(EU) 2021/56Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/56 ze dne 20. ledna 2021, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

Publikováno: Úř. věst. L 24, 26.1.2021, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. února 2021 Nabývá účinnosti: 15. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/56

ze dne 20. ledna 2021,

kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem společné rybářské politiky, který je vymezen v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3), je zajistit využívání biologických mořských zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(2)

Rozhodnutím Rady 98/392/ES (4) Unie schválila Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací (5), které obsahují zásady a pravidla týkající se zachování a řízení živých mořských zdrojů. V rámci širších mezinárodních závazků se Unie podílí na úsilí o zachování populací ryb v mezinárodních vodách.

(3)

Rozhodnutím Rady 2006/539/ES (6) Unie schválila Úmluvu o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (dále jen „úmluva“).

(4)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (dále jen „IATTC“) má pravomoc přijímat rozhodnutí (dále jen „usnesení“) s cílem zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů v oblasti úmluvy. Usnesení jsou pro smluvní strany závazná. V zásadě jsou usnesení určena smluvním stranám úmluvy, obsahují však rovněž povinnosti pro soukromé hospodářské subjekty (např. velitele plavidel). Usnesení vstupují v platnost 45 dní po jejich přijetí a v případě Unie musí být provedena do práva Unie co nejdříve.

(5)

Rozhodnutím Rady 2005/938/ES (7) Unie schválila Dohodu o mezinárodním programu na ochranu delfínů (dále jen „dohoda“), kterou byl zřízen mezinárodní program na ochranu delfínů (IDCP).

(6)

Podle článku XIV dohody má IATTC hlavní úlohu při koordinaci provádění dohody a při provádění opatření, jež budou přijata v rámci IATTC.

(7)

V rámci mezinárodního programu na ochranu delfínů odpovídá zasedání stran za přijetí opatření, jejichž prostřednictvím se má postupně snižovat vedlejší úmrtnost delfínů při lovu tuňáků pomocí košelkových nevodů v oblasti působnosti této dohody na úroveň blížící se nule, a to díky stanovení ročních omezení. Tato opatření se stávají pro Unii závazná.

(8)

Usnesení byla naposledy provedena nařízením Rady (ES) č. 520/2007 (8).

(9)

Vzhledem k tomu, že usnesení budou na výročních zasedáních IATTC pravděpodobně měněna, a za účelem jejich rychlého začlenění do práva Unie, posílení rovných podmínek a další podpory dlouhodobě udržitelného řízení populací by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o následující aspekty: technické specifikace lovných šňůr na žraloky, období zastavení rybolovu, lhůty pro vykazování zařízení s uzavíracím mechanismem (dále jen „zařízení FAD“), ustanovení týkající se konstrukce a nasazení zařízení FAD, lhůty pro shromažďování údajů, oblasti a zmírňující opatření na ochranu mořských ptáků, účast vědeckých pozorovatelů, informace vztahující se k regionálnímu rejstříku plavidel, odkaz na tabulku pro poskytování údajů pro lodní deníky a záznamy vykládky, statistický dokument pro tuňáka velkookého, několik lhůt pro podávání zpráv a pokyny ke snížení úmrtnosti mořských želv. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (9). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)

Přenesením pravomocí stanoveným v tomto nařízení by nemělo být dotčeno provedení budoucích usnesení v právních předpisech Unie řádným legislativním postupem.

(11)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení provádí všechna opatření IATTC, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 a hlava IV nařízení (ES) č. 520/2007 by měly být zrušeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu týkající se rybolovu v oblasti působnosti úmluvy a vztahující se k populaci tuňáků a příbuzných druhů ryb, jiných druhů ryb ulovených plavidly, která loví tuňáka a příbuzných druhů ryb a druhů, které patří do stejného ekosystému, které jsou dotčeny rybolovem populací ryb, na něž se vztahuje úmluva, nebo které jsou na těchto populacích závislé či jsou s nimi spojené.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie používaná nebo určená k použití pro účely rybolovu v oblasti vymezené v rámci úmluvy.

2.   Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, nejsou jeho použitím dotčena stávající nařízení v odvětví rybolovu, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (10) a nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (11), (ES) č. 1224/2009 (12) a (ES) č. 1185/2003 (13).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1)

„úmluvou“ Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949;

(2)

„oblastí úmluvy“ oblast, na kterou se úmluva vztahuje podle článku III úmluvy;

(3)

„populacemi IATTC“ populace tuňáka a příbuzných druhů nebo dalších druhů ryb ulovených plavidly lovícími tuňáka a příbuzné druhy v oblasti úmluvy;

(4)

„rybářským plavidlem Unie“ každé plavidlo plující pod vlajkou členského státu používané nebo určené k používání pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných plavidel, plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách, jakož i dopravních plavidel vybavených pro přepravu produktů rybolovu, s výjimkou kontejnerových lodí;

(5)

„smluvními stranami“ smluvní strany úmluvy;

(6)

„košelkovým nevodem“ jakákoli kruhová zatahovací síť, jejíž dno je stahováno dohromady kapsovou šňůrou na dně sítě, jež prochází řadou kroužků umístěných podél základního provazu, což umožňuje stažení a uzavření;

(7)

„tropickými tuňáky“ tuňák velkooký, tuňák žlutoploutvý a tuňák pruhovaný;

(8)

„datovými bójemi“ plovoucí zařízení, unášená nebo ukotvená, která jsou rozmístěna vládními nebo uznávanými vědeckými organizacemi nebo subjekty za účelem elektronického shromažďování údajů o životním prostředí, a nikoli na podporu rybolovných činností, a která byla oznámena sekretariátu IATTC;

(9)

„lovným zařízením s uzavíracím mechanismem“ neboli „zařízení FAD“ ukotvené, unášené, plovoucí nebo ponořené předměty nasazené nebo sledované plavidly, včetně využití rádiových nebo satelitních bójí, za účelem shromáždění cílových druhů tuňáka pro rybolovné činnosti košelkovým nevodem;

(10)

„interakcí“ s datovými bójemi interakce, která zahrnuje, obklopení bóje rybolovným zařízením, přivázání nebo připojení plavidla, rybolovného zařízení nebo jakéhokoli dílu či části plavidla k datové bóji nebo přeřezání jejího kotevního lana, ale není na ně omezena;

(11)

„hospodářským subjektem“ fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik vykonávající jakékoli činnosti související s jakoukoli fází produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje produktů rybolovu a akvakultury;

(12)

„výborem SAC“ vědecký poradní výbor zřízený podle článku XI úmluvy;

(13)

„překládkou“ vyložení všech nebo některých produktů rybolovu z paluby plavidla na jiné plavidlo;

(14)

„regionálním rejstříkem plavidel“ rejstřík plavidel IATTC;

(15)

„usnesením“ závazná opatření přijatá IATTC podle článku VII úmluvy;

(16)

„formulářem prohlášení o překládce IATTC“ dokument obsažený v příloze 2 usnesení C-12-07;

(17)

„pozorovatelem“ osoba oprávněná a certifikovaná členským státem nebo smluvní stranou k provádění pozorování, sledování a shromažďování informací na palubě rybářských plavidel;

(18)

„dlouhou lovnou šňůrou“ lovné zařízení složené z hlavní udice, na kterou jsou připevněny vedlejší udice (návazce) vybavené četnými háčky a jejíž délka a vzdálenost mezi háčky závisí na loveném druhu;

(19)

„lovnými šňůrami na žraloky“ jednotlivé šňůry připojené na šňůru plováků nebo přímo na plováky a používané k lovu žraloků, jak je znázorněno na obrázku 1 usnesení C-16-05;

(20)

„velkým kruhovým háčkem“ háček s hrotem otočeným kolmo zpět ke dříku, takže tvoří obecně kruhový nebo oválný tvar, a hrot háčku není odsazen o více než 10 stupňů;

(21)

„dohodou“ Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů (AIDCP);

(22)

„zapečetěnými sádkami“ jakýkoli prostor na palubě plavidla určený pro zmrazení, uchovávání nebo skladování ryb, k němuž byl blokován přístup, aby se zabránilo jeho použití pro tyto účely;

(23)

„WCPFC“ Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu zřízená v rámci Úmluvy o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (14);

(24)

„oblastí překrývajících se kompetencí“ oblast překrývání kompetencí mezi zeměpisnými oblastmi IATTC a WCPFC. Uvedená oblast je část Tichého oceánu vymezená těmito liniemi: rovnoběžkou 50° jižní šířky od jejího průsečíku s poledníkem 150° západní délky až k průsečíku s poledníkem 130° západní délky a rovnoběžkou 4° jižní šířky od jejího průsečíku s poledníkem 150° západní délky až k průsečíku s poledníkem 130° západní délky.

KAPITOLA II

Opatření pro zachování a řízení

Článek 4

Období zákazu rybolovu pro plavidla s košelkovými nevody lovící tropické tuňáky

1.   S cílem provést zákaz rybolovu pro plavidla s košelkovými nevody každý členský stát:

a)

informuje Komisi do 15. června každého roku, které z dvou období zákazu rybolovu, a to od 29. července do 8. října, nebo od 9. listopadu do 19. ledna, se vztahuje na jeho plavidla. Komise oznámí příslušné období zákazu rybolovu sekretariátu IATTC do 15. července každého roku;

b)

informuje o zákazu rybolovu všechny zúčastněné strany ve svém odvětví zpracování tuňáků;

c)

informuje Komisi do 15. června každého roku, že byly tyto kroky učiněny;

d)

zajistí, aby po celou dobu trvání zákazu rybolovu žádná plavidla s košelkovými nevody, která plují pod jeho vlajkou, nelovila ryby v oblasti úmluvy.

2.   V případě, že rybářské plavidlo Unie není schopno vyplout na moře mimo příslušné období zákazu rybolovu uvedené v odst. 1 písm. a) z důvodu události způsobené vyšší mocí, která spočívá ve vyřazení rybářského plavidla v průběhu rybolovných činností mechanickou nebo konstrukční závadou, požárem nebo výbuchem po dobu nejméně 75 po sobě následujících dnů, může členský stát zaslat Komisi žádost o výjimku z období zákazu rybolovu spolu s důkazy nezbytnými k prokázání, že plavidlo nevyplulo na moře z důvodů vyšší moci. Žádost musí být zaslána Komisi nejpozději do dvou týdnů po ukončení příčiny vyšší moci. Komise žádost posoudí a případně ji předá sekretariátu IATTC ke zvážení komisí IATTC nejpozději do jednoho měsíce po ukončení příčiny vyšší moci.

3.   V případě, že Komise informuje členský stát o schválení žádosti uvedené v odstavci 2 IATTC:

a)

nedodrželo-li plavidlo období zákazu rybolovu ve stejném roce, kdy došlo k příčině vyšší moci, plavidlo dodržuje zkrácené období zákazu rybolovu po dobu 40 po sobě následujících dnů v jednom ze dvou období zákazu rybolovu téhož roku namísto úplného zákazu rybolovu stanoveného v odst. 1 písm. a) a Komise neprodleně oznámí sekretariátu IATTC zvolené období zákazu rybolovu; nebo

b)

dodrželo-li plavidlo již období zákazu rybolovu ve stejném roce, během něhož došlo k příčině vyšší moci, plavidlo dodržuje zkrácené období zákazu rybolovu po dobu 40 po sobě následujících dnů v následujícím roce v jednom ze dvou období zákazu rybolovu pro daný rok, což má být oznámeno Komisi nejpozději do 15. července daného roku.

4.   Každé plavidlo, které využívá výjimku uvedenou v odstavci 3, má na palubě pověřeného pozorovatele.

5.   Kromě zákazu rybolovu uvedeného v odstavci 1 musí být rybolov tropických tuňáků v oblasti 96° až 110° západní délky. a mezi 4° severní šířky a 3° jižní šířky zakázán od 9. října do 8. listopadu každého roku.

Článek 5

Zákaz rybolovu u datových bójí

1.   Velitelé plavidel musí zajistit, aby jejich plavidla neinteragovala s datovými bójemi v oblasti úmluvy.

2.   V oblasti úmluvy je zakázáno používat lovná zařízení do jedné námořní míle od ukotvené datové bóje.

3.   Je zakázáno vyzvednout datovou bóji na palubu, pokud to členský stát, smluvní strana nebo vlastník zodpovědný za danou bóji výslovně nepovolí nebo o to nepožádají.

4.   Pokud se lovné zařízení do datové bóje zaplete, musí být zapletené lovné zařízení odstraněno s co nejmenším poškozením datové bóje.

5.   Vědecké výzkumné programy formálně oznámené IATTC mohou provozovat rybářská plavidla Unie do jedné námořní míle od datové bóje za předpokladu, že uvedená plavidla neinteragují s datovou bójí ani nepoužívají lovné zařízení, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 2.

Článek 6

Zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

1.   Zařízení FAD smí být aktivována výhradně na palubě plavidel Unie s košelkovými nevody.

2.   Zařízení FAD se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo jeho provozovatelem.

3.   Rybářská plavidla Unie oznámí denní informace o všech aktivních zařízeních FAD Komisi v takových intervalech, aby byly předloženy se zpožděním nejméně 60 dní, ale s časovým odstupem ne více než 90 dnů mezi dvěma zprávami. Komise okamžitě předá tyto informace sekretariátu IATTC.

4.   Provozovatelé rybářských plavidel Unie shromažďují informace o jakékoli interakci se zařízeními FAD a hlásí je členským státům. Pro každou interakci musí zaznamenávat tyto informace:

a)

poloha zařízení FAD;

b)

datum a hodina nasazení zařízení FAD;

c)

IATTC identifikace zařízení FAD (tj. označení zařízení FAD nebo identifikace majáku; druh bóje nebo jakékoli informace umožňující identifikaci vlastníka);

d)

typ zařízení FAD (např. ukotvené zařízení FAD, unášené přírodní zařízení FAD, unášené umělé zařízení FAD);

e)

konstrukční vlastnosti zařízení FAD (rozměry a materiál části plovoucí na hladině a závěsné konstrukce pod hladinou);

f)

druh činnosti (sada, nasazení, vytažení, odstranění, ztráta, práce na elektronickém vybavení, atd.);

g)

je-li činností sada, výsledky sady z hlediska úlovku a vedlejšího úlovku a

h)

vlastnosti jakékoli připojené bóje nebo zařízení pro určování polohy (navigační systém, zda jsou vybaveny sonarem atd.).

5.   Shromážděné údaje za předchozí kalendářní rok předkládají členské státy Komisi nejpozději 75 dnů před každým řádným zasedáním výboru SAC. Komise tyto informace předá sekretariátu IATTC nejpozději 60 dní před zasedáním výboru SAC.

6.   Identifikace, konstrukce a nasazení zařízení FAD rybářskými plavidly Unie musí být v souladu s přílohami I a II usnesení C-19-01.

Článek 7

Překládky v přístavu

Všechny překládky populací IATTC v oblasti úmluvy se uskuteční v přístavu.

KAPITOLA III

Ochrana mořských druhů

Oddíl 1

Příčnoústí

Článek 8

Žraloci dlouhoploutví

1.   Je zakázáno uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, prodávat nebo nabízet k prodeji jakékoli části nebo celé upravené tělo žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus).

2.   Žraloci dlouhoploutví, kteří byli vytaženi na palubu, musí být v nejvyšší možné míře neprodleně bez újmy vráceni zpět do moře.

3.   Členské státy zaznamenávají, mimo jiné prostřednictvím programů pozorovatelů, počet výmětů a vypuštěných jedinců žraloků dlouhoploutvých s uvedením stavu (mrtvý nebo živý), včetně žraloků vypuštěných podle odstavce 2.

Článek 9

Mantovití

1.   Je zakázáno uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, prodávat nebo nabízet k prodeji jakékoli části nebo celé upravené tělo mantovitých (což zahrnuje manty rodů Manta a Mobula) ulovených v oblasti úmluvy.

2.   Jsou-li mantovití v rámci provozu plavidla s košelkovými nevody neúmyslně uloveni a zmrazeni, předá se celý mantovitý odpovědným orgánům v místě vykládky. Mantovití předaní uvedeným způsobem nesmí být prodáni ani vyměněni, ale mohou být darováni za účelem domácí lidské spotřeby.

3.   Mantovití, kteří jsou uloveni neúmyslně, musí být v co největší míře neprodleně bez újmy vráceni zpět do moře, jakmile jsou zpozorováni v síti, na háku nebo na palubě. Vypuštění se provede způsobem, který povede k co nejmenší újmě chycených mantovitých, aniž by byla ohrožena bezpečnost jakýchkoli osob, podle pokynů uvedených v příloze 1 usnesení IATTC C-15-04.

4.   Členské státy zaznamenávají, mimo jiné prostřednictvím programů pozorovatelů, počet výmětů a vypuštěných mantovitých s uvedením stavu (mrtvý nebo živý), včetně mantovitých předaných podle odstavce 2.

Článek 10

Žraloci hedvábní

1.   Je zakázáno uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, prodávat nebo nabízet k prodeji jakékoli části nebo celé upravené tělo žraloků hedvábných (Carcharhinus falciformis) ulovených plavidly s košelkovými nevody v oblasti úmluvy.

2.   Jsou-li žraloci hedvábní v rámci provozu plavidla s košelkovými nevody neúmyslně uloveni a zmrazeni a jsou-li v místě vykládky přítomny vládní orgány, předá se jim celý žralok hedvábný. Nejsou-li k dispozici vládní orgány, předaný celý žralok hedvábný nesmí být prodán ani vyměněn, ale může být darován za účelem domácí lidské spotřeby. Žraloci hedvábní předaní tímto způsobem musí být oznámeni sekretariátu IATTC.

3.   Plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr, která uloví žraloky hedvábné náhodně, omezí vedlejší úlovky žraloků hedvábných do maximální výše 20 % hmotnostních celkového úlovku na rybářský výjezd.

4.   Rybářská plavidla Unie nesmějí lovit v oblastech rozmnožování žraloka hedvábného určených IATTC.

Článek 11

Žraloci obrovští

1.   Rybářská plavidla Unie nenasadí košelkový nevod na hejno tuňáků přidružené k živému žraloku obrovskému (Rhincodon typus), jestliže je tento živočich spatřen před zahájením nasazení.

2.   V případě, že je žralok obrovský nezáměrně obklíčen v síti košelkového nevodu, velitel plavidla:

a)

zajistí, aby byly podniknuty všechny přiměřené kroky k zajištění jeho bezpečného vypuštění, a

b)

ohlásí incident členskému státu, včetně počtu dotčených jedinců, podrobností o tom, jak a proč k obklíčení došlo, kde k němu došlo, kroků podniknutých k zajištění bezpečného vypuštění a posouzení životních projevů živočicha (živočichů) při vypuštění (včetně toho, zda někteří byli vypuštěni živí, ale následně zemřeli).

3.   Žraloci obrovští nesmí být vytaženi ze sítě košelkového nevodu.

Článek 12

Bezpečné vypuštění žraloků plavidly s košelkovými nevody

1.   Rybářská plavidla Unie v co největší míře neprodleně vypustí ulovené žraloky (ať už živé, nebo mrtvé), kteří nejsou uchováni bez újmy, jakmile jsou zpozorování v síti nebo na palubě, aniž by byla ohrožena bezpečnost jakýchkoli osob.

2.   Je-li žralok živý, když je uloven plavidly s košelkovými nevody, a není uchován, vypustí se pomocí následujících postupů nebo stejně účinných prostředků:

a)

žraloci jsou vypouštěni ze sítě přímo jejich vypuštěním z vytahovací sítě do oceánu;

b)

žraloci, kteří nemohou být vypuštěni, aniž by byla ohrožena bezpečnost osob před jejich vyložením na palubu, jsou co nejdříve vráceni do vody, s využitím rampy z paluby připojené na otvor na boku plavidla nebo přes únikové poklopy; a

c)

nejsou-li rampy ani poklopy k dispozici, jsou žraloci spouštěni ve smyčce nebo nákladní síti pomocí jeřábu nebo podobného zařízení, je-li k dispozici.

Použití vratiráhen, háků nebo podobných nástrojů pro manipulaci se žraloky je zakázáno. Žraloci se nesmí zvedat za hlavu, ocas, žaberní štěrbiny nebo dýchací otvor nebo pomocí vázacího drátu proti tělu nebo protaženého skrz tělo a do těl žraloků se nesmí prorážet žádné otvory (např. k protažení kabelu pro zvedání žraloka).

Článek 13

Zákaz používání lovných šňůr na žraloky plavidly lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr

Rybářská plavidla Unie lovící pomocí dlouhých lovných šňůr nesmí používat lovné šňůry na žraloky.

Článek 14

Sběr údajů o populacích žraloků

1.   Velitelé rybářských plavidel Unie musí shromažďovat údaje o úlovcích žraloků hedvábných a kladivounů a předkládat je členským státům, které tyto údaje posílají a předkládají Komisi do 31. března každého roku. Komise předá tyto údaje sekretariátu IATTC.

2.   Pozorovatelé na rybářských plavidlech Unie musí zaznamenat počet a stav (mrtvý nebo živý) žraloků hedvábných a kladivounů ulovených a vypuštěných zpět do moře.

Oddíl 2

Jiné druhy

Článek 15

Mořští ptáci

1.   Plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr, která používají hydraulické, mechanické nebo elektrické systémy a loví druhy, na něž se vztahuje oblast úmluvy, severně od 23° severní šířky a jižně od 30° jižní šířky, a v oblasti ohraničené pobřežím 2° severní délky, západně od 2° severní šířky – 95° západní délky a jižně do 15° jižní šířky – 95° západní délky, východně od 15° jižní šířky – 85° západní délky a jižně od 30° jižní šířky použijí alespoň dvě ze zmírňujících opatření obsažených v tabulce v příloze tohoto nařízení, včetně alespoň jednoho ze sloupce A. Plavidla nesmějí použít stejné opatření ze sloupce A a sloupce B.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce) použijí pouze v oblasti severně od 23° severní šířky, dokud výzkum neprokáže užitečnost tohoto opatření ve vodách jižně od 30° jižní šířky Použití kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce) ze sloupce A se počítají jako dvě zmírňující opatření.

3.   Je-li z obou sloupců A i B vybrána šňůra na plašení ptáků, rovná se to současnému použití dvou (tj. spárovaných) šňůr na plašení ptáků.

Článek 16

Mořské želvy

1.   Rybářská plavidla Unie v co největší míře neprodleně vypustí všechny mořské želvy, a to způsobem, který způsobuje co nejmenší škody, aniž by byla ohrožena bezpečnost jakýchkoli osob. Alespoň jeden člen posádky rybářského plavidla Unie absolvuje výcvik v postupech pro manipulaci s mořskými želvami a jejich vypouštění s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich přežití po vypuštění.

2.   Členské státy se i nadále účastní výzkumu a podporují jej s cílem určit postupy k dalšímu snížení vedlejších úlovků mořských želv do všech typů lovných zařízení používaných ve východní části Tichého oceánu.

3.   Velitel plavidla s košelkovými nevody:

a)

zabrání v nejvyšší možné míře obklíčení mořských želv a má na palubě bezpečné manipulační nástroje pro vypouštění mořských želv a tyto nástroje použije, když je to vhodné, a přijme veškerá přiměřená opatření v případě, že je mořská želva zahlédnuta v síti košelkového nevodu, aby zajistil její bezpečné vypuštění;

b)

přijme opatření nezbytná pro sledování zařízení FAD z hlediska uvěznění mořských želv a zajistí vypuštění všech mořských želv uvězněných v zařízeních FAD;

c)

zaznamenává všechny pozorované interakce týkající se mořských želv během rybolovné činnosti košelkovým nevodem a hlásí takové informace vnitrostátním orgánům.

4.   Velitelé plavidel lovících pomocí dlouhých lovných šňůr:

a)

mají na palubě potřebné vybavení (např. nástroje na vyjmutí háčku a odříznutí lovné šňůry a kesery) pro rychlé vypuštění náhodně ulovených mořských želv do vody, a dojde-li k interakcím s mořskými želvami, použijí je;

b)

pokud většina háčků loví v hloubce mělčí než 100 metrů, použijí jedno ze dvou následujících zmírňujících opatření: velké kruhové háčky nebo použití pouze kostnatých ryb jako návnady;

c)

hlásí veškeré interakce vnitrostátním orgánům.

5.   Členské státy podpoří výzkum a vývoj pozměněných konstrukcí zařízení FAD s cílem omezit uvěznění mořských želv a také přijmou opatření, která podpoří využívání konstrukcí, u kterých bylo zjištěno, že jsou úspěšné v takovém omezení.

Článek 17

Ochrana delfínů

Pouze rybářským plavidlům Unie, která provádějí rybolovné činnosti za podmínek stanovených v dohodě a kterým byla přidělena hranice úmrtnosti delfínů, je povoleno při lovu tuňáka žlutoploutvého v oblasti úmluvy používat košelkové nevody ke kruhovým zátahům na hejna nebo skupiny delfínů.

KAPITOLA IV

Vědečtí pozorovatelé

Článek 18

Vědečtí pozorovatelé na plavidlech lovících pomocí dlouhých lovných šňůr

1.   Členské státy zajistí, aby plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr a plující pod jejich vlajkou měla na palubě vědeckého pozorovatele, který pokryje alespoň 5 % intenzity rybolovu provedeného jejich plavidly o celkové délce větší než 20 metrů.

2.   Vědečtí pozorovatelé zaznamenávají úlovky cílových druhů ryb, složení druhů a veškeré další dostupné biologické informace, jakož i jakékoli interakce s necílovými druhy, jako jsou mořské želvy, mořští ptáci a žraloci.

3.   Vědečtí pozorovatelé na palubě rybářských plavidel Unie předloží orgánům členských států zprávu o těchto pozorováních nejpozději do 15 dnů po ukončení každého rybářského výjezdu. Tuto zprávu zašlou Komisi v souladu s čl. 25 odst. 5.

Článek 19

Bezpečnost vědeckých pozorovatelů na moři

1.   Tímto článkem nejsou dotčeny povinnosti pozorovatelů a odpovědnost velitele plavidla stanovené v příloze II dohody.

2.   Velitel plavidla:

a)

přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že pozorovatelé jsou schopni vykonávat své povinnosti kompetentně a bezpečným způsobem;

b)

usiluje o to, aby pozorovatelé při svých pozorovatelských misích střídali různá plavidla;

c)

zajistí, aby plavidlo, na kterém je pozorovatel umístěn, poskytlo pozorovateli během jeho nasazení vhodné jídlo a ubytování, a to pokud možno na stejné úrovni jako pro důstojníky;

d)

zajistí, aby pozorovatelům byla poskytnuta veškerá potřebná spolupráce, aby mohli bezpečně plnit své povinnosti, včetně poskytování přístupu k uchovávanému úlovku a k úlovku, který je určený k výmětu, jak je požadováno.

3.   Členské státy přijmou opatření k zajištění bezpečnosti pozorovatelů a členů posádky v souladu s usnesením IATTC C-11-08 o zlepšení bezpečnosti pozorovatelů na moři, jakož i s příslušnými unijními a mezinárodními pracovními normami, zejména se směrnicí Rady 89/391/EES (15), směrnicí Rady (EU) 2017/159 (16), Úmluvou Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (č. 188) a Úmluvou Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190).

4.   Členské státy zajistí, aby pozorovatelé splňovali kritéria kvalifikace stanovená v příloze II dohody.

5.   V případě, že pozorovatel zemře, je nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu, velitel plavidla:

a)

zajistí, aby rybářské plavidlo Unie okamžitě ukončilo veškeré rybolovné činnosti;

b)

zajistí, aby rybářské plavidlo Unie neprodleně zahájilo pátrací a záchranné činnosti v případě, že je pozorovatel nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu, a pátralo nejméně 72 hodin, pokud mu není členským státem vlajky vydán pokyn, aby pokračovalo v pátrání;

c)

neprodleně informuje členský stát vlajky a poskytovatele pozorovatelského programu;

d)

neprodleně upozorní ostatní plavidla v blízkosti, a to za použití všech dostupných prostředků komunikace;

e)

plně spolupracuje v jakékoli pátrací a záchranné činnosti a po ukončení takové pátrací a záchranné činnosti, vede plavidlo do nejbližšího přístavu k dalšímu vyšetřování, jak bylo dohodnuto členským státem vlajky a poskytovatelem pozorovatelského programu;

f)

poskytne poskytovateli pozorovatelského programu a orgánům členského státu vlajky zprávu o incidentu; a

g)

plně spolupracuje v jakémkoli úředním vyšetřování incidentu a uchovává veškeré případné důkazy a osobní věci a prostory zemřelého nebo nezvěstného pozorovatele.

6.   V případě, že pozorovatel zemře, velitel plavidla zajistí, aby tělo bylo v nejvyšší možné míře dobře zachováno pro účely pitvy a vyšetřování.

7.   V případě, že pozorovatel trpí vážnou nemocí nebo utrpěl úraz, který ohrožuje jeho život nebo dlouhodobé zdraví či bezpečnost, velitel plavidla:

a)

zajistí, aby rybářské plavidlo Unie okamžitě ukončilo rybolovné činnosti;

b)

neprodleně informuje členský stát vlajky a poskytovatele pozorovatelského programu;

c)

přijme veškerá přiměřená opatření k péči o pozorovatele a poskytnutí jakéhokoli lékařského ošetření, které je k dispozici a možné na palubě plavidla, případně vyhledá vnější lékařskou poradenskou službu;

d)

pokud dostane pokyny od poskytovatele pozorovatelského programu, nevydal-li již pokyny členský stát vlajky, usnadní vylodění a přepravu pozorovatele do zdravotnického zařízení vybaveného tak, aby byla zajištěna požadovaná péče podle pokynů členského státu vlajky nebo poskytovatele pozorovatelského programu, jakmile to bude možné, a

e)

plně spolupracuje na veškerých oficiálních vyšetřováních příčiny nemoci nebo úrazu.

8.   Aniž by byly dotčeny povinnosti, které má velitel plavidla, zajistí členský stát vlajky pro účely odstavců 5 až 7, aby příslušné centrum pro koordinaci záchranných akcí na moři, poskytovatel pozorovatelského programu a sekretariát IATTC byli neprodleně informováni a byla jim poskytnuta zpráva o přijatých opatřeních.

9.   V případě, že existuje důvodné podezření, že byl pozorovatel napaden, zastrašován, ohrožován nebo obtěžován tak, že je ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost, a pozorovatel nebo poskytovatel pozorovatelského programu žádá, aby členský stát vlajky přemístil pozorovatele z rybářského plavidla Unie, velitel plavidla:

a)

okamžitě přijme opatření k zachování bezpečnosti pozorovatele a zmírnění a řešení situace na palubě;

b)

neprodleně informuje členský stát vlajky a poskytovatele pozorovatelského programu o situaci, včetně stavu a umístění pozorovatele;

c)

usnadní bezpečné vylodění pozorovatele, a to způsobem a na místě, na kterém se dohodl členský stát vlajky a poskytovatel pozorovatelského programu, které umožňuje přístup k jakémukoli potřebnému lékařskému ošetření, a

d)

spolupracuje plně v jakýchkoli oficiálních vyšetřováních incidentu.

10.   V případě, že existuje důvodné podezření, že byl pozorovatel napaden, zastrašován, ohrožován nebo obtěžován tak, že jsou ohroženy jeho zdraví nebo bezpečnost, ale ani pozorovatel, ani poskytovatel pozorovatelského programu nežádají, aby byl pozorovatel přemístěn z rybářského plavidla, velitel tohoto plavidla:

a)

okamžitě přijme opatření k zachování bezpečnosti pozorovatele a ke zmírnění a řešení situace na palubě;

b)

neprodleně informuje o situaci členský stát vlajky a poskytovatele pozorovatelského programu a

c)

plně spolupracuje v jakémkoli oficiálním vyšetřování incidentu.

11.   V případech, kdy po vylodění pozorovatele z rybářského plavidla určí poskytovatel pozorovatelského programu, například v průběhu závěrečné porady pozorovatele, možný incident týkající se napadení nebo obtěžování pozorovatele, když byl na palubě rybářského plavidla, poskytovatel pozorovatelského programu uvědomí písemně členský stát vlajky a sekretariát IATTC.

12.   Po obdržení oznámení podle odst. 10 písm. b) členský stát vlajky:

a)

vyšetří incident na základě informací poskytnutých poskytovatelem pozorovatelského programu, vypracuje na tomto základě zprávu o incidentu a přijme veškerá vhodná opatření v reakci na výsledky vyšetřování;

b)

plně spolupracuje při jakémkoli oficiálním vyšetřování vedeném poskytovatelem pozorovatelského programu, včetně poskytnutí zprávy o incidentu ze svého šetření poskytovateli pozorovatelského programu a příslušným orgánům, a

c)

informuje poskytovatele pozorovatelského programu a IATTC o výsledcích svého šetření a veškerých přijatých opatřeních.

13.   Národní poskytovatelé pozorovatelských programů:

a)

neprodleně informují členský stát vlajky v případě, že pozorovatel při výkonu pozorování zemře, je nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu;

b)

plně spolupracují při jakékoli pátrací a záchranné činnosti;

c)

plně spolupracují při jakýchkoli oficiálních vyšetřováních jakéhokoli incidentu týkajícího se pozorovatele;

d)

usnadní vylodění a nahrazení pozorovatele v situaci týkající se vážného onemocnění nebo zranění pozorovatele, jakmile to bude možné;

e)

usnadní vylodění pozorovatele v jakékoliv situaci týkající se útoku, zastrašování, hrozeb nebo obtěžování dotyčného pozorovatele do takové míry, že si pozorovatel přeje být z plavidla přímístěn, jakmile je to možné, a

f)

poskytnou členskému státu vlajky na vyžádání kopii zprávy pozorovatele o údajných incidentech, které zahrnují napadení nebo obtěžování pozorovatele.

14.   Příslušní poskytovatelé pozorovatelských programů a členské státy spolupracují vzájemně ve svých vyšetřováních, včetně poskytování svých zpráv o incidentech pro každý incident uvedený v odstavcích 5 až 11, s cílem podle potřeby usnadnit veškerá vyšetřování.

KAPITOLA V

Požadavky na plavidla

Článek 20

Regionální rejstřík plavidel

1.   Členské státy poskytnou Komisi o každém plavidle, které spadá do jejich jurisdikce a které má být zahrnuto do regionálního rejstříku plavidel, tyto informace:

a)

název rybářského plavidla Unie, registrační číslo, dřívější názvy (pokud jsou známy) a rejstříkový přístav;

b)

fotografii plavidla ukazující jeho registrační číslo;

c)

předchozí vlajku (pokud je známa a byla-li nějaká);

d)

mezinárodní volací rádiovou značku (je-li nějaká);

e)

jméno a adresu vlastníka nebo vlastníků;

f)

datum a místo stavby;

g)

délku, šířku a boční výšku;

h)

typ a kapacitu mrazícího zařízení v metrech krychlových;

i)

počet a kapacitu prostor pro skladování ryb v metrech krychlových a v případě plavidel s košelkovými nevody pokud možno členění kapacity podle prostor pro skladování ryb;

j)

jméno a adresu provozovatele či provozovatelů a správce či správců, jsou-li nějací;

k)

typ plavidla;

l)

typ metody nebo metod rybolovu;

m)

hrubou prostornost;

n)

výkon hlavního motoru či hlavních motorů;

o)

hlavní cílové druhy a

p)

číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO).

2.   Každý členský stát neprodleně uvědomí Komisi o všech změnách informací týkajících se prvků uvedených v odstavci 1. Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu IATTC.

3.   Každý členský stát okamžitě oznámí Komisi rovněž:

a)

doplňující záznamy do rejstříku;

b)

výmazy z rejstříku v následujících případech:

i)

majitel nebo provozovatel rybářského plavidla se dobrovolně zřeknou povolení k rybolovu nebo nezažádají o obnovení;

ii)

odebrání povolení k rybolovu vydaného plavidlu;

iii)

skutečnost, že plavidlo není nadále oprávněno plout pod svou vlajkou;

iv)

dojde k demontáži plavidla, jeho vyřazení z provozu či ztrátě; a

c)

jakékoli jiné výmazy neuvedené v písmenu b).

4.   Členské státy informují Komisi nejpozději do 30. května každého roku o rybářských plavidlech Unie v regionálním rejstříku plavidel plujících pod jejich vlajkou, která aktivně lovila v oblasti úmluvy druhy, na něž se vztahuje úmluva, v období od 1. ledna do 31. prosince předchozího roku. Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu IATTC.

5.   Komise požádá členské státy, aby poskytly úplné údaje o svých plavidlech plujících pod jejich vlajkou v souladu s odstavcem 1, pokud tyto členské státy neposkytnou veškeré požadované informace.

Článek 21

Zapečetěné sádky

1.   Sádka, která je zapečetěna, musí být fyzicky uzavřena způsobem znemožňujícím nedovolenou manipulaci, a to tak, že není spojena s žádným jiným prostorem na lodi a že je jejímu použití pro jakékoli jiné skladování zabráněno.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření ke kontrole a ověření sádek, které jsou poprvé zapečetěny.

3.   Každé plavidlo s jednou nebo několika zapečetěnými sádkami ke snížení objemu sádek zaznamenaného v regionálním rejstříku plavidel musí mít na palubě pozorovatele z AIDPC.

4.   Zapečetěnou sádku musí být možné otevřít jen v případě nouze. Pokud se zapečetěná sádka otevře na moři, musí být pozorovatel přítomen, když je sádka otevřena a když je opět zapečetěna.

5.   Veškerá chladicí zařízení v zapečetěné sádce musí být vyřazena z provozu.

6.   Velitel plavidla informuje pozorovatele o veškerých zapečetěných sádkách na palubě. Pozorovatel ohlásí sekretariátu IATTC všechny případy, kdy se zapečetěné sádky používají ke skladování ryb.

KAPITOLA VI

Údaje a statistický dokument

Článek 22

Poskytování údajů

1.   Členské státy zajistí, aby veškeré relevantní informace o úlovku pro všechna jejich plavidla, která loví druhy v rámci působnosti úmluvy, byly každoročně poskytnuty Komisi.

2.   Členské státy poskytnou, pokud je to možné, údaje podle druhů a lovných zařízení pomocí deníků plavidel a záznamů vykládání, a jinak v souhrnné formě, jako v tabulce uvedené v usnesení IATTC C-03-05, s údaji úrovně 3 o úlovcích a intenzitě jako minimálním požadavkem, a pokud je to možné, s údaji úrovně 1 a 2 o úlovcích a intenzitě a délce a četnosti.

3.   Souhrnná tabulka údajů pro každý rok uvedená v odstavci 2 bude poskytnuta Komisi do 31. května následujícího roku. Komise předá tyto informace sekretariátu IATTC do 30. června.

Článek 23

Statistický dokument o úlovcích tuňáka velkookého

1.   Všechny tuňáky velkooké dovezené na území Unie musí provázet statistický dokument o úlovcích tuňáka velkookého nebo případně potvrzení IATTC o zpětném vývozu tuňáka velkookého, které vystaví IATTC (17). Na tuňáky velkooké ulovené plavidly lovícími košelkovými nevody a návnadovými čluny a určené především k dalšímu zpracování konzervárnami tuňáků se požadavek na uvedený statistický dokument nevztahuje.

2.   Statistický dokument o úlovcích tuňáka velkookého IATTC musí být ověřen orgány členského státu vlajky plavidla, které výlov tuňáka provedlo. Potvrzení IATTC o zpětném vývozu tuňáka velkookého musí být ověřeno orgány členského státu, který tuňáka zpětně vyvezl.

3.   Členské státy, které dováží tuňáka velkookého, oznámí Komisi údaje o obchodu shromážděné jejich orgány každoročně do 1. dubna za období od 1. července do 31. prosince předchozího roku a do 1. října za období od 1. ledna do 30. června daného roku. Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu IATTC.

4.   Členské státy, které vyvážejí tuňáka velkookého, přezkoumají údaje o obchodu po obdržení údajů o dovozu uvedených v odstavci 3 a výsledky oznámí Komisi. Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu IATTC.

5.   Členské státy ověří statistické dokumenty zahrnující překládku v přístavu prováděnou plavidly lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr plujícími pod jejich vlajkou, byla-li překládka provedena v souladu s tímto nařízením, a to na základě informací získaných prostřednictvím pozorovatelského programu IATTC.

6.   Členské státy, které ověří statistický dokument zahrnující překládky prováděné plavidly lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr plujícími pod jejich vlajkou, se ujistí, že informace jsou v souladu s úlovky hlášenými jednotlivými plavidly lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr.

7.   Všechny tuňáky a příbuzné druhy a žraloky vyložené nebo dovezené na území Unie, nezpracované nebo po zpracování na palubě, a kteří jsou přeloženi, musí provázet formulář prohlášení o překládce IATTC do okamžiku, než se uskuteční první prodej.

KAPITOLA VII

Závěrečná ustanovení

Článek 24

Oblast překrývajících se kompetencí

1.   Rybářská plavidla Unie uvedená výlučně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí opatření pro zachování a řízení zdrojů IATTC.

2.   V případě plavidel uvedených v rejstřících plavidel WCPFC i IATTC oznámí členské státy vlajky Komisi před rybolovem v oblasti překrývajících se kompetencí, podle kterých z těchto dvou opatření pro zachování a řízení zdrojů přijatých těmito organizacemi budou plavidla plující pod jejich vlajkou provozována při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí. Doba platnosti oznámení je nejméně tři roky.

Článek 25

Podávání zpráv

1.   Členské státy předloží Komisi do 15. června každého roku národní zprávu o svém programu dodržování předpisů a o opatřeních přijatých na základě opatření IATTC za předcházející rok, včetně všech kontrol, které uložily svým loďstvům, a všech opatření pro sledování, kontrolu a dodržování pravidel, která zavedly s cílem zajistit dodržování těchto kontrolních opatření.

2.   Členské státy oznámí každoročně do 15. dubna za předcházející rok údaje o úlovcích, odlovy podle typu zařízení, vykládku žraloků a obchod s nimi podle jednotlivých druhů, údaje týkající se žraloků dlouhoploutvých uvedené v čl. 8 odst. 3, údaje týkající se mantovitých uvedené v čl. 9 odst. 4 a údaje týkající se žraloků hedvábných uvedené v článku 10. Komise předá uvedené údaje sekretariátu IATTC do 1. května.

3.   Členské státy podají každoročně do 15. června zprávu za předchozí rok o provádění článku 15 a interakcích s mořskými ptáky v průběhu rybolovných činností řízených v rámci úmluvy, včetně vedlejších úlovků mořských ptáků, podrobností o druhu mořských ptáků a všech relevantních informací dostupných od pozorovatelů a z jiných monitorovacích programů. Komise předá tyto informace sekretariátu IATTC do 30. června.

4.   Členské státy podají každoročně do 15. června zprávu za předchozí rok o provádění článku 16 a pokynů Organizace OSN pro výživu a zemědělství ke snížení úmrtnosti mořských želv při rybolovných činnostech (2009) (18) pro želvy, včetně údajů o interakci s želvami během rybolovných činností řízených v rámci úmluvy. Komise předá tyto informace sekretariátu IATTC do 30. června.

5.   Členské státy předloží zprávu vědeckého pozorovatele pro plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr uvedenou v čl. 18 odst. 3 za předchozí rok nejpozději do 15. března. Komise předá tyto informace sekretariátu IATTC do 30. března.

Článek 26

Údajná nedodržení povinností nahlášená ze strany IATTC

1.   Obdrží-li Komise od sekretariátu IATTC informaci svědčící o údajném nedodržení úmluvy nebo usnesení členským státem nebo rybářskými plavidly Unie, neprodleně tuto informaci předá dotčenému členskému státu.

2.   Členský stát zahájí vyšetřování ve vztahu k údajnému nedodržování a poskytne Komisi zjištění tohoto šetření a jakákoliv opatření provedená pro odstranění obav z nedodržování nejméně 75 dnů před výročním zasedáním výboru pro přezkum provádění opatření („výbor pro kontrolu plnění závazků“).

3.   Komise tyto informace předá sekretariátu IATTC nejpozději 60 dnů před zasedáním výboru pro kontrolu plnění závazků.

Článek 27

Důvěrnost

Kromě povinností uvedených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy, velitelé plavidel a pozorovatelé, aby byla při zpracovávání elektronických hlášení a zpráv zaslaných sekretariátu IATTC a od něj obdržených podle čl. 10 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a 8 a čl. 21 odst. 6 tohoto nařízení dodržena pravidla důvěrnosti.

Článek 28

Zmocnění ke změnám

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 29 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení mění s cílem přizpůsobit je opatřením přijatým IATTC, jež jsou pro Unii a její členské státy závazná a týkají se:

a)

formuláře prohlášení o překládce uvedeného v čl. 3 bodu 16;

b)

odkazu na zobrazení lovných šňůr na žraloky uvedených v čl. 3 bodu 19;

c)

období zákazu rybolovu podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 4 odst. 5;

d)

lhůt pro vykazování zařízení FAD stanovených v čl. 6 odst. 3;

e)

informací, které mají být shromažďovány při rybolovu pomocí zařízení FAD uvedených v čl. 6 odst. 4;

f)

ustanovení týkajících se konstrukce a nasazení zařízení FAD stanovených v čl. 6 odst. 6;

g)

lhůty pro shromažďování údajů podle čl. 14 odst. 1;

h)

oblastí a zmírňujících opatření na ochranu mořských ptáků podle čl. 15 odst. 1 a 2;

i)

5 % účasti vědeckých pozorovatelů uvedené v čl. 18 odst. 1;

j)

informací vztahujících se k regionálnímu rejstříku plavidel uvedených v čl. 20 odst. 1;

k)

odkazu na tabulku pro poskytování údajů pro deníky a záznamy vykládky uvedenou v čl. 22 odst. 2;

l)

odkazu na statistický dokument o úlovcích tuňáka velkookého podle čl. 23 odst. 1;

m)

lhůt pro podávání zpráv stanovených v článku 25;

n)

odkazu na pokyny ke snížení úmrtnosti mořských želv v čl. 25 odst. 4;

o)

přílohy tohoto nařízení.

2.   Změny podle odstavce 1 se přísně omezují na provádění změn nebo nových usnesení do práva Unie.

Článek 29

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 28 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 15. února 2021. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 28 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 28 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 30

Změny nařízení (ES) č. 520/2007

Článek 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 a hlava IV nařízení (ES) č. 520/2007 se zrušují.

Článek 31

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2021.

Za Evropský parlament

Předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A.P. ZACARIAS


(1)  Stanovisko ze dne 2. prosince 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. ledna 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

(6)  Rozhodnutí Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(7)  Rozhodnutí Rady 2005/938/ES ze dne 8. prosince 2005 o schválení Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 348, 30.12.2005, s. 26).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 1).

(14)  Rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(15)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(16)  Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012 (Úř. věst. L 25, 31.1.2017, s. 12).

(17)  Příloha 1 usnesení C-03-01 v případě statistického dokumentu o úlovcích tuňáka velkookého a příloha 2 usnesení C-03-01 v případě potvrzení o zpětném vývozu tuňáka velkookého.

(18)  http://www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf


PŘÍLOHA

Tabulka 1: Zmírňující opatření

Sloupec A

Sloupec B

Kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce)

Šňůra na plašení ptáků

Noční instalace zařízení s minimálním osvětlením paluby

Zatížené vedlejší udice (návazce)

Šňůra na plašení ptáků

Na modro nabarvená návnada

Zatížené vedlejší udice (návazce)

Nahazovací dělo

 

Podvodní skluzný žlab

Vyhazování vnitřností z ryb


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU