(EU) 2021/52Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/52, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 25.1.2021, s. 13-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/52,

ze dne 22. ledna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2094 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek dimoxystrobin, mekoprop-P, metiram, oxamyl a pyraklostrobin do 31. ledna 2021 a doba platnosti schválení účinných látek benfluralin, fluazinam, flutolanil a mepikvat do 28. února 2021.

(3)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(4)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(5)

Kromě toho je pro účinné látky flutolanil, mepikvat a pyraklostrobin vyžadováno prodloužení doby platnosti schválení, aby tak byl poskytnut čas nezbytný pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi těchto látek vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(6)

Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení stanovující, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2094 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 102).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 57, mekoprop-P, datum nahrazuje datem „31. ledna 2022“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 81, pyraklostrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2022“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 115, metiram, datum nahrazuje datem „31. ledna 2022“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 116, oxamyl, datum nahrazuje datem „31. ledna 2022“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 128, dimoxystrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2022“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 187, flutolanil, datum nahrazuje datem „28. února 2022“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 188, benfluralin, datum nahrazuje datem „28. února 2022“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 189, fluazinam, datum nahrazuje datem „28. února 2022“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 191, mepikvat, datum nahrazuje datem „28. února 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU