(SZBP) 2021/908Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 197I, 4.6.2021, s. 3-4 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 4. června 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. června 2021 Nabývá účinnosti: 5. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2012/642/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 197/3


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/908

ze dne 4. června 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Ve dnech 24. a 25. května 2021 přijala Evropská rada závěry, v nichž ostře odsoudila vynucené přistání letadla společnosti Ryanair dne 23. května 2021 v běloruském Minsku, které ohrozilo bezpečnost letectví, a zadržení novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové běloruskými orgány. Vyzvala Radu, aby přijala nezbytná opatření k zákazu přeletů vzdušného prostoru Unie běloruskými leteckými společnostmi a k tomu, aby bylo letům provozovaným těmito společnostmi zabráněno v přístupu na letiště v Unii.

(3)

Vzhledem k závažnosti uvedeného incidentu Rada klade na členské státy požadavek, aby odmítaly udělit povolení k přistání na svém území, vzletu z něj či přeletu nad ním každému letadlu, které provozují běloruští letečtí dopravci, včetně případů, kdy jsou marketingovým dopravcem.

(4)

K provedení tohoto opatření je nezbytná další činnost Unie.

(5)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do rozhodnutí 2012/642/SZBP se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2a

1.   V souladu se svými vnitrostátními pravidly a právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, odmítnou členské státy udělit povolení k přistání na svém území, vzletu z něj či přeletu nad ním každému letadlu, které provozují běloruští letečtí dopravci, včetně případů, kdy jsou marketingovým dopravcem.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo nouzového přeletu.

3.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, že dotčený členský stát nebo dotčené členské státy stanoví, že přistání, vzlet či přelet jsou nezbytné z humanitárních důvodů nebo z jakéhokoli jiného důvodu slučitelného s cíli tohoto rozhodnutí. V takovém případě informuje dotčený členský stát nebo členské státy ostatní členské státy a Komisi.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. června 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU