(EU) 2020/2254Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2254, ze dne 29. prosince 2020 o vystavování deklarací o původu na základě prohlášení dodavatele pro preferenční vývoz do Spojeného království během přechodného období

Publikováno: Úř. věst. L 446, 31.12.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 446/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2254,

ze dne 29. prosince 2020

o vystavování deklarací o původu na základě prohlášení dodavatele pro preferenční vývoz do Spojeného království během přechodného období

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 66 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 30. prosince 2020 (3) a provádí se prozatímně od 1. ledna 2021.

(2)

Podle čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 platí, že aby mohlo být využito preferenčních sazebních opatření uvedených v čl. 56 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení (preferenční sazební opatření obsažená v dohodách Unie s určitými zeměmi či územími mimo její celní území nebo se skupinami takových zemí či území), musí být zboží v souladu s pravidly preferenčního původu stanovenými v těchto dohodách, jak je uvedeno v čl. 64 odst. 2 uvedeného nařízení.

(3)

Článek ORIG. 19 dohody vyžaduje, aby vývozce produktu vystavil deklaraci o původu na základě informací prokazujících původ produktu, včetně informací o statusu původu materiálů použitých při jeho výrobě. Podle uvedeného článku vývozce odpovídá za správnost deklarace o původu a informací v ní poskytnutých.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4) stanoví mimo jiné procesní pravidla, která mají usnadnit stanovení preferenčního původu zboží v Unii. Článek 61 uvedeného prováděcího nařízení stanoví, že pokud dodavatel poskytne vývozci informace nezbytné k určení statusu původu zboží pro účely ustanovení upravujících preferenční obchod mezi Unií a určitými zeměmi či územími (status preferenčního původu), dodavatel tak musí učinit prostřednictvím prohlášení dodavatele. Podle článku 62 uvedeného prováděcího nařízení platí, že pokud dodavatel pravidelně dodává vývozci zásilky zboží a očekává se, že zboží ve všech těchto zásilkách má stejný status původu, může daný dodavatel poskytnout jediné prohlášení vztahující se i na následné zásilky takového zboží (dlouhodobé prohlášení dodavatele).

(5)

Vzhledem ke krátké době mezi zveřejněním dohody a dnem zahájení její použitelnosti by bylo pro některé dodavatele obtížné poskytnout vývozcům včas všechna příslušná prohlášení, aby ode dne zahájení použitelnosti dohody mohli vystavovat deklarace o původu, které se na nich zakládají.

(6)

Aby se usnadnilo vystavování deklarací o původu ode dne zahájení použitelnosti dohody, je vhodné během přechodného období umožnit vývozcům, aby vystavovali deklarace o původu na základě prohlášení vývozce, i když v okamžiku vystavování deklarací o původu nemají všechna příslušná prohlášení dodavatele, za předpokladu, že do konce takového přechodného období budou prohlášení dodavatele vývozci poskytnuta. Tímto není dotčena povinnost vývozce vystavovat deklarace o původu na základě informací prokazujících původ produktu, včetně informací o statusu původu materiálů použitých při jeho výrobě.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bez ohledu na články 61 a 62 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 může vývozce pro účely provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé do 31. prosince 2021 vystavovat deklarace o původu pro vývoz do Spojeného království na základě prohlášení dodavatele, která dodavatel poskytne později, za podmínky, že do 1. ledna 2022 bude mít vývozce daná prohlášení dodavatele v držení.

Pokud vývozce k uvedenému datu daná prohlášení dodavatele v držení nemá, informuje dovozce, a to nejpozději do 31. ledna 2022.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. prosince 2020

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 444, 31.12.2020, s. 14.

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252 ze dne 30. prosince 2020 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (Úř. věst. L 444, 31.12.2020, s. 2).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU