(EU) 2021/971Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik

Publikováno: Úř. věst. L 214, 17.6.2021, s. 62-65 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 16. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2021 Nabývá účinnosti: 7. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/62


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/971

ze dne 16. června 2021,

kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na článek 21b uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (3), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (4), a zejména na článek 45 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (5), a zejména na článek 24 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES může být osivo příslušných druhů uváděno na trh v Unii pouze tehdy, pokud bylo úředně nebo pod úředním dohledem přezkoušeno a uznáno, v souladu s pravidly, která upravují uznávání s ohledem na generaci osiva předcházejícího základnímu osivu, základního osiva nebo certifikovaného osiva.

(2)

Podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES spočívá zkouška pro účely uznání ve vizuálním fenotypovém pozorování množitelského porostu na poli, které je prováděno uznávajícím orgánem každého členského státu nebo pod jeho dohledem a při následné úřední kontrole. Výše uvedené směrnice však výslovně neodkazují na možnost využít jakoukoli jinou techniku k ověření odrůdové pravosti množitelského porostu na poli nebo při následné kontrole v souvislosti s uznáváním a tato skutečnost může vést k nejasnostem, pokud jde o jejich provádění.

(3)

Biochemické a molekulární techniky (dále jen „BMT“) umožňují poskytovat informace o genetické struktuře živých organismů. Použití BMT umožňuje uznávajícím orgánům identifikovat odrůdu rostlin na základě laboratorní analýzy namísto vizuálního fenotypového pozorování rostlin na poli.

(4)

BMT v oblasti šlechtění rostlin a zkoušení osiva se rychle vyvíjejí a význam jejich používání v odvětví osiva stále roste. V systémech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro certifikaci odrůd osiva (6) jsou stanoveny postupy, opatření a techniky, které umožňují použít BMT pro účely fenotypové zkoušky jako doplňkový nástroj k přehlídkám a testování kontrolních pozemků v případech, kdy existují pochybnosti o odrůdové pravosti osiva.

(5)

S ohledem na skutečnost, že použití BMT usnadňuje další analýzu osiva a rostlin, je vhodné změnit směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES tak, aby výslovně umožňovaly použití BMT jako doplňkové metody pro zkoušení identity dotčené odrůdy v případě, že po přehlídkách a následné úřední kontrole zůstanou určité pochybnosti. Tato změna je nutná, aby bylo možné přizpůsobit právo Unie vývoji vědeckých a technických poznatků a uvést právní předpisy Unie do souladu s platnými mezinárodními normami, které obsahují systémy OECD pro certifikaci odrůd osiva.

(6)

Aby se zajistilo jednotné a systematické uplatňování směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými a technickými důkazy, měly by odkazovat výhradně na BMT uznané Mezinárodní unií pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), OECD a Mezinárodní asociací pro zkoušení osiva (ISTA), neboť tyto organizace určují příslušné oficiálně uznávané mezinárodní normy BMT v této oblasti.

(7)

Příslušné přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny, aby bylo zřejmé, že v případech, kdy přetrvávají pochybnosti o odrůdové pravosti osiva, mohou být použity také BMT.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES

Směrnice směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES se mění takto:

1)

příloha I směrnice 66/401/EHS se mění v souladu s částí A přílohy této směrnice;

2)

příloha I směrnice 66/402/EHS se mění v souladu s částí B přílohy této směrnice;

3)

příloha I směrnice 2002/54/ES se mění v souladu s částí C přílohy této směrnice;

4)

příloha I směrnice 2002/55/ES se mění v souladu s částí D přílohy této směrnice;

5)

příloha I směrnice 2002/57/ES se mění v souladu s částí E přílohy této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. srpna 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2022.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298.

(2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309.

(3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.

(6)  OECD Seed Schemes; Rules and Regulation 2021, Common Rules and Regulation 7.4.5, s. 3, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/oecd-seed-schemes-rules-and-regulations.pdf, a OECD Seed Schemes; Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops, červenec 2019, část III, s. 31, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf


PŘÍLOHA

Změny směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, jak je uvedeno v článku 1

Část A

Změna přílohy I směrnice 66/401/EHS

V příloze I směrnice 66/401/EHS se doplňuje nový bod 7, který zní:

„7.

V případě, kdy po provedení bodů 4 a 6 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“

Část B

Změna přílohy I směrnice 66/402/EHS

V příloze I směrnice 66/402/EHS se doplňuje nový bod 8, který zní:

„8.

V případě, kdy po provedení bodů 3 a 7 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“

Část C

Změna přílohy I směrnice 2002/54/ES

V části „A. Množitelský porost“ přílohy I směrnice 2002/54/ES se mezi body 5 a 6 vkládá nový bod 5a, který zní:

„5a.

V případě, kdy po provedení bodů 2 až 5 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“

Část D

Změna přílohy I směrnice 2002/55/ES

V příloze I směrnice 2002/55/ES se mezi body 3 a 4 vkládá nový bod 3a, který zní:

„3a.

V případě, kdy po provedení bodů 1, 2 a 3 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“

Část E

Změna přílohy I směrnice 2002/57/ES

V příloze I směrnice 2002/57/ES se mezi body 3 a 4 vkládá nový bod 3a, který zní:

„3a.

V případě, kdy po provedení bodů 1 a 3 stále existují pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může uznávající orgán pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU