(EU) 2021/1270Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1270 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 141-144 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 21. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/141


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1270

ze dne 21. dubna 2021,

kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 51 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přechod na nízkouhlíkové, udržitelnější a oběhové hospodářství účinněji využívající zdroje v souladu s cíli udržitelného rozvoje má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Unie. V roce 2016 uzavřela Unie Pařížskou dohodu (2). Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské dohody stanoví cíl, jímž je lepší reakce na změnu klimatu, mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

(2)

Komise si tuto výzvu vzala za svou a v prosinci 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu (3). Zelená dohoda představuje novou strategii růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů. Tento cíl vyžaduje jasné signály pro investory – pokud jde o jejich investice – aby se předešlo uvíznutí aktiv a zvýšilo udržitelné financování.

(3)

V březnu 2018 Komise zveřejnila svůj akční plán „Financování udržitelného růstu“ (4) na vytvoření ambiciózní a komplexní strategie pro udržitelné financování. Jedním z cílů stanovených v tomto akčním plánu je přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím za účelem dosažení udržitelného a inkluzivního růstu. Posouzení dopadů, z něhož vycházejí následné legislativní iniciativy zveřejněné v květnu 2018 (5), ukázalo, že je třeba, aby správcovské společnosti v rámci svých povinností vůči investorům zohledňovaly faktory udržitelnosti. Správcovské společnosti by proto měly průběžně posuzovat nejen všechna příslušná finanční rizika, ale také veškerá relevantní rizika týkající se udržitelnosti uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (6), která by v případě, že nastanou, mohla mít skutečný či potenciální významný negativní dopad na hodnotu investice. Směrnice Komise 2010/43/EU (7) výslovně neodkazuje na rizika týkající se udržitelnosti. Z tohoto důvodu a v zájmu zajištění toho, aby vnitřní postupy a organizační opatření byly řádně prováděny a dodržovány, je nezbytné vyjasnit, že procesy, systémy a vnitřní kontroly správcovských společností odráží rizika týkající se udržitelnosti a že pro analýzu těchto rizik je nezbytná technická kapacita a znalosti.

(4)

Aby se zabránilo nerovným podmínkám pro správcovské společnosti a pro investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost, a aby se zabránilo související fragmentaci, nedůslednosti a nepředvídatelnosti fungování vnitřního trhu, měla by se pravidla začlenění rizik týkajících se udržitelnosti rovněž vztahovat na investiční společnosti, a to s ohledem na zásadu proporcionality.

(5)

Pro zachování vysoké úrovně ochrany investorů by správcovské společnosti měly při určování typů střetů zájmů, jejichž existence by mohla poškodit zájmy SKIPCP, zahrnovat střety zájmů, které mohou vzniknout v důsledku začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejich procesů, systémů a vnitřních kontrol. Mezi ně mohou patřit střety vyplývající z odměňování nebo osobních obchodů příslušných pracovníků, střety zájmů, které by mohly vést ke klamavé ekologické reklamě (tzv. lakování nazeleno), k nevhodnému prodeji nebo zkreslení investičních strategií, a střety zájmů mezi různými SKIPCP spravovanými stejnou správcovskou společností.

(6)

Podle nařízení (EU) 2019/2088 jsou správcovské nebo investiční společnosti, které jsou povinny zohledňovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, nebo tyto hlavní nepříznivé dopady zohledňují dobrovolně, povinny poskytnout informace o tom, jak jsou tyto hlavní nepříznivé dopady vzaty do úvahy v jejich politikách náležité péče. V zájmu zajištění souladu mezi nařízením (EU) 2019/2088 a směrnicí 2010/43/EU by tato povinnost měla být ve směrnici 2010/43/EU zohledněna.

(7)

Směrnice 2010/43/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2010/43/EU

Směrnice 2010/43/EU se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňují nové body 11 a 12, které znějí:

„11.

„rizikem týkajícím se udržitelnosti“ riziko týkající se udržitelnosti podle čl. 2 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*1);

12.

„faktory udržitelnosti“ faktory udržitelnosti podle čl. 2 bodu 24 nařízení (EU) 2019/2088.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

2)

V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, aby správcovské společnosti při plnění požadavků stanovených v prvním pododstavci zohledňovaly rizika týkající se udržitelnosti.“;

3)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Členské státy zajistí, aby správcovské společnosti udržovaly pro účely stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 potřebné zdroje a odborné znalosti pro účinné začlenění rizik týkajících se udržitelnosti.“;

4)

Vkládá se nový článek 5a, který zní:

Článek 5a

Povinnost investičních společností začlenit do správy SKIPCP rizika týkající se udržitelnosti

Členské státy zajistí, aby investiční společnosti začlenily rizika týkající se udržitelnosti do správy SKIPCP s ohledem na povahu, rozsah a složitost své podnikatelské činnosti.“;

5)

V čl. 9 odst. 2 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

odpovídaly za začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do činností uvedených v písmenech a) až f).“;

6)

V článku 17 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Členské státy zajistí, aby v případech, kdy správcovské společnosti určují typy střetů zájmů, jejichž existence by mohla poškodit zájmy SKIPCP, dotyčné správcovské společnosti zahrnuly ty typy střetů zájmů, které mohou vzniknout v důsledku začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejich procesů, systémů a vnitřních kontrol.“;

7)

V článku 23 se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„5.   Členské státy požadují, aby správcovské společnosti při plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 4 zohledňovaly rizika týkající se udržitelnosti.

6.   Členské státy zajistí, aby v případě, kdy správcovské společnosti, případně investiční společnosti zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2088 nebo jak to vyžaduje čl. 4 odst. 3 nebo 4 uvedeného nařízení, tyto správcovské nebo investiční společnosti zohlednily takové hlavní nepříznivé dopady při plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 4 tohoto článku.“;

8)

V čl. 38 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Politika řízení rizik obsahuje potřebné postupy, které správcovské společnosti umožní posoudit u každého jí spravovaného SKIPCP expozici SKIPCP vůči tržnímu riziku, riziku likvidity, riziku týkajícímu se udržitelnosti a riziku selhání protistrany, jakož i vůči všem ostatním rizikům, která mohou být pro každý jí spravovaný SKIPCP závažná, včetně provozního rizika.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy nejpozději do 31. července 2022 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. srpna 2022.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. dubna 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2018) 264 final.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 42).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU