(EU) 2021/415Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 9.3.2021, s. 65-69 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 8. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2021 Nabývá účinnosti: 29. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/65


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/415

ze dne 8. března 2021,

kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 část A písm. a) a článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 část A písm. a) a článek 21a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na vývoj vědeckých poznatků byly botanické názvy kostřavy drsnolisté a pýru plazivého, jakož i botanické názvy pšenice, pšenice tvrdé, pšenice špaldy, čiroku obecného a čiroku súdánského revidovány v souladu s pravidly Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin.

(2)

Botanický název kostřavy drsnolisté byl revidován, neboť název Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. byl platně zveřejněn dříve než název Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. Elytrigia repens jakožto botanický název pýru plazivého nebyl platně zveřejněn. Namísto toho byl jako platný botanický název tohoto druhu stanoven název Elymus repens.

(3)

Přístupy zabývající se taxonomií druhu Triticum z hlediska genomu a fylogeneze potvrdily, že pšenice tvrdá a pšenice špalda, které byly dříve považovány za samostatné druhy, jsou poddruhy jiných druhů. Dřívější botanický název pšenice tvrdé Triticum durum Desf. byl proto revidován a nový název je Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren. Botanický název pšenice špaldy Triticum spelta L. byl revidován a nyní je Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. V důsledku toho, že se pšenice špalda stala poddruhem pšenice, byla skupina rostlin dříve nazývaná Triticum aestivum L. přejmenována na Triticum aestivum L. subsp. aestivum v souladu s pravidly Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin.

(4)

Dřívější botanický název čiroku súdánského Sorghum sudanense (Piper) Stapf nebyl platně zveřejněn a jako platný botanický název této skupiny rostlin byl v souladu s pravidly Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin stanoven název Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse. Vzhledem k tomu, že se čirok súdánský řadí do taxonomické kategorie poddruh čiroku, byl botanický název čiroku obecného Sorghum bicolor (L.) Moench revidován v souladu s pravidly Mezinárodního kódu nomenklatury řas, hub a rostlin a nyní je Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor.

(5)

Směrnice 66/401/EHS a 66/402/EHS by proto měly být změněny, aby odrážely uvedené změny.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 66/401/EHS

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1)

v čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se šestnáctá definice nahrazuje tímto:

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

kostřava drsnolistá“

2)

příloha II se mění v souladu s částí A přílohy této směrnice.

Článek 2

Změny směrnice 66/402/EHS

Směrnice 66/402/EHS se mění takto:

1)

v čl. 2 odst. 1 se část A mění takto:

a)

osmá definice se nahrazuje tímto:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

čirok obecný,“

b)

devátá definice se nahrazuje tímto:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

čirok súdánský,“

c)

jedenáctá definice se nahrazuje tímto:

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

pšenice obecná,“

d)

dvanáctá definice se nahrazuje tímto:

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

pšenice tvrdá,“

e)

třináctá definice se nahrazuje tímto:

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

pšenice špalda,“

f)

patnáctá definice se nahrazuje tímto:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse.

hybridy vzniklé křížením poddruhů Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse“

2)

Přílohy I, II a III se mění v souladu s částí B přílohy této směrnice.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. února 2022.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298.

(2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309.


PŘÍLOHA

Část A – Změny přílohy II směrnice 66/401/EHS

Název sloupce 7 v tabulce v části I bodě 2 oddíle A a název sloupce 5 v tabulce v části II bodě 2 oddíle A se nahrazuje tímto:

Elymus repens

Část B – Změny příloh I, II a III směrnice 66/402/EHS

1)

příloha I se mění takto:

a)

v tabulce v oddíle 2 se poznámka pod čarou (*) nahrazuje tímto:

„(*)

V oblastech, v nichž výskyt S. halepense nebo S. bicolor subsp. drummondii představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí následující ustanovení:

a)

možitelské porosty určené k produkci základního osiva Sorghum bicolor subsp. bicolor nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu;

b)

možitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva Sorghum bicolor subsp. bicolor nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu.“;

b)

oddíl 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva hybridů Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta a samosprašného xTriticosecale a množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva hybridů Hordeum vulgare jinou technikou, než je cytoplazmatická pylová sterilita

a)

Porost splňuje tyto normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést k nežádoucímu cizosprášení:

minimální vzdálenost mateřských komponentů musí činit 25 m od každé jiné odrůdy téhož druhu, s výjimkou porostů otcovských komponentů,

tato vzdálenost nemusí být dodržena, pokud existuje dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

b)

Porost vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu s ohledem na charakteristické znaky genetických komponentů.

Je-li osivo produkováno za použití gametocidu, splňuje porost tyto jiné normy nebo podmínky:

i)

odrůdová čistota každého komponentu dosahuje alespoň těchto hodnot:

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum and Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,

samosprašné odrůdy xTriticosecale: 99,0 %;

ii)

hybridnost činí nejméně 95 %. Stupeň hybridnosti se posuzuje pomocí obvyklých mezinárodních metod, pokud existují. Pokud se hybridnost určuje při testování osiva před certifikací, může být od stanovení stupně hybridnosti během přehlídky upuštěno.“;

c)

oddíl 7 část B písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: jedna;“;

2)

příloha II se mění takto:

a)

oddíl 1 se mění takto:

i)

část A se nahrazuje tímto:

„A.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, jiné než hybridy:

Kategorie

Odrůdová čistota nejméně

(%)

Základní osivo

99,9

Certifikované osivo první generace

99,7

Certifikované osivo druhé generace

99,0

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.“;

ii)

část C se nahrazuje tímto:

„C.

Hybridy Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta a samosprašné xTriticosecale

Minimální odrůdová čistota osiva kategorie certifikované osivo činí 90 %.

V případě Hordeum vulgare produkovaného technikou cytoplazmatické pylové sterility činí 85 %. Nečistoty jiné než obnovitel nepřekročí 2 %.

Minimální odrůdová čistota se ověří v rámci úřední následné vegetační zkoušky provedené na přiměřeném počtu vzorků.“;

b)

v tabulce v oddíle 2 části A se položka ve třetím řádku sloupce 1 nahrazuje tímto:

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta:“;

3)

v příloze III se tabulka mění takto:

i)

položka ve třetím řádku prvního sloupce se nahrazuje tímto:

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale“;

ii)

položka v šestém řádku prvního sloupce se nahrazuje tímto:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor“;

iii)

položka v sedmém řádku prvního sloupce se nahrazuje tímto:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse“;

iv)

položka v osmém řádku prvního sloupce se nahrazuje tímto:

„Hybridy Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU