(EU) 2021/114Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/114, ze dne 25. září 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o Arménii a Vietnam

Publikováno: Úř. věst. L 36, 2.2.2021, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/114,

ze dne 25. září 2020,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o Arménii a Vietnam

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení (EU) č. 978/2012 stanoví kritéria pro poskytnutí celních preferencí v rámci obecného režimu systému všeobecných preferencí (dále jen „systém GSP“).

(2)

Nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která byla Světovou bankou zařazena mezi země s vysokými příjmy nebo země s vyššími středními příjmy po dobu tří po sobě následujících let, nebo země, která využívá preferenční ujednání pro přístup na trh, které poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém GSP v podstatě pro veškerý obchod, nemá využívat systém GSP.

(3)

Seznam zemí zvýhodněných v rámci systému GSP je stanoven v příloze II nařízení (EU) č. 978/2012. Podle uvedeného nařízení má Komise do 1. ledna každého roku přezkoumat přílohu II za účelem změny statusu zemí uvedených na seznamu podle kritérií stanovených v článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Podle nařízení (EU) č. 978/2012 země zvýhodněná v rámci systému GSP a hospodářské subjekty mají mít dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému GSP. Systém GSP by proto měl pokračovat po dobu jednoho roku ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o vyřazení zvýhodněné země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) a po dobu dvou let od data uplatnění preferenčního ujednání pro přístup na trh na základě čl. 4 odst. 1 písm. b).

(5)

Arménie byla v letech 2018, 2019 a 2020 Světovou bankou zařazena mezi země s vyššími středními příjmy. Proto již Arménie není způsobilá pro status země zvýhodněné v rámci systému GSP v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 a měla by být vyňata ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v příloze II uvedeného nařízení, s použitelností ode dne 1. ledna 2022.

(6)

V čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 jsou stanovena specifická kritéria způsobilosti pro poskytování celních preferencí v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (dále jen „režim GSP+“) zemím zvýhodněným v rámci systému GSP. Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ je stanoven v příloze III nařízení (EU) č. 978/2012.

(7)

V důsledku toho, že k 1. lednu 2022 přestane být Arménie zemí zvýhodněnou v rámci systému GSP, měla by rovněž přestat být zemí zvýhodněnou v rámci režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012. Arménie by proto měla být vyňata z přílohy III uvedeného nařízení, s použitelností ode dne 1. ledna 2022.

(8)

Dne 1. srpna 2020 se na Vietnam začalo uplatňovat preferenční ujednání o přístupu na trh. V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 978/2012 by Vietnam měl být rovněž vyňat z přílohy II uvedeného nařízení. V souladu s předchozími postupy ve srovnatelných případech a v zájmu zajištění právní jistoty a zabránění nepřiměřené administrativní zátěži by se mělo vynětí Vietnamu z přílohy II použít ode dne 1. ledna 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 978/2012 se mění takto:

1.

V příloze II se v záhlaví „Země zvýhodněné v rámci obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a)“ ze sloupců A a B vyjímají tyto abecední kódy a odpovídající země:

a)

AM Arménie;

b)

VN Vietnam.

2.

V příloze III se ze sloupců A a B vyjímá tento abecední kód a odpovídající země:

AM Arménie

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2021.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 1 odst. 2 se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. b) se použije ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2020

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU