(EU) 2021/1717Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 342, 27.9.2021, s. 48-51 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 9. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. října 2021 Nabývá účinnosti: 17. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/48


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1717

ze dne 9. července 2021,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (1), a zejména článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/45/EU se vztahuje na vozidla s konstrukční rychlostí přesahující 25 km/h kategorií uvedených v čl. 2 odst. 1 uvedené směrnice. Tyto kategorie jsou určeny odkazem na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES (2), 2003/37/ES (3) a 2007/46/ES (4).

(2)

Směrnice 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES byly zrušeny nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (5), (EU) č. 167/2013 (6) a (EU) 2018/858 (7).

(3)

Vzhledem ke změnám označení kategorie vozidla vyplývajícím ze zrušení směrnic 2002/24/ES a 2003/37/ES by některá označení kategorie vozidla uvedená ve směrnici 2014/45/ES měla být upravena. Těmito změnami nejsou dotčeny rozsah a frekvence prohlídek.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 (8) stanoví povinnost vybavit některé nové typy vozidel trvale instalovaným palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 s účinností od 31. března 2018.

(5)

Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je systém pro nouzové situace a jako takový vyžaduje nejvyšší možnou úroveň spolehlivosti. Je nutné zajistit přesnost i kvalitu minimálního souboru údajů a hlasového přenosu a vyvinout jednotný systém testování s cílem zaručit vysokou životnost a trvanlivost palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Proto by měly být pravidelně prováděny pravidelné technické prohlídky systému eCall v souladu se směrnicí 2014/45/EU. Do tabulky 3 v příloze I uvedené směrnice by měl být doplněn nový bod týkající se takové prohlídky.

(6)

Směrnice 2014/45/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2014/45/EU se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„1.   Tato směrnice se použije na vozidla následujících kategorií s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 167/2013 (*1), (EU) 168/2013 (*2) a (EU) 2018/858 (*3):

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1)“;"

ii)

šestá a sedmá odrážka se nahrazují tímto:

„—

od 1. ledna 2022 dvoukolová a tříkolová vozidla – kategorie vozidel L3e, L4e, L5e a L7e vybavených spalovacím motorem se zdvihovým objemem vyšším než 125 cm3, kolové traktory kategorií T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b, které se používají především na veřejných pozemních komunikacích, s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h.“;

b)

v odstavci 2 se sedmá odrážka nahrazuje tímto:

„—

kategorie vozidel L3e, L4e, L5e a L7e vybavených spalovacím motorem se zdvihovým objemem vyšším než 125 cm3, pokud členské státy zavedly účinná alternativní opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu pro dvou nebo tříkolová vozidla, a zohlednily přitom zejména příslušné statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za posledních pět let. Členské státy tyto výjimky oznámí Komisi.“;

2)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

kolové traktory kategorií T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b, které se používají především na veřejných pozemních komunikacích pro účely komerční silniční nákladní dopravy: čtyři roky ode dne první registrace vozidla a následně každé dva roky.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zavedou vhodné intervaly, v nichž budou kategorie vozidel L3e, L4e, L5e a L7e vybavených spalovacím motorem se zdvihovým objemem vyšším než 125 cm3 podrobeny technické prohlídce.“;

3)

Přílohy I a III se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. září 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 a 2 přílohy této směrnice použijí ode dne 27. září 2022.

Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s bodem 1 přílohy této směrnice použijí ode dne 20. května 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 9. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 12).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 77).


PŘÍLOHA

Přílohy I a III se mění takto:

1)

v příloze I bodě 3 se v oddíle 7 doplňuje nový bod, které zní:

Položka

Metoda

Důvody pro nevyhovění

Posouzení nedostatků

 

 

 

Menší nedostatek

Závažný nedostatek

Nebezpečný nedostatek

„7.13

Systém eCall (je-li nainstalován, v souladu s právními předpisy EU týkajícími se schvalování typu)

7.13.1

Montáž a konfigurace on

Vizuální kontrola doplněná použitím elektronického rozhraní, pokud to umožňují technické vlastnosti vozidla a jsou zpřístupněna nezbytná data

a)

Chybí systém nebo jakákoli konstrukční část

 

X

 

b)

Nesprávná verze softwaru

X

 

 

c)

Nesprávné kódování systému

X

 

 

7.13.2

Stav

Vizuální kontrola doplněná použitím elektronického rozhraní, pokud to umožňují technické vlastnosti vozidla a jsou zpřístupněna nezbytná data

a)

Poškozený systém nebo konstrukční části

X

 

 

b)

Kontrolka vadné funkce systému eCall ukazuje jakékoli selhání systému

X

 

 

c)

Selhání elektronické řídicí jednotky systému eCall

X

 

 

d)

Selhání zařízení mobilní komunikační sítě

X

 

 

e)

Selhání signálu GPS

X

 

 

 

f)

Zvukové součásti nejsou připojeny

X

 

 

 

g)

Zdroj elektrického proudu nepřipojen nebo nedostatečné nabitý

X

 

 

 

h)

Systém ukazuje závadu prostřednictvím elektronického rozhraní vozidla

X

 

 

7.13.3

Výkon

Vizuální kontrola doplněná použitím elektronického rozhraní, pokud to umožňují technické vlastnosti vozidla a jsou zpřístupněna nezbytná data

a)

Nesprávný minimální soubor údajů

X

 

 

b)

Zvukové součásti nefungují správně

X“

 

 

2)

v příloze III se bod 4 v tabulce I mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Zvláštní vozidla odvozená od vozidel kategorie N, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b“;

b)

odkazy na vozidla „T5“ se nahrazují odkazem na tyto kategorie:

„T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b (P) a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b (D)“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU