(SZBP) 2021/1990Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1990 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 405, 16.11.2021, s. 10-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 17. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2012/642/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

16.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/10


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1990

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. října 2021 Evropská rada přijala závěry, ve kterých prohlásila, že nebude akceptovat žádné pokusy třetích zemí o zneužití migrantů k politickým účelům, odsoudila veškeré hybridní útoky na hranicích Unie a uvedla, že bude odpovídajícím způsobem reagovat. Zdůraznila, že Unie se bude i nadále bránit pokračujícím hybridním útokům běloruského režimu, a to i urychleným přijetím dalších omezujících opatření proti osobám a právním subjektům v souladu se svým postupným přístupem.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že určovací kritéria v rozhodnutí 2012/642/SZBP by měla být změněna tak, aby umožňovala uplatňování cílených omezujících opatření vůči fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které organizují činnosti Lukašenkova režimu usnadňující nedovolené překračování vnějších hranic Unie nebo přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území členského státu nebo se na takových činnostech podílejí.

(4)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes ně osobám uvedeným v příloze I, které:

a)

jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku, a osobám s nimi spojeným;

b)

mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují nebo

c)

organizují činnosti Lukašenkova režimu usnadňující:

i)

nedovolené překračování vnějších hranic Unie nebo

ii)

přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území členského státu, nebo se na takových činnostech podílejí.“

2)

V článku 4 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze, které splňují tato kritéria:

a)

osoby, subjekty nebo orgány, jež jsou odpovědné za vážná porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii či právní stát v Bělorusku, a jakékoli fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány s nimi spojené;

b)

fyzické nebo právnické osoby, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují;

c)

fyzické nebo právnické osoby, které organizují činnosti Lukašenkova režimu usnadňující:

i)

nedovolené překračování vnějších hranic Unie nebo

ii)

přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území členského státu, nebo se na takových činnostech podílejí;

d)

právnické osoby, subjekty a orgány, které vlastní či ovládají osoby, subjekty a orgány uvedené v písmenech a), b) a c).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU