(EU) 2021/81Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/81, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje výtažek z cibule Allium cepa L. jako základní látka a mění se příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 29, 28.1.2021, s. 12-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/81,

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje výtažek z cibule Allium cepa L. jako základní látka a mění se příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1) , a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. září 2018 obdržela Komise od společnosti Institut de l’agriculture et de l’alimentation Biologique (ITAB) žádost o schválení výtažku z cibule Allium cepa L. jako základní látky. K uvedené žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad předložil Komisi technickou zprávu o výtažku z cibule Allium cepa L. dne 12. prosince 2019 (2). Dne 18. května 2020 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení.

(3)

Z informací, které žadatel předložil, vyplývá, že výtažek z cibule Allium cepa L. splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Jeho hlavním využitím navíc není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze jej použít pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky. Proto by měl být považován za základní látku.

(4)

Poté, co byly žádost i všechny související dokumenty přezkoumány, lze očekávat, že výtažek z cibule Allium cepa L. obecně splní požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkumu. Proto je vhodné výtažek z cibule Allium cepa L. schválit jako základní látku.

(5)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky pro schválení.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení základní látky

Výtažek z cibule Allium cepa L. specifikovaný v příloze I se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2019. Technická zpráva o výsledcích konzultací s členskými státy a úřadem EFSA ohledně žádosti týkající se výtažku z cibule Allium cepa L. jako základní látky pro použití při ochraně rostlin coby fungicidu v případě brambor, rajčat a okurek. EFSA supporting publication 2019:EN-1767. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1767.

(3)  Konečná zpráva o přezkumu týkající se výtažku z cibule Allium cepa L. jako základní látky dokončená Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na jeho zasedání dne 22. října 2020 za účelem schválení výtažku z cibule Allium cepa L. jako základní látky v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 (SANTE/10842/2020 Rev2).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název Identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

Výtažek z cibule Allium cepa L.

č. CAS: nepřiděleno

č. CIPAC: nepřiděleno

Nepoužije se

Cibule použité k přípravě výtažků musí mít potravinářskou jakost odpovídající požadavkům uvedeným v monografiích WHO o vybraných léčivých rostlinách (svazek 1, Ženeva, 1999), jež se týkají Bulbus Allii Cepae.

17.2.2021

Výtažek z cibule Allium cepa L. musí být použit v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkumu týkající se výtažku z cibule Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 Rev2), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


PŘÍLOHA II

V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název Identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

„23

Výtažek z cibule Allium cepa L.

č. CAS: nepřiděleno

č. CIPAC: nepřiděleno

Nepoužije se

Cibule použité k přípravě výtažků musí mít potravinářskou jakost odpovídající požadavkům uvedeným v monografiích WHO o vybraných léčivých rostlinách (svazek 1, Ženeva, 1999), jež se týkají Bulbus Allii Cepae.

17.2.2021

Výtažek z cibule Allium cepa L. musí být použit v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkumu týkající se výtažku z cibule Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 Rev2), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU