(EU) 2021/79Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/79, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka topramezon (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 29, 28.1.2021, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/79,

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka topramezon

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. Dne 9. prosince 2003 Komise v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 91/414/EHS přijala rozhodnutí 2003/850/ES (3) týkající se účinné látky topramezon (dříve BAS 670H).

(2)

Dne 12. května 2003 předložila společnost BASF Aktiengesellschaft (nyní BASF SE) Francii žádost o zařazení topramezonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS v souladu s čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice. Rozhodnutím 2003/850/ES bylo potvrzeno, že příslušná dokumentace v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS bylo provedeno posouzení účinků topramezonu na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí pro použití navrhovaná žadatelem. Francie předložila dne 21. července 2006 Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) návrh zprávy o posouzení.

(4)

Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Dne 13. ledna 2014 předložil úřad Komisi svůj závěr (4) o posouzení rizik účinné látky topramezon z hlediska pesticidů.

(5)

Dopisem ze dne 29. června 2020 společnost BASF SE stáhla žádost o schválení topramezonu.

(6)

Vzhledem ke stažení žádosti by topramezon neměl být schválen.

(7)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti týkající se účinné látky topramezon podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neschválení účinné látky

Účinná látka topramezon se neschvaluje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2003/850/ES ze dne 4. prosince 2003, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení BAS 670H a thiosíranu stříbrného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 322, 9.12.2003, s. 28).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance topramezone. EFSA Journal 2014;12(2):3540, 82 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3540.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU