(EU) 2021/80Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/80, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje oxid uhličitý jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 29, 28.1.2021, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/80,

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje oxid uhličitý jako základní látka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. února 2018 obdržela Komise od společnosti Dr. Knoell Consult GmbH žádost o schválení potravinářského oxidu uhličitého (E 290) jako základní látky (č. CAS 124-38-9). Žádost se týkala použití této látky po sklizni jako fumigantu proti hmyzu a roztočům.

(2)

Oxid uhličitý je již schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin od 1. září 2009 (2) a je zařazen do části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(3)

V současnosti je oxid uhličitý povolen a uváděn na trh v několika členských státech jako přípravek na ochranu rostlin. Specifikace týkající se identity látky uvedené v žádosti o schválení základní látky jsou totožné se specifikacemi schválené účinné látky.

(4)

Ačkoli čl. 23 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že potravina se považuje za základní látku, vylučuje čl. 23 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení schválení potravinářského oxidu uhličitého, jelikož určitá látka může být vedle jiných kritérií schválena jako základní látka pouze tehdy, není-li uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin. To je však v současnosti případ potravinářského oxidu uhličitého.

(5)

Tímto nařízením není dotčeno předložení nové žádosti o schválení oxidu uhličitého jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 po skončení doby platnosti stávajícího schválení oxidu uhličitého jako účinné látky a po stažení nebo skončení doby platnosti všech povolení přípravků na ochranu rostlin sestávajících z oxidu uhličitého.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka oxid uhličitý (E 290) se neschvaluje jako základní látka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU