(EU) 2021/1839Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 372, 20.10.2021, s. 27-28 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 15. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/1950 Pozbývá platnosti: 6. listopadu 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 372/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1839

ze dne 15. října 2021,

kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro biocidní přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka kreosot byla zařazena do přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) pro použití v biocidních přípravcích typu 8, a podle článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 se proto považuje za schválenou podle uvedeného nařízení s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Dne 27. října 2016 byla v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 předložena žádost o obnovení schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8.

(3)

Dne 16. září 2019 předložil bývalý hodnotící příslušný orgán Spojeného království Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) doporučení k obnovení schválení. Dne 30. ledna 2020 převzal úlohu hodnotícího příslušného orgánu pro danou žádost příslušný úřad Polska.

(4)

Vzhledem k tomu, že v červenci 2020 nebylo stanovisko agentury o obnovení schválení účinné látky dosud k dispozici, datum skončení platnosti schválení kreosotu bylo prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2020/1038 (3) odloženo na 31. října 2021, aby byl dostatek času na dokončení přezkumu žádosti.

(5)

V souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 přijala agentura dne 4. prosince 2020 stanovisko (4), v němž zohlednila závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(6)

Kreosot je klasifikován jako karcinogen kategorie 1B v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5) a splňuje kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky podle přílohy XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6), splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012. Ačkoli již byl zahájen přezkum s cílem rozhodnout, zda je splněna alespoň jedna z podmínek čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 528/2012 a zda může být platnost schválení kreosotu obnovena, nebude možné tento přezkum dokončit před skončením platnosti stávajícího schválení.

(7)

Kreosot, jeho sloučeniny a dřevo ošetřené těmito látkami navíc podléhají omezením stanoveným v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. V návaznosti na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/961 (7) má Francie agentuře předložit dokumentaci podle přílohy XV nařízení (ES) č. 1907/2006 pro zahájení řízení o omezení na úrovni Unie v souladu s články 69 až 73 uvedeného nařízení. Aby se zajistil soulad mezi posouzením obnovení schválení kreosotu jako účinné látky podle nařízení (EU) č. 528/2012 a řízením Unie o omezení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a aby byla zajištěna účinná kontrola kreosotu a dřeva ošetřeného kreosotem, je třeba provést další přezkum.

(8)

Z důvodů, které nemůže žadatel ovlivnit, tedy skončí platnost schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 pravděpodobně dříve, než bude přijato rozhodnutí o jeho obnovení. Proto je vhodné datum skončení platnosti schválení kreosotu opětovně odložit o dobu postačující k tomu, aby mohla být žádost přezkoumána.

(9)

Vzhledem ke lhůtě nezbytné pro rozhodnutí, zda je splněna alespoň jedna z podmínek čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 528/2012, a zda tedy může být schválení kreosotu obnoveno, je vhodné datum skončení platnosti schválení kreosotu odložit na 31. října 2022.

(10)

S výjimkou data skončení platnosti schválení je kreosot nadále schválen s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze I směrnice 98/8/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 se odkládá na 31. října 2022.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1038 ze dne 15. července 2020, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 74).

(4)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o obnovení schválení účinné látky kreosot, typ přípravku: 8, ECHA/BPC/274/2020, přijaté dne 4. prosince 2020.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/961 ze dne 7. června 2019, kterým se schvaluje prozatímní opatření přijaté Francouzskou republikou v souladu s článkem 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek za účelem omezení používání a uvádění na trh některého dřeva ošetřeného kreosotem a jinými látkami souvisejícími s kreosotem (Úř. věst. L 154, 12.6.2019, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU