(EU) 2021/173Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU

Publikováno: Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 9-28 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 1. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/9


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/173,

ze dne 12. února 2021,

kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 58/2003 Komise může svěřit výkonným agenturám pravomoc provádět jejím jménem a na její odpovědnost určitý program nebo projekt Unie anebo část tohoto programu nebo projektu a podle článku 3 uvedeného nařízení Komise může rozhodnout o zřízení a případně zrušení výkonné agentury.

(2)

Sdělení Komisi o řízení v Evropské komisi (2) uvádí další podrobnosti ohledně postavení výkonných agentur v celkovém řízení v Komisi a jejich vztahu s ní.

(3)

Účelem pověření výkonných agentur úkoly spojenými s prováděním programu je umožnit Komisi soustředit se na své základní činnosti a funkce, které nemohou být zajištěny externě, přičemž si Komise zachová kontrolu i konečnou odpovědnost za činnosti řízené těmito výkonnými agenturami.

(4)

Přenesení úkolů spojených s prováděním programu na výkonnou agenturu vyžaduje jasné oddělení mezi fázemi přípravy programu, které se vyznačují velkou mírou vlastního uvážení při přijímání rozhodnutí motivovaných politickými úvahami, což je úkolem Komise, na jedné straně a prováděním programu na straně druhé, což by mělo být svěřeno výkonné agentuře.

(5)

Pro období 2021–2027 Komise zřídila pro realizaci programů Unie nové prostředí. Některé nové programy Unie jsou nástupci stávajících programů Unie, i když s odlišnou architekturou, jiné byly sloučeny a některé další jsou zcela nové. Toto nové prostředí vyžaduje revizi rozvržení portfolií mezi výkonné agentury.

(6)

Útvary Komise provedly analýzu nákladů a přínosů v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003, přičemž mimo jiné zohlednily možné úspory v rámci souhrnného rozpočtového rámce Evropské unie. Z této analýzy vyplynulo, že jak z hlediska nákladové efektivnosti, tak v kvalitativním smyslu je účinnější svěřit programy výkonným agenturám, než je provádět interně. Výkonné agentury těží ze své specializace pro provádění programů. Při dostatečné velikosti mohou dosáhnout významných úspor z rozsahu. Kromě toho může tematická konzistence při volbě portfolií zajistit synergie mezi programy v podobných oblastech a dodat prioritám Unie viditelnost.

(7)

Při vytváření nových mandátů by tedy portfolia měla být co nejvíce seskupena podle tematické oblasti politiky, aby tak výkonným agenturám poskytla soudržnou identitu.

(8)

Navíc by mělo rozvržení portfolií co možná nejvíce zamezit zbytečnému převádění mezi agenturami těch programů, ke kterým byly pravomoci již přeneseny, seskupit různé směry stejného programu do téže agentury, seskupit dohromady programy pověřujícího generálního ředitelství do jediné agentury a seskupit programy týkající se stejného tématu v rámci jedné agentury. Toto rozvržení portfolií by mělo zajistit, že každá výkonná agentura dosáhne kritické velikosti bez zvýšení počtu výkonných agentur.

(9)

Proto by programy týkající se klimatu a životního prostředí měly být seskupeny do jedné agentury, programy v oblasti digitální agendy by měly být seskupeny do jedné agentury, programy související s oblastí zdraví by měly být seskupeny do jedné agentury a činnosti Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny by měly být převedeny do agentur se sídlem v Bruselu s podobnými tematickými či programovými činnostmi. Co se týká programu Horizont Evropa, rozvržení portfolia by mělo zajistit, aby byl každý klastr seskupen v jedné agentuře, aby se tak zamezilo roztříštěnému provádění a zdvojení.

(10)

Nové agentury by měly nahradit stávající agentury, které byly zřízeny prováděcími nařízeními Komise 2013/801/EU (3), 2013/771/EU (4), 2013/778/EU (5), 2013/779/EU (6), 2013/776/EU (7) a 2013/770/EU (8), a být jejich nástupci. S cílem dosáhnout ambiciózního a integrovaného přístupu k otázkám v oblasti zdraví a digitální oblasti bude nová Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast seskupovat všechny programy specializované na zdravotní a digitální oblast. Po podrobném posouzení nákladů a přínosů a s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. dubna 2020 o budoucím přidělení programů mezi výkonné agentury (9) by měla být Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny se sídlem v Lucemburku zrušena a programy, které v současné době spravuje, by měly převzít výkonné agentury se sídlem v Bruselu, aby se tak zajistilo co nejúčinnější provádění programů Unie. Toto převzetí zohledňuje důležitou úroveň synergií a účinností, kterých může být dosaženo seskupením podobných programů do téže agentury, spolu s prokázanou důležitostí blízkosti prováděcího orgánu útvarům Komise, která umožňuje soudržnější portfolia agentur, účinnější velikost všech agentur, jakož i možnost rozvíjet synergie napříč agenturami, a to jak v případě řízení programů, tak v administrativních funkcích. Pro zaměstnance dotčené tímto zrušením by měla být přijata zvláštní opatření.

(11)

Aby se zajistil hladký přechod činností mezi výkonnými agenturami a rychlé zahájení provádění, měla by být nově zřízená Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast zřízena ještě předtím, než budou do této agentury fakticky převedeni zaměstnanci a než na ni budou převedeny programy a aktiva. To by mělo umožnit, aby byly nezbytné přípravné práce související se zřízením Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast provedeny včas, ještě než agentura převezme prováděcí činnosti.

(12)

Výkonné agentuře pro klima, infrastrukturu a životní prostředí by mělo být svěřeno portfolio, které jí poskytuje jasné zaměření coby agentury pro klima a životní prostředí, tzn. program LIFE, inovační fond, infrastrukturní činnosti v rámci Nástroje pro propojení Evropy Doprava a Nástroje pro propojení Evropy Energetika, klastr 5 programu Horizont Evropa, který se týká klimatu, energetiky a mobility, úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond.

(13)

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast by měla být specializována na všechny činnosti týkající se oblasti zdraví, včetně nového programu „EU pro zdraví“, směru v rámci programu Horizont Evropa zaměřeného na výzkum v oblasti zdraví, a zdravotnické komponenty programu pro jednotný trh. Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast by rovněž měla seskupit programy v digitální oblasti s cílem zajistit vstup Evropy do digitálního věku, včetně programů zaměřujících se na průmysl a vesmír.

(14)

Evropská výkonná agentura pro výzkum by měla seskupit různé části programu Horizont Evropa, aby se zajistila tematická soudržnost v rámci nové struktury tohoto programu. Zaměření by i nadále mělo být na výzkumné činnosti, k nimž by se následně přidal program opatření na podporu zemědělství.

(15)

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky by měla zajistit jasné zaměření na inovace a na jednotný trh. Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky by měla vytvářet silné synergie na podporu oživení evropského hospodářství, a to na základě seskupení všech činností Evropské rady pro inovace (ERI) a programů týkajících se malých a středních podniků do jedné agentury. Evropská rada pro inovace a program meziregionální inovační investice budou zajišťovat viditelnost inovací, jež jsou klíčovým prvkem podpory modernizace a udržitelnosti hospodářství EU.

(16)

Coby specializovaná prováděcí struktura Evropské rady pro výzkum by si měla Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum zachovat své zaměření na provádění opatření Evropské rady pro výzkum v rámci programu Horizont Evropa.

(17)

Tematické zaměření Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu by se i nadále mělo soustředit na vzdělávací a tvůrčí činnosti, jakož i na projekty bezprostředně se týkající občanů Unie.

(18)

K zajištění synergií a účinností by mělo být možné, aby každá agentura byla schopna provádět společně s financováním, které agentuře již bylo svěřeno, financování poskytované z jiných programů Unie nebo jejich částí, pokud toto poskytování dodatečného financování předpokládají příslušné základní akty programů Unie. Obdobně by mělo být možné, aby každá agentura byla schopna provádět financování přesunuté z fondů v rámci sdíleného řízení v případech, kdy to předpokládá základní akt. Provádění těchto fondů by se uskutečňovalo na základě příslušných pracovních programů a podléhalo by podmínkám stanoveným v pověřovacích aktech.

(19)

Navíc by agentury měly mít možnost provádět pilotní projekty a přípravné akce ve smyslu čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (10) při dodržení podmínek stanovených v pověřovacích aktech.

(20)

Agentury se vyzývají, aby dále usnadňovaly synergie a účinnost prostřednictvím seskupování zdrojů, posílené spolupráce a rozsáhlého využívání dohod o úrovni služeb a stabilizovaly výdaje nesouvisející s platy pomocí snižování nákladů tím, že začnou využívat nových způsobů práce, např. práce na dálku.

(21)

V jednotlivých agenturách by mělo být možné provádět úkoly specifické pro několik programů společně, přičemž by agentury mohly pro dotyčné programy působit jako administrativní a logistické podpůrné služby.

(22)

Aby se zajistila kontinuita činnosti každé z agentur do doby, než budou programy, jejichž prováděním je pověřena, skutečně dokončeny, měla by doba, na kterou jsou agentury tímto rozhodnutím zřízeny, , překročit dobu trvání víceletého finančního rámce o jeden rok. Na základě hodnocení uvedených v článku 25 nařízení (ES) č. 58/2003 (včetně analýzy nákladů a přínosů, která porovnává výsledky předchozí analýzy nákladů a přínosů provedené v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003 se skutečným prováděním) může Komise předložit návrh na prodloužení doby trvání jedné nebo více agentur až o tři roky, aby bylo možné svěřené programy uzavřít.

(23)

Aby se zajistilo konzistentní provádění tohoto rozhodnutí a dotčených programů, je nezbytné zajistit, aby agentury vykonávaly své úkoly spojené s prováděním uvedených programů s výhradou a ode dne vstupu těchto programů v platnost.

(24)

Co se týká převedení programů z jedné agentury na jinou, měly by na agenturu, kterou zřizuje toto rozhodnutí, přecházet práva a povinnosti agentury, která daný program předává, včetně takových, které se týkají plnění smluv a rozpočtu dotyčného programu. Zaměstnanci odpovědní za dotyčný program by měli být převedeni do agentury, kterou zřizuje toto rozhodnutí, a to bez jakéhokoli oslabení jejich práv a povinností.

(25)

Hodnocení činnosti každé agentury uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 58/2003 by mělo probíhat koordinovaně. Období hodnocení týkající se Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast, Evropské výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu by mělo začít ke dni použitelnosti tohoto rozhodnutí. Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Výkonná agentura pro inovace a sítě, Výkonná agentura pro výzkum, bývalá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Výkonná agentura pro malé a střední podniky by měly být po zbývající období mandátů výkonných agentur na období 2014–2020, které dosud nebyly vyhodnoceny, hodnoceny koordinovaně. Hodnocení, která se již vztahují na mandáty na období 2021–2027, by měla mimo jiné analyzovat dosažení úspor a zvýšení produktivity podle analýzy nákladů a přínosů provedené v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003. Tato hodnocení by měla být předložena řídícím výborům výkonných agentur, Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

(26)

V návaznosti na doporučení Účetního dvora obsažená ve Zvláštní zprávě č. 14/2014 (11) by výkonné agentury měly provádět nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (12) a požádat o registraci v systému Unie pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). Na základě politiky, kterou předložila Komise v Zelené dohodě pro Evropu (13), se výkonné agentury vyzývají, aby se připojily k úsilí Komise o dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2030.

(27)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro výkonné agentury zřízeného článkem 24 nařízení (ES) č. 58/2003,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se zřizují výkonné agentury provádějící programy Unie ve víceletém finančním rámci (dále jen „VFR“) na období 2021–2027, stanoví se jejich úkoly a portfolia a obecná provozní pravidla a vytváří se právní rámec pro převod mezi agenturami a mezi Komisí a agenturami.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„obecnými administrativními a logistickými podpůrnými službami“ podpůrné služby, které souvisí s prováděním několika programů a jsou soustředěny do jedné nebo více výkonných agentur;

b)

„zbylými opatřeními“ zbytkové činnosti vyplývající ze závazků vzniklých z programů Unie ve VFR 2014–2020 a předchozích obdobích VFR.

ODDÍL II

ZŘÍZENÍ, ÚKOLY A PORTFOLIA

Článek 3

Zřízení a trvání

1.   Na období ode dne 1. dubna 2021 do dne 31. prosince 2028 se zřizují tyto agentury:

a)

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí;

b)

Evropská výkonná agentura pro výzkum;

c)

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky;

d)

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu;

e)

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum.

2.   Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast se zřizuje na období ode dne 16. února 2021 do dne 31. prosince 2028.

Článek 4

Umístění

Sídlo agentur je v Bruselu.

Článek 5

Úkoly

Agentury zodpovídají za následující úkoly spojené s prováděním částí programů a činností Unie, jež na ně byly přeneseny:

a)

na základě příslušných pracovních programů přijatých Komisí řídí některé nebo všechny fáze provádění programu a některé fáze doby trvání specifických projektů;

b)

případně řídí pilotní projekty a přípravná opatření ve smyslu čl. 58 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046;

c)

případně poskytují obecné administrativní a logistické podpůrné služby;

d)

přijímají nástroje pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a vykonávají všechny činnosti potřebné pro řízení programů a činností;

e)

poskytují informace o provádění programu s cílem podpořit Komisi v jejích úkolech tvorby politik;

f)

pokud je jim svěřeno, provádějí financování:

z jiných programů Unie nebo jejich částí, v případě, že akt, kterým se určitý program, jehož prováděním již byla daná agentura pověřena, zřizuje, stanoví možnost přidat další finanční prostředky k dotčenému programu nebo jeho částem, a to na základě příslušného pracovního programu nebo programů a za podmínek stanovených v pověřovacím aktu;

převedené z fondů v rámci sdíleného řízení, v případě, že akt, kterým se určitý program, jehož prováděním již byla daná agentura pověřena, zřizuje, stanoví tento převod do dotyčného programu nebo jeho částí, a to na základě příslušného pracovního programu nebo programů a za podmínek stanovených v pověřovacím aktu.

Článek 6

Přidělené programy Unie z VFR na období 2021–2027

1.   Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí se pověřuje prováděním těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Inovační fond (14);

b)

Nástroj pro propojení Evropy: Doprava (včetně vojenské mobility a příspěvku z Fondu soudržnosti) a Energetika;

c)

Horizont Evropa: pilíř II, klastr 5: Klima, energetika a mobilita;

d)

LIFE: Příroda a biologická rozmanitost; Oběhové hospodářství a kvalita života; Zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se této změně; Přechod na čistou energii;

e)

Mechanismus pro financování energie z obnovitelných zdrojů (15);

f)

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci;

g)

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (přímé řízení) a povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a dalším mezinárodním organizacím.

2.   Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast se pověřuje prováděním těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Program „EU pro zdraví“;

b)

Horizont Evropa: pilíř II, klastr 1: Zdraví;

c)

Program pro jednotný trh: Bezpečnost potravin: Zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci a zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin;

d)

Program Digitální Evropa;

e)

Nástroj pro propojení Evropy: digitální oblast;

f)

Horizont Evropa: pilíř II, klastr 4: Digitální oblast, průmysl a vesmír.

3.   Evropská výkonná agentura pro výzkum se pověřuje prováděním těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont Evropa: pilíř I: Akce „Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) a výzkumné infrastruktury;

b)

Horizont Evropa: pilíř II, klastr 2: Kultura, kreativita a inkluzivní společnost; klastr 3: Civilní bezpečnost pro společnost a klastr 6: Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí;

c)

Horizont Evropa: část „Rozšiřování účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru“: „Šíření excelence a rozšiřování účasti“; „Reformování a posílení evropského systému výzkumu a inovací“;

d)

Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (16);

e)

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (17).

4.   Kromě toho je Evropská výkonná agentura pro výzkum zodpovědná za obecné administrativní a logistické podpůrné služby, zejména:

a)

Centrálně spravované validační služby (SEDIA);

b)

plánování výzev ve všech programech a služby zapojování do grantů eGrants;

c)

odborné řízení.

5.   Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky se pověřuje prováděním těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont Evropa, pilíř III; Evropská rada pro inovace (ERI) a evropské inovační ekosystémy;

b)

Meziregionální inovační investice;

c)

Program pro jednotný trh: COSME; Vnitřní trh; Podpora standardizace a Spotřebitelé.

6.   Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu se pověřuje prováděním těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Kreativní Evropa;

b)

Erasmus;

c)

Evropský sbor solidarity;

d)

Občané, rovnost, práva a hodnoty;

e)

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI);

f)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III).

7.   Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum se pověřuje prováděním této části programu Horizont Evropa: Horizont Evropa, pilíř I: Evropská rada pro výzkum (ERV).

8.   Odstavce 1 až 7 se použijí s výhradou vstupu každého z těchto programů v platnost a ode dne tohoto vstupu v platnost.

Článek 7

Zbylá opatření

1.   Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Nástroj pro propojení Evropy: Energetika a Doprava (včetně příspěvku z Fondu soudržnosti) (18), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím výkonné agentury, jež byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/801/EU (dále jen „Výkonná agentura pro inovace a sítě“);

b)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 3: cíl „zajištěná, čistá a účinná energie“ (19), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro inovace a sítě, výkonné agentury zřízené prováděcím rozhodnutím Komise 2013/771/EU (dále jen „Výkonná agentura pro malé a střední podniky“), a prostřednictvím Komise;

c)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 4: cíl „inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro inovace a sítě a Komise;

d)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 5: „činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny“; které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

e)

LIFE: „činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí (20)“, které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky;

f)

Evropský námořní a rybářský fond (21), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky;

2.   Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 1: oblast „zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“, která byla ve VFR na období 2014–2020 prováděna prostřednictvím Komise;

b)

Nástroj pro propojení Evropy: Telecom (22), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro inovace a sítě a Komise;

c)

Horizont 2020: Část II: specifický cíl „vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích (LEIT)“ – v oblastech informační a komunikační technologie, pokročilá výroba a zpracování, vesmír (23), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky, výkonné agentury zřízené prováděcím rozhodnutím Komise 2013/778/EU (dále jen „Výkonná agentura pro výzkum“), a Komise;

d)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 5: „činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny“, které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

e)

Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj: téma „Vesmír“ zvláštního programu „Spolupráce“ ze sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (24), které bylo ve VFR na období 2014–2020 prováděno prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum;

f)

Společný finanční rámec, pokud jde o bezpečnost potravin a krmiv, včetně programu Lepší školení pro zvýšení bezpečnosti potravin (25), které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím výkonné agentury, jež byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/770/EU (26) (dále jen „Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“);

g)

třetí „program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020)“ (27), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny a prostřednictvím Komise.

3.   Evropská výkonná agentura pro výzkum se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont 2020: Část I: akce „Marie Curie-Skłodowska“ a „výzkumné infrastruktury“ (28), které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum a Komise;

b)

Horizont 2020: Část III: Společenské výzvy 2: cíl „potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“; Společenské výzvy 5: cíl „činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny“; Společenské výzvy 6: cíl „Evropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění“; Společenské výzvy 7: cíl „zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů“, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

c)

Horizont 2020: Část IV: cíl „šíření excelence a rozšiřování účasti“, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum a Komise;

d)

Horizont 2020: Část V: cíl „věda se společností a pro společnost“, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum a Komise;

e)

Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj: akce „výzkum pro malé a střední podniky“ a „výzkum pro sdružení malých a středních podniků v rámci zvláštního programu ‚Kapacity‘“ (29), které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum;

f)

Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj: téma „Bezpečnost“ zvláštního programu „Spolupráce“ ze sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (30), které bylo ve VFR na období 2014–2020 prováděno prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum;

g)

zvláštní program „Lidé“ (31) ze sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum;

h)

informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (32), která byla ve VFR na období 2014–2020 prováděna prostřednictvím Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny;

i)

výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (33), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Komise.

4.   Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont 2020: Část I: „budoucí a vznikající technologie“, programy FET-Open a FET-Pro-Active (včetně toho, kdy je takový projekt označen jako pilotní projekt ERI) (34), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum a Komise;

b)

Horizont 2020: Část II: „přístup k rizikovému financování“ (včetně motivačních cen na podporu vývoje nových řešení udělovaných ERI) a Inovace v malých a středních podnicích, které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

c)

Horizont 2020: Části II a III: program „Rychlá cesta k inovacím“ (FTI), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

d)

Horizont 2020: Části II a III: nástroj pro malé a střední podniky, který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

e)

jiné ceny udělované ERI, jako například iCapital (pracovní program SC6 programu Horizont 2020) a Cena EU pro ženy inovátorky (pracovní program SWAFs programu Horizont 2020), které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny Komisí;

f)

veškeré další činnosti, které byly od roku 2018 součástí pilotní části pracovního programu k programu Horizont 2020 pro provádění opatření ERI týkající se inovativních malých a středních podniků, které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro malé a střední podniky a Komise;

g)

program COSME a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (35), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro malé a střední podniky;

h)

„vnitřní trh“ a podpora „činnostem normalizace“ (36), které byly ve VFR na období 2014–2020 prováděny prostřednictvím Komise;

i)

„program pro spotřebitele“ (37), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny;

5.   Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

program Kreativní Evropa (38), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím výkonné agentury, jež byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/776/EU (dále jen „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“);

b)

program Erasmus+ (39), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast;

c)

Evropský sbor solidarity (40), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast;

d)

program Evropa pro občany (41), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast;

e)

iniciativa Humanitární dobrovolníci EU (42), která byla ve VFR na období 2014–2020 prováděna prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Komise;

f)

nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (43) ,,, z nějž byl příspěvek pro program Erasmus+ ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Komise;

g)

evropský nástroj sousedství (44), z nějž byl příspěvek pro program Erasmus+ ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Komise;

h)

nástroj pro rozvojovou spolupráci (45), z nějž byl příspěvek pro program Erasmus+ ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Komise;

i)

„nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi“ (46), z nějž byl příspěvek pro program Erasmus+ ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Komise;

j)

Desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond (47), z nějž byl příspěvek pro program Erasmus+ ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast;

k)

následující programy, které byly dříve v období 2000–2013 svěřeny Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast:

i)

program spolupráce se Spojenými státy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy (2006–2013) (48);

ii)

dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (2006–2013) (49);

iii)

akční program v oblasti celoživotního učení (2007–2013) (50);

iv)

program „Kultura“ (2007–2013) (51);

v)

program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství (2007–2013) (52);

vi)

program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 (53);

vii)

program podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (2007–2013) (54);

viii)

akční program Erasmus Mundus (II) na období 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (55);

ix)

program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus) (2011–2013) (56);

x)

projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání způsobilé pro financování podle ustanovení týkajících se pomoci asijským rozvojovým zemím a hospodářské spolupráce s nimi (57);

xi)

projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení nástroje předvstupní pomoci (NPP) (58);

xii)

projekty v oblasti základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a v oblasti mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení evropského nástroje sousedství a partnerství (59);

xiii)

projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání způsobilé pro financování podle ustanovení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (60);

xiv)

projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (61).

6.   Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů Unie (nebo jejich částí):

a)

Horizont 2020: Část I: cíl „posílení hraničního výzkumu prostřednictvím činností Evropské rady pro výzkum“ (62), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím výkonné agentury, jež byla zřízena prováděcím rozhodnutím Komise 2013/779/EU (dále jen „bývalá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum“);

b)

Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj: zvláštní program „Myšlenky“ (63), který byl ve VFR na období 2014–2020 prováděn prostřednictvím bývalé Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum.

ODDÍL III

PROVOZNÍ PRAVIDLA

Článek 8

Členové řídicího výboru a ředitel

1.   Členové řídicího výboru každé z agentur jsou v zásadě jmenováni na dva roky.

2.   Ředitel každé z agentur je v zásadě jmenován na čtyři roky.

Článek 9

Dočasné přidělení úředníků

1.   Úředník je dočasně přidělen do agentury na vykonávání pracovního místa stejného typu, jaké zastával v Komisi, po zveřejnění příslušné pracovní pozice a výběrovém řízení nebo po přeřazení v zájmu služby podle čl. 7 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „PŘOZ“) (64).

2.   Pokud agentura souhlasí s dočasným přidělením úředníka, je úředníkovi nabídnuta možnost být v zájmu služby dočasně přidělen k dočasnému výkonu služební povinnosti na pracovním místě v agentuře v souladu s čl. 37 písm. a) a článkem 38 služebního řádu (65). Úředník využije svého práva na slyšení podle čl. 38 písm. a) služebního řádu.

3.   Úředníkovi je nabídnuta smlouva podle článku 2a PŘOZ.

4.   S výhradou omezení u příslušných pozic v souladu s plánem pracovních míst dané agentury nabídne agentura smlouvu dočasně přidělenému úředníkovi na základě stejné třídy, stupně a let odsloužených v této platové třídě a stupni, kterých úředník dosáhl v Komisi. Tato smlouva musí být pozměněna, dojde-li ke změně v kariérním postupu úředníka v Komisi.

Článek 10

Dočasní a smluvní zaměstnanci

Agentura přímo zaměstnává dočasné zaměstnance podle článku 2f PŘOZ a smluvní zaměstnance podle článku 3a PŘOZ.

Článek 11

Požadavky na dozor a podávání zpráv

Agentury podléhají dozoru Komise a pravidelně informují o pokroku v provádění programů Unie nebo jejich částí, za které zodpovídají, v souladu s pravidly a periodicitou uvedenými v rozhodnutích, kterými se převádějí pravomoci na agentury zřízené tímto rozhodnutím a která byla přijata v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 58/2003.

Článek 12

Hodnocení

1.   Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Výkonná agentura pro inovace a sítě, Výkonná agentura pro výzkum, bývalá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Výkonná agentura pro malé a střední podniky jsou hodnoceny koordinovaně podle článku 25 nařízení (ES) č. 58/2003. Tato hodnocení se vztahují na zbývající období mandátu výkonných agentur na období 2014–2020, které ještě nebylo vyhodnoceno. Období hodnocení končí dnem, který předchází dni použitelnosti tohoto rozhodnutí.

2.   Hodnocení agentur zřízených rozhodnutím uvedená v článku 25 nařízení (ES) č. 58/2003 začínají dnem použitelnosti tohoto rozhodnutí. Agentury jsou hodnoceny koordinovaně.

3.   V souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003 se hodnocení, která se vztahují na mandáty agentur na období 2021–2027, předkládají řídícím výborům výkonných agentur, Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Článek 13

Účast v systému EMAS, který vytvořila Komise

1.   Agentury se zaregistrují v systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a provádějí ho. Pokud mají sídlo v budovách Komise, mohou se rozhodnout pro účast na společné registraci v systému EMAS organizované Komisí.

2.   Zaregistrování agentur v systému EMAS, vytvořeném Komisí, podléhá písemné dohodě mezi předsedkyní Komise, řídícím výborem EMAS, uvedeným v rozhodnutí Komise C(2013)7708 (66), a agenturami a je k němu potřebný souhlas příslušného orgánu EMAS v Belgii.

Článek 14

Provádění provozního rozpočtu

Agentury provádějí svůj provozní rozpočet v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1653/2004 (67).

ODDÍL IV

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Obecné následnictví

1.   Aniž jsou dotčeny články 16 až 20, jsou agentury, které zřizuje toto rozhodnutí, právními a univerzálními nástupci, zejména co se týká všech závazků vyplývajících ze smluv a grantových dohod a nabytého majetku, příslušných agentur, jejichž jsou tyto agentury podle tohoto rozhodnutí nástupcem nebo jež na základě tohoto rozhodnutí nahrazují.

2.   Pro účely odstavce 1:

a)

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí je nástupcem Výkonné agentury pro oblast klimatu, infrastruktury a životního prostředí a nahrazuje ji;

b)

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky je nástupcem Výkonné agentury pro malé a střední podniky a nahrazuje ji;

c)

Evropská výkonná agentura pro výzkum je nástupcem Výkonné agentury pro výzkum a nahrazuje ji;

d)

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu je nástupcem Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a nahrazuje ji;

e)

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum je nástupcem bývalé Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum a nahrazuje ji.

Článek 16

Převod činností souvisejících se zbylými opatřeními mezi agenturami a mezi Komisí a agenturami

1.   V případě převádění činností souvisejících se zbylými opatřeními mezi agenturami nebo z Komise na určitou agenturu podle článku 7 přebírá tato agentura zřízená tímto rozhodnutím automaticky na základě tohoto rozhodnutí všechny soubory a právní závazky Na agenturu přecházejí všechna příslušná práva a povinnosti.

2.   Pokud Komise svěřuje agentuře zřízené tímto rozhodnutím programy Unie podle článku 7, Komise si ponechává tato práva:

a)

schvalovat osvědčení o metodice;

b)

provádět kontroly, přezkumy nebo audity;

c)

provádět průběžná a závěrečná hodnocení dopadu opatření na základě porovnání s cíli programů;

d)

zpřístupňovat informace o výsledcích jiným unijním orgánům, institucím, úřadům nebo agenturám, jakož i členským státům nebo přidruženým zemím;

e)

používat materiály, dokumenty nebo informace příjemců podle ustanovení grantové dohody;

f)

provést započtení v souladu s čl. 102 odst. 1 finančního nařízení;

g)

přijmout vykonatelné rozhodnutí o nárocích agentury podle článku 299 Smlouvy.

Článek 17

Převod dočasně přidělených úředníků mezi agenturami

1.   Pokud agentura nahrazuje nějakou bývalou agenturu podle článku 15 a je jejím nástupcem, úředníci Komise, kteří jsou dočasně přiděleni v zájmu služby do agentury, která zaniká, nadále vykonávají své dočasné přidělení v zájmu služby na odpovídajícím pracovním místě v agentuře přebírající její úkoly, a to v souladu s článkem 38 služebního řádu.

2.   V případě převodu činností souvisejících se zbylými opatřeními mezi agenturami podle článku 16 jsou úředníci dočasně přidělení do agentury, která zaniká a jejíž úkoly jsou přebírány určitou agenturou, kterou zřizuje toto rozhodnutí, přiděleni v zájmu služby na odpovídající pracovní místo v agentuře, kterou zřizuje toto rozhodnutí, a to v souladu s čl. 37 písm. a) a článkem 38 služebního řádu. Úředník využije svého práva na slyšení podle čl. 38 písm. a) služebního řádu.

3.   Agentura, kterou zřizuje toto rozhodnutí, souhlasí s dočasným přidělením bez jakéhokoli uveřejnění a výběrového řízení.

4.   Dotyčnému úředníkovi je nabídnuta smlouva podle článku 2a PŘOZ.

5.   S výhradou omezeného počtu pracovních míst, které jsou k dispozici v plánu pracovních míst agentury zřízené tímto rozhodnutím, nabídne agentura smlouvu uvedenou v bodu 4 na základě stejné třídy, stupně a let odsloužených v takové platové třídě a stupni, kterých úředník dosáhl v Komisi. Tato smlouva musí případně být pozměněna, dojde-li ke změně v kariérním postupu úředníka v Komisi.

6.   Odchylně od odstavců 1 a 2 za výjimečných okolností, pokud by převod úkolů podle článků 15 a 16 vedl k dočasnému přidělení dvou nebo více úředníků na stejné pracovní místo v agentuře, kterou zřizuje toto rozhodnutí, Komise na návrh mateřského generálního ředitelství nebo, pokud existuje více mateřských generálních ředitelství, hlavního mateřského generálního ředitelství dané agentury rozhodne, který úředník podle odstavců 1 a 2 bude do této agentury dočasně přidělen. Dočasné přidělení ostatních dotčených úředníků může Komise ukončit.

7.   Ředitel Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny je přeložen zpět do Komise.

Článek 18

Převedení dočasných zaměstnanců podle článku 2f PŘOZ a smluvních zaměstnanců podle článku 3a PŘOZ mezi agenturami

1.   Pokud agentura nahrazuje bývalou agenturu a je jejím nástupcem podle článku 15, smlouvy dočasných zaměstnanců podle článku 2f PŘOZ a smlouvy smluvních zaměstnanců podle článku 3a PŘOZ bez jakékoli změny přetrvávají i v agentuře, kterou zřizuje toto rozhodnutí.

2.   Pokud dochází k převodu činností souvisejících se zbylými opatřeními mezi agenturami a mezi Komisí a agenturami podle článku 16, dočasní zaměstnanci podle článku 2f PŘOZ a smluvní zaměstnanci podle článku 3a PŘOZ zaměstnaní agenturou, která zanikla, a označení za zaměstnance vykonávající úkoly související s prováděním programů, které jsou přebírány agenturou, kterou zřizuje toto rozhodnutí a jíž jsou jejich úkoly přiděleny, se převádějí do této agentury.

3.   Zaměstnanci uvedení v odstavci 2 jsou převedeni do agentury, kterou zřizuje toto rozhodnutí, bez jakékoli změny jejich smluv. Změna agentury se nepovažuje za nový nástup do zaměstnání a kontinuita v kariérním postupu je zajištěna ve všech ohledech.

4.   Zaměstnanci uvedení v odstavci 2 se žádají, aby se ve lhůtě patnácti pracovních dnů od oficiálního oznámení převodu rozhodli, zda chtějí být převedeni do agentury, kterou zřizuje toto rozhodnutí, aby pokračovali ve vykonávání úkolů souvisejících s prováděním programu, který tato agentura převzala. V případě, že dotyčný zaměstnanec vyjádří v této lhůtě písemně své odmítnutí, agentura smlouvu tohoto zaměstnance vypoví za podmínek uvedených v článku 47 PŘOZ.

5.   Pokud jde o zaměstnance Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, doba uvedená v odstavci 4 je dva měsíce.

Článek 19

Převedení podpůrných zaměstnanců, kteří nejsou přiděleni ke konkrétnímu programu, mezi agenturami

1.   Čl. 17 odst. 2 až 6 a čl. 18 odst. 2 až 5 se uplatní na podpůrné zaměstnance Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, kteří nejsou přiděleni ke konkrétnímu programu. Tito zaměstnanci se převedou do Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast, Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky nebo Evropské výkonné agentury pro výzkum podle jejich volby a s výhradou počtu pracovních míst, které mají tyto agentury přiděleny.

2.   S výhradou počtu pracovních míst přidělených Evropské výkonné agentuře pro zdraví a digitální oblast se čl. 17 odst. 2 až 6 a čl. 18 odst. 2 až 4 vztahují na zaměstnance Výkonné agentury pro malé a střední podniky a bývalé Výkonné agentury pro výzkum, kteří byli určeni za zaměstnance vykonávající podpůrné úkoly týkající se programů, které přebírá Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast.

3.   S výhradou počtu pracovních míst přidělených Evropské výkonné agentuře pro klima, infrastrukturu a životní prostředí se čl. 17 odst. 2 až 6 a čl. 18 odst. 2 až 4 vztahují na zaměstnance Výkonné agentury pro malé a střední podniky, kteří byli určeni za zaměstnance vykonávající podpůrné úkoly týkající se programů, které přebírá Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí.

Článek 20

Převedení dočasně přidělených úředníků, smluvních zaměstnanců a dočasných zaměstnanců z Komise do agentur

1.   V případě převodu činností souvisejících se zbylými opatřeními z Komise na agenturu podle článku 16 může Komise svým úředníkům, jejichž úkoly jsou přebírány agenturou, kterou zřizuje toto rozhodnutí, nabídnout možnost, že budou v rámci typu svého pracovního místa v zájmu služby převedeni na pracovní místo s odpovídající odpovědností v této agentuře v souladu s článkem 38 služebního řádu.

2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku se uplatní odstavce 3 až 5 článku 17.

3.   V případě převodu činností souvisejících se zbylými opatřeními z Komise na určitou agenturu podle článku 16 nabídne agentura, kterou zřizuje toto rozhodnutí, smluvním zaměstnancům Komise možnost, že s nimi bez uveřejnění a výběrového řízení uzavře novou smlouvu podle článku 3a PŘOZ ve stejné funkční skupině, aby byla zajištěna kontinuita provádění úkolů, pokud:

a)

jsou jejich úkoly převáděny z Komise na agenturu, kterou zřizuje toto rozhodnutí, na základě tohoto rozhodnutí;

b)

absolvovali úplné výběrové řízení pro smluvní zaměstnance organizované Evropským úřadem pro výběr personálu nebo na jeho odpovědnost.

4.   Zaměstnanecké podmínky zaměstnanců uvedených v odstavci 3 se určují podle příslušných pravidel vztahujících se na agenturu, kterou zřizuje toto rozhodnutí. Přijetí nové smlouvy podle odstavce 3 ukončuje smlouvu s Komisí a znamená začátek nové zkušební doby.

5.   Pokud zaměstnanec uvedený v odstavci 3 odmítne smlouvu v agentuře, kterou zřizuje toto rozhodnutí, Komise může vypovědět jeho smlouvu v souladu s článkem 47 PŘOZ.

6.   V případě převodu činností souvisejících se zbylými opatřeními z Komise na určitou agenturu podle článku 16 nabídne Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky dočasným zaměstnancům, které Komise zaměstnala podle rozhodnutí kolegia ze dne 10. dubna 2019 (68) jako programové manažery v rámci posíleného pilotního projektu Evropské rady pro inovace, možnost uzavření smluv podle článku 2f PŘOZ bez uveřejnění a výběrového řízení, ve stejné funkční skupině a platové třídě, aby se tím zajistila kontinuita provádění úkolů, s výhradou ustanovení druhého pododstavce článku 53 PŘOZ:

a)

jejich náplň práce se převádí z Komise na Výkonnou agenturu Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky;

b)

výdaje na dotčená pracovní místa lze hradit z rozpočtu Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky.

7.   Zaměstnanecké podmínky dočasných zaměstnanců uvedených v odstavci 6 se určují podle příslušných pravidel vztahujících se na Výkonnou agenturu Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky. Přijetí nové smlouvy podle odstavce 6 ukončuje smlouvu s Komisí a znamená začátek nové zkušební doby.

8.   Pokud zaměstnanec uvedený v odstavci 6 odmítne smlouvu v agentuře, kterou zřizuje toto rozhodnutí, Komise může vypovědět jeho smlouvu v souladu s článkem 47 PŘOZ.

Článek 21

Zrušení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny a přechodná opatření

1.   Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny zaniká ke dni 1. dubna 2021, a poté bude zlikvidována v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 58/2003 a odstavci 2 až 5 tohoto článku.

2.   Zaměstnanci Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny budou převedeni podle čl. 17 odst. 2 až 7 a čl. 18 odst. 2 až 5 a článku 19. Tito zaměstnanci mají ode dne 1. dubna 2021 do dne 30. září 2021 nárok pracovat na plný úvazek z místa svého bydliště formou práce na dálku. Zaměstnanci, kteří odmítnou přejít do agentury zřízené tímto rozhodnutím a budou během výpovědní doby podle článku 47 pracovního řádu ostatních zaměstnanců pokračovat ve výkonu své náplně práce související s úkoly, které tato agentura převezme, mají nárok pracovat na plný úvazek z místa svého bydliště formou práce na dálku ode dne 1. dubna 2021 až do konce výpovědní doby.

3.   Bez ohledu na čl. 19 odst. 1 převezme Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast od Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny veškeré podpůrné činnosti, jež nejsou spojeny s vykonáváním konkrétního programu.

4.   Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky a Evropská výkonná agentura pro výzkum přebírají veškerá aktiva a závazky související s činnostmi převzatými od Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny a veškerá aktiva a pasiva související s podpůrnými činnostmi uvedenými v odstavci 3.

5.   Dva likvidátoři jmenovaní Komisí v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 58/2003 ověří a potvrdí, že veškeré činnosti Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny byly ukončeny nebo převzaty a že veškerá zbývající aktiva a pasiva převzaly Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky a Evropská výkonná agentura pro výzkum. Likvidátoři stanoví čistý likvidační výsledek Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny. Následně potvrdí její likvidaci.

Článek 22

Přechodné období pro Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a digitální oblast

1.   Do doby, než bude mít tato agentura operační kapacitu pro plnění vlastního rozpočtu, řídí Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a digitální oblast Komise.

2.   Pro účely odstavce 1 jedná generální ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin jako prozatímní ředitel a vykonává všechny povinnosti svěřené řediteli.

Článek 23

Datum převedení zaměstnanců

1.   Zaměstnanci uvedení v článcích 17 až 21 se převádějí do odpovídající agentury s účinkem ode dne 1. dubna 2021.

2.   Pro účely poskytnutí výpovědní doby podle článku 47 PŘOZ jsou smluvní a dočasní zaměstnanci uvedení v článcích 18, 19 a 21, kteří odmítnou přejít do odpovídající agentury, kterou zřizuje toto rozhodnutí, převedeni do této agentury a pokračují ve výkonu své náplně práce až do konce výpovědní doby.

ODDÍL V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Zrušení

1.   Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. dubna 2021.

2.   Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 25

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2021. Ustanovení čl. 3 odst. 2 a článku 22 se však použijí ode dne 16. února 2021.

V Bruselu dne 12. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  C(2020) 4240 final.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/801/EU ze dne 23. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 65).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/771/EU ze dne 17. prosince 2013 o zřízení „Výkonné agentury pro malé a střední podniky“ a o zrušení rozhodnutí 2004/20/ES a 2007/372/ES (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 73).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/778/EU ze dne 13. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/46/ES (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 54).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/779/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/37/ES (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 58).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/776/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES (Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 46).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/770/EU ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a o zrušení rozhodnutí 2004/858/ES (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 69) ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2014/927/EU ze dne 17. prosince 2014, jehož účelem bylo změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“. (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 183).

(9)  C(2020) 2880 final.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(11)  Zvláštní zpráva č. 14/2014 „Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?“, Evropský účetní dvůr.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.

(13)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2019) 640.

(14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu (Úř. věst. L 140, 28.5.2019, s. 6).

(15)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1294 ze dne 15. září 2020 o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 303, 17.9.2020, s. 1).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 56).

(17)  Rozhodnutí Rady 2008/376/ES ze dne 29. dubna 2008 o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 7).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104); 2013/743/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1953/2017 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104); 2013/743/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(24)  Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).

(26)  Ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2014/927/EU ze dne 17. prosince 2014, jehož účelem bylo změnit Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny na Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 183).

(27)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES (Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 1).

(28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104); 2013/743/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(29)  Rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Kapacity“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 299).

(30)  Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86).

(31)  Rozhodnutí Rady 2006/973/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Lidé, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 270).

(32)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 56).

(33)  Rozhodnutí Rady 2008/376/ES ze dne 29. dubna 2008 o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 7).

(34)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104); :Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(35)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

(36)  Na vykonávání těchto činností se vztahují následující finanční rozhodnutí: C(2019)8928 ze dne 17. prosince 2019 pro rok 2020, C(2019)76 ze dne 16. ledna 2019 pro rok 2019, C(2017)7379 ze dne 9. listopadu 2017 pro rok 2018, C(2017)204 ze dne 23. ledna 2017 pro rok 2017, C(2015)8547 ze dne 7. prosince 2015 pro rok 2016.

(37)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 254/2014 ze dne 26. února 2014 o víceletém programu pro spotřebitele na období 2014–2020 a o zrušení rozhodnutí č. 1926/2006/ES (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 42).

(38)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 221).

(39)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

(40)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1475 ze dne 2. října 2018, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (Úř. věst. L 250, 4.10.2018, s. 1).

(41)  Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

(42)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 122, 24.4. 2014, s. 1).

(43)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2014 ze dne 2. května 2014 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 32).

(44)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

(45)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44).

(46)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 77).

(47)  Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES (Úř. věst. L 152, 13.6.2007, s. 1). Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 1).

(48)  Rozhodnutí Rady 2006/910/ES, kterým se zavádí projekty, které by mohly být financovány podle ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy (2006–2013) (Úř. věst. L 346, 9.12.2006, s. 33).

(49)  Rozhodnutí Rady 2006/964/ES, kterým se zavádí projekty, které by mohly být financovány podle ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (2006–2013) (Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 14).

(50)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (2007–2013) (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45).

(51)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program „Kultura“ (2007–2013) (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 1).

(52)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství (2007–2013) (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32).

(53)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30).

(54)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES, kterým se zavádí program podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (2007–2013) (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12).

(55)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES, kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus (II) na období 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 83).

(56)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus) (2011–2013) (Úř. věst. L 288, 4.11.2009, s. 10).

(57)  Nařízení Rady (EHS) č. 443/92, kterým se zavádí projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání způsobilé pro financování podle ustanovení týkajících se pomoci asijským rozvojovým zemím a hospodářské spolupráce s nimi (Úř. věst. L 52, 27.2.1992, s. 1).

(58)  Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zavádí projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení nástroje předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82).

(59)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006, kterým se zavádí projekty v oblasti základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a v oblasti mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).

(60)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zavádí projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání způsobilé pro financování podle ustanovení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41).

(61)  Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zavádí projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže způsobilé pro financování podle ustanovení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 41).

(62)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104); 2013/743/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(63)  Rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 243).

(64)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(65)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(66)  Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2013 o používání systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) útvary Komise.

(67)  Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství (Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6).

(68)  Správní a rozpočtová rozhodnutí přijatá na 2291. schůzi dne 10. dubna 2019.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU