(EU) 2021/338Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 68, 26.2.2021, s. 14-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. února 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. února 2021 Nabývá účinnosti: 27. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/14


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/338

ze dne 16. února 2021,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 závažným způsobem ovlivňuje osoby, podniky, zdravotnické systémy a ekonomiky a finanční systémy členských států. Komise ve svém sdělení ze dne 27. května 2020 nazvaném „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“ zdůraznila, že likvidita a přístup k financování budou i nadále představovat problém. Je proto zásadně důležité podpořit oživení po závažném hospodářském otřesu způsobeném pandemií COVID-19 zavedením určitých cílených změn stávajících právních předpisů Unie v oblasti finančních služeb bude omezena byrokracie. Celkovým cílem těchto změn by proto mělo být odstranění zbytečné byrokracie a zavedení pečlivě nastavených opatření, která jsou považována za účinná za účelem zmírnění ekonomických otřesů. Tyto změny by měly zabránit tomu, aby se zvyšovala administrativní zátěž pro toto odvětví, a měly by ponechat řešení komplexních legislativních otázek na plánovaný přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3). Tyto změny tvoří balíček opatření a přijímají se pod označením „balíček týkající se oživení kapitálových trhů“.

(2)

Směrnice 2014/65/EU byla přijata v roce 2014 v reakci na finanční krizi, která vypukla v letech 2007 a 2008. Uvedená směrnice výrazně posílila finanční systém Unie a zaručila vysokou úroveň ochrany investorů v celé Unii. Mohlo by být zváženo další úsilí za účelem snížení složitosti regulace a nákladů investičních podniků na dodržování předpisů a za účelem odstranění prvků narušujících hospodářskou soutěž, a to za předpokladu, že bude současně dostatečně zohledněna ochrana investorů.

(3)

Pokud jde o požadavky, jejichž účelem je ochrana investorů, směrnice 2014/65/EU plně nedosáhla svého cíle v podobě přijetí opatření, která dostatečně zohledňují zvláštnosti každé kategorie investorů, jako jsou neprofesionální zákazníci, profesionální zákazníci a způsobilé protistrany. Některé z těchto požadavků ne vždy zvýšily ochranu investorů a v některých případech dokonce bránily hladkému provádění investičních rozhodnutí. Proto by určité požadavky uvedené ve směrnici 2014/65/EU měly být změněny, aby se usnadnilo poskytování investičních služeb a výkon investičních činností, a tyto změny by měly být provedeny vyváženým způsobem, který plně ochrání investory.

(4)

Vydání dluhopisů má zásadní význam pro získání kapitálu a překonání krize způsobené onemocněním COVID-19. Požadavky na řízení produktů mohou omezovat prodej dluhopisů. Dluhopisy, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení („make-whole clause“), jsou obecně považovány za bezpečné a jednoduché produkty, které jsou vhodné pro neprofesionální zákazníky. V případě předčasného splacení chrání dluhopis, který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, investory před ztrátami, protože zajišťuje, že investoři dostanou platbu, jejíž výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů a výše jistiny dluhopisu, kterou by obdrželi, kdyby dluhopis nebyl splacen. Požadavky na řízení produktů by se proto již dále neměly vztahovat na dluhopisy, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení. Kromě toho se předpokládá, že způsobilé protistrany mají dostatečné znalosti v oblasti finančních nástrojů. Je proto odůvodněné, aby se na způsobilé protistrany vztahovala výjimka z požadavků na řízení produktů, které se vztahují na finanční nástroje jim výhradně nabízené nebo distribuované.

(5)

Výzva k předložení důkazů o dopadu pobídek a požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích podle směrnice 2014/65/EU zahájená Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán ESMA“), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4), jakož i veřejná konzultace vedená Komisí potvrdily, že profesionální zákazníci a způsobilé protistrany nepotřebují standardizované a povinné informace o nákladech, jelikož tyto nezbytné informace obdrží již při jednání se svým poskytovatelem služeb. Informace poskytnuté profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám jsou uzpůsobené jejich potřebám a často bývají podrobnější. Na služby poskytované profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám by se proto měla vztahovat výjimka z požadavků týkajících se sdělování informací o nákladech a poplatcích, kromě situací souvisejících se službami investičního poradenství a správy portfolia, protože profesionální zákazníci vstupující do vztahů souvisejících s investičním poradenstvím nebo se správou portfolia nemusí mít dostatečné odborné vědomosti či znalosti, které by umožnily, aby tyto služby byly z uvedených požadavků vyňaty.

(6)

Od investičních podniků je v současné době vyžadováno, aby v případech probíhajících vztahů se svými zákazníky, v jejichž rámci dochází k výměně finančních nástrojů, provedly analýzu přínosů a nákladů. Od investičních podniků je tak požadováno, aby od svých zákazníků získaly nezbytné informace a aby byly schopny prokázat, že přínosy takovéto výměny převyšují náklady. Jelikož s ohledem na profesionální zákazníky, kteří mají sklony tyto nástroje často vyměňovat, je tento postup příliš zatěžující, měly by být služby, které jsou jim poskytovány, z tohoto požadavku vyňaty. Profesionální zákazníci by si však i nadále měli zachovat možnost volby. Jelikož neprofesionální zákazníci potřebují vysokou úroveň ochrany, tato výjimka by měla být omezena pouze na služby poskytované profesionálním zákazníkům.

(7)

Zákazníci mající probíhající vztah s investičním podnikem získávají povinné zprávy o službách, a to buď pravidelně, nebo na základě spouštěčů. Investiční podniky ani jejich profesionální zákazníci nebo způsobilé protistrany tyto zprávy o službách neshledávají užitečnými. Tyto zprávy se ukázaly být neužitečnými zejména pro profesionální zákazníky a způsobilé protistrany na extrémně volatilních trzích, jelikož jsou poskytovány ve vysokém počtu a s vysokou frekvencí. Profesionální zákazníci a způsobilé protistrany na tyto zprávy často reagují tak, že je buď nečtou, nebo činí rychlá investiční rozhodnutí, namísto toho, aby pokračovali v dlouhodobé investiční strategii. Způsobilé protistrany by proto tyto povinné zprávy o službách již neměly dále získávat. Profesionální zákazníci by tyto zprávy o službách rovněž neměli dále získávat, měli by však mít možnost si zasílání těchto zpráv o službách zvolit.

(8)

Bezprostředně po pandemii COVID-19 musí být emitenti, a zejména společnosti s malou a střední tržní kapitalizací, podporováni silnými kapitálovými trhy. Výzkum týkající se emitentů s malou a střední tržní kapitalizací má zásadní význam pro to, aby se emitenti mohli spojit s investory. Tento výzkum zvyšuje viditelnost emitentů, a tím zajišťuje dostatečnou úroveň investic a likvidity. Za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky, by investiční podniky měly mít možnost platit společně za provádění výzkumu a za poskytování služeb provádění transakcí. Jednou z podmínek by mělo být, že výzkum se provádí ve vztahu k emitentům, kteří po dobu 36 měsíců před prováděním výzkumu nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve výši 1 miliardy EUR vyjádřenou v kotacích na konci roku. Uvedený požadavek týkající se tržní kapitalizace by měl být chápán tak, že se vztahuje jak na kotované, tak na nekotované společnosti s tím, že v případě nekotovaných společností položka rozvahy týkající se vlastního kapitálu nepřekročila po dobu 36 měsíců před prováděním výzkumu prahovou hodnotu ve výši 1 miliardy EUR. Je rovněž třeba poznamenat, že nově kotované či nekotované společnosti, které byly založeny před méně než 36 měsíci, jsou zahrnuty do oblasti působnosti, pokud mohou prokázat, že jejich tržní kapitalizace nepřekročila prahovou hodnotu 1 miliardy EUR, a to buď na základě kotací na konci roku v případě nově kotovaných společností, nebo na základě vlastního kapitálu za účetní období, během kterých společnosti nejsou nebo nebyly kotovány. S cílem zajistit, aby se tato výjimka vztahovala i na nově založené společnosti s dobou činnosti kratší než dvanáct měsíců je dostačující, aby od data svého založení nepřekročily prahovou hodnotu ve výši 1 miliardy EUR.

(9)

Směrnice 2014/65/EU zavedla pro obchodní systémy, systematické internalizátory a další místa provádění požadavky na podávání zpráv o tom, jak jsou pokyny prováděny za co nejvýhodnějších podmínek pro zákazníka. Výsledné technické zprávy obsahují velké množství podrobných kvantitativních informací o místě provedení, finančním nástroji, ceně, nákladech a pravděpodobnosti provedení. Jsou však čteny jen zřídka, což dokládají velmi nízká čísla zhlédnutí na internetových stránkách obchodních systémů, systematických internalizátorů a dalších míst provádění. Jelikož tyto zprávy investorům a dalším uživatelům neumožňují provádět na základě informací obsažených ve zprávách žádná smysluplná srovnání, zveřejňování těchto zpráv by mělo být dočasně pozastaveno.

(10)

Za účelem usnadnění komunikace mezi investičními podniky a jejich zákazníky, a tím i samotného investičního procesu, by informace o investicích již dále neměly být poskytovány v papírové podobě, ale jakožto standardní možnost by měly být poskytovány elektronicky. Neprofesionální zákazníci by však měli mít možnost žádat o poskytování uvedených informací v papírové podobě.

(11)

Směrnice 2014/65/EU umožňuje osobám, které na profesionálním základě obchodují s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či s jejich deriváty, využít výjimku z požadavku na získání povolení jakožto investiční podnik, pokud je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní podnikatelské činnosti. V současnosti jsou osoby žádající o výjimku pro doplňkové činnosti povinny každoročně oznámit relevantnímu příslušnému orgánu, že tuto výjimku využívají, a poskytnout mu prvky nezbytné pro provedení kvantitativních testů, které stanoví, zda je jejich obchodní činnost doplňková k jejich hlavní podnikatelské činnosti. První test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti subjektu s celkovou obchodní činností v Unii na základě kategorie aktiv. Druhý test porovnává velikost spekulativní obchodní činnosti se všemi zahrnutými kategoriemi aktiv s celkovou obchodní činností týkající se finančních nástrojů prováděnou subjektem na úrovni skupiny. Druhý test má i alternativní podobu, která spočívá v porovnávání odhadovaného kapitálu použitého pro spekulativní obchodní činnost se skutečným objemem kapitálu použitého na úrovni skupiny pro hlavní podnikatelskou činnost. Pro účely stanovení toho, kdy má být určitá činnost považována za doplňkovou, by příslušné orgány měly mít možnost vycházet z kombinace kvantitativních a kvalitativních prvků, a to za jasně stanovených podmínek. Komise by měla být zmocněna poskytovat pokyny k okolnostem, za nichž mohou vnitrostátní orgány uplatňovat přístup kombinující minimální kvantitativní a kvalitativní kritéria, jakož i vypracovat akt v přenesené pravomoci týkající se kritérií. Osoby, které jsou způsobilé pro výjimku týkající se doplňkové činnosti, včetně tvůrců trhu, jsou osoby, které obchodují na vlastní účet, nebo osoby, které poskytují zákazníkům nebo dodavatelům jejich hlavní podnikatelské činnosti jiné investiční služby než obchodování na vlastní účet s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty. V obou případech by výjimka měla být dostupná zvlášť i na souhrnném základě, jedná-li se o doplňkovou činnost, pokud je posuzována na základě skupiny. Výjimka týkající se doplňkové činnosti by neměla být dostupná pro osoby, které používají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, nebo jsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb nebo bankovní činnosti, či které jednají jako tvůrci trhu ve vztahu ke komoditním derivátům.

(12)

Příslušné orgány musí v současné době stanovovat a uplatňovat limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Jelikož se ukázalo, že režim týkající se limitů pozic je nepříznivý pro rozvoj nových komoditních trhů, nově vznikající komoditní trhy by měly být z režimu týkajícího se limitů pozic vyňaty. Limity pozic by se měly namísto toho uplatňovat pouze na zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou obchodované v obchodních systémech, a na jejich ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy. Zásadními nebo významnými deriváty jsou komoditní deriváty s čistou otevřenou pozicí průměrně alespoň 300 000 lotů za jeden rok. Vzhledem k zásadnímu významu zemědělských komodit pro občany zůstanou deriváty zemědělských komodit a jejich ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy v rámci stávajícího režimu týkajícího se limitů pozic.

(13)

Směrnice 2014/65/EU nepovoluje výjimku pro zajištění žádným finančním subjektům. Několik převážně obchodních skupin, které pro své obchodní účely zřídily finanční subjekty, se ocitlo v situaci, kdy jejich finanční subjekt nemohl provádět veškeré obchody pro skupinu, jelikož tento finanční subjekt nebyl způsobilý pro výjimku pro zajištění. Proto by měla být představena úzce definovaná výjimka pro zajištění pro finanční subjekty. Tato výjimka pro zajištění by měla být dostupná v případě, že osoba v rámci převážně obchodní skupiny je registrovaná jako investiční podnik a obchoduje jménem dané obchodní skupiny. Aby byla výjimka pro zajištění omezena na ty finanční subjekty, které obchodují pro nefinanční subjekty v převážně obchodní skupině, měla by se tato výjimka vztahovat pouze na pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny.

(14)

Dokonce i v případě likvidních smluv pouze omezený počet účastníků trhu obvykle jedná jako tvůrce trhu na komoditních trzích. Pokud tito účastníci trhu musí uplatnit limity pozic, nejsou v postavení, aby mohli být efektivní jakožto tvůrci trhu. Proto by pro finanční a nefinanční protistrany měla být zavedena výjimka z režimu týkajícího se limitů pozic, a to v případě pozic vyplývajících z obchodů provedených za účelem splnění povinností poskytnout likviditu.

(15)

Změny režimu týkajícího se limitů pozic mají podpořit rozvoj nových smluv v oblasti energetiky a jejich účelem není zmírnit režim, pokud jde o deriváty zemědělských komodit.

(16)

Stávající režim týkající se limitů pozic rovněž nezohledňuje jedinečné charakteristiky sekuritizované deriváty. Sekuritizované deriváty jsou převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU. Trh se sekuritizovanými deriváty se vyznačuje velkým počtem různých emisí, přičemž každá emise se registruje v centrálním depozitáři cenných papírů v určité velikosti a každé případné zvýšení se provádí na základě zvláštního postupu řádně schváleného relevantním příslušným orgánem. V tom je rozdíl oproti komoditním derivátům, u nichž je množství čistých otevřených pozic, a tím i velikost pozice, potenciálně neomezené. V době emise drží emitent nebo zprostředkovatel odpovědný za distribuci emise 100 % emise, což zpochybňuje uplatňování režimu týkajícího se limitů pozic. Kromě toho je většina sekuritizovaných derivátů v konečném důsledku držena velkým počtem retailových investorů, což nevyvolává stejné riziko zneužití dominantního postavení nebo řádného stanovení cen a podmínek vypořádání, jako je tomu u komoditních derivátů. Pojem spotový měsíc a jiné měsíce, který se použije pro stanovení limitů pozic podle čl. 57 odst. 3 směrnice 2014/65/EU, se navíc pro sekuritizované deriváty nepoužije. Sekuritizované deriváty by proto měly být vyňaty z uplatňování režimu týkajícího se limitů pozic a požadavků na podávání zpráv.

(17)

Od vstupu směrnice 2014/65/EU v platnost nebyly identifikovány žádné tytéž komoditní deriváty. Vzhledem ke konceptu téhož komoditního derivátu v dané směrnici poškozuje metodika výpočtu pro určování limitu pozice pro jiné měsíce obchodní systém s méně likvidním trhem, pokud obchodní systémy soutěží o komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky. Odkaz na „tutéž smlouvu“ ve směrnici 2014/65/EU by proto měl být odstraněn. Příslušné orgány by měly být schopny shodnout se na tom, že komoditní deriváty obchodované v jejich příslušných obchodních systémech jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné podkladu a sdílí stejné charakteristiky, v kterémžto případě by měl ústřední příslušný orgán ve smyslu čl. 57 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2014/65/EU stanovit limit pozice.

(18)

Ve způsobu, jakým obchodní systémy v Unii řídí pozice, existují zásadní odlišnosti. Kontroly pro řízení pozic by proto měly být v případě potřeby posíleny.

(19)

S cílem zajistit další rozvoj komoditních trhů v Unii denominovaných v eurech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to pokud jde o vše následující: postup, v rámci něhož si osoby mohou požádat o výjimku pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinností poskytnout likviditu; postup, v rámci něhož si může finanční subjekt, který je součástí převážně obchodní skupiny požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené tímto finančním subjektem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů převážně obchodní skupiny; objasnění obsahu kontrol pro řízení pozic a vypracování kritérií pro určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(20)

Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je ústřední politikou Unie, pokud jde o dosažení dekarbonizace ekonomiky v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Na obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty se vztahuje směrnice 2014/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (6) a toto obchodování představuje důležitý prvek unijního trhu s uhlíkem. Výjimka týkající se doplňkové činnosti podle směrnice 2014/65/EU umožňuje některým účastníkům trhu být aktivní na trzích s povolenkami na emise, aniž by museli mít povolení k činnosti jako investiční podniky, pokud jsou splněny určité podmínky. S ohledem na důležitost řádně fungujících a dobře regulovaných finančních trhů, nad kterými je prováděn dohled, významnou roli systému ETS při dosahování unijních cílů udržitelnosti a roli, kterou hraje dobře fungující sekundární trh s povolenkami na emise z hlediska podpory fungování systému ETS, je zásadní, aby byla výjimka týkající se doplňkové činnosti odpovídajícím způsobem navržena tak, aby přispívala k těmto cílům. Toto je zvlášť důležité, pokud k obchodování s povolenkami na emise dochází v obchodních systémech třetích zemí. S cílem zajistit ochranu finanční stability Unie, integritu trhu, ochranu investorů a stejné podmínky a zajistit, aby systém ETS i nadále fungoval transparentním a účinným způsobem k zajištění nákladově efektivního snižování emisí, měla by Komise sledovat další vývoj obchodování s povolenkami na emise a s jejich deriváty v Unii a ve třetích zemích, posoudit dopady výjimky týkající se doplňkových činností na systém ETS a v případě potřeby navrhnout vhodnou změnu, pokud jde o rozsah působnosti a uplatňování výjimky týkající se doplňkových činností.

(21)

S cílem zajistit dodatečnou právní jasnost, předejít zbytečné administrativní zátěži pro členské státy a zajistit jednotný právní rámec pro investiční podniky, které počínaje 26. červnem 2021 spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 (7), je vhodné odložit datum provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 (8), pokud jde o opatření vztahující se na investiční firmy. S cílem zajistit jednotné uplatňování právního rámce platného pro investiční podniky podle článku 67 směrnice (EU) 2019/2034 by tudíž lhůta pro provedení směrnice (EU) 2019/878 ve vztahu k investičním podnikům měla být prodloužena až do 26. června 2021.

(22)

S cílem zajistit dosažení cílů sledovaných změnami směrnic 2013/36/EU (9) a (EU) 2019/878, a zejména předejít jakýmkoli negativním účinkům pro členské státy, je vhodné stanovit, že se tyto změny použijí od 28. prosince 2020. Ačkoli mají být změny uplatňovány se zpětnou působností, legitimní očekávání dotčených osob jsou respektována, neboť změnami nejsou dotčena práva a povinnosti hospodářských subjektů ani jednotlivců.

(23)

Směrnice 2013/36/EU, 2014/65/EU a (EU) 2019/878 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(24)

Cílem této pozměňující směrnice je doplnit již existující právní předpisy Unie, a tohoto cíle proto může být lépe dosaženo na úrovni Unie než na základě různých vnitrostátních iniciativ. Finanční trhy jsou ze své podstaty přeshraniční, a to v čím dál vyšší míře. Kvůli této integraci by izolovaná vnitrostátní intervence byla mnohem méně efektivní a vedla by k fragmentaci trhů, což by mělo za následek regulatorní arbitráž a narušení hospodářské soutěže.

(25)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zdokonalení již existujících právních předpisů Unie zajišťujících jednotné a odpovídající požadavky, jež platí pro investiční podniky v celé Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(26)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (10) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(27)

Vzhledem k tomu, že je třeba co nejrychleji zavést cílená opatření na podporu hospodářského oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19, by tato směrnice měla vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

osoby, které:

i)

na vlastní účet obchodují s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, včetně tvůrců trhu, s výjimkou osob, které obchodují na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, nebo

ii)

poskytují jiné investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztahu ke komoditním derivátům nebo povolenkám na emise či jejich derivátům, zákazníkům nebo dodavatelům své hlavní podnikatelské činnosti,

pokud:

se v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost doplňkovou,

tyto osoby nejsou součástí skupiny, jejíž hlavní podnikatelskou činností je poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice, provádění jakékoliv činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU ani působení jako tvůrce trhu s komoditními deriváty,

tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí a

tyto osoby na požádání informují příslušný orgán o důvodech, proč považují svou činnost podle bodů i) a ii) za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti;“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Komise do 31. července 2021 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89 za účelem doplnění této směrnice tím, že pro účely odst. 1 písm. j) tohoto článku upřesní kritéria pro určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti.

Tato kritéria zohlední, zda:

a)

je čistá nevypořádaná pomyslná expozice u komoditních derivátů nebo povolenek na emise či jejich derivátů obchodovaných v Unii pro účely vypořádání v hotovosti, s výjimkou komoditních derivátů nebo povolenek na emise či jejich derivátů obchodovaných v obchodním systému, nižší než roční prahová hodnota ve výši 3 miliardy EUR, nebo

b)

je kapitál využitý skupinou, k níž osoba přísluší, určen především na hlavní podnikatelskou činnost skupiny, nebo

c)

rozsah činností uvedených v odst. 1 písm. j) přesahuje celkový rozsah ostatních obchodních činností na úrovni skupiny, či nikoliv.

Činnosti uvedené v tomto odstavci se zvažují na úrovni skupiny.

Z prvků uvedených ve druhém pododstavci tohoto odstavce jsou vyloučeny:

a)

obchody uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které slouží k řízení likvidity nebo rizik na úrovni celé skupiny;

b)

obchody s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, které lze objektivně měřit jako deriváty snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo financováním pokladní činnosti;

c)

obchody s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této povinnosti vyžadují regulační orgány v souladu s právem Unie nebo vnitrostátními právními a správními předpisy nebo obchodní systémy.“

2)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 se mění takto:

a)

vkládá se nový bod, který zní:

„8a)

„výměnou finančního nástroje“ prodej finančního nástroje a nákup jiného finančního nástroje nebo uplatnění práva provést změnu, pokud jde o existující finanční nástroj;“

b)

vkládá se nový bod, který zní:

„44a)

„doložkou o právu na předčasné splacení“ („make-whole clause“) doložka, jejímž cílem je chránit investora tím, že v případě předčasného splacení dluhopisu je emitent povinen zaplatit investorovi vlastnícímu dluhopis částku, jejíž výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů očekávaných do doby splatnosti a výše jistiny dluhopisu, který má být splacen;“;

c)

bod 59 se nahrazuje tímto:

„59)

„deriváty zemědělských komodit“ deriváty, které se týkají produktů uvedených v článku 1 a v částech I až XX a XXIV/1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (*1), jakož i produktů uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (*2);“;

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).“;"

d)

vkládá se nový bod, který zní:

„62a)

„elektronickou podobou“ jakýkoliv trvalý nosič dat jiný než papír;“

e)

doplňuje se nový bod, který zní:

„65)

„převážně obchodní skupinou“ každá skupina, jejíž hlavní podnikatelskou činností není poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice nebo výkon jakékoliv činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU ani působení jako tvůrce trhu v souvislosti s komoditními deriváty.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 16a

Výjimka z požadavků na řízení produktů

Na investiční podniky se vztahuje výjimka z požadavků stanovených v čl. 16 odst. 3 druhém až pátém pododstavci a čl. 24 odst. 2, pokud se investiční služba, kterou poskytují, týká dluhopisů, které neobsahují jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, nebo pokud jsou finanční nástroje nabízeny nebo distribuovány výhradně způsobilým protistranám.“

4)

Článek 24 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Je-li smlouva o nákupu nebo prodeji finančního nástroje uzavřena za použití prostředků pro komunikaci na dálku, což znemožňuje předchozí poskytnutí informací o nákladech a poplatcích, může investiční podnik poskytnout informace o nákladech a poplatcích buď v elektronické podobě, nebo v papírové podobě, pokud to neprofesionální zákazník požaduje, a to bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

i)

zákazník souhlasil, že informace obdrží bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu;

ii)

investiční podnik dal zákazníkovi možnost odložit uzavření obchodu, dokud zákazník informace neobdrží.

Kromě požadavků třetího pododstavce se od investičního podniku vyžaduje, aby zákazníkovi nabídl možnost obdržet informace o nákladech a poplatcích telefonicky před uzavřením obchodu.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Investiční podniky poskytnou veškeré informace, které mají být poskytnuty podle této směrnice zákazníkům či potenciálním zákazníkům, v elektronické podobě, s výjimkou situací, kdy je zákazníkem či potenciálním zákazníkem neprofesionální zákazník či potenciální neprofesionální zákazník, který požádal o obdržení informací v papírové podobě, v kterémžto případě se tyto informace bezplatně poskytnou v papírové podobě.

Investiční podniky informují neprofesionální zákazníky či potenciální neprofesionální zákazníky o tom, že mají možnost obdržet informace v papírové podobě.

Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, kteří dostávají informace požadované touto směrnicí v papírové podobě, o skutečnosti, že tyto informace obdrží v elektronické podobě, a to alespoň osm týdnů před odesláním daných informací v elektronické podobě. Investiční podniky informují stávající neprofesionální zákazníky, že si mohou zvolit, zda chtějí, aby jim byly informace nadále zasílány v papírové podobě, nebo zda přejdou na informace v elektronické podobě. Investiční podniky rovněž informují stávající neprofesionální zákazníky, že pokud v uvedené lhůtě osmi týdnů nepožádají, aby jim byly informace nadále poskytovány v papírové podobě, dojde k automatickému přechodu na elektronickou podobu. Stávající neprofesionální zákazníky, kteří již dostávají informace požadované touto směrnicí v elektronické podobě, není třeba informovat.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„9a.   Členské státy zajistí, aby provádění výzkumu třetími stranami investičním podnikům poskytujícím správu portfolia či jiné investiční nebo doplňkové služby zákazníkům bylo považováno za splňující podmínky stanovené v odstavci 1, pokud:

a)

před poskytnutím služeb provádění transakcí nebo výzkumu byla mezi investičním podnikem a poskytovatelem výzkumu uzavřena dohoda, v níž je stanoveno, která část kombinovaných poplatků nebo společných plateb za poskytování služeb provádění transakcí a výzkumu se vztahuje na výzkum;

b)

investiční podnik informuje své zákazníky o společných platbách za služby provádění transakcí a výzkumu třetím stranám provádějícím výzkum a

c)

výzkum, za který jsou poskytovány kombinované poplatky nebo společná platba, se provádí výlučně ve vztahu k emitentům, kteří po dobu 36 měsíců před před prováděním výzkumu nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve výši 1 miliardy EUR, vyjádřenou v kotacích na konci roku za účetní období, kdy jsou nebo byli kotováni, nebo vlastním kapitálem za účetní období, kdy nejsou nebo nebyli kotováni.

Pro účely tohoto článku je výzkum třeba chápat tak, že zahrnuje materiál nebo služby výzkumu, které se týkají jednoho nebo více finančních nástrojů nebo jiného aktiva nebo emitentů či potenciálních emitentů finančních nástrojů nebo které natolik úzce souvisí s určitým odvětvím či trhem, že pomáhají utvářet náhledy na finanční nástroje, aktiva nebo emitenty v rámci daného odvětví nebo trhu.

Výzkum zahrnuje také materiál nebo služby, které explicitně či implicitně doporučují nebo navrhují investiční strategii a poskytují odůvodněné stanovisko týkající se současné nebo budoucí hodnoty či ceny finančních nástrojů či aktiv nebo jinak zahrnují analýzy a originální náhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie, byly relevantní a mohly mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí investičního podniku činěná jménem zákazníka, kterému je tento výzkum účtován.“

5)

V čl. 25 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při poskytování buď investičního poradenství, nebo správy portfolia, které zahrnují výměnu finančního nástroje, získají investiční podniky nezbytné informace o zákazníkových investicích a provedou analýzu nákladů a přínosů výměny finančních nástrojů. Při poskytování investičního poradenství informují investiční podniky zákazníka o tom, zda jsou přínosy výměny finančních nástrojů větší než náklady spojené s touto výměnou.“

6)

V čl. 27 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Požadavek týkající se pravidelného podávání zpráv veřejnosti stanovený v tomto odstavci se však nepoužije do 28. února 2023. Komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na podávání zpráv podle tohoto odstavce a do 28. února 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“

7)

V čl. 27 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise komplexně přezkoumá přiměřenost požadavků na pravidelné podávání zpráv podle tohoto odstavce a do 28. února 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 29a

Služby poskytované profesionálním zákazníkům

1.   Požadavky stanovené v čl. 24 odst. 4 písm. c) se nevztahují na jiné služby poskytované profesionálním zákazníkům než na investiční poradenství a správu portfolia.

2.   Požadavky stanovené v čl. 25 odst. 2 třetím pododstavci a v čl. 25 odst. 6 se nevztahují na služby poskytované profesionálním zákazníkům, pokud tito zákazníci investiční podnik buď v elektronické podobě, nebo v papírové podobě neinformují, že si přejí požívat práv stanovených v těchto ustanoveních.

3.   Členské státy zajistí, aby si investiční podniky vedly záznamy o oznámeních zákazníkům uvedených v odstavci 2.“

9)

V čl. 30 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby investiční podniky s povolením provádět pokyny na účet zákazníka, nebo obchodovat na vlastní účet či přijímat a předávat pokyny měly možnost vyvolat nebo uzavírat obchody se způsobilými protistranami, aniž by musely pro tyto obchody nebo jakékoli doplňující služby s těmito obchody přímo související splňovat povinnosti podle článku 24, s výjimkou odstavce 5a uvedeného článku, a článků 25 a 27 a čl. 28 odst. 1.“

10)

Článek 57 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány podle metodiky výpočtu určené orgánem ESMA v regulačních technických normách přijatých v souladu s odstavcem 3 stanovily a uplatňovaly limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách. Komoditní deriváty se považují za zásadní nebo významné, pokud součet všech čistých pozic konečných držitelů pozic představuje objem jejich čistých otevřených pozic a dosahuje průměrně alespoň 300 000 lotů za období jednoho roku. Tyto limity jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem:

a)

zabránit zneužívání trhu;

b)

podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení vytváření pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, aniž je dotčeno určování cen podkladové komodity na trhu.

Limity pozic uvedené v odstavci 1 se nepoužijí na:

a)

pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu;

b)

pozice držené finančním subjektem, který je součástí převážně obchodní skupiny a jedná jménem nefinančního subjektu této převážně obchodní skupiny, nebo jeho jménem, pokud jsou tyto pozice objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu;

c)

pozice držené finančními a nefinančními protistranami, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 4 čtvrtém pododstavci písm. c);

d)

všechny ostatní cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c), které souvisí s komoditou nebo podkladovým aktivem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I.

Orgán ESMA vypracuje návrh technických regulačních norem k určení postupu, jakým mohou finanční subjekty, které jsou součástí převážně obchodní skupiny, požádat o výjimku pro zajištění pro pozice držené těmito finančními subjekty, které jsou objektivně měřitelné jako snižující riziko přímo související s obchodní činností nefinančních subjektů skupiny.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem k určení postupu, jakým mohou osoby požádat o výjimku pro pozice vyplývající z obchodů provedených za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému.

Orgán ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené ve třetím a čtvrtém pododstavci Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených ve třetím a čtvrtém pododstavci tohoto odstavce postupem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Orgán ESMA navrhne seznam zásadních nebo významných komoditních derivátů uvedených v odstavci 1 a vypracuje návrhy regulačních technických norem k určení metodiky výpočtu, kterou příslušné orgány mají používat pro stanovení spotových měsíčních limitů pozic a jiných měsíčních limitů pozic pro komoditní deriváty vypořádávané fyzicky a v hotovosti, které jsou založeny na charakteristice daného derivátu.

Při vypracovávání seznamu zásadních nebo významných komoditních derivátů uvedeného v odstavci 1 orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a)

počet účastníků trhu;

b)

komoditu sloužící jako podklad daného derivátu.

Při určení metodiky výpočtu uvedené v prvním pododstavci orgán ESMA zohlední tyto faktory:

a)

reálnou nabídku podkladové komodity;

b)

celkovou čistou otevřenou pozici v uvedeném derivátu a celkovou čistou otevřenou pozici v dalších finančních nástrojích se stejnou podkladovou komoditou;

c)

počet a velikost účastníků trhu;

d)

vlastnosti trhu s podkladovou komoditou, včetně modelů výroby, spotřeby a převozu na trh;

e)

vývoj nových komoditních derivátů;

f)

zkušenosti s limity pozic investičních podniků nebo organizátorů trhu provozujících obchodní systém a jiných jurisdikcí.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.   Příslušný orgán stanoví limity pozic pro zásadní nebo významné komoditní deriváty a pro deriváty zemědělských komodit, které jsou obchodovány v obchodních systémech, a to na základě metodiky výpočtu určené v regulačních technických normách přijatých orgánem ESMA v souladu s odstavcem 3. Tyto limity pozic budou zahrnovat ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy.

Příslušný orgán přezkoumá limity pozic uvedené v prvním pododstavci, dojde-li k významné změně na trhu včetně významné změny v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích, a to na základě vlastního zjištění reálné nabídky a čistých otevřených pozic, a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu určenou v regulačních technických normách přijatých Komisí v souladu s odstavcem 3.“;

c)

odstavce 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

„6.   Pokud jsou deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikci, nebo pokud jsou zásadní nebo významné komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikci, příslušný orgán obchodního systému, v němž je obchodováno největší množství (dále jen „ústřední příslušný orgán“), stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování uvedených derivátů. Ústřední příslušný orgán tento jednotný limit pozice, který má být použit, a jakékoli revize tohoto jednotného limitu pozice konzultuje s příslušnými orgány dalších obchodních systémů, v nichž jsou deriváty zemědělských komodit obchodovány ve významném množství nebo v nichž jsou obchodovány uvedené zásadní nebo významné komoditní deriváty.

Příslušné orgány, které se stanovením jednotného limitu pozice ústředním příslušným orgánem nesouhlasí, uvedou v písemné podobě plné a podrobné odůvodnění toho, proč se domnívají, že nejsou splněny požadavky stanovené odstavcem 1. Orgán ESMA urovná jakýkoli spor mezi příslušnými orgány v souladu se svými pravomocemi podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Příslušné orgány obchodních systémů, v nichž jsou obchodovány ve významném množství deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, nebo zásadní či významné komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, a příslušné orgány držitelů pozice v těchto derivátech vzájemně spolupracují, mimo jiné prostřednictvím vzájemné výměny příslušných údajů s cílem umožnit sledování a vymáhání dodržování tohoto jednotného limitu pozice.

7.   Orgán ESMA alespoň jednou za rok sleduje, jakým způsobem příslušné orgány provedly limity pozic stanovené v souladu s metodikou výpočtu určenou orgánem ESMA podle odstavce 3. Orgán ESMA zároveň zajistí, aby byl jednotný limit pozice účinně uplatňován na deriváty zemědělských komodit a na zásadní nebo významné smlouvy, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, a to bez ohledu na to, kde jsou obchodovány v souladu s odstavcem 6.

8.   Členské státy zajistí, aby investiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní systém, v němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňoval kontroly pro řízení pozic, které zahrnují pravomoci obchodního systému:

a)

sledovat čisté otevřené pozice osob;

b)

získávat od osob informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v komoditních derivátech, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky v jiných obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách prostřednictvím členů a účastníků;

c)

požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, a jednostranně přijímat opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví; a

d)

požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění obsahu kontrol pro řízení pozic, přičemž zohlední charakteristiky dotčených obchodních systémů.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 28. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených ve druhém pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

d)

v odstavci 12 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

definice významného množství podle odstavce 6 tohoto článku;“.

11)

Článek 58 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Podávání zpráv o pozicích se nevztahuje na všechny ostatní cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c), které souvisí s komoditou nebo podkladovým aktivem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I.“

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, aby investiční podniky obchodující s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty mimo obchodní systém poskytly ústřednímu příslušnému orgánu uvedenému v čl. 57 odst. 6 nebo – pokud ústřední příslušný orgán neexistuje – příslušnému orgánu obchodního systému, kde jsou obchodovány komoditní deriváty nebo povolenky na emise či jejich deriváty, alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách, a případně v komoditních derivátech nebo povolenkách na emise či jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému, jakož i pozic svých zákazníků a zákazníků jejich zákazníků až po konečného zákazníka, v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014, a pokud se použije, s článkem 8 nařízení (EU) č. 1227/2011.“

12)

V článku 73 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy vyžadují, aby investiční podniky, organizátoři trhu, schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů povolené v souladu s nařízením (EU) č. 600/2014, které mají výjimku v souladu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, úvěrové instituce v souvislosti s investičními službami nebo činnostmi a doplňkovými službami a pobočky podniků ze třetích zemí měli zavedeny vhodné postupy, aby jejich zaměstnanci mohli interně prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu oznamovat potenciální nebo skutečná porušení předpisů.“;

13)

V článku 89 se odstavce 2 až 5 nahrazují tímto:

„2.   Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 je svěřeno Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 2 odst. 4, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhého pododstavce, čl. 4 odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 nebo čl. 79 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud vůči němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

14)

V článku 90 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Do 31. prosince 2021 Komise provede přezkum dopadu výjimky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. j), pokud jde o povolenky na emise či jejich deriváty, a tento přezkum případně doprovodí legislativním návrhem na změnu této výjimky. V této souvislosti Komise posoudí obchodování s povolenkami na emise či s jejich deriváty v Unii a ve třetích zemích, dopad výjimky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. j) na ochranu investorů, integritu a transparentnost trhů s povolenkami na emise a s jejich deriváty a také to, zda by měla být přijata opatření v souvislosti s obchodováním, ke kterému dochází v obchodních systémech třetích zemí.“

Článek 2

Změny směrnice (EU) 2019/878

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy do 28. prosince 2020 přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s:

a)

ustanoveními této směrnice, v rozsahu, v jakém se týkají úvěrových institucí;

b)

ustanoveními čl. 1 bodů 1 a 9 této směrnice, pokud jde o čl. 2 odst. 5 a 6 a článek 21b směrnice 2013/36/EU, v rozsahu, v jakém se týkají úvěrových institucí a investičních podniků.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tato opatření ode dne 29. prosince 2020. Ustanovení nezbytná pro dosažení souladu se změnami stanovenými v čl. 1 bodě 21 a 29 písm. a), b) a c) této směrnice, pokud jde o článek 84 a čl. 98 odst. 5 a 5a směrnice 2013/36/EU, se však použijí ode dne 28. června 2021 a ustanovení nezbytná pro dosažení souladu se změnami stanovenými v čl. 1 bodech 52 a 53 této směrnice, pokud jde o články 141b, 141c a čl. 142 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Členské státy přijmou, zveřejní a použijí do 26. června 2021 opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí, pokud se týkají investičních podniků, s výjimkou opatření uvedených v prvním pododstavci písm. b).

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“

Článek 3

Změny směrnice 2013/36/EU

V čl. 94 odst. 2 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Za účelem určení pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 3, s výjimkou pracovníků v investičních podnicích, vypracuje EBA návrhy regulačních technických norem, které stanoví kritéria s cílem vymezit:

a)

manažerskou odpovědnost a kontrolní funkce;

b)

významnou obchodní jednotku a podstatný vliv na rizikový profil obchodní jednotky a

c)

další kategorie pracovníků, kteří nejsou v čl. 92 odst. 3 výslovně uvedeni a jejichž pracovní činnosti mají na rizikový profil instituce srovnatelně podstatný vliv jako pracovníci v kategoriích, které jsou v daném odstavci uvedeny.

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 28. prosince 2019.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud jde o regulační technické normy vztahující se na investiční podniky, pravomoc stanovená v čl. 94 odst. 2 této směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (*3) se nadále použije do 26. června 2021.

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. listopadu 2021. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto opatření.

Členské státy tato opatření použijí od 28. února 2022.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Odchylně od odstavce 1 se změny směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/878 použijí ode dne 28. prosince 2020.

Článek 5

Ustanovení o přezkumu

Do 31. července 2021 přezkoumá Komise na základě výsledků veřejné konzultace, kterou provede, mimo jiné a) fungování struktury trhů s cennými papíry, přičemž zohlední novou ekonomickou realitu po roce 2020, otázky týkající se údajů a kvality údajů v souvislosti se strukturou trhu, a pravidla transparentnosti, včetně otázek týkajících se třetích zemí, b) pravidla pro výzkum, c) pravidla týkající se všech forem plateb poradcům a úrovně jejich odborné kvalifikace, d) řízení produktů, e) podávání zpráv o ztrátě a f) kategorizaci zákazníků. Bude-li to vhodné, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2021.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 253).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU