(EU) 2021/958Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904

Publikováno: Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 51-64 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 15. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. června 2021 Nabývá účinnosti: 15. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/51


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/958

ze dne 31. května 2021,

kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2019/904 mají členské státy ve formátu stanoveném Komisí podávat zprávu obsahující údaje o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v daném členském státě.

(2)

Ustanovení čl. 13 odst. 2 směrnice (EU) 2019/904 stanoví, že k údajům a informacím, jež členské státy předkládají, by měla být připojena zpráva o kontrole kvality. Formát zprávy o kontrole kvality by měl zajistit, aby předkládané informace a údaje poskytovaly dostatečný základ pro ověření přesnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti těchto informací a údajů mezi členskými státy.

(3)

V souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice (EU) 2019/904 by členské státy měly Komisi předkládat údaje a informace elektronicky do 18 měsíců od konce vykazovaného roku, za který byly shromážděny.

(4)

Aby mohly členské státy plnit své povinnosti týkající se podávání zpráv podle směrnice (EU) 2019/904 a aby byla zajištěna přesnost a srovnatelnost předkládaných údajů, měl by být v souladu s čl. 13 odst. 4 směrnice (EU) 2019/904 stanoven formát pro předkládání údajů o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v daném členském státě.

(5)

Formát stanovený v příloze tohoto rozhodnutí vyžaduje, aby počty lovných zařízení uvedených na trh a odpadních lovných zařízení byly sděleny podle hmotnosti. Členské státy by proto měly přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo možné údaje a informace předkládat v souladu s formátem.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku a pro provádění směrnic o odpadech zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy předkládají údaje o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných podle čl. 13 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2019/904 ve formátu pro předkládání údajů stanoveném v příloze 1 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy vypracují zprávu o kontrole kvality uvedenou v čl. 13 odst. 2 směrnice (EU) 2019/904 ve formátu stanoveném v příloze 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA 1

Formát pro předkládání údajů o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh a o sebraných odpadních lovných zařízeních v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904

A.   Formát pro předkládání údajů o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh (1)

 

 

Sítě vyrobené ze silných motouzů (2)

(Ø > 1 mm)

Sítě vyrobené ze slabých motouzů

(Ø ≤ 1 mm)

Jiná zařízení na bázi plastů nebo jejich části

Neplastové části zařízení (3)

Bóje, plováky, lana

Celkem (*1) =

(v tunách)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Plasty celkem=

A+B+C+F

A

B

C

 

F

Polypropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

Polyethylen (PE)

 

 

 

 

 

 

Vysoce molekulární polyethylen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

Jiné (PET, PVC, HDPE, EVA atd.)

 

 

 

 

 

 

Směs polymerů

 

 

 

 

 

 

Kovy celkem

G = I+J

 

 

 

I

J

Ocel

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

Olovo

 

 

 

 

 

 

Ostatní kovy nebo směs kovů

 

 

 

 

 

 

Guma celkem

H = K+L

 

 

 

K

L

B.   Formát pro předkládání údajů o sebraných odpadních lovných zařízeních (4)

 

Celkem

Sítě vyrobené ze silných motouzů (5)

(Ø > 1 mm)

Sítě vyrobené ze slabých motouzů

(Ø ≤ 1 mm)

Jiná zařízení na bázi plastů nebo jejich části

Neplastové části zařízení (6)

Bóje, plováky, lana

Celkem (*2)=

(v tunách)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Plasty celkem =

A+B+C+F

A

B

C

 

F

Polypropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

Polyethylen (PE)

 

 

 

 

 

 

Vysoce molekulární polyethylen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

Jiné (PET, PVC, HDPE, EVA atd.)

 

 

 

 

 

 

Směs polymerů

 

 

 

 

 

 

Kovy celkem

G = I+J

 

 

 

I

J

Ocel

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

Olovo

 

 

 

 

 

 

Ostatní kovy nebo směs kovů

 

 

 

 

 

 

Guma celkem

H = K+L

 

 

 

K

L


(1)  Údaje se předkládají v hmotnosti (v tunách) – ve zprávě o kontrole kvality musí být uvedeno, zda byly použity přepočítací koeficienty (např. z objemového vyjádření na hmotnostní).

(*1)  Pro předkládání údajů jsou povinná pouze celková množství (v bílém políčku) lovného zařízení a jeho součástí.

Černě vyšrafovaná políčka nejsou relevantní.

(2)  Pojem „motouz“ zahrnuje všechny motouzy, šňůry, lehká lana atd. bez ohledu na to, zda jsou tvořeny jedním vláknem (monofilament) nebo několika vlákny, které jsou kroucené nebo oplétané dohromady tak, aby tvořily jediný vícevláknitý motouz.

(3)  Mohou zahrnovat kovová závaží, gumové válečky, úniková zařízení / mřížky atd.

(4)  Údaje se předkládají v hmotnosti (v tunách) – ve zprávě o kontrole kvality musí být uvedeno, zda byly použity přepočítací koeficienty (např. z objemového vyjádření na hmotnostní).

(*2)  Pro předkládání údajů jsou povinná pouze celková množství (v bílém políčku) lovného zařízení a jeho součástí. Patří sem veškerá lovná zařízení obsahující plasty, jakož i samostatné součásti, látky nebo materiály, které byly součástí takového lovného zařízení nebo k němu byly připevněny v okamžiku, kdy bylo vyřazeno, včetně případů, kdy bylo opuštěno nebo ztraceno. Černě vyšrafovaná políčka nejsou relevantní.

(5)  Pojem „motouz“ zahrnuje všechny motouzy, šňůry, lehká lana atd. bez ohledu na to, zda jsou tvořeny jedním vláknem (monofilament) nebo několika vlákny, které jsou kroucené nebo oplétané dohromady tak, aby tvořily jediný vícevláknitý motouz.

(6)  Mohou zahrnovat kovová závaží, gumové válečky, úniková zařízení / mřížky atd.


PŘÍLOHA 2

Formát pro zprávy o kontrole kvality, které jsou přiloženy k údajům uvedeným v příloze 1 v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904

I.   Cíl zprávy

Cílem zprávy o kontrole kvality je shromáždit informace o metodách sestavování údajů a kvalitě předložených údajů. Zpráva má umožnit lepší pochopení přístupů členských států ke sběru údajů a umožnit srovnání údajů mezi členskými státy. Je připojena k údajům, jež členské státy předkládají o lovných zařízeních obsahujících plasty a uvedených na trh a sebraných odpadních lovných zařízeních.

Zpráva o kontrole kvality má vyhodnotit kvalitu procesů sběru údajů, včetně rozsahu a ověřování zdrojů správních údajů a statistické platnosti přístupů založených na zjišťování.

Zpráva o kontrole kvality musí navíc zohledňovat důvody podstatných změn předkládaných údajů a zajistit důvěru v přesnost těchto údajů.

II.   Formát zprávy o kontrole kvality: Lovná zařízení obsahující plasty a uvedená na trh

1.   Obecné informace

Členský stát:

 

Organizace odpovědná za předkládání údajů:

 

Kontaktní e-mail:

 

Telefonní číslo:

 

Referenční rok:

 

Datum doručení/verze:

 

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

 

2.   Popis stran zapojených do sběru údajů

Název instituce

Klíčové povinnosti

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

3.   Popis používaných metod

3.1.   Specifikace metod a zdrojů

Metody sběru údajů / zdroj údajů

Povinné údaje

(metoda/zdroj: ano/ne)

Nepovinné údaje (volitelné)

(metoda/zdroj: ano/ne)

Administrativní předkládání údajů (soupis)

 

 

Zjišťování (soupis nebo odběr vzorků)

 

 

Obchodní statistiky (např. s použitím údajů z databází Prodcom nebo Comext)

 

 

Programy rozšířené odpovědnosti výrobce

 

 

Výrobci zařízení / obchodníci se zařízením

 

 

Jiné (uveďte)

 

 

V políčcích s odpovědí „ano“ uveďte počet zdrojových referencí v závorkách, např. ano (1).

Do níže uvedené tabulky doplňte v políčcích s odpovědí „ano“ pomocí referenčních čísel konkrétní vysvětlení. Uveďte četnost sběru údajů (např. měsíčně, čtvrtletně, ročně, průběžně), je-li k dispozici.

Ref. č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

3.2.   Specifikace přepočítacích koeficientů

Pokud byly k odhadu nepovinných údajů použity přepočítací koeficienty (1), uveďte je v tabulce níže.

 

Lovná zařízení obsahující plasty celkem (v tunách)

Sítě vyrobené ze silných motouzů

(Ø > 1 mm)

Sítě a šňůry vyrobené ze slabých motouzů

(Ø ≤ 1 mm)

Jiná zařízení na bázi plastů nebo jejich části

Neplastové části zařízení

Bóje, plováky, lana

Celkem podle druhu materiálu

Celkem  (*1) (v tunách)

Povinná hodnota

 

 

 

 

 

 

Plasty celkem

 

 

 

 

 

 

 

Polypropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polyethylen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Vysoce molekulární polyethylen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

Smíšené

 

 

 

 

 

 

 

Kovy celkem

 

 

 

 

 

 

 

Ocel

 

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

 

Olovo

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní kovy nebo směs kovů

 

 

 

 

 

 

 

Guma celkem

 

 

 

 

 

 

 

Celkem podle součástí zařízení

 

 

 

 

 

 

 

4.   Přesnost údajů

4.1.   Statistická zjišťování počtu lovných zařízení uvedených na trh

Rozsah zjišťování

Rok

Statistické jednotky

Procentní podíl populace, který se zjišťování zúčastnil

Údaje (t)

Míra spolehlivosti

Chybové rozpětí

Úpravy z roku provedení zjišťování oproti současnému roku

Další informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každé učiněné zjišťování přidejte řádky.

Do níže uvedené tabulky doplňte konkrétní vysvětlení očíslováním výše uvedených políček či odkázáním na ně.

Č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.2.   Hlavní problémy související s přesností

Popis hlavních problémů, které mají vliv na přesnost údajů, včetně chyb souvisejících s výběrem vzorku, pokrytím, měřením, zpracováním a neposkytnutím odpovědi. Popis používaných odhadů

Č.

Problém související s přesností

Další vysvětlení/popis

1

Výběr vzorku

 

2

Pokrytí

 

3

Měření

 

4

Zpracování

 

5

Neposkytnutí odpovědi

 

6

Odhady

 

7

Jiné (uveďte)

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.3.   Rozdíly oproti údajům z předchozího roku

Významné metodologické změny v postupu výpočtu pro současný referenční rok, pokud k nim došlo (uveďte, prosím, zejména zpětné opravy, jejich charakter a to, zda je pro určitý rok zapotřebí označit přerušení).

Č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.4.   Ověřování údajů

 

Křížová kontrola

(ano/ne)

Kontrola časových řad

(ano/ne)

Audit

(ano/ne)

Postup ověřování

(ano/ne)

Povinné údaje

 

 

 

 

Nepovinné údaje

 

 

 

 

Další informace o metodách, včetně kombinace používaných metod

 

Podrobný popis metod ověřování

Povinné údaje

 

Nepovinné údaje (volitelné)

 

5.   Zachování důvěrnosti

5.1.   U každé očíslované položky upřesněte, jak je zajištěna důvěrnost (příklad: opatření nebo postupy zabraňující neoprávněnému vyzrazení údajů atd.).

Č.

Popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

5.2.   Otázky důvěrnosti údajů související s jejich zveřejňováním

Č.

Popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

6.   Šíření: hlavní vnitrostátní internetové stránky a publikace

Níže uvedená témata se týkají šíření údajů.

Č.

Seznam internetových stránek, dokumentů, publikací

 

 

7.   Metadata

Seznam dokumentů týkajících se metodiky sběru údajů, zpracování údajů a kontroly kvality.

Téma

Dokument existuje (ano/ne)

Odkaz na dokument (název, rok, případně internetový odkaz)

Sběr údajů

 

 

Zpracování údajů

 

 

Kontrola kvality

 

 

III.   Formát zprávy o kontrole kvality: Sebraná odpadní lovná zařízení

1.   Obecné informace

Členský stát:

 

Organizace odpovědná za předkládání údajů:

 

Kontaktní e-mail:

 

Telefonní číslo:

 

Referenční rok:

 

Datum doručení/verze:

 

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

 

2.   Popis stran zapojených do sběru údajů

Název instituce

Klíčové povinnosti

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

3.   Popis používaných metod

3.1.   Specifikace metod a zdrojů

Metody sběru údajů / zdroj údajů

Povinné údaje

(metoda/zdroj: ano/ne)

Nepovinné údaje (volitelné)

(metoda/zdroj: ano/ne)

Administrativní předkládání údajů (soupis)

 

 

Zjišťování (soupis nebo odběr vzorků)

 

 

Přístavy

 

 

Programy rozšířené odpovědnosti výrobce

 

 

Výrobci zařízení / obchodníci se zařízením

 

 

Provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

 

 

Jiné (uveďte)

 

 

V políčcích s odpovědí „ano“ uveďte zdroj referenčního čísla v závorkách, např. ano (1).

Do níže uvedené tabulky doplňte v políčcích s odpovědí „ano“ pomocí referenčních čísel konkrétní vysvětlení. Uveďte četnost sběru údajů (např. měsíčně, čtvrtletně, ročně, průběžně), je-li k dispozici.

Ref. č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

3.2.   Specifikace přepočítacích koeficientů

Pokud byly k odhadu nepovinných údajů použity přepočítací koeficienty (2), uveďte je v tabulce níže.

 

Lovná zařízení obsahující plasty celkem (v tunách)

Sítě vyrobené ze silných motouzů

(Ø > 1 mm)

Sítě a šňůry vyrobené ze slabých motouzů

(Ø ≤ 1 mm)

Jiná zařízení na bázi plastů nebo jejich části

Neplastové části zařízení

Bóje, plováky, lana

Celkem podle druhu materiálu

Celkem  (*2) (v tunách)

Povinná hodnota

 

 

 

 

 

 

Plasty celkem

 

 

 

 

 

 

 

Polypropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polyethylen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Vysoce molekulární polyethylen (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

Smíšené

 

 

 

 

 

 

 

Kovy celkem

 

 

 

 

 

 

 

Ocel

 

 

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

 

 

Olovo

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní kovy nebo směs kovů

 

 

 

 

 

 

 

Guma celkem

 

 

 

 

 

 

 

Celkem podle součástí zařízení

 

 

 

 

 

 

 

4.   Přesnost údajů

4.1.   Statistická zjišťování počtu sebraných odpadních lovných zařízení

Rozsah zjišťování

Rok

Statistické jednotky

Procentní podíl populace, který se zjišťování zúčastnil

Údaje (t)

Míra spolehlivosti

Chybové rozpětí

Úpravy z roku provedení zjišťování oproti současnému roku

Další informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každé učiněné zjišťování přidejte řádky.

Do níže uvedené tabulky doplňte konkrétní vysvětlení očíslováním výše uvedených políček či odkázáním na ně.

Č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.2.   Hlavní problémy související s přesností

Popis hlavních problémů, které mají vliv na přesnost údajů, včetně chyb souvisejících s výběrem vzorku, pokrytím, měřením, zpracováním a neposkytnutím odpovědi. Popis používaných odhadů

Č.

Problém související s přesností

Další vysvětlení/popis

1

Výběr vzorku

 

2

Pokrytí

 

3

Měření

 

4

Zpracování

 

5

Neposkytnutí odpovědi

 

6

Odhady

 

7

Jiné (uveďte)

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.3.   Rozdíly oproti údajům z předchozího roku

Významné metodologické změny v postupu výpočtu pro současný referenční rok, pokud k nim došlo (uveďte zejména zpětné opravy, jejich charakter a to, zda je pro určitý rok zapotřebí označit přerušení).

Č.

Další vysvětlení/popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

4.4.   Ověřování údajů

 

Křížová kontrola

(ano/ne)

Kontrola časových řad

(ano/ne)

Audit

(ano/ne)

Postup ověřování

(ano/ne)

Povinné údaje

 

 

 

 

Nepovinné údaje

 

 

 

 

Další informace o metodách, včetně kombinace používaných metod

 

Podrobný popis metod ověřování

Povinné údaje

 

Nepovinné údaje (volitelné)

 

5.   Zachování důvěrnosti

5.1.   U každé očíslované položky upřesněte, jak je zajištěna důvěrnost (příklad: opatření nebo postupy zabraňující neoprávněnému vyzrazení údajů atd.).

Č.

Popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

5.2.   Otázky důvěrnosti údajů související s jejich zveřejňováním

Č.

Popis

 

 

V případě potřeby přidejte řádky

6.   Šíření: hlavní vnitrostátní internetové stránky a publikace

Níže uvedená témata se týkají šíření údajů.

Č.

Seznam internetových stránek, dokumentů, publikací

 

 

7.   Metadata

Seznam dokumentů týkajících se metodiky sběru údajů, zpracování údajů a kontroly kvality.

Téma

Dokument existuje (ano/ne)

Odkaz na dokument (název, rok, případně internetový odkaz)

Sběr údajů

 

 

Zpracování údajů

 

 

Kontrola kvality

 

 


(1)  Přepočítací koeficient je aritmetický multiplikátor pro přepočet množství vyjádřeného v jednom souboru jednotek na ekvivalent vyjádřený v jiném souboru jednotek.

(*1)  Černě vyšrafovaná políčka nejsou relevantní.

(2)  Přepočítací koeficient je aritmetický multiplikátor pro přepočet množství vyjádřeného v jednom souboru jednotek na ekvivalent vyjádřený v jiném souboru jednotek.

(*2)  Černě vyšrafovaná políčka nejsou relevantní.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU