(EU) 2021/1716Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 342, 27.9.2021, s. 45-47 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 29. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. října 2021 Nabývá účinnosti: 17. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/45


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1716

ze dne 29. června 2021,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (1), a zejména na článek 21 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/47/EU se vztahuje na užitková vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h kategorií uvedených v čl. 2 odst. 1 uvedené směrnice. Tyto kategorie jsou určeny odkazem na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES (2) a 2007/46/ES (3).

(2)

Směrnice 2003/37/ES byla zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (4) a směrnice 2007/46/ES nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (5).

(3)

S ohledem na změny v označení kategorií vozidel, které vyplynuly ze zrušení směrnice 2003/37/ES nařízením (EU) č. 167/2013, by měly být aktualizovány kategorie vozidel, na něž se odkazuje v čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/47/EU a v bodě 6 přílohy IV uvedené směrnice.

(4)

Směrnice 2014/47/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2014/47/EU se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„1.   Tato směrnice se použije na užitková vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h následujících kategorií, jak jsou definovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (*1) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (*2):

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).“;"

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

vozidla kategorií T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b a T4.3b, která se používají především na veřejných pozemních komunikacích pro účely komerční silniční nákladní dopravy a jejichž maximální konstrukční rychlost přesahuje 40 km/h.“

2)

V příloze IV se bod 6 mění takto:

a)

písmena g) a h) se nahrazují tímto:

„g)

T1b

h)

T2b“;

b)

doplňují se nová písmena i) až m), která znějí:

„i)

T3b

j)

T4.1b

k)

T4.2b

l)

T4.3b

m)

Jiná kategorie vozidla:

(upřesněte)“.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 27. září 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Opatření nezbytná pro dosažení souladu s článkem 1 použijí ode dne 27. září 2022.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 134.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU