(EU) 2021/97Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/97, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost

Publikováno: Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 208-213 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2021 Nabývá účinnosti: 16. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/208


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/97,

ze dne 28. ledna 2021,

kterým se mění a opravuje nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydává certifikační specifikace a pravidelně je aktualizuje, aby stále odpovídaly svému účelu. Aktualizované verzi certifikační specifikace však není povinno při výrobě nebo v provozu vyhovět letadlo, jehož návrh již byl certifikován. Za účelem podpory zachování letové způsobilosti a zlepšení bezpečnosti by proto mělo být stanoveno, aby tato letadla musela vyhovět dodatečným požadavkům na letovou způsobilost, které nebyly zahrnuty v původní certifikační specifikaci v době certifikace návrhu. Tyto dodatečné požadavky na letovou způsobilost jsou stanoveny nařízením Komise (EU) 2015/640 (2).

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/133 (3) byly do bodu 26.60 přílohy I nařízení (EU) 2015/640 vloženy dodatečné požadavky na letovou způsobilost, pokud jde o dynamické podmínky sedadel cestujících a palubních průvodčích ve velkých letounech nově vyrobených podle návrhu, který již agentura certifikovala. Požadavkům bodu 26.60 musí vyhovět velké letouny, pro něž je individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé dne 18. února 2021 nebo později. Z důvodu zpoždění výroby letounů způsobených pandemií COVID-19 bude některým letadlům, jimž mělo být osvědčení letové způsobilosti vydáno před 18. únorem 2021, toto osvědčení vydáno až po tomto datu. Aby odvětví nevznikla další zátěž kvůli nutnosti překvalifikovat sedadla v těchto letounech podle dynamických podmínek, měly by být letouny, jejichž výroba se opozdila v důsledku pandemie COVID-19, osvobozeny od plnění požadavků bodu 26.60.

(3)

Z tohoto důvodu by datum vydání prvního individuálního osvědčení letové způsobilosti uvedené v bodě 26.60 přílohy I nařízení (EU) 2015/640, které je v současné době stanoveno na 18. února 2021, mělo být uvedeno do souladu s datem použitelnosti seznamu modelů letounů nepodléhajících určitým ustanovením přílohy I nařízení (EU) 2015/640, který je uveden v dodatku I prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1159 (4), tedy 26. února 2021. Vzhledem k tomu, že časový rozdíl je minimální, nemělo by to mít žádný významný dopad na bezpečnost letectví. Nařízení (EU) 2015/640 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1159 zavedlo nové požadavky na stárnoucí letadla. Z bodu 26.334 přílohy I nařízení (EU) 2015/640 konkrétně vyplývá, že údaje o přípustnosti poškození budou muset vypracovat všichni držitelé doplňkového typového osvědčení vydaného před 1. zářím 2003 bez ohledu na to, zda provozovatelé tyto údaje skutečně požadují, či nikoli. Aby byla zátěž pro odvětví úměrná, záměrem vždy bylo, že se tyto údaje budou vypracovávat, pouze pokud to provozovatelé budou považovat za potřebné a požádají-li o ně. Nařízení (EU) 2015/640 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením se týkají změn zavedených prováděcím nařízením (EU) 2020/1159, které se použijí ode dne 26. února 2021. Z důvodu jednotnosti by se proto rovněž toto nařízení mělo použít ode dne 26. února 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2015/640 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (EU) 2015/640 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. února 2021, s výjimkou bodu 1 přílohy I, který se použije ode dne 16. února 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/133 ze dne 28. ledna 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení dodatečných nových specifikací letové způsobilosti (Úř. věst. L 25, 29.1.2019, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1159 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014 a (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost (Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 14).


PŘÍLOHA I

Příloha I k nařízení (EU) 2015/640 se mění takto:

(1)

článek 26.60 se nahrazuje tímto:

26.60   Nouzové přistání – dynamické podmínky

Provozovatelé velkých letounů užívaných pro obchodní leteckou přepravu cestujících, které získaly typové osvědčení dne 1. ledna 1958 nebo později, pro něž je individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé dne 26. února 2021 nebo později, musí pro každý konstrukční návrh typu sedadla, jehož obsazení bylo schváleno pro pojíždění, vzlet nebo přistání, prokázat, že osoba na tomto sedadle je chráněna proti působení zátěže vyplývající z podmínek nouzového přistání. Prokázání se provede jedním z těchto způsobů:

a)

úspěšně ukončené dynamické zkoušky;

b)

racionální analýza poskytující rovnocennou bezpečnost na základě dynamických zkoušek sedadla podobného konstrukčního návrhu.

Povinnost stanovená v prvním odstavci se nevztahuje na tato sedadla:

a)

sedadla posádky v pilotním prostoru;

b)

sedadla v letounech s malým počtem sedadel, které se používají pro nepravidelný provoz v obchodní letecké dopravě na vyžádání;

c)

sedadla v modelu letounu uvedeném v tabulce A.1 dodatku 1 a nesoucí výrobní číslo přidělené výrobcem uvedené v této tabulce.“;

(2)

Dodatek 1 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 1

Seznam modelů letounů nepodléhajících určitým ustanovením přílohy I (části 26)

Tabulka A.1

Držitel TC

Typ

Modely

Výrobní číslo přidělené výrobcem

Ustanovení přílohy I (část 26), která se NEPOUŽIJÍ

Boeing Company

707

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

720

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Všechna

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-8

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F,DC-9-32F (C-9 A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

Všechna

26.301 až 26.334

Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Všechna

26.301 až 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Všechna

26.301 až 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Všechna

26.301 až 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Všechna

26.301 až 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159 A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Všechna

26.301 až 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Všechna

26.301 až 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24,24 A,24B,24B-A,24D, 24D-A,24F,24F-A,25,25B,25C,25D,25F

Všechna

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Všechny

 

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Všechny

 

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Všechna

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Všechny

 

26.301 až 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Všechny

 

26.301 až 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Všechna

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Všechna

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Všechny

 

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Všechna

26.301 až 26.334

TUPOLEV, akciová společnost

TU-204

204-120CE

Všechna

26.301 až 26.334

AIRBUS

řada A320

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 a 10360

26.60

AIRBUS

řada A321

A321-271NX, A321-251NX

10071, 10257, 10371 a 10391

26.60

AIRBUS

řada A330

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011 a 2012

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

řada ATR 72

ATR72-212 A

1565,1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642,1649,1657, 1660, 1661

26.60

Boeing Company

řada 737

737-8 a 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60


PŘÍLOHA II

V článku 26.334 přílohy I se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Na žádost provozovatele, který je povinen splnit požadavky čl. 26.370 písm. a) bodu ii), držitel schválení změny, které bylo vydáno přede dnem 1. září 2003:

i)

u změn a zveřejněných oprav určených v souladu s čl. 26.332 písm. a) bodem i) a čl. 26.332 písm. a) bodem iii) provede posouzení přípustnosti poškození;

ii)

zavede a zadokumentuje související prohlídku přípustnosti poškození, pokud již nebyla provedena.

b)

Držitel schválení změny předloží údaje o přípustnosti poškození, jež vyplynuly z posouzení provedeného v souladu s písm. a) bodem i), ke schválení agentuře:

i)

do 24 měsíců od obdržení žádosti v případě žádostí obdržených přede dnem 26. února 2023, nebo

ii)

přede dnem 26. února 2025 nebo do dvanácti měsíců od obdržení žádosti, podle toho, co nastane později, v případě žádostí přijatých dne 26. února 2023 nebo později.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU