováno: Úř. věst. L 40, 4.2.2021, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2021 Nabývá účinnosti: 11. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/128,

ze dne 3. února 2021,

kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 má být roční strop výdajů Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) na období 2021–2027 tvořen maximálními částkami dílčího stropu pro výdaje související s trhem a přímými platbami stanovenými v příloze I nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (2).

(2)

V souladu s čl. 11 odst. 6 třetím pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí ohledně snížení částky přímých plateb podle čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení a výsledné odhadované prostředky získané ze snížení pro kalendářní rok 2020. V souladu s čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení mají být odhadované prostředky získané z uvedeného snížení plateb k dispozici jako podpora Unie financovaná z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí uvolnit v rozpočtovém roce 2021 určitý procentní podíl svého ročního vnitrostátního stropu pro přímé platby na kalendářní rok 2020 jako dodatečnou podporu v rámci EZFRV.

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 2 šestým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámilo několik členských států Komisi své rozhodnutí uvolnit určitou částku podpory, která má být financována z EZFRV v rozpočtovém roce 2021, jako přímé platby na kalendářní rok 2020.

(5)

Příslušné vnitrostátní stropy stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 byly následně upraveny.

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2020/2093 musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v článku 4 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.

(7)

Je proto nezbytné upravit čistý zůstatek, který je k dispozici pro výdaje EZZF na rozpočtové roky 2021 až 2027. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Čistý zůstatek, který je k dispozici pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu na rozpočtové roky 2021 až 2027, je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


PŘÍLOHA

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

(v milionech EUR)

Rozpočtový rok

Částky dané k dispozici pro EZFRV

Částky převedené z EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

Čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

 

 

 

41 257,000

2023

 

 

 

41 518,000

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU