(EU) 2021/1427Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1427 ze dne 21. května 2021 o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci týkajících se zamítnutí udělit povolení stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 307, 1.9.2021, s. 20-22 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 1. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2021 Nabývá účinnosti: 21. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1427

ze dne 21. května 2021

o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci týkajících se zamítnutí udělit povolení stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“), který byl zřízen nařízením (EU) č. 1024/2012, je softwarová aplikace, která je přístupná prostřednictvím internetu a kterou vyvinula Komise ve spolupráci s členskými státy s cílem pomoci členským státům dodržovat požadavky na výměnu informací stanovené v aktech Unie, a to vytvořením centralizovaného komunikačního mechanismu, který by usnadnil přeshraniční výměnu informací a vzájemnou pomoc.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2012 může Komise provádět pilotní projekty za účelem posouzení účinnosti systému IMI při provádění ustanovení o správní spolupráci obsažených v aktech Unie, které nejsou uvedeny v příloze zmíněného nařízení.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 (2) stanoví správní spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o kontroly nabývání a držení palných zbraní. Článek 18 uvedené směrnice požaduje, aby Komise stanovila podrobná opatření pro systematickou výměnu informací uvedených ve zmíněném článku elektronickými prostředky. Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 (3), kterým se stanoví podrobná opatření pro systematickou výměnu informací uvedených v odstavci 4 uvedeného článku týkajících se zamítnutí udělit povolení. Systém IMI by mohl být účinným nástrojem při provádění ustanovení o správní spolupráci spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Uvedené ustanovení o správní spolupráci by proto mělo být předmětem pilotního projektu podle článku 4 nařízení (EU) č. 1024/2012.

(4)

Systém IMI by měl poskytovat technické funkce, včetně zřízení úložiště, aby příslušným orgánům členských států umožňoval plnit jejich povinnosti stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423.

(5)

Systém IMI by měl usnadňovat správní spolupráci mezi orgány členských států tím, že jim umožní vyhledávat v úložišti systému IMI za účelem ověření, zda určitá fyzická osoba nebyla vyloučena z nabývání nebo držení palné zbraně. Aby byla dodržována práva na ochranu údajů fyzických osob, jejichž údaje jsou zaznamenány v úložišti, měly by mít vnitrostátní orgány možnost prohlížet pouze informace týkající se konkrétní fyzické osoby. Neměly by mít možnost vyhledávat podle jiných kritérií, například všechna zamítnutí v daném období nebo v určitém členském státě.

(6)

Aby bylo zajištěno, že osobní údaje vyměňované jako součást pilotního projektu budou v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1024/2012 zablokovány, jakmile již nebudou zapotřebí, mělo by být vyjasněno datum, od něhož mají být tyto údaje považovány za nepotřebné pro účely uvedeného článku. Toto datum by mělo odpovídat datu stanovenému v souladu s článkem 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 jako datum, odkdy informace týkající se zamítavého rozhodnutí již nemají být v systému IMI dostupné. Je rovněž vhodné objasnit, že jakmile jsou údaje zablokovány, musí být automaticky vymazány v systému IMI o tři roky později, aniž by bylo nutné formální ukončení.

(7)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2012 má Komise předložit hodnocení výsledků pilotního projektu Evropskému parlamentu a Radě. Je vhodné stanovit datum, k němuž má být hodnocení předloženo.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 24 nařízení (EU) č. 1024/2012,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pilotní projekt

Na čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555, pokud výměna informací zmíněná v uvedeném odstavci spadá do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423, se vztahuje pilotní projekt k provedení ustanovení o správní spolupráci stanovenému v uvedeném odstavci, jak je podrobněji stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci, prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“).

Článek 2

Příslušné orgány

Pro účely pilotního projektu se vnitrostátní orgány uvedené v čl. 18 odst. 3 směrnice (EU) 2021/555 považují za příslušné orgány.

Článek 3

Správní spolupráce mezi příslušnými orgány

Pro účely pilotního projektu poskytuje systém IMI tyto funkce:

a)

úložiště pro uchovávání a sdílení informací o zamítnutí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423;

b)

vyhledávací nástroj, který příslušným orgánům umožní vyhledávat v úložišti za účelem ověření, zda obsahuje informace o zamítnutích týkajících se konkrétní fyzické osoby;

c)

nástroj umožňující odstranění a aktualizaci položek v souladu s článkem 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423;

d)

systém pro zasílání pravidelných e-mailových připomenutí příslušným orgánům s cílem připomenout jim, aby přezkoumaly některé položky v souladu s článkem 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423.

Článek 4

Uchování osobních údajů

Pro účely zablokování osobních údajů podle článku 14 nařízení (EU) č. 1024/2012, které byly v úložišti uloženy a sdíleny v rámci pilotního projektu, se za datum – ve vztahu ke každému zamítavému rozhodnutí –, kdy osobní údaje již nemusí být takto uloženy a sdíleny, považuje datum, odkdy v souladu s článkem 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 nemají být informace týkající se tohoto zamítavého rozhodnutí již dostupné. Zablokované údaje musí být v systému IMI automaticky vymazány tři roky po datu, kdy byly údaje zablokovány.

Článek 5

Sledování a podávání zpráv

Komise poskytuje členským státům statistiku týkající se počtu položek zaznamenaných v úložišti. Tyto zprávy nezahrnují informace o jednotlivých zamítavých rozhodnutích.

Článek 6

Hodnocení

Hodnocení výsledků pilotního projektu požadované podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2012 se předloží Evropskému parlamentu a Radě do […Úř. věst: vložte prosím datum tři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 115, 6.4.2021, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 pro systematickou výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení nabývat nebo držet určité palné zbraně elektronickými prostředky (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU