(EU) 2021/1159Směrnice Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 250, 15.7.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2006/112/ES;

Provádí předpisy

12016E113;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;

Předpisy EU

(EU) 2020/521; (EU) 2020/2020;
Původní znění předpisu

15.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2021/1159

ze dne 13. července 2021,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES (3) členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty (DPH) dovoz zboží a dodání zboží a poskytnutí služby Unii, Evropskému společenství pro atomovou energii, Evropské centrální bance nebo Evropské investiční bance nebo subjektům založeným Unií, na které se vztahuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v uvedeném protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž. Toto osvobození je však přísně omezeno na nákupy pro účely oficiálního použití a nevztahuje se na situace, kdy jsou zboží a služby subjekty Unie nakupovány s cílem reagovat na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19, zejména mají-li být bezplatně dány k dispozici členským státům nebo třetím stranám, jako jsou vnitrostátní orgány nebo instituce.

(2)

Protože je stále naléhavě potřeba přijmout opatření za účelem dosažení připravenosti jednat s cílem řešit probíhající sanitární krizi, je tedy nezbytné osvobodit od DPH nákupy zboží a služeb Komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Unie v rámci plnění jejich úkolů, aby mohly reagovat na pandemii COVID-19. Tím by bylo zajištěno, že opatření přijatá v rámci různých iniciativ Unie v této situaci nezatěžuje výše DPH, kterou orgány Unie nemohou získat zpět, nebo zátěž spojená s plněním povinnosti registrace k DPH.

(3)

Směrnice Rady (EU) 2020/2020 (4) není k dosažení cíle zintenzivnění boje proti pandemii COVID-19 dostačující, jelikož členským státům umožňuje pouze po omezenou dobu uplatňovat sníženou sazbu na dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a na poskytování služeb s těmito prostředky úzce souvisejících nebo poskytovat osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH odvedené v předchozím stupni v souvislosti s dodáním diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a poskytováním služeb s těmito prostředky úzce souvisejících.

(4)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Vzhledem ke stávající pandemii COVID-19 již opatření, na která by se mohlo nové osvobození za účelem řešení dopadů pandemie COVID-19 vztahovat, probíhají, například v rámci nástroje pro mimořádnou podporu zřízeného nařízením Rady (EU) 2020/521 (5). Pokud by se musela u plnění souvisejících s těmito opatřeními odvádět DPH, docházelo by ke ztrátám cenných zdrojů, a v důsledku toho by bylo členským státům v poměru k výši daně, která má být zaplacena, poskytováno méně zboží a služeb. S cílem co nejlépe využít rozpočet Unie k řešení velmi závažných dopadů pandemie COVID-19 by se tedy osvobození zavedená touto směrnicí měla použít se zpětnou účinnosti ode dne 1. ledna 2021. Zpětná působnost je nezbytná k tomu, aby nebyla opatření přijímaná za účelem řešení dopadů pandemie COVID-19 zbavena účinku. Případné opravy nutné u původně zdanitelných plnění by bylo možné provést za použití již zavedeného mechanismu oprav, například prostřednictvím následného přiznání k DPH.

(6)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s pandemií COVID-19 by tato směrnice měla vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

Článek 143 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„fb)

dovoz zboží uskutečněný Komisí nebo agenturou či subjektem založenými podle práva Unie, pokud Komise nebo tato agentura či subjekt toto zboží dováží v rámci plnění úkolů, které jim byly za účelem reakce na pandemii COVID-19 svěřeny právem Unie, s výjimkou případů, kdy Komise nebo agentura či subjekt dovážené zboží použije buď ihned, či k pozdějšímu dni za účelem následných dodání za úplatu;“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud podmínky pro osvobození stanovené v odst. 1 písm. fb) přestanou platit, Komise nebo dotčená agentura či subjekt uvědomí členský stát, v němž bylo osvobození uplatněno, a dovoz tohoto zboží podléhá DPH za podmínek platných v dané době.“

2)

Článek 151 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se vkládá nové písmeno, které zní:

„ab)

dodání zboží nebo poskytnutí služby Komisi nebo agentuře či subjektu založeným podle práva Unie, pokud Komise nebo tato agentura či subjekt toto zboží nebo tuto službu nakupuje v rámci plnění úkolů, které jim byly za účelem reakce na pandemii COVID-19 svěřeny právem Unie, s výjimkou případů, kdy Komise nebo tato agentura či subjekt použije pořízené zboží a služby buď ihned, či k pozdějšímu dni za účelem následných dodání za úplatu;“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození od daně podle prvního pododstavce jiná než ta, která jsou uvedena v písm. ab), poskytují v mezích stanovených hostitelským členským státem.“

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud podmínky pro osvobození stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. ab) přestanou platit, Komise nebo dotčená agentura či subjekt, které jsou příjemci dodání osvobozeného od daně, uvědomí členský stát, v němž bylo osvobození uplatněno, a dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby podléhá DPH za podmínek platných v dané době.“

Článek 2

Provedení ve vnitrostátním právu

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2021. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Opatření uvedená v článku 1 se použijí ode dne 1. ledna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Radu

předseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Stanovisko ze dne 18. května 2021 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 27. dubna 2021 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2020/2020 ze dne 7. prosince 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (Úř. věst. L 419, 11.12.2020, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění COVID19 (Úř. věst. L 117, 15.4.2020, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU