(EU) 2021/2261Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 15-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. prosince 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/15


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2261

ze dne 15. prosince 2021,

kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 78 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) požaduje, aby investiční společnosti a správcovské společnosti vypracovaly krátký dokument obsahující klíčové informace o základních charakteristikách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nabízených investorům (dále jen „klíčové informace pro investory“), aby tito investoři byli v přiměřeném rozsahu schopni pochopit povahu SKIPCP, které jsou jim nabízeny, a rizika s nimi spojená a následně činit investiční rozhodnutí na informovaném základě.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (4) vyžaduje, aby tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“) před začátkem nabízení těchto produktů retailovým investorům vypracovali a zveřejnili sdělení klíčových informací o daném produktu, aby tito retailoví investoři mohli pochopit a porovnat hlavní rysy dotčeného produktu s investiční složkou a rizika s ním spojená.

(3)

SKIPCP rovněž naplňují definiční znaky produktů s investiční složkou, u nichž se podle nařízení (EU) č. 1286/2014 vyžaduje sdělení klíčových informací. Ustanovení čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení však osvobozuje správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, investiční společnosti uvedené v článku 27 dané směrnice a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 dané směrnice nebo tyto podílové jednotky prodávají, od povinností stanovených v uvedeném nařízení, a tudíž od požadavku na vypracování sdělení klíčových informací, a to do 31. prosince 2021 (dále jen „přechodné opatření“).

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (5) doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014 stanovením regulačních technických norem, pokud jde o prezentaci, obsah a standardní formát sdělení klíčových informací, metodiku prezentace rizik a výnosů a výpočet nákladů, podmínky a minimální četnost přezkumu informací, které jsou obsaženy ve sdělení klíčových informací, a podmínky poskytování sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(5)

Dne 7. září 2021 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku. Datum použitelnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci je 1. červenec 2022; je však důležité zohlednit, že je třeba dát správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na konec platnosti přechodného opatření, a tedy i na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací.

(6)

Aby byl zajištěn dostatek času k přípravě na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací, bylo nařízení (EU) č. 1286/2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 (6) změněno za účelem prodloužení platnosti přechodného opatření do 31. prosince 2022.

(7)

„Klíčové informace pro investory“ a „sdělení klíčových informací“ naplňují v zásadě stejné požadavky na informace. Je tedy nezbytné zajistit, aby retailoví investoři do produktů s investiční složkou, kteří mají zájem o nabytí podílových jednotek SKIPCP, nedostávali od 1. ledna 2023 oba dokumenty týkající se téhož finančního produktu. Mělo by proto být stanoveno, že sdělení klíčových informací se má považovat za vyhovující požadavkům, které se vztahují na klíčové informace pro investory. Kromě toho by investiční společnosti a správcovské společnosti měly pro investory, kteří nejsou retailovými investory, i nadále vypracovávat „klíčové informace pro investory“ v souladu se směrnicí 2009/65/ES, pokud se nerozhodnou vypracovat „sdělení klíčových informací“ stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014. V tomto případě by od investičních společností a správcovských společností neměly příslušné orgány vyžadovat, aby poskytovaly „klíčové informace pro investory“, a těmto investorům by pak mělo být poskytnuto pouze „sdělení klíčových informací“.

(8)

Směrnice 2009/65/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ve směrnici 2009/65/ES se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 82a

1.   Členské státy zajistí, že pokud investiční společnost nebo správcovská společnost pro některý z podílových fondů, které spravuje, vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (*1), mají příslušné orgány za to, že sdělení klíčových informací splňuje požadavky, jež se vztahují na klíčové informace pro investory, jak jsou stanoveny v článcích 78 až 82 a v článku 94 této směrnice.

2.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány od investiční společnosti nebo správcovské společnosti pro jakýkoli z podílových fondů, které spravuje, nevyžadovaly vypracování klíčových informací pro investory podle článků 78 až 82 a článku 94 této směrnice, pokud vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2021.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU