(EU) 2021/51Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/51, ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 25.1.2021, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2021 Nabývá účinnosti: 14. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/51,

ze dne 22. ledna 2021,

kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1190 (3) povolilo uvedení trans-resveratrolu na trh Unie jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) pro použití v doplňcích stravy, jak je definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (5), ve formě tobolek nebo tablet určených dospělým.

(4)

Dne 31. ledna 2020 podala společnost DSM Nutritional Products Europe (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o změnu podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“. Žadatel požádal o změnu formy dodání u doplňků stravy obsahujících novou potravinu trans-resveratrol, zejména o odstranění konkrétních forem dodání (tobolek nebo tablet) jako jediných povolených forem doplňků stravy uvedených na seznamu Unie.

(5)

Žadatel se domnívá, že změna forem dodání u doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol je zapotřebí, neboť by umožnila použití trans-resveratrolu v jiných formách doplňků stravy než v tobolkách nebo tabletách.

(6)

V současné době je v doplňcích stravy povoleno a na seznamu Unie pro nové potraviny uvedeno několik nových potravin, u kterých nejsou formy dodání specifikovány. Změna forem dodání u doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol by tak zajistila jednotnost podmínek použití doplňků stravy a provozovatelé potravinářských podniků by měli více možností, jak zohlednit preference spotřebitelů.

(7)

Komise nepožádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin o vydání stanoviska v souladu s čl. 10 odst. 3, jelikož změna podmínek použití nové potraviny trans-resveratrolu spočívající v odstranění konkrétních forem dodání doplňků stravy by neměla mít vliv na lidské zdraví. Je proto vhodné změnit podmínky použití nové potraviny trans-resveratrolu, aby bylo povoleno její použití v jakékoli formě doplňků stravy s předem povoleným maximálním množstvím.

(8)

Maximální množství trans-resveratrolu v doplňcích stravy povolené prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/1190 a uvedené v seznamu Unie pro nové potraviny zůstává stejné. Posouzení bezpečnosti, které bylo základem pro povolení trans-resveratrolu v doplňcích stravy zůstává v platnosti a odstranění konkrétních forem dodání u doplňků stravy nepřestavuje bezpečnostní riziko.

(9)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Položka na seznamu Unie pro povolené nové potraviny stanoveném v článku 6 nařízení (EU) 2015/2283 a zařazeném do prováděcího nařízení (EU) 2017/2470, která se týká „trans-resveratrolu“, se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Položka na seznamu Unie zmíněná v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1190 ze dne 19. července 2016, kterým se povoluje uvedení trans-resveratrolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 53).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se položka pro „trans-resveratrol“ v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Trans-resveratrol

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trans-resveratrol“.

2.

Na označení doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.“

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé

150 mg/den


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU