(EU) 2021/991Rozhodnutí Rady (EU) 2021/991 ze dne 7. června 2021 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských nejvzdálenějších regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU

Publikováno: Úř. věst. L 221, 21.6.2021, s. 1-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. června 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/991

ze dne 7. června 2021

o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských nejvzdálenějších regionech, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, (1)

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení Smlouvy, která se uplatňují na francouzské nejvzdálenější regiony, neumožňují v zásadě žádný rozdíl zdanění mezi místními produkty a produkty pocházejícími z metropolitní Francie a jiných členských států. Podle článku 349 Smlouvy však lze pro tyto nejvzdálenější regiony zavést konkrétní opatření z důvodu trvalého omezení, které má dopad na jejich sociální a hospodářskou situaci.

(2)

Je vhodné přijmout zvláštní opatření zaměřená zejména na stanovení podmínek pro uplatňování smluv v těchto regionech. Tato zvláštní opatření musí brát v úvahu zvláštní charakter a omezení uvedených regionů, aniž by narušila integritu a soudržnost právního řádu Unie, který zahrnuje i vnitřní trh a společné politiky. Konkurenční nevýhody, jimiž trpí francouzské nejvzdálenější regiony, jsou uvedeny v článku 349 Smlouvy: odlehlost, ostrovní povaha, jejich malá rozloha, složitý povrch a podnebí a jejich závislost na malém množství produktů. Tato trvalá omezení mají pro francouzské nejvzdálenější regiony za následek závislost na dovozech surovin a energie, povinnost vytvářet větší zásoby a malý rozsah místního trhu v kombinaci s málo rozvinutou exportní činností atd. Všechny tyto konkurenční nevýhody se projevují zvýšením produkčních nákladů, a tedy i pořizovací ceny produktů z místní produkce, které by bez konkrétních opatření byly méně konkurenceschopné v porovnání s rovnocennými produkty odjinud, a to i při zohlednění nákladů na dopravu do francouzských nejvzdálenějších regionů. Tato skutečnost by ohrozila zachování místní produkce. Proto je nezbytné zavést konkrétní opatření, která posílí místní průmysl zvýšením jeho konkurenceschopnosti.

(3)

Až do 30. června 2021 rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU (2) povoluje Francii, aby v zájmu obnovení konkurenceschopnosti produktů z místní produkce uplatňovala osvobození od daně „octroi de mer“ či její snížení u některých produktů, u nichž existuje místní produkce v nejvzdálenějších regionech Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Mayotte a Réunionu, jelikož by významné dovozy těchto produktů mohly ohrozit zachování místní produkce a dodatečné náklady by mohly zdražit pořizovací cenu místních produktů oproti produktům pocházejícím odjinud. Seznam produktů, pro které platí výše uvedené osvobození od daně nebo její snížení, je uveden v příloze uvedeného rozhodnutí. Rozdíl ve výši daně mezi místními a ostatními produkty nesmí podle druhu produktu překročit 10, 20 nebo 30 procentních bodů

(4)

Francie požádala, aby byla od 1. července 2021 nadále zachována úprava podobná úpravě obsažené v rozhodnutí 940/2014/EU. Francie vysvětlila, že ačkoli výše uvedené konkurenčních nevýhody stále přetrvávají, režim zdanění stanovený rozhodnutím č. 940/2014/EU umožnil zachovat a v určitých případech rozvíjet místní produkci a nenarušil vnější obchod a nevedl k nadměrné kompenzaci dodatečných nákladů, které zatěžují podniky.

(5)

V této souvislosti Francie zaslala Komisi u každého z pěti dotčených nejvzdálenějších regionů (Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte a Réunion) řadu seznamů produktů, u nichž Francie hodlá uplatnit rozdíl ve zdanění maximálně o 20 nebo 30 procentních bodů podle toho, zda produkty jsou, nebo nejsou vyráběny lokálně. Opatření se netýká nejvzdálenějšího regionu Saint Martin.

(6)

Toto rozhodnutí uplatňuje ustanovení článku 349 Smlouvy a povoluje Francii používat diferencované zdanění na produkty, u kterých byla doložena zaprvé existence místní produkce, zadruhé existence významného dovozu těchto produktů (včetně dovozu z metropolitní Francie i jiných členských států), který může ohrozit zachování místní produkce, a zatřetí existence dodatečných nákladů zvyšujících pořizovací cenu produktů z místní produkce oproti produktům pocházejícím odjinud a narušujících konkurenceschopnost produktů z místní produkce. Povolený rozdíl ve zdanění nesmí překročit výši doložených dodatečných nákladů.

(7)

V případech, kdy mají místní produkty podíl na trhu nižší než 5 %, nebo v těch případech, kdy je podíl dovozu nižší než 10 %, bylo požádáno o další doklady, které umožní prokázat všechny tyto okolnosti nebo jejich část: existenci produkce s vysokým nárokem na pracovní sílu, vznikající produkce nebo doplňkové produkce produktové řady zaměřené na diverzifikaci produkce podniku; strategické produkce pro místní rozvoj (například v oblastech oběhového hospodářství, zhodnocení biologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí); inovativní produkce nebo produkce s vysokou přidanou hodnotou; produkce, u níž by narušení dodávek pocházejících odjinud mohlo ohrozit hospodářství nebo obyvatelstvo území; produkce, která může existovat, jen pokud má dominantní postavení na trhu z důvodu malé velikosti trhu v nejvzdálenějších regionech; a produkce zdravotnických výrobků a osobních ochranných prostředků potřebných k řešení zdravotních krizí. Použití těchto zásad umožní uplatnit ustanovení článku 349 Smlouvy, aniž by byla překročena nezbytná míra a aniž by byla místní produkci poskytnuta neodůvodněná výhoda, a díky tomu nebude narušena integrita a soudržnost právního řádu Unie, a zejména nebude narušena hospodářská soutěž na vnitřním trhu a politiky v oblasti státní podpory.

(8)

S cílem zjednodušit a ulehčit povinnosti malým podnikům, ale zároveň podpořit jejich rozvoj se osvobození od daně nebo její snížení bude týkat všech subjektů, jejichž roční obrat je roven alespoň 550 000 EUR. Subjekty, jejichž roční obrat je nižší než tato hranice, by neměly podléhat dani zvané „octroi de mer“, ale ani by neměly mít možnost si náhradou za to odečíst částku této daně na vstupu.

(9)

Stejně tak soudržnost s právem Unie vyžaduje, aby se rozdíl ve zdanění neuplatňoval na potravinové produkty, které využívají podpor stanovených v kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 (3). Cílem uvedeného ustanovení je zabránit tomu, aby dopad finančních zemědělských podpor poskytnutých zvláštním režimem zásobování byl smazán či omezen vyšším zdaněním subvencovaných produktů prostřednictvím daně „octroi de mer“.

(10)

Cíle podpory socioekonomického rozvoje francouzských nejvzdálenějších regionů, které již byly vytyčeny v rozhodnutí č. 940/2014/EU, jsou potvrzeny díky požadavkům na účel daně „octroi de mer“. Začlenění příjmů z této daně do zdrojů hospodářského a daňového systému francouzských nejvzdálenějších regionů a jeho použití v rámci strategie hospodářského a sociálního rozvoje těchto regionů, která zahrnuje podporu místních činností, představuje zákonnou povinnost.

(11)

Je třeba změnit rozhodnutí č. 940/2014/EU tak, aby se doba platnosti výjimky, která jím byla povolena, prodloužila o 6 měsíců do 31. prosince 2021. Nová lhůta by měla Francii umožnit přijmout prováděcí opatření.

(12)

Doba trvání režimu by měla být stanovena na šest let, tedy do 31. prosince 2027. Aby Komise mohla posoudit, zda podmínky odůvodňující výjimku jsou stále plněny, měla by Francie předložit Komisi do 30. září 2025 hodnotící zprávu.

(13)

S cílem zabránit právní nejistotě by se toto rozhodnutí mělo použít ode dne 1. ledna 2022, zatímco prodloužení doby platnosti výjimky povolené rozhodnutím č. 940/2014/EU by měla nabýt účinku dne 1. července 2021.

(14)

Tímto rozhodnutím není dotčeno případné použití článků 107 a 108 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od článků 28, 30 a 110 Smlouvy se Francii povoluje do 31. prosince 2027 uplatňovat osvobození od daně „octroi de mer“ nebo její snížení u produktů, jejichž seznam je uveden v příloze I a které pocházejí z místní produkce na Guadeloupe, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku, Mayotte a Réunionu coby nejvzdálenějších regionech ve smyslu článku 349 Smlouvy. Tato osvobození a snížení musí být součástí strategie hospodářského a sociálního rozvoje dotčených nejvzdálenějších regionů, se zohledněním rámce Unie pro tuto strategii, a přispívat k podpoře místních činností a nesmí měnit podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

2.   Uplatnění úplného osvobození od daně či jejího snížení uvedených v odstavci 1 nesmí vést k tomu, že by rozdíly oproti úrovni zdanění použité na podobné produkty, které nepocházejí z dotčených nejvzdálenějších regionů, byly vyšší než:

a)

20 procentních bodů u produktů uvedených v příloze I části A;

b)

30 procentních bodů u produktů uvedených v příloze I části B.

Francie se zavazuje, že osvobození a snížení použitá na produkty uvedené v příloze I nepřekročí ani odůvodněné dodatečné náklady, ani procentní podíl, který je nezbytně nutný k zachování, podpoře a rozvoji místních hospodářských činností.

3.   Francie uplatní osvobození a snížení daně uvedené v odstavcích 1 a 2 na subjekty, jejichž roční obrat je nejméně 550 000 EUR. Všechny subjekty, jejichž roční obrat je nižší než tato hranice, dani „octroi de mer“ nepodléhají.

Článek 2

Na produkty, pro něž byl využit zvláštní režim zásobování stanovený v kapitole III nařízení (EU) č. 228/2013, uplatní francouzské orgány stejný režim zdanění jako na produkty z místní produkce.

Článek 3

Francie předloží Komisi do 30. září 2025 hodnotící zprávu, která jí umožní posoudit, zda jsou dále plněny podmínky odůvodňující uplatňování režimu zdanění uvedeného v článku 1. Hodnotící zpráva obsahuje informace stanovené v příloze II.

Článek 4

V čl. 1 odst. 1 rozhodnutí č. 940/2014/EU se datum „30. června 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2022, s výjimkou článku 4, který se použije ode dne 1. července 2021.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Lucemburku dne 7. června 2021.

Za Radu

Předseda

F. VAN DUNEM


(1)  Stanovisko ze dne 18. května 2021 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady č. 940/2014/EU ze dne 17. prosince 2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).


PŘÍLOHA I

SEZNAM PRODUKTŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ODLIŠNÝ REŽIM DANĚ „OCTROI DE MER“ (PŘÍSTAVNÍ DANĚ)

A.   

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) podle klasifikace nomenklatury společného celního sazebníku (1)

1.   

Nejvzdálenější region Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307 91, 0307 99, 0403 kromě 0403 10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 0709 99 90, 0713, 0714, 0804 30 00, 0805 50 90, 0807 11, 0807 19, 0904 22 00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604 20, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 2103 30 90, 2103 90 30, 2103 90 90, 2105, 2106, 2201 10 90, 2201 90, 2202 91, 2202 99 kromě 2202 99 19, 2207 10, 2207 20 00, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 kromě 2309904189 (2), 2309 90 51(2), 2309909639 a 2309909695(2), 2505, 2517 10, 2523 29, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820 00 00, 3917 kromě 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4407 11, 4407 21 až 4407 29, 4407 99, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818, 4819 10 00, 4821 10, 4821 90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6307 90 98, 6810 kromě 6810 11 10, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 90 59, 7308 90 98, 7310 10, 7314 kromě 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 8419 19, 8903 99 10, 8907 90 00, 9001 50, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9403 70 00, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20, 9506 99 90.

2.   

Nejvzdálenější region Francouzská Guyana

0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305 31 00, 0305 39 90, 0305 44 90, 0305 49 80, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408 99, 0702, 0704 90 10, 0709 60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 kromě 0901 10, 0904 11, 0904 12, 1106 20 90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806 31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 kromě 2008994819, 2008994899 a 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2209 00 91, 2309 90 kromě 2309903180, 2309 90 35, 2309904189, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309909639 a 2309909695, 2505 10, 2517 10, 2523 29 00, 2828 90, 3204 17 00, 3208 20 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3824 50, 3919, 3920 51, 3923 kromě 3923 10, 3923 40 a 3923 90, 3925, 3926 90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303 19, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6505 00 30, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308 30, 7308 90, 7314, 7604, 7610 10, 7610 90, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004 90, 9021 21, 9021 29, 9404 21, 9405 40, 9405 60.

3.   

Nejvzdálenější region Martinik

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 kromě 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0706, 0707, 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 51 00, 0709 60, 0709 93 90, 0709 99, 0710, 0714, 0801 11, 0801 13 až 0801 18, 0803, 0804 30, 0804 40 00, 0804 50, 0805, 0807, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0813, 0910 91, 1106 20, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 1904 10, 1904 20, 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 91, 2202 99, 2208 40, 2309 kromě 2309 90 96, 2505, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828 10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 10 90, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3926, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 až 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6805, 6810, 6902, 6904 10, 7003 12, 7003 19, 7113 až 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418 69 00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716 40 00, 8901 90 10, 8902, 8903 99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21, 9021 29, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60, 9406, 9506 99 90.

4.   

Nejvzdálenější region Mayotte

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0707 00 05, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 10, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0905, 1513 11, 1513 19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309 90 kromě 2309 90 96, 3301 29 11, 3301 29 31, 3917, 3923 90 00, 3924 90 00, 3925 10 00, 3926 90 92, 3926 90 97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216 91 10, 7308 30, 7308 90 98, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8301 40 90, 8310, 8421 21 00, 8716 80 00, 9021 10 10, 9406 00 31, 9406 00 38.

5-   

Nejvzdálenější region Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306 31, 0306 91, 0307 59, 0403, 0405 kromě 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604 90 99, 0703 10 19, 0703 20 00, 0709 60, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901 21, 0901 22, 0904, 0909 31, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1302 19, 1516 20, 1601, 1602, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002 90 11, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2006, 2007 kromě 2007999710, 2008 kromě 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 a 2008999990 (3), 2102 30 00, 2103 20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208 40, 2309 10, 2309 90 kromě 2309 90 35, 2309905190(2) a 2309909695, 2501 00 91, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99, 2834 29 80, 3102 10 90, 3210, 3211, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3402, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 kromě 3920 10, 3921 11, 3921 13, 3921 90 60, 3921 90 90, 3923 kromě 3923 21, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407 124407 19, , 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818 10, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 20 99, 4818 90 10, 4818 90 90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 4911 99, 6303 92 90, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 kromě 7009 10, 7216 61 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 7308 kromě 7308 90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8419 19, 8419 90 85, 8421 21 až 8421 29, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9004 10 10, 9004 90 10, 9004 90 90, 9021 21 90, 9021 29, 9401 kromě 9401 10 a 9401 20, 9403, 9404 10, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9506 99 90, 9619.

B.   

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) podle klasifikace nomenklatury společného celního sazebníku

1.   

Nejvzdálenější region Guadeloupe

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 kromě 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 a 2009909700, 2202 10 00, 2202 99 19, 2203, 2208 70 (4), 2208 90(4), 3925 10 00, 7009 91, 7009 92, 8421 21 00.

2.   

Nejvzdálenější region Francouzská Guyana

0403, 1702, 2007 kromě 2007993325 a 2007993525, 2009 kromě 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 a 2009909880, 2203, 2208 70(4), 4401 12 00, 4403 49, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10, 4418 20, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4418 99, 4420 10, 9406 10 00, 9406 90 10, 9406 90 38.

3.   

Nejvzdálenější region Martinik

0403 10, 0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 kromě 2007 10 99 2007993315 a 2007993929, 2008 kromě 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 a 2008999990, 2009 kromě 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (5), 2009899999(5) a 2009905990(5), 2203, 2204 21, 2205, 2208 70(4), 2208 90(4), 2309 90 96 kromě 2309909639, 3917, 3925, 7009 91, 7009 92, 7212 30, 8421 21 00.

4.   

Nejvzdálenější region Mayotte

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214 10 90, 3401, 3402, 9403 20 80, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9404 29 90.

5.   

Nejvzdálenější region Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 2009 kromě 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990(5), 2009897399, 2009899799(5), 2009899999(5), 2009905180 a 2009 90 59(5), 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70(3), 2208 90(3), 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  S výjimkou produktů konvenčního zemědělství.

(3)  Vyjma tropických produktů.

(4)  Pouze produkty na bázi rumu položky 2208 40.

(5)  Má-li produkt hodnotu Brix vyšší než 20.


PŘÍLOHA II

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V HODNOTÍCÍ ZPRÁVĚ PODLE ČLÁNKU 3

1.   

Odhad dodatečných nákladů na produkci:

Francouzské orgány předají Komisi souhrnnou zprávu, jež bude obsahovat údaje nezbytné k určení toho, zda existují dodatečné náklady, které zvyšují pořizovací cenu místní produkce ve srovnání s produkty vyráběnými jinde. Informace uvedené v souhrnné zprávě budou obsahovat alespoň tyto prvky, jsou-li informace k dispozici: vstupní náklady, náklady související se skladováním (nadbytečné zásoby a delší doba rotace), náklady spojené s nadměrným vybavením, dodatečné náklady související s lidskými zdroji a financováním. Tyto údaje musí být poskytnuty alespoň pro každou kategorii produktů z položek harmonizovaného systému podle čtyř prvních číslic kombinované nomenklatury. Zpráva bude rovněž obsahovat „produktové listy“ týkající se dodatečných nákladů, které jsou ve Francii i nadále pravidelně vydávány.

2.   

Jiné dotace:

Francouzské orgány zašlou Komisi seznam všech ostatních podpůrných a pomocných opatření, která umožňují vyrovnat se s dodatečnými náklady na výrobu, jež nesou hospodářské subjekty, souvisejícími s povahou nejvzdálenějších regionů Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Mayotte a Réunionu.

3.   

Dopad na rozpočet orgánů veřejné samosprávy:

Francouzské orgány doplní tabulku 1 tím, že poskytnou odhad celkové výše (v eurech) vybraných daní a nevybraných daní z důvodu uplatnění rozdílu ve zdanění u daně „octroi de mer“.

Tabulka 1

Rok(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Poznámky(2)

Nevybrané daně(3)

 

 

 

 

 

 

 

Daňové příjmy – dovoz(4)

 

 

 

 

 

 

 

Daňové příjmy – místní produkce(5)

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k tabulce:

(1)

Informace nemusí být dostupné pro všechny uvedené roky.

(2)

Uveďte poznámky a vysvětlení, která považujete za relevantní.

(3)

Nevybrané daně: celková výše (v eurech) daně, která nebyla vybrána v důsledku rozdílů ve zdanění uplatňovaných na místní produkci (snížení/osvobození od daně). Na úrovni produktů se vypočítá vynásobením částky prodané místní produkce (bez vývozu) uplatněným rozdílem ve zdanění. Ukazatel je následně vypočten sečtením výsledků získaných u každého produktu.

(4)

Daňové příjmy – dovoz: celková výše (v eurech) daně „octroi de mer“ vybrané z dovozu produktů.

(5)

Daňové příjmy – místní produkce: celková výše (v eurech) daně „octroi de mer“ vybrané z místní produkce.

4.   

Dopad na celkovou hospodářskou výkonnost:

Francouzské orgány doplní tabulku 2 pro každou oblast a uvedou veškeré údaje dokazující dopad rozdílu ve zdanění na socioekonomický rozvoj oblastí. Ukazatele požadované v tabulce se týkají výkonnosti odvětví, která mají prospěch z rozdílu ve zdanění v porovnání s celkovou výkonností hospodářství nejvzdálenějších regionů. Pokud některé z ukazatelů nejsou k dispozici, je třeba uvést jiné údaje týkající se dopadu na celkovou ekonomickou výkonnost těchto regionů.

Tabulka 2

Rok(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Poznámky 2

Hrubá přidaná hodnota na regionální úrovni

 

 

 

 

 

 

 

v odvětvích, na která se vztahuje rozdíl ve zdaněn(3)

 

 

 

 

 

 

 

Celková regionální zaměstnanost

 

 

 

 

 

 

 

v odvětvích, na která se vztahuje rozdíl ve zdanění(3)

 

 

 

 

 

 

 

Počet aktivních podniků

 

 

 

 

 

 

 

v odvětvích, na která se vztahuje rozdíl ve zdanění(3)

 

 

 

 

 

 

 

Index cenové hladiny – metropolitní Francie

 

 

 

 

 

 

 

Index cenové hladiny – nejvzdálenější regiony

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k tabulce:

(1)

Informace nemusí být dostupné pro všechny uvedené roky.

(2)

Uveďte poznámky a vysvětlení, která považujete za relevantní.

(3)

„Odvětví, na která se vztahuje rozdíl ve zdanění“: hospodářská odvětví (definice NACE nebo obdobné), u nichž má produkce především (objemem produkce) prospěch z rozdílu ve zdanění.

5.   

Specifikace režimu:

„Francouzské orgány doplní tabulky 3 a 4 za každý produkt (SH4, SH6, NC8 nebo případně TARIC10) a za každý rok (od roku 2019 do roku 2024) u každého z regionů Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku, Mayotte a Réunionu. Seznam zahrnuje jen produkty, na které se vztahuje rozdíl ve zdanění.“

Tabulka 3 Identifikace produktů a uplatňované sazby.

Produkt, na nějž se vztahuje rozdíl ve zdanění – celní nomenklatura (4, 6, 8 nebo 10 číslic)

Rok

Vnější sazba daně „octroi de mer“(1)

Vnitřní sazba daně „octroi de mer“(2)

Uplatněný rozdíl ve zdanění(3)

Poznámky(4)

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

Poznámky k tabulce:

(1)

Vnější sazba daně „octroi de mer“: sazba daně „octroi de mer“ uplatňovaná na dovoz.

(2)

Vnitřní sazba daně „octroi de mer“: sazba daně „octroi de mer“ uplatňovaná na místní produkci.

(3)

Uplatněný rozdíl ve zdanění: rozdíl mezi vnitřní a vnější sazbou daně „octroi de mer“.

(4)

Uveďte poznámky a vysvětlení, která považujete za relevantní.

Tabulka 4 Podíl na trhu produktů, na něž se vztahuje rozdíl ve zdanění.

Produkt, na nějž se vztahuje rozdíl ve zdanění – kód NC (4, 6, 8 nebo 10 číslic)(1)

Rok

Objem(2)

Částka (EUR)(3)

Poznámky(4)

 

 

Místní produkce

Jednotka

Dovozy

Podíl na trhu(5)

Místní produkce

Dovozy

Podíl na trhu(5)

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k tabulce:

(1)

První sloupec by měl být shodný se sloupcem předchozí tabulky, aby bylo možné údaje porovnat.

(2)

Objem: ve sloupci „Jednotka“ uveďte měrnou jednotku (tuny, hl, kusy atd.).

(3)

Částka: u dovozů se shoduje se zdanitelnou částkou.

(4)

Provide comments and clarifications as deemed relevant.

(5)

Podíl na trhu: podíl na trhu se vypočítá tím, že se odečtou vývozy místní produkce.

6.   

Nesrovnalosti:

Francouzské orgány poskytnou informace o veškerých šetřeních administrativních nesrovnalostí souvisejících s uplatňováním režimu rozdílu ve zdanění u daně „octroi de mer“, zejména o daňových únicích nebo pašování. Uvedou rovněž podrobné informace, tedy alespoň informace o povaze případu, hodnotě a období.

7.   

Stížnosti:

Francouzské orgány budou informovat o stížnostech, které obdržely od místních, regionálních nebo vnitrostátních orgánů ohledně uplatňování režimu rozdílu ve zdanění u daně „octroi de mer“ (které pocházejí jak od subjektů, na něž se rozdíl ve zdanění vztahuje, tak od těch, kteří z něj prospěch nemají).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU