(EU) 2021/11Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/11, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 5, 8.1.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 498/2012;

Provádí předpisy

2012/105/EU;

Oblasti

Věcný rejstřík


8.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/11,

ze dne 7. ledna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/105/EU ze dne 14. prosince 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. srpna 2012 přistoupila Ruská federace ke Světové obchodní organizaci. Závazky Ruské federace zahrnují i celní kvóty na vývoz určitých druhů dřeva jehličnanů, jejichž část byla přidělena na vývoz do Unie. Modality správy těchto celních kvót jsou stanoveny v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie (2) (dále jen „dohoda“) a v protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (3) (dále jen „protokol“). Dohoda a protokol byly podepsány dne 16. prosince 2011. Začaly být prozatímně prováděny ode dne přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní organizaci.

(2)

V souladu s článkem 4 rozhodnutí 2012/105/EU stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 (4) pravidla pro přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie. Uvedené nařízení se přestane používat dnem, kdy bude dokončen postup pro uzavření protokolu.

(3)

V rámci prozatímního provádění dohody a protokolu do doby, než budou ukončeny postupy pro jejich uzavření, vyplynula ze zkušeností s používáním prováděcího nařízení (EU) č. 498/2012 potřeba změnit některá ustanovení uvedeného nařízení.

(4)

Měl by být změněn čl. 7 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 498/2012, aby se zajistilo, že v první části každého kvótového období nejsou nejvyšší dovozní práva tradičních dovozců, co se týče každé skupiny výrobků, nižší než práva přidělená novým dovozcům.

(5)

Podle článku 3 protokolu vychází klasifikace zahrnutých výrobků z celní a statistické nomenklatury používané v Rusku. Přílohy I a III prováděcího nařízení (EU) č. 498/2012 uvádějí příslušné celní kódy zahrnutých výrobků. Vzhledem k tomu, že nomenklatura byla od začátku prozatímního provádění protokolu změněna, je nutné tyto změny zohlednit v přílohách, aby odpovídaly celní a statistické nomenklatuře, která se v Ruské federaci uplatňuje v současné době. Přílohy I a III by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro dřevo zřízeného rozhodnutím 2012/105/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 se mění takto:

1)

V článku 2 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Kromě toho se použije následující definice: „skupinou výrobků“ se rozumí každá z obou kategorií zahrnutých výrobků podle klasifikace těchto výrobků dle celní a statistické nomenklatury používané v Ruské federaci, konkrétně smrk a borovice. Příslušné celní kódy používané v Ruské federaci a odpovídající kódy kombinované nomenklatury (*1) (dále jen „KN“) a kódy TARIC jsou uvedeny v příloze I.

(*1)  V současnosti spadající do oblasti působnosti nařízení Komise (EU) 2019/1776 (Úř. věst. L 280, 31.10.2019, s. 1).“"

2)

V článku 7 se první odstavec nahrazuje tímto:

„1.   Komise každoročně vypočte limity platné pro každého tradičního dovozce během následujícího kvótového období v souladu s metodou stanovenou v čl. 6 odst. 2. Pokud je limit tradičního dovozce vypočtený pro danou skupinu výrobků nižší než nejvýše 1,5 % celní kvóty udělené novým dovozcům v souladu s čl. 4 odst. 3, stanoví se limit daného tradičního dovozce na úrovni 1,5 % celní kvóty příslušné skupiny výrobků.“;

3)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 5.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie (Úř. věst. L 152, 13.6.2012, s. 28).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Příslušné celní kódy používané v Ruské federaci a odpovídající kódy KN a TARIC podle článku 2

 

Kód KN

Kód TARIC

Ruský celní kód

Úplný popis

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) o průměru nejméně 15 cm a nejvýše 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) o průměru přesahujícím 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, o průměru menším než 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Ostatní smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. o průměru nejméně 15 cm a nejvýše 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. o průměru přesahujícím 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. (surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované), o průměru menším než 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Ostatní borové dřevo druhu Pinus sylvestris L.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Opravné koeficienty podle čl. 11 odst. 2

Ruský celní kód

Opravný koeficient

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU