(EU) 2021/1117Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1117 ze dne 28. června 2021 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026

Publikováno: Úř. věst. L 242, 8.7.2021, s. 3-4 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2021 Nabývá účinnosti: 28. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1117

ze dne 28. června 2021

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou (1) (dále jen „dohoda“), schválená nařízením Rady (ES) č. 450/2007 (2), vstoupila v platnost dne 11. června 2007. Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou (3), podepsaný dne 24. července 2013 (dále jen „protokol z roku 2013“), pozbyl platnosti dne 23. července 2016.

(2)

Dne 22. října 2015 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s Gabonskou republikou (dále jen „Gabon“) za účelem uzavření nového protokolu. Jednání byla úspěšně uzavřena a Prováděcí protokol k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 (dále jen „protokol“) byl parafován dne 10. února 2021.

(3)

Cílem dohody a protokolu je umožnit Unii a Gabonu užší spolupráci, která dále podpoří rozvoj politiky v oblasti udržitelného rybolovu, umožní odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Gabonu a v Atlantském oceánu a zároveň přispěje k podpoře důstojných pracovních podmínek v rybolovných činnostech.

(4)

S ohledem na hospodářský význam, který souvisí s rybolovnými činnostmi Unie v rybolovné oblasti Gabonu, a potřebu co nejvíce omezit dobu, po kterou jsou tyto činnosti přerušeny po pozbytí platnosti protokolu z roku 2013, by měl protokol vstoupit v platnost co nejdříve.

(5)

Protokol by proto měl být podepsán a prozatímně prováděn ode dne podpisu do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 (dále jen „protokol“) jménem Unie se schvaluje s výhradou uzavření uvedeného protokolu (4).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

Protokol se prozatímně provádí ode dne podpisu (5) do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstupu v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 28. června 2021.

Za Radu

předsedkyně

M. do C. ANTUNES


(1)  Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 3.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 450/2007 ze dne 16. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 250, 20.9.2013, s. 2.

(4)  Znění protokolu je zveřejněno v Úř. věst. L 242, 8.7.2021.

(5)  Datum, od kterého bude protokol prozatímně prováděn, zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU