(EU) 2021/1752Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití

Publikováno: Úř. věst. L 349, 4.10.2021, s. 19-30 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 1. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. října 2021 Nabývá účinnosti: 24. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1752

ze dne 1. října 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 a na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2019/904 stanoví cíle pro tříděný sběr za účelem recyklace odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití uvedených v části F přílohy uvedené směrnice (dále jen „odpad z lahví na jedno použití“). Podle čl. 9 odst. 1 směrnice (EU) 2019/904 je cílem pro rok 2025 zajištění tříděného sběru 77 % všech takových lahví na jedno použití uvedených na trh podle hmotnosti a cílem pro rok 2029 je 90 %. Komise má stanovit metodiku výpočtu a ověřování těchto cílů tříděného sběru a formát, v němž mají členské státy vykazovat údaje o odpadu z lahví na jedno použití, které jsou každý rok sebrány v rámci tříděného sběru.

(2)

Aby byla zajištěna srovnatelnost údajů, je nutné stanovit podrobná pravidla pro určení míst, kde se měří hmotnost sebraného odpadu z lahví na jedno použití. Tato pravidla by měla kromě těchto lahví zohledňovat stávající postupy tříděného sběru a množství dalších materiálů a látek přítomných v sebraném odpadu.

(3)

Aby byla zajištěna srovnatelnost vykazovaných údajů, je nutné stanovit podrobná pravidla pro použití obou alternativních metod uvedených v čl. 9 odst. 1 směrnice (EU) 2019/904 pro stanovení množství těchto lahví na jedno použití uvedených na trh.

(4)

Aby byla zajištěna přesnost údajů o hmotnosti sebraného odpadu z lahví na jedno použití, měl by formát hlášení zajistit, aby byly stanoveny veškeré parametry důležité pro výpočet množství odpadu z lahví na jedno použití z tříděného sběru a aby byl poskytnut popis metodik používaných pro výpočet a ověřování údajů pro tyto parametry.

(5)

Povinnost provádět tříděný sběr odpadu sice vyžaduje, aby byl odpad tříděn podle druhu a povahy, mělo by však být možné sbírat některé druhy odpadu společně, pokud to nebrání vysoce kvalitní recyklaci v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady v souladu s čl. 10 odst. 2 a odst. 3 písm. a) směrnice 2008/98/ES.

(6)

Metodika pro výpočet a ověřování cílů tříděného sběru pro odpad z lahví na jedno použití uvedená v čl. 9 odst. 3 směrnice (EU) 2019/904 úzce souvisí s formátem pro podávání zpráv o tomto tříděném sběru uvedeným v čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice s ohledem na předmět těchto opatření a kontext, v němž se mají použít. Proto je vhodné přijmout tento akt na základě obou těchto ustanovení, aby byla zajištěna soudržnost mezi pravidly pro výpočet, ověřování a podávání zpráv o tříděném sběru odpadu z lahví na jedno použití a aby byl usnadněn přístup k těmto pravidlům.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Metodika výpočtu a podávání zpráv o množství odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru

1.   Množství odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru uvedených v části F přílohy směrnice (EU) 2019/904 (dále jen „odpad z lahví na jedno použití“) se vypočítá vydělením hmotnosti odpadu z plastových lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru hmotností těchto lahví na jedno použití uvedených na trh (dále jen „lahve na jedno použití uvedené na trh“). Výsledný poměr se vyjádří v procentech.

2.   Členské státy použijí pro výpočet množství odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru vzorce stanovené v příloze I.

Článek 2

Metodika stanovení hmotnosti odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru

1.   Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití zahrnuje hmotnost jejich uzávěrů a víček.

2.   Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití nezahrnuje hmotnost jakýchkoli zbylých nápojů.

3.   Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití může zahrnovat hmotnost etiket a lepidel pouze v případě, že je zahrnuta také do hmotnosti lahví na jedno použití uvedených na trh.

4.   Odpad z lahví na jedno použití se považuje za sebraný v rámci tříděného sběru, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

a)

odpad z lahví na jedno použití byl sebrán v rámci tříděného sběru k recyklaci odděleně od jakéhokoli jiného odpadu;

b)

odpad z lahví na jedno použití byl sebrán společně s jinými částmi komunálního odpadu z obalů nebo s jinými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi komunálního odpadu, které nepochází z obalů, sebranými v rámci tříděného sběru k recyklaci a

i)

v rámci systému sběru se neshromažďuje odpad, který by mohl obsahovat nebezpečné látky;

ii)

sběr odpadu a následné třídění jsou navrženy a prováděny tak, aby se minimalizovala kontaminace sebraného odpadu z lahví na jedno použití odpady z plastů, které nepochází z těchto lahví, a jiným odpadem;

iii)

zpracovatelé odpadu zřizují systémy zajištění kvality za účelem ověření, že jsou splněny podmínky stanovené v bodech i) a ii).

5.   Systémy zajištění kvality uvedené v odst. 4 písm. b) bodě iii) musí:

a)

zohlednit dostatek zaměstnanců, jejich znalosti a dovednosti a organizaci prostor a vybavení v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby sebraný odpad z lahví na jedno použití splňoval podmínky stanovené v odst. 4 písm. b) bodě i) a ii);

b)

provádět ověřovací operace v souladu s předem stanovenými pokyny a postupy;

c)

být certifikovány nezávislou třetí stranou.

6.   Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru v souladu s odst. 4 písm. a) se měří v místě, kde jsou sbírány, nebo na výstupu z třídicích operací. Hmotnost tohoto odpadu z lahví lze vypočítat spočítáním lahví, jestliže se použijí konverzní faktory, které zohledňují hmotnost lahve každé velikosti, typ polymeru lahví a uzávěrů a víček, jakož i ztráty při následných třídicích operacích.

7.   Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru v souladu s odst. 4 písm. b) se měří na výstupu z třídicích operací, kde je oddělen od ostatního odpadu, se kterým byl sebrán.

8.   Pokud je na výstupu z třídicí operace přítomen odpad z lahví na jedno použití a jiný obalový odpad ze stejného polymeru, hmotnost odpadu z lahví na jedno použití musí být úměrná podílu odpadu z lahví na jedno použití na vstupu třídicí operace. Tento podíl se určí na základě reprezentativního odběru vzorků a následné analýzy složení nebo používání elektronických registrů.

Článek 3

Metodika pro stanovení hmotnosti lahví na jedno použití uváděných na trh

1.   Hmotnost lahví na jedno použití uváděných na trh zahrnuje pouze hmotnost lahví, které byly uvedeny na trh po naplnění nápojem.

2.   Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh může být v případě významného dovozu, vývozu nebo jiného pohybu těchto lahví v rámci Unie provozovateli nebo fyzickými osobami pro jejich vlastní osobní potřebu upravena tak, aby zohledňovala tyto pohyby.

3.   V případech, kdy členské státy stanoví hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh na základě hmotnosti odpadu vznikajícího z těchto výrobků, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci směrnice (EU) 2019/904, hmotnost tohoto odpadu zahrnuje:

a)

odpad z lahví na jedno použití sebraný v rámci tříděného sběru bez ohledu na to, zda splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v čl. 2 odst. 4 písm. a) a b);

b)

odpad z lahví na jedno použití sebraný jako směsný komunální odpad;

c)

odpad z lahví na jedno použití odhozených jako odpadky mimo systém sběru odpadů, bez ohledu na to, zda byly následně sebrány či nikoli.

Hmotnost lahví uvedených v prvním pododstavci písm. b) a c) se vypočítá pomocí metodiky odběru vzorků a analýzy složení odpadu stanovené v článku 4.

Článek 4

Metodika odběru vzorků a analýza složení odpadu pro výpočet hmotnosti odpadu z lahví na jedno použití sebraného jako směsný komunální odpad nebo z lahví odhozených jako odpadky

1.   Shromažďování údajů pro analýzu složení odpadu je založeno na průzkumech a shromažďování reprezentativních vzorků. Při tomto shromažďování údajů se zohlední:

a)

sezónní rozdíly v odpadu z lahví na jedno použití odhozených jako odpadky mimo systémy sběru odpadů;

b)

rozdíly v úrovni urbanizace;

c)

rozdíly v četnosti, druzích a umístění sběru komunálního odpadu.

2.   Shromažďování a analýza údajů uvedené v odstavci 1 pokrývají celé území daného členského státu.

Článek 5

Shromažďování a předkládání údajů

1.   Shromažďování údajů pro výpočet hmotnosti odpadu z lahví na jedno použití a lahví na jedno použití uvedených na trh v souladu s články 2 a 3 se provádí každý rok. Členské státy využívají ke shromažďování a předkládání údajů v nejvyšší možné míře elektronické registry.

2.   Členské státy předkládají údaje uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2019/904 ve formátu stanoveném v příloze II tohoto rozhodnutí a předkládají zprávu o kontrole kvality uvedenou v čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice, pokud jde o tyto údaje ve formátu stanoveném v příloze III tohoto rozhodnutí.

3.   Komise zveřejní údaje předložené členskými státy, pokud členský stát ve zprávě uvedené v odstavci 2 nepodá oprávněnou žádost o nezveřejnění určitých údajů.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

VZORCE PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ ODPADU Z LAHVÍ NA JEDNO POUŽITÍ SEBRANÉHO V RÁMCI TŘÍDĚNÉHO SBĚRU

ASCB = (WSCB odděleně + WSCB společně)/(WBPM + WEWG) × 100 %

Kde:

ASCB

znamená množství odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci, jak je uvedeno v článku 1

WSCB odděleně

znamená hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci odděleně od veškerého ostatního odpadu v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. a)

WSCB společně

znamená hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci společně s ostatním odpadem v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. b)

WBPM

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh podle čl. 3 odst. 1 a 2

WEWG

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh stanovenou na základě hmotnosti odpadu vytvářeného z těchto výrobků, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 3

WBPM = WBPM celkem – WB vyvezené + WB přijaté

WBPM celkem

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh podle čl. 3 odst. 1

WB vyvezené

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly vyvezeny nebo přesunuty do jiných členských států provozovateli nebo fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu podle čl. 3 odst. 2

WB přijaté

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly dovezeny nebo přijaty z jiných členských států provozovateli nebo fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu podle čl. 3 odst. 2

WB vyvezené =B přesunuté do jiného členského státu + W B vyvezené provozovateli + W B přesunuté do jiného členského státu fyzickými osobami + W B vyvezené fyzickými osobami

B přesunuté do jiného členského státu

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli přesunuty do jiných členských států

B vyvezené provozovateli

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli vyvezeny

B přesunuté do jiného členského státu fyzickými osobami

znamená odhadovanou hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly přesunuty do jiného členského státu fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu

B vyvezené fyzickými osobami

znamená odhadovanou hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly vyvezeny fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu

WB in = B přijaté z jiných členských států  + W  B dovezené  + W  B přesunuté z jiného členského státu fyzickými osobami + W  B dovezené fyzickými osobami

B přijaté z jiných členských států

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli přijaty z jiných členských států

B dovezené

znamená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli dovezeny

B přesunuté z jiného členského státu fyzickými osobami

znamená odhadovanou hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly přesunuty z jiného členského státu fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu

B dovezené fyzickými osobami

znamená odhadovanou hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly dovezeny fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu

WEWG = TWSCB + Wostatní SCB + WMSW + Wodpadky

TWSCB

znamená hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci v souladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 4 písm. a) a b) podle čl. 3 odst. 3 písm. a)

Wostatní SCB

znamená hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci v nesouladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 4 písm. a) a b) podle čl. 3 odst. 3 písm. a)

WMSW

znamená hmotnost odpadu lahví na jedno použití sebraného jako směsný komunální odpad podle čl. 3 odst. 3 písm. b)

Wodpadky

znamená hmotnost odhozených lahví na jedno použití jako odpadky podle čl. 3 odst. 3 písm. c)


PŘÍLOHA II

FORMÁT PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ

I.   Formát pro vykazování údajů vypočtených na základě metodiky stanovené v článku 3

Tabulka 1

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh vypočtená podle článku 3 (v tunách)

ZEMĚ:

 

REFERENČNÍ ROK:

 

Hmotnost lahví na jedno použití v tunách vypočtená podle čl. 3 odst. 1

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh (1)

 

Úprava hmotnosti lahví na jedno použití vypočtené podle čl. 3 odst. 2

 

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli dovezeny (2)

 

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli přijaty z jiných členských států (3)

 

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli vyvezeny (4)

 

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly provozovateli přesunuty do jiných členských států (5)

 

Odhadovaná hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly vyvezeny fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu (6)

 

Odhadovaná hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly dovezeny fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu (7)

 

Odhadovaná hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly přesunuty do jiných členských států fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu (8)

 

Odhadovaná hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh, které byly přesunuty z jiných členských států fyzickými osobami pro vlastní osobní potřebu (9)

 

Upravená hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh (10)

 

 

Hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh stanovená na základě hmotnosti odpadu vytvářeného z těchto výrobků a vypočtená podle čl. 3 odst. 3

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci v souladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 4 písm. a) a b) (11)

 

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru v nesouladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 4 písm. a) a b) (12)

 

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného jako směsný komunální odpad (13)

 

Hmotnost lahví na jedno použití odhozených jako odpadky (14)

 

Poznámky:

Tmavé kolonky: Vykazování je nepovinné.

II.   Formát pro vykazování údajů vypočtených na základě metodiky stanovené v čl. 2 odst. 4

Tabulka 2

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru k recyklaci vypočtená podle čl. 2 odst. 4 (v tunách)

ZEMĚ:

 

REFERENČNÍ ROK:

 

 

 

a)

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru odděleně od veškerého ostatního odpadu (15)

 

b)

Hmotnost odpadu z lahví na jedno použití sebraného společně s ostatním odpadem (16)

 

Poznámky:


(1)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 1. (W  BPM celkem )

(2)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B dovezené )

(3)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B přijaté z jiných členských států )

(4)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B vyvezené provozovateli )

(5)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B přesunuté do jiného členského státu )

(6)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B vyvezené fyzickými osobami )

(7)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B dovezené fyzickými osobami )

(8)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B přesunuté do jiného členského státu fyzickými osobami )

(9)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (W  B přesunuté z jiného členského státu fyzickými osobami )

(10)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 2. (WBPM )

(11)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 3 písm. a). (TW SCB )

(12)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 3 písm. a). (W  ostatní SCB )

(13)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 3 písm. b). (W  MSW )

(14)  Vypočteno podle čl. 3 odst. 3 písm. c). (W  odpadky )

(15)  Vypočteno podle čl. 2 odst. 4 písm. a). (W SCB odděleně)

(16)  Sebráno společně s ostatními částmi komunálního odpadu z obalových odpadů nebo s jinými nikoli nebezpečnými, neobalovými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi komunálního odpadu sebranými v rámci tříděného sběru k recyklaci a vypočteno v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. b). (W SCB společně)


PŘÍLOHA III

FORMÁT ZPRÁVY O KONTROLE KVALITY

I.   Obecné informace

1.1

Členský stát:

 

1.2

Organizace předkládající údaje a popis:

 

1.3

Jméno kontaktní osoby:

 

1.4

Kontaktní e-mailová adresa:

 

1.5

Kontaktní telefonní číslo:

 

1.6

Referenční rok:

 

1.7

Datum doručení/verze:

 

1.8

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

 

II.   Popis institucí zapojených do shromažďování údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

III.   Popis používaných metod

3.1   Lahve na jedno použití uvedené na trh (příloha II tabulka 1)

3.1.1   Popis metodiky pro průzkumy a analýzu složení

Popis metodiky použité pro odběr vzorků a analýzu složení odpadu podle článku 4, pokud je hmotnost lahví na jedno použití uvedených na trh stanovena na základě hmotnosti odpadu vytvářeného z těchto výrobků.

 

Použitá metodika

Zohledněné odchylky

Odpad z lahví na jedno použití sebraný jako směsný komunální odpad

 

 

Odpad z lahví na jedno použití odhozených jako odpadky

 

 

3.1.2   Popis veškerých významných nesrovnalostí mezi hmotností lahví na jedno použití uvedených na trh a hmotností vzniklého obalového odpadu nebo jiných souvisejících problémů

Popis plánovaných nebo přijatých nápravných opatření v případě potřeby.

 

V případě potřeby vložte další řádky

3.2   Informace o odpadu z lahví na jedno použití sebraném v rámci tříděného sběru (příloha II, tabulka 2)

3.2.1   Popis metod a zdrojů pro stanovení hmotnosti odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru

Vysvětlete postupy, které se berou v úvahu pro výpočet podílu odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru, a metody pro určení, že odpad z lahví na jedno použití sebraný společně s jiným odpadem má kvalitu srovnatelnou s odpadem z lahví na jedno použití sebraným v rámci tříděného sběru odděleně od veškerého ostatního odpadu. Přiložte dokumentaci týkající se systémů zajištění kvality a ověřování třetí stranou, které provozovatelé odpadu zřídili za účelem ověření, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 4 písm. b) bodech i) a ii).

 

V případě potřeby vložte další řádky

IV.   Systém ověřování a kontroly údajů

4.1   Ověřování údajů o odpadu z lahví na jedno použití sebraném v rámci tříděného sběru

Postupy ověřování a kontroly

Použité pro údaje o

Případné další poznámky

lahvích na jedno použití uvedené na trh

(ano/ne)

odpadu z lahví na jedno použití (ano/ne)

odpadu z lahví na jedno použití sebraném v rámci tříděného sběru odděleně od ostatního odpadu podle čl. 2 odst. 4 písm. a)

(ano/ne)

odpadu z lahví na jedno použití sebraném společně s ostatním odpadem podle čl. 2 odst. 4 písm. b)

(ano/ne)

úpravě zohledňující další materiály zachycené v rámci tříděného sběru, které nejsou součástí lahví na jedno použití  (1) (ano/ne)

Kontroly úplnosti údajů

 

 

 

 

 

 

Křížové kontroly

 

 

 

 

 

 

Kontroly časových řad

 

 

 

 

 

 

Auditní kontroly

 

 

 

 

 

 

Jiné (upřesněte)

 

 

 

 

 

 

4.2   Popis hlavních faktorů ovlivňujících přesnost předkládaných údajů o odpadu z lahví na jedno použití, o lahvích na jedno použití uvedených na trh a/nebo o odpadu z lahví na jedno použití sebraném v rámci tříděného sběru

Případné faktory ovlivňující spolehlivost údajů

Faktory

Popis toho, jak je ovlivněna přesnost údajů a jaké metodiky jsou používány k minimalizaci dopadu nepřesných údajů

Lahve na jedno použití uvedené na trh

(ano/ne)

Odpad z lahví na jedno použití

(ano/ne)

Odpad z lahví na jedno použití sebraný v rámci tříděného sběru

(ano/ne)

Chyby při odběru vzorků  (2) (např. koeficienty odchylek)

 

 

 

 

Chyby pokrytí  (3) (např. pravidla de minimis, územní pokrytí)

 

 

 

 

Chyby měření  (4) (např. jednotka měření, materiál, který není součástí prázdné lahve na jedno použití, včetně jejích uzávěrů a víček)

 

 

 

 

Nástroje na testování shromažďování údajů  (5) (např. testování dotazníků)

 

 

 

 

Chyby při zpracování  (6) (např. nalezení chyb, oprava chyb)

 

 

 

 

Chyby vyplývající z neposkytnutí odpovědí  (7)

 

 

 

 

Chyby vyplývající z přijatého modelu  (8)

 

 

 

 

Ostatní (upřesněte)

 

 

 

 

4.3   Vysvětlení rozsahu a platnosti průzkumů pro shromažďování údajů o odpadu z lahví na jedno použití, o lahvích na jedno použití uvedených na trh a/nebo o odpadu z lahví na jedno použití sebraném v rámci tříděného sběru

 

V případě potřeby vložte další řádky

4.4   Rozdíly v údajích vykázaných za předchozí referenční roky

Významné metodické změny metody výpočtu, která byla uplatněna na současný referenční rok, oproti metodě výpočtu uplatněné na předchozí referenční roky, pokud existují (zejména pokud jde o zpětné opravy, jejich povahu a to, zda je u některého roku třeba vyznačit přerušení řady).

 

V případě potřeby vložte další řádky

4.5   Vysvětlení rozdílu v tonáži

Když předkládané údaje vykazují více než desetiprocentní odchylku od údajů předložených za předchozí referenční rok.

Důvody rozdílu nebo hlavní příčina rozdílů v hmotnosti odpadu z lahví na jedno použití, lahví na jedno použití uvedených na trh a/nebo odpadu z lahví na jedno použití sebraného v rámci tříděného sběru.

Odpad z lahví na jedno použití, lahve na jedno použití uvedené na trh a/nebo odpad z lahví na jedno použití sebraný v rámci tříděného sběru

Odchylka (v %)

Hlavní příčina odchylky

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky

V.   Důvěrnost

Odůvodnění žádosti o nezveřejnění určitých údajů v této zprávě spolu se seznamem konkrétních částí, které nemají být zveřejněny.

 

VI.   Hlavní vnitrostátní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace

Název a adresa URL hlavní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace související s tímto shromažďováním údajů.

 

V případě potřeby vložte další řádky


(1)  Etikety, lepidla, zbytky nápojů, které byly obsaženy v lahvích, a veškeré další materiály, které nejsou součástí lahve na jedno použití nebo jejích uzávěrů a víček.

(2)  Popište odhadované koeficienty odchylek a metodiky použité pro odhad odchylek.

(3)  Popište typ a rozsah chyb pokrytí.

(4)  Popište nástroje, které snižují případná rizika a zabraňují chybám.

(5)  Popište nástroje a metodiky používané k zabezpečení nástrojů pro sběr kvalitních a odpovídajících údajů.

(6)  Popište kroky při zpracování mezi shromažďováním údajů a tvorbou statistik a uveďte všechny zjištěné chyby při zpracování a jejich rozsah.

(7)  Popište, do jaké míry jednotky a položky nereagují, pokud jde o hlavní proměnné a metody imputace (pokud existují).

(8)  Popište typ a rozsah chyb z přijatého modelu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU