(SZBP) 2021/1989Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1989 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 405, 16.11.2021, s. 8-9 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. listopadu 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/8


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1989

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Dne 24. června 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/1031 (2), kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP a jímž se zavádí řada hospodářských omezení, včetně zákazu poskytovat pojištění a zajištění běloruské vládě a běloruským veřejným orgánům a institucím.

(3)

V této souvislosti je vhodné zavést určité výjimky ze zákazu poskytovat pojištění a zajištění běloruské vládě a běloruským veřejným orgánům a institucím.

(4)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(5)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2j rozhodnutí 2012/642/SZBP se nahrazuje tímto:

„Článek 2j

1.   Zakazuje se poskytovat pojištění či zajištění:

a)

běloruské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím; nebo

b)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na poskytování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti běloruským osobám, subjektům či orgánům, pokud se pojištěné riziko nachází v Unii, ani na poskytování pojištění běloruským diplomatickým nebo konzulárním misím v Unii.

3.   Zákazem uvedeným v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2021 ani doplňkových smluv nezbytných k plnění těchto smluv.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1031 ze dne 24. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 224 I, 24.6.2021, s. 15).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU