(EU) 2021/117Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/117, ze dne 1. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy pro malá plavidla týkající se větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží a elektrických ventilátorů

Publikováno: Úř. věst. L 36, 2.2.2021, s. 39-43 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 1. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/39


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/117,

ze dne 1. února 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy pro malá plavidla týkající se větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží a elektrických ventilátorů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU (2) se předpokládá, že výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují, stanovenými v čl. 4 odst. 1 směrnice 2013/53/EU a v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Komise požádala prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8736 (3) Evropský výbor pro normalizaci (dále jen „CEN“) a Evropský výbor pro normalizaci v elektronice (dále jen „CENELEC“), aby vypracovaly a zrevidovaly harmonizované normy na podporu směrnice 2013/53/EU se zohledněním přísnějších základních požadavků podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2013/53/EU a přílohy I uvedené směrnice oproti zrušené směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES (4).

(3)

Prováděcím rozhodnutím C(2015) 8736 byly výbory CEN a CENELEC rovněž požádány, aby zrevidovaly normy, na něž byly zveřejněny odkazy ve sdělení Komise 2015/C 087/01 (5).

(4)

Na základě žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8736 zrevidoval výbor CEN harmonizovanou normu EN ISO 11105:2017, na niž byl zveřejněn odkaz ve sdělení Komise 2018/C 209/05 (6). To vedlo k přijetí harmonizované normy EN ISO 11105:2020 Malá plavidla – Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží.

(5)

Komise společně s výborem CEN posoudila, zda harmonizovaná norma EN ISO 11105:2020 vypracovaná tímto výborem splňuje požadavky stanovené v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8736.

(6)

Norma EN ISO 11105:2020 stanoví požadavky na instalaci větrání úseků benzínových motorů a úseků benzínových nádrží v rekreačních plavidlech vybavených benzínovými motory pro účely pohonu, výroby elektrické energie nebo mechanického příkonu, aby se zabránilo hromadění výbušných plynů v těchto úsecích.

(7)

Norma EN ISO 11105:2020 splňuje základní požadavky, které má pokrýt a které jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 směrnice 2013/53/EU a v bodech 5.1.2 a 5.2.2 části A přílohy I uvedené směrnice. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na uvedenou normu v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Norma EN ISO 11105:2020 má nahradit normu EN ISO 11105:2017. Je proto nutné, aby byl odkaz na harmonizovanou normu EN ISO 11105:2017 v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušen.

(9)

Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování normy EN ISO 11105:2020, je nutné, aby bylo zrušení odkazu na normu EN ISO 11105:2017 odloženo.

(10)

Norma EN ISO 11105:2020 má rovněž nahradit normu EN ISO 9097:2017 Malá plavidla – Elektrické ventilátory, na niž byl zveřejněn odkaz ve sdělení 2018/C 209/05. Norma EN ISO 9097:2017 odkazuje na obecné požadavky na elektrické ventilátory instalované v rekreačních plavidlech. Je proto nutné, aby byl odkaz na harmonizovanou normu EN ISO 9097:2017 v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušen.

(11)

Příloha I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/919 (7) uvádí odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2013/53/EU. Odkaz na harmonizovanou normu EN ISO 11105:2020 by měl být zařazen do přílohy I uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(12)

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/919 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2013/53/EU, které se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují. Odkaz na harmonizované normy EN ISO 11105:2017 a EN ISO 9097:2017 by měl být zařazen do přílohy II uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 2 přílohy II se použije ode dne 1. srpna 2022..

V Bruselu dne 1. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 90).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 8736 ze dne 15. prosince 2015 o podání žádosti o normalizaci Evropskému výboru pro normalizaci a Evropskému výboru pro normalizaci v elektronice, pokud jde o rekreační plavidla a vodní skútry, na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15).

(5)  Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Úř. věst. C 87, 13.3.2015, s. 1).

(6)  Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Úř. věst. C 209, 15.6.2018, s. 137).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/919 ze dne 4. června 2019 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU (Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 106).


PŘÍLOHA I

V příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/919 se doplňuje nová položka 34, která zní:

Č.

Odkaz na normu

„34.

EN ISO 11105:2020

 

Malá plavidla – Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží“


PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/919 se mění takto:

(1)

doplňuje se nová položka 31, která zní:

Č.

Odkaz na normu

„31.

EN ISO 9097:2017

Malá plavidla – Elektrické ventilátory“

(2)

doplňuje se nová položka 32, která zní:

Č.

Odkaz na normu

„32.

EN ISO 11105:2017

Malá plavidla – Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU