(EU) 2020/2244Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 439, 29.12.2020, s. 1-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1042 Pozbývá platnosti: 15. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 439/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2244,

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (1), a zejména na článek 24 a čl. 13i odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/884 (2) se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (3), která byla kodifikována a zrušena směrnicí (EU) 2017/1132. Další postupy pro systém propojení rejstříků byly následně do směrnice (EU) 2017/1132 zavedeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 (4) spolu s požadavkem, aby Komise do 1. února 2021 přijala prováděcí akty stanovující odpovídající technické specifikace a postupy.

(2)

Je nezbytné stanovit technické specifikace vymezující metody výměny informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky v případě otevření nebo uzavření pobočky nebo v případě, že dojde ke změnám údajů a informací o společnosti.

(3)

Je třeba upřesnit, jaký by měl být podrobný seznam údajů při poskytování informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky, aby byla zajištěna účinná výměna údajů.

(4)

Je třeba upřesnit postup a technické požadavky na připojení dalších přístupových míst pro Komisi nebo jiné orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie k platformě, aby byla zajištěna jednotná pravidla pro zřizování těchto přístupových míst.

(5)

Pro výměnu informací o osobách vyloučených z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle směrnice (EU) 2019/1151 je třeba stanovit podrobná opatření a technické podrobnosti, aby se zajistila účinná, účinná a rychlá výměna informací.

(6)

V zájmu zajištění jasnosti a právní jistoty by všechny postupy a technické specifikace systému propojení rejstříků vyžadované směrnicí (EU) 2017/1132 měly být zahrnuty do jediného prováděcího nařízení. Prováděcí nařízení (EU) 2015/884 by proto mělo být zrušeno a technické specifikace a postupy stanovené v uvedeném prováděcím nařízení by měly být zahrnuty do tohoto nařízení.

(7)

Případné zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (6), podle okolností.

(8)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a vydal stanovisko dne 31. července 2020.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků uvedený v čl. 22 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1132 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2015/884 se zrušuje.

Odkazy na zrušené prováděcí nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 ze dne 8. června 2015, kterým se stanovují technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (Úř. věst. L 144, 10.6.2015, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 80).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Technické specifikace a postupy

Pokud se v této příloze odkazuje na „rejstříky“, rozumí se tím „ústřední, obchodní a podnikové rejstříky“.

Systém propojení rejstříků se v této příloze označuje jako systém propojení obchodních rejstříků (systém BRIS).

1.   Metody komunikace

Systém BRIS využívá za účelem propojení rejstříků metod elektronické komunikace založených na službách, jako jsou internetové služby.

Komunikace mezi portálem a platformou a mezi registrem a platformou musí být vždy individuální. Komunikace směřující z platformy do rejstříků může být individuální (s jedním rejstříkem) nebo s více rejstříky.

2.   Komunikační protokoly

Pro komunikaci mezi portálem, platformou, rejstříky a případnými dalšími přístupovými místy se použijí zabezpečené internetové protokoly, jako např. hypertextový protokol pro přenos zpráv (HTTPS).

Pro přenos strukturovaných údajů a metadat se použijí standardní komunikační protokoly, jako např. protokol SOAP (Single Object Access Protocol).

3.   Bezpečnostní standardy

Pro komunikaci a šíření informací prostřednictvím systému BRIS musí technická opatření zajišťující minimální bezpečnostní standardy informačních technologií zahrnovat:

a)

opatření k zajištění důvěrnosti informací, a to i prostřednictvím používání zabezpečených kanálů (HTTPS);

b)

opatření k zajištění integrity údajů při výměně;

c)

opatření k zajištění nepopiratelnosti původu odesílatele informací v rámci systému BRIS a nepopiratelnosti přijetí informací;

d)

opatření k zajištění protokolování událostí zabezpečení v souladu s uznávanými mezinárodními doporučeními pro bezpečnostní standardy informačních technologií;

e)

opatření k zajištění ověření a autorizace všech registrovaných uživatelů a opatření k ověření totožnosti systémů připojených na portál, platformu či rejstříky v rámci systému BRIS.

4.   Metody výměny informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky

4.1   Oznámení o zveřejnění informací o pobočce

Následující metoda se použije k výměně informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky podle článků 20 a 34 směrnice (EU) 2017/1132:

a)

rejstřík společnosti pro platformu bezodkladně zpřístupní informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení a o výmazu společnosti z rejstříku (dále jen „zveřejněné informace“);

b)

za účelem zajištění bezodkladného přijetí zveřejněných informací si rejstřík pobočky vyžádá tyto informace z platformy. Tato žádost může spočívat v tom, že v rámci platformy označí společnosti, o kterých chce rejstřík pobočky obdržet zveřejněné informace;

c)

na základě této žádosti platforma zajistí, aby měl rejstřík pobočky bezodkladně přístup ke zveřejněným informacím.

4.2   Oznámení o zápisu pobočky do rejstříku

Následující metoda se použije k výměně informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem společnosti podle článku 28a směrnice (EU) 2017/1132:

a)

rejstřík pobočky zašle prostřednictvím systému BRIS neprodleně zprávu do rejstříku společnosti („oznámení o zápisu pobočky do rejstříku“);

b)

po obdržení oznámení zašle rejstřík společnosti neprodleně zprávu potvrzující přijetí oznámení („potvrzení o přijetí oznámení o zápisu pobočky do rejstříku“).

4.3   Oznámení o uzavření pobočky

Následující metoda se použije k výměně informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem společnosti podle článku 28c směrnice (EU) 2017/1132:

a)

rejstřík pobočky zašle prostřednictvím systému BRIS neprodleně zprávu do rejstříku společnosti („oznámení o uzavření pobočky“);

b)

po obdržení oznámení zašle rejstřík společnosti neprodleně zprávu potvrzující přijetí oznámení („potvrzení o přijetí oznámení o uzavření pobočky“).

4.4.   Oznámení o změnách v listinách a informacích o společnosti

Následující metoda se použije k výměně informací mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky podle článku 30a směrnice (EU) 2017/1132:

a)

rejstřík společnosti zpřístupní platformě neprodleně informace o změnách listin a údajů o společnosti (dále jen „zveřejňované informace“). Formát zprávy musí umožňovat připojení příloh;

b)

za účelem zajištění bezodkladného přijetí zveřejněných informací si rejstřík pobočky vyžádá tyto informace z platformy. Tato žádost může spočívat v tom, že v rámci platformy označí společnosti, o kterých chce rejstřík pobočky obdržet zveřejněné informace;

c)

na základě této žádosti platforma zajistí, aby měl rejstřík pobočky bezodkladně přístup ke zveřejněným informacím.

d)

po obdržení oznámení zašle rejstřík společnosti neprodleně zprávu potvrzující přijetí zveřejněných informací („potvrzení o přijetí oznámení o změnách listin a údaje o společnosti“).

4.5.   Chyby v komunikaci

Musí být zavedena příslušná technická opatření a postupy, aby bylo možné řešit veškeré chyby, k nimž dojde v komunikaci mezi rejstříkem a platformou.

5.   Seznam údajů, které mají být mezi rejstříky vyměňovány

5.1.   Oznámení o zveřejnění informací o pobočce

Pro účely této přílohy se výměna informací mezi rejstříky podle článků 20 a 34 směrnice (EU) 2017/1132 označuje jako „oznámení o zveřejnění informací o pobočce“. Řízení vedoucí k uvedenému oznámení se označuje jako „událost zveřejnění informací o pobočce“.

U každého oznámení o zveřejnění informací o pobočce uvedené v bodě 4.1 si členské státy vyměňují tyto údaje:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (1)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává toto oznámení

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Údaje týkající se řízení

 

1

Skupina prvků

Datum účinnosti

Datum, kdy řízení týkající se společnosti vstoupilo v platnost

1

Datum

Druh řízení

Druh řízení, které vedlo k události zveřejnění informací o pobočce podle článku 20 směrnice (EU) 2017/1132/ES

1

Kód

(zahájení likvidace

ukončení likvidace

zahájení a ukončení likvidace

zrušení likvidace

zahájení úpadkového řízení

ukončení úpadkového řízení

zahájení a ukončení úpadkového řízení

zrušení úpadkového řízení

vymazání z rejstříku)

Údaje o společnosti

 

1

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód společnosti, která je předmětem tohoto oznámení

1

Identifikační kód

Struktura EUID viz oddíl 8 této přílohy

Alternativní identifikační kód

Jiné identifikační kódy společnosti (např. identifikační kód právního subjektu)

0…n

Identifikační kód

Právní forma

Druh právní formy

1

Kód

Podle přílohy II směrnice (EU) 2017/1132

Jméno

Název společnosti, která je předmětem tohoto oznámení

1

Znění

Sídlo

Sídlo společnosti

1

Znění

Název rejstříku

Název rejstříku, ve kterém je společnost zapsána

1

Znění

Oznamovací zpráva může rovněž obsahovat technické údaje nezbytné pro řádné předání dané zprávy.

Výměna informací zahrnuje také technické zprávy nezbytné pro potvrzení o přijetí, protokolování a podávání zpráv.

5.2   Oznámení o zápisu pobočky do rejstříku

U každého oznámení o zápisu pobočky do rejstříku uvedeného v bodě 4.2 si členské státy vyměňují tyto údaje:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (2)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává toto oznámení

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku, ve kterém je společnost zapsána

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Údaje pobočky

 

1

Skupina prvků

Datum registrace

Datum zápisu pobočky do rejstříku.

1

Datum

Datum vstupu v platnost

Datum, kdy otevření pobočky nabývá účinnosti, je-li k dispozici

0

Datum

Název pobočky, jestliže se liší od názvu společnosti

Název pobočky, která je předmětem tohoto oznámení Toto pole by mělo zůstat prázdné, pokud se název pobočky shoduje s názvem společnosti.

0

Znění

Podle čl. 30 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2017/1132

Další názvy pobočky

Pokud má pobočka více než jeden název, mohou být uvedena další názvy.

0…n

Znění

EUID

Jedinečný identifikační kód pobočky, která je předmětem tohoto oznámení

1

Identifikační kód

Adresa pobočky

Adresa společnosti, která je předmětem tohoto oznámení

1

Úplná adresa

Údaje o společnosti

 

1

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód společnosti, k níž pobočka patří

1

Identifikační kód

Alternativní identifikační kód

Jiné identifikační kódy společnosti (např. identifikační kód právního subjektu)

0…n

Identifikační kód

Právní forma

Druh právní formy

0

Kód

Podle přílohy II směrnice (EU) 2017/1132

Jméno

Název společnosti, která je předmětem tohoto oznámení

0

Znění

Oznamovací zpráva může rovněž obsahovat technické údaje nezbytné pro řádné předání dané zprávy.

Výměna informací zahrnuje také technické zprávy nezbytné pro potvrzení o přijetí, protokolování a podávání zpráv.

5.3   Oznámení o uzavření pobočky

U každého oznámení o uzavření pobočky uvedeného v bodě 4.3 si členské státy vyměňují tyto údaje:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (3)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává toto oznámení

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku, ve kterém je společnost zapsána

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Údaje pobočky

 

1

Skupina prvků

Datum výmazu pobočky z rejstříku

Datum, kdy byla pobočka vymazána z rejstříku

1

Datum

Datum vstupu v platnost

Datum, kdy uzavření pobočky nabývá účinnosti, je-li k dispozici

0

Datum

Název pobočky, jestliže se liší od názvu společnosti

Název pobočky, která je předmětem tohoto oznámení Toto pole by mělo zůstat prázdné, pokud se název pobočky shoduje s názvem společnosti.

0

Znění

Podle čl. 30 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2017/1132

Další názvy pobočky

Pokud má pobočka více než jeden název, mohou být uvedena další názvy.

0…n

Znění

EUID

Jedinečný identifikační kód pobočky, která je předmětem tohoto oznámení

1

Identifikační kód

Údaje o společnosti

 

1

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód společnosti, k níž pobočka patří

1

Identifikační kód

Alternativní identifikační kód

Jiné identifikační kódy společnosti (např. identifikační kód právního subjektu)

0…n

Identifikační kód

Právní forma

Druh právní formy

0

Kód

Podle přílohy II směrnice (EU) 2017/1132

Jméno

Název společnosti, která je předmětem tohoto oznámení

0

Znění

Oznamovací zpráva může rovněž obsahovat technické údaje nezbytné pro řádné předání dané zprávy.

Výměna informací zahrnuje také technické zprávy nezbytné pro potvrzení o přijetí, protokolování a podávání zpráv.

5.4   Oznámení o změnách v listinách a informace o společnosti

U každého oznámení o změnách listin a údajů společnosti podle bodu 4.4 si členské státy vyměňují tyto údaje:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (4)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává toto oznámení

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku, ve kterém je pobočka zapsána

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Údaje týkající se řízení

 

1

Skupina prvků

Druh řízení

Druh řízení vedoucí k oznámení o změnách v listinách a informace o společnosti

1

a)

změna v názvu společnosti;

b)

změna registrovaného sídla společnosti;

c)

změna registračního čísla společnosti v rejstříku;

d)

změna právní formy společnosti;

e)

změna v listinách a údajích uvedených v čl. 14 písm. d);

f)

změna v listinách a údajích uvedených v čl. 14 písm. f)

Datum registrace

Datum, kdy byla změna v listinách a informace o společnosti zaregistrována

1

Datum

Datum vstupu v platnost

Datum, kdy změna v listinách a informace o společnosti, nabývá účinku

0

Datum

Příslušné údaje, které mají být aktualizovány, v závislosti na druhu řízení

Změna údajů o společnosti

1

Jeden z těchto údajů:

a)

nový název společnosti a předchozí název

b)

nové registrované sídlo společnosti a předchozí registrované sídlo;

c)

nové registrační číslo společnosti v rejstříku a předchozí registrační číslo;

d)

nová právní forma společnosti a předchozí právní forma;

e)

nové listiny a údaje uvedené v čl. 14 písm. d) (možné přílohy), které zahrnují tyto údaje:

zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.

V případě fyzické osoby:

Jméno, příjmení,

datum narození, je-li k dispozici, v opačném případě vnitrostátní identifikační číslo,

V případě právnické osoby:

název společnosti

EUID společnosti nebo, je-li k dispozici, jiné registrační číslo, pokud není společnost uvedená v příloze II směrnice (EU) 2017/1132,

právní forma

Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu:

adresa (je-li v rejstříku k dispozici).

zda se jedná o jmenování, ukončení nebo aktualizaci stávajícího jmenování

zda se na danou osobu vztahuje čl. 14 písm. d) bod i) nebo čl. 14 písm. d) bod ii),

v případě osob, na které se vztahuje čl. 14 písm. d) bod i), samostatně nebo prostřednictvím společného zastoupení s možností poskytnout v případě potřeby další informace v dokumentu nebo textu nebo v jiných případech popis obsažený v dokumentu nebo textu

funkce

možnost poskytnout dokument nebo text popisující možná omezení pravomoci zastupování (např. hodnota a druh podnikání).

možnost poskytnout pouze dokumenty osobám, na něž se vztahuje čl. 14 písm. d) bod ii)

f)

nové listiny a údaje uvedené v čl. 14 písm. f) (možné přílohy), které zahrnují tato metadata: účetní rok.

Další údaje, které je třeba poskytnout, pokud jde o čl. 14 písm. d)

Změna údajů o společnosti

0…n

Nepovinné údaje:

vnitrostátní osobní identifikační číslo

číslo dokladu totožnosti (průkaz totožnosti, cestovní pas)

státní příslušnost (příslušnosti)

Místo narození

Údaje o společnosti

 

1

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód společnosti, k níž pobočka patří

1

Identifikační kód

Alternativní identifikační kód

Jiné identifikační kódy společnosti (např. identifikační kód právního subjektu)

0…n

Identifikační kód

Nové listiny a informace uvedené v čl. 14 písm. f) směrnice (EU) 2017/1132 se do rejstříku pobočky nezasílají, pokud daný členský stát uplatní možnost uvedenou v čl. 31 druhém pododstavci uvedené směrnice.

Oznamovací zpráva může rovněž obsahovat technické údaje nezbytné pro řádné předání dané zprávy.

Výměna informací zahrnuje také technické zprávy nezbytné pro potvrzení o přijetí, protokolování a podávání zpráv.

5.5.   Oznámení o přeshraniční fúzi

Pro účely této přílohy se výměna informací mezi rejstříky podle článku 130 směrnice (EU) 2017/1132 označuje jako „oznámení o přeshraniční fúzi“. V případě každého oznámení o přeshraniční fúzi podle článku 130 směrnice (EU) 2017/1132 si členské státy vyměňují následující údaje:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (5)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy bylo oznámení odesláno

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Organizace, která vydala toto oznámení

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Organizace, které je toto oznámení určeno

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Údaje týkající se fúze

 

1

Skupina prvků

Datum účinnosti

Datum, kdy fúze vstoupila v platnost

1

Datum

Druh fúze

Druh fúze podle čl. 119 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1132

1

Kód

(přeshraniční fúze sloučením

přeshraniční fúze založením nové společnosti

přeshraniční fúze zcela vlastněné společnosti)

Společnost, která vznikla

 

1

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód společnosti vzniklé fúzí

1

Identifikační kód

Struktura EUID viz oddíl 8 této přílohy

Alternativní identifikační kódy

Jiné identifikační kódy

0…n

Identifikační kód

Právní forma

Druh právní formy

1

Kód

Podle přílohy II směrnice (EU) 2017/1132

Jméno

Název společnosti vzniklé fúzí

1

Znění

Sídlo

Sídlo společnosti vzniklé fúzí

1

Znění

Název rejstříku

Název rejstříku, ve kterém byla společnost vzniklá fúzí zapsána

1

Znění

Fúzující společnosti

 

1…n

Skupina prvků

EUID

Jedinečný identifikační kód fúzující společnosti

1

Identifikační kód

Struktura EUID viz oddíl 8 této přílohy

Alternativní identifikační kódy

Jiné identifikační kódy

0…n

Identifikační kód

Právní forma

Druh právní formy

1

Kód

Podle přílohy II směrnice (EU) 2017/1132

Jméno

Název společnosti účastnící se fúze

1

Znění

Sídlo

Sídlo společnosti účastnící se fúze

0…1

Znění

Název rejstříku

Rejstřík, ve kterém byla fúzující společnost zapsána

1

Znění

Oznamovací zpráva může rovněž obsahovat technické údaje nezbytné pro řádné předání dané zprávy.

Výměna informací zahrnuje také technické zprávy nezbytné pro potvrzení o přijetí, protokolování a podávání zpráv.

6.   Struktura standardního formátu zpráv

Výměna informací mezi registry, platformou a portálem vychází ze standardních metod strukturace údajů a vyjadřuje se ve standardním formátu zpráv, jako např. XML.

7.   Údaje pro platformu

Aby platforma mohla plnit své úkoly, musí být poskytovány následující druhy údajů:

a)

údaje umožňující identifikaci systémů, které jsou k platformě připojeny. Tyto údaje by mohly zahrnovat URL nebo jiné číslo nebo kód, který jednoznačně identifikuje každý systém v rámci systému BRIS;

b)

index jednotlivých údajů uvedených v čl. 19 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1132. Tyto údaje musí být použity k zajištění konzistentních a rychlých výsledků vyhledávací služby. Pokud nejsou údaje dány platformě k dispozici pro indexaci, zpřístupní stejné údaje členské státy pro účely vyhledávací služby, a to způsobem, který zaručí stejnou úroveň služeb, jaké poskytuje platforma;

c)

jedinečné identifikační kódy společností uvedené v čl. 16 odst. 1 směrnice (EU) 2017/1132 a jedinečné identifikační kódy poboček uvedené v čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2017/1132. Tyto identifikační kódy se použijí s cílem zajistit interoperabilitu rejstříků prostřednictvím platformy;

d)

veškeré další provozní údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla platforma zajistit řádné a účinné fungování vyhledávací služby a interoperabilitu rejstříků. Uvedené údaje mohou zahrnovat seznamy kódů, referenční údaje, glosáře a související překlady těchto metadat, jakož i údaje o protokolování a vykazování.

Údaje a metadata, s nimiž se v rámci platformy nakládá, musí být zpracovány a uchovány v souladu s bezpečnostními standardy uvedenými v oddíle 3 této přílohy.

8.   Struktura a používání jedinečného identifikačního kódu

Jedinečný identifikační kód pro účely komunikace mezi rejstříky se označuje jako EUID (evropský jedinečný identifikační kód).

Struktura kódu EUID musí být v souladu s normou ISO 6523 a musí obsahovat tyto prvky:

Prvek EUID

Popis

Další popis

Kód země

Prvky, které umožní identifikaci členského státu rejstříku

Povinné

Identifikační kód rejstříku

Prvky, které umožní identifikaci vnitrostátního rejstříku původu společnosti a případně pobočky

Povinné

Číslo registrace

Číslo společnosti/pobočky označuje registrační číslo společnosti/pobočky ve vnitrostátním rejstříku původu

Povinné

Ověřující číslice

Prvky, které umožní vyhnout se chybám při identifikaci

Nepovinné

Kód EUID se použije k jednoznačné identifikaci společností a poboček pro účely výměny informací mezi rejstříky prostřednictvím platformy.

9.   Metody fungování systému a služeb informačních technologií poskytovaných platformou

Pro účely šíření a výměny informací využívá systém této technické metody fungování:

Image 1

Pro poskytování zpráv v příslušné jazykové verzi musí platforma obsahovat artefakty o referenčních údajích, jako jsou seznamy kódů, kontrolované slovníky a glosáře. Ty se v případech, kdy je to relevantní, překládají do úředních jazyků Unie. Je-li to možné, použijí se uznávané standardy a standardizované zprávy.

Komise členským státům sdělí další podrobnosti týkající se technické metody fungování a implementace služeb informačních technologií, které platforma poskytuje.

10.   Vyhledávací kritéria

Při vyhledávání musí být zvolena alespoň jedna země.

Portál poskytne tato harmonizovaná kritéria pro vyhledávání:

název společnosti.

registrační číslo společnosti nebo pobočky ve vnitrostátním rejstříku.

V rámci portálu mohou být k dispozici další vyhledávací kritéria.

11.   Způsoby platby

U dokumentů a údajů, za něž členské státy vybírají poplatky a které jsou k dispozici na portálu e-justice prostřednictvím systému BRIS, musí systém umožnit uživatelům platbu on-line prostřednictvím obecně používaných způsobů platby, jako jsou kreditní a debetní karty.

Systém může také umožňovat alternativní metody platby on-line, jako jsou bankovní převody nebo virtuální peněženky (vklady).

12.   Vysvětlující popisky

Pokud jde o údaje a druhy listin uvedené ve článku 14 směrnice (EU) 2017/1132, poskytnou členské státy tyto vysvětlující popisky:

a)

krátké označení každého údaje a listiny (například: „stanovy“);

b)

v případě potřeby stručný popis obsahu každé listiny či údaje, případně včetně informace o právní hodnotě listiny.

13.   Dostupnost služeb

Časový rámec služeb musí být nepřetržitý (24 hodin/7 dnů v týdnu), s mírou dostupnosti systému nejméně 98 %, s výjimkou plánované údržby.

Členské státy oznámí Komisi činnosti údržby takto:

a)

pět pracovních dnů předem v případě údržby, která může způsobit nedostupnost o délce až 4 hodin;

b)

10 pracovních dnů předem v případě údržby, která může způsobit nedostupnost o délce až 12 hodin;

c)

30 pracovních dnů předem v případě údržby infrastruktury počítačové místnosti, která může způsobit nedostupnost o délce až 6 dnů ročně.

Údržba se v nejvyšší možné míře plánuje v čase mimo pracovní dobu (19:00–8:00 SEČ).

Pokud členské státy stanovily pravidelné týdenní termíny údržby, sdělí Komisi den v týdnu a dobu, kdy se takové pravidelné termíny údržby plánují. Aniž jsou dotčeny povinnosti uvedené v písmenech a) až c) druhého odstavce, pokud systémy členských států přestanou být k dispozici během takového pravidelného termínu, nemusí členské státy Komisi každý jednotlivý případ oznamovat.

V případě neočekávaného technického selhání systémů členských států členské státy Komisi neprodleně informují o nedostupnosti svého systému a, je-li znám, o termínu předpokládaného obnovení služby.

V případě neočekávaného selhání ústřední platformy nebo portálu Komise členské státy neprodleně informuje o nedostupnosti platformy nebo portálu a, je-li znám, o termínu předpokládaného obnovení služby.

14.   Případná další přístupová místa

14.1.   Volitelná přístupová místa k systému BRIS podle čl. 22 odst. 4 prvního pododstavce směrnice (EU) 2017/1132

14.1.1   Postup

Členské státy poskytnou informace o termínech plánovaného zřízení případných dalších přístupových míst, počtu případných dalších přístupových míst, která budou k platformě připojena, a kontaktní údaje osoby (osob), kterou (které) lze kontaktovat za účelem zavedení technického připojení.

Komise poskytne členským státům potřebné technické detaily a podporu při testování a zavádění připojení každého případného dalšího přístupového místa k platformě.

14.1.2   Technické požadavky

Při připojování případných dalších přístupových míst k platformě musí členské státy splnit odpovídající technické specifikace stanovené v této příloze, včetně bezpečnostních požadavků pro předávání údajů prostřednictvím případných dalších přístupových míst.

Vyžaduje-li se u případného dalšího přístupového místa platba, stanoví členské státy metody platby dle svého výběru a řeší související platební operace.

Před zprovozněním připojení k platformě a před provedením jakékoli významné změny v rámci stávajícího připojení provedou členské státy příslušné testy.

Po úspěšném připojení případného dalšího přístupového místa k platformě informují členské státy Komisi o všech nadcházejících významných změnách přístupového místa, které mohou mít vliv na fungování platformy, zejména o uzavření přístupového místa. Členské státy poskytnou dostatečné technické podrobnosti týkající se těchto změn, aby bylo možné veškeré související změny řádně integrovat.

Členské státy u každého případného dalšího přístupového místa uvedou, že je vyhledávací služba poskytována prostřednictvím systému BRIS.

14.2.   Volitelná přístupová místa k systému BRIS podle čl. 22 odst. 4 druhého pododstavce směrnice (EU) 2017/1132

14.2.1   Postup

Komise posoudí každou obdrženou žádost o zřízení volitelného přístupového místa v souladu s čl. 22 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice (EU) 2017/1132.

Žadatel poskytne veškeré informace potřebné pro řádné posouzení žádosti.

Komise poskytne žadateli potřebné technické detaily a podporu při testování a zavádění každého případného dalšího přístupového místa k platformě.

14.2.2   Technické požadavky

Při zavádění případných dalších přístupových míst k platformě musí žadatel splnit odpovídající technické specifikace stanovené v této příloze, včetně bezpečnostních požadavků pro předávání údajů prostřednictvím případných dalších přístupových míst.

Vyžaduje-li se u případného dalšího přístupového místa platba, stanoví žadatel metody platby dle svého výběru a řeší související platební operace.

Před zprovozněním připojení k platformě a před provedením jakékoli významné změny v rámci stávajícího připojení provede žadatel příslušné testy.

Po úspěšném připojení případného dalšího přístupového místa k platformě informuje žadatel Komisi o všech nadcházejících významných změnách přístupového místa, které mohou mít vliv na fungování platformy, zejména o uzavření přístupového místa. Žadatel poskytne dostatečné technické podrobnosti týkající se těchto změn, aby bylo možné veškeré související změny řádně integrovat.

Žadatel u každého případného dalšího přístupového místa uvede, že je vyhledávací služba poskytována prostřednictvím systému BRIS.

14.3.   Požadavky na volitelná přístupová místa podle čl. 22 odst. 4 prvního a druhého pododstavce

Komise uvědomí členské státy o přijaté žádosti.

Technické požadavky zahrnují rovněž opatření k zajištění toho, aby volná přístupová místa neovlivňovala správné fungování systému BRIS ani soulad s požadavky na bezpečnost, zabezpečení a ochranu údajů, s náležitým ohledem na příslušnou odpovědnost každé strany v části systému, která je pod její technickou kontrolou.

15.   Výměna informací o osobách vyloučených z výkonu funkce člena statutárního orgánu

15.1   Úvod

Výměna informací uvedená v čl. 13i odst. 4 směrnice (EU) 2017/1132 se vztahuje na případy, kdy je osoba na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu členského státu na základě svého vnitrostátního práva vyloučena z výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti některé z forem uvedených v příloze II uvedené směrnice.

Výměna informací se nevztahuje na případy, kdy je osoba podle vnitrostátního práva obecně nezpůsobilá uzavřít smlouvu nebo je omezena svou obecnou způsobilostí k právům a právním úkonům nebo na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu členského státu na základě jeho vnitrostátního práva, a nemůže se tedy stát ředitelem společnosti typu uvedeného v prvním pododstavci.

Výměna informací se nevztahuje na případy založené na zvláštních pravidlech podle práva Unie, jako jsou pravidla týkající se způsobilosti a korektnosti stanovená v čl. 91 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (6).

Pokud v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu mohou být právnické osoby členy statutátních orgánů společností typu uvedeného v prvním pododstavci, spadají tyto právnické osoby do oblasti výměny informací. Každý členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi, zda tato možnost ve vnitrostátním právu existuje.

15.2.   Metody výměny informací mezi členskými státy

Následující metoda se použije k výměně informací mezi rejstříky podle článku 13i směrnice (EU) 2017/1132.

Dotazy a odpovědi podle tohoto oddílu se předávají prostřednictvím systému BRIS za použití šifrování mezi koncovými body.

Členské státy si vyměňují informace potřebné ke korelaci dotazů a odpovědí podle tohoto oddílu týkajících se téže žádosti.

15.2.1   První úroveň výměny informací

15.2.1.1   První úroveň dotazu ohledně vyloučení z výkonu funkce

Příslušné orgány členských států mohou prostřednictvím systému BRIS požádat jeden nebo více členských států o informace o tom, zda osoba, která žádá o členství ve statutárním orgánu společnosti jedné z forem uvedených v příloze II směrnice (EU) 2017/1132, je vyloučena z výkonu takové funkce nebo je zaznamenána v některém z jejich rejstříků, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu.

Žádající členský stát rozhodne, kterému členskému státu nebo státům se dotaz zašle. Dotazy se zasílají s cílem zajistit účinnou, účelnou a rychlou výměnu informací.

Každé vyhledávání se týká jedné osoby a poskytuje údaje pro identifikaci dané osoby. Dožadující členský stát tyto údaje zpracovává v souladu s nařízením (EU) 2016/679. Členské státy zajistí, aby byly vyměňovány pouze nezbytné údaje a pouze údaje týkající se dotyčného žadatele.

15.2.1.2   První úroveň odpovědi ohledně zbavení způsobilosti

Po obdržení dotazu příslušné orgány dožádaného členského státu neprodleně poskytnou odpověď prostřednictvím systému BRIS.

V odpovědi se uvede, zda je osoba identifikovaná v dotazu vyloučena z výkonu funkce nebo zda je zaznamenána v některém z rejstříků dožádaného členského státu, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu.

V případě, že je odpověď taková, že daná osoba je vyloučena z výkonu funkce nebo je zaznamenána v některém z rejstříků, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu, může dožádaný členský stát ve své odpovědi uvést, které konkrétní údaje poskytnuté žádajícím členským státem odpovídají údajům dostupným v dožádaném členském státě a které konkrétní údaje zahrnuté do vyhledávání nemůže dožádaný členský stát potvrdit, neboť nejsou zaznamenány v jeho rejstřících.

Je-li to nezbytné, může dožádaný členský stát požádat dožadující členský stát o poskytnutí dalších údajů, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace dané osoby. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

15.2.2.   Druhá úroveň výměny informací

Výměna doplňujících informací může probíhat jinými vhodnými prostředky než systémem BRIS. Provádí-li se druhá úroveň výměny informací prostřednictvím systému BRIS, použijí se pravidla stanovená v bodech 15.2.2.1, 15.2.2.2, 15.3.3 a 15.3.4.

15.2.2.1.   Druhá úroveň dotazu ohledně zbavení způsobilosti

V případě, že dožádaný členský stát v odpovědi první úrovně uvede, že daná osoba je vyloučena z výkonu funkce nebo že je zaznamenána v některém z jeho rejstříků, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu, mohou žádající členské státy požadovat od dožádaného členského státu další informace týkající se osoby identifikované při vyhledávání v prvním stupni.

Dotaz druhé úrovně se týká stejné osoby jako první úroveň dotazu a první úroveň odpovědi.

15.2.2.2   Druhá úroveň odpovědi ohledně vyloučení z výkonu funkce

Dožádaný členský stát může podle svého vnitrostátního práva rozhodnout, které doplňující informace poskytnout. Pokud vnitrostátní právní předpisy tohoto členského státu neumožňují další výměnu informací, informuje o tom dožadující členský stát.

15.3.   Podrobný seznam údajů

Pro výměnu informací o osobách vyloučených z výkonu funkce člena statutárního orgánu členské státy uvedou následující údaje.

15.3.1.   První úroveň dotazu ohledně vyloučení z výkonu funkce

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (7)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy byl tento dotaz odeslán

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává tento dotaz

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku dožádaného členského státu

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

První úroveň dotazu ohledně zbavení způsobilosti

Je-li osoba žádající o členství v řídícím orgánu fyzickou osobou

 

 

 

Jméno

Jméno osoby, která žádá o výkon funkce ředitele

1

Znění

Příjmení

Příjmení osoby, která žádá o výkon funkce ředitele

1

Znění

Datum narození

Datum narození osoby, která žádá o výkon funkce ředitele

1

Datum

Další údaje o totožnosti

Další údaje zpracovávané podle vnitrostátního práva žádajícího členského státu a v souladu s nařízením (EU) 2016/679

0…n

Text/datum/identifikační kód

První úroveň dotazu ohledně zbavení způsobilosti

Je-li osoba žádající o členství v řídícím orgánu právnickou osobou

 

 

 

Název právního subjektu

Název právního subjektu, který žádá o výkon funkce ředitele

1

Znění

Právní forma

Právní forma právního subjektu, který žádá o výkon funkce ředitele

1

Kód

společnosti uvedené v příloze II směrnice (EU) 2017/1132 nebo jiné právní formy, pokud právní subjekt nespadá do oblasti působnosti směrnice (EU) 2017/1132

EUID

EUID, je-li společnost uvedena v příloze II směrnice (EU) 2017/1132.

1

Identifikační kód

Jiné registrační číslo

Jiné registrační číslo, pokud se nejedná o společnost uvedenou v příloze II směrnice (EU) 2017/1132.

0

Identifikační kód

Alternativní identifikační kód

Jiné identifikační kódy společnosti (např. identifikační kód právního subjektu)

0…n

Identifikační kód

Členské státy poskytnou informace o prostředcích k identifikaci potřebných pro účinnou výměnu informací o osobách zbavených způsobilosti k členství v statutárním orgánu. Tyto informace mohou spočívat v poskytnutí údajů nezbytných k identifikaci osob, jichž se žádost týká.

Členské státy mohou rovněž používat prostředky pro elektronickou identifikaci ke zjišťování totožnosti osob při výměně informací.

Dotazy týkající se právnické osoby se zasílají pouze těm členským státům, které umožňují, aby právnické osoby mohly být členy statutárního orgánu a které umožňují, aby tyto právnické osoby byly vyloučeny z výkonu funkce.

15.3.2.   První úroveň odpovědi ohledně zbavení způsobilosti

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (8)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy byla tato odpověď odeslána

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává tuto odpověď

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku žádajícího členského státu

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Ano/ne/nedostatečné údaje pro identifikaci

„Ano“, je-li osoba vyloučena z výkonu způsobilosti nebo je zaznamenána v některém z jejích rejstříků, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu

„Ne“ v případě, že osoba není vyloučena z výkonu funkce nebo není zaznamenána v žádném z jejích rejstříků, které obsahují informace důležité pro vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu

„Žádné údaje dostatečné k identifikaci“, pokud poskytnuté údaje neumožňují jednoznačně identifikovat osobu a je zapotřebí více informací.

1

Vyberte jednu možnost

Další identifikační údaje

Uveďte, které údaje jsou potřebné pro jednoznačnou identifikaci

1…n (pouze v případě nedostatečných identifikačních údajů)

Text/datum/identifikační kód

Prostřednictvím systému BRIS nebude poskytnuta odpověď druhé úrovně.

V případě kladné odpovědi nebude možné poskytnout odpověď na druhou úroveň dotazu prostřednictvím systému BRIS

0

Vyberte jednu možnost

15.3.2.1   Poskytnutí dalších identifikačních údajů

V případě, že dožádaný členský stát potřebuje další identifikační údaje k zajištění jednoznačné identifikace, poskytne dožadující členský stát údaje v tomto formátu zprávy:

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (9)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy byl tento dotaz odeslán

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává tento dotaz

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku dožádaného členského státu

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Další údaje o totožnosti

Další údaje požadované členským státem k zajištění jednoznačné identifikace zpracovávané podle vnitrostátního práva žádajícího členského státu a v souladu s nařízením (EU) 2016/679

1…n

Text/datum/identifikační kód

15.3.3.   Druhá úroveň dotazu ohledně vyloučení z výkonu funkce

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (10)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy byl tento dotaz odeslán

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává tento dotaz

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku dožádaného členského státu

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Žádost o další informace

Žádost o další informace

1…n

Požádat o další informace alespoň o jednom z těchto bodů:

důvody pro vyloučení z výkonu funkce podle vnitrostátního práva,

datum rozhodnutí,

doba nebo platnost vyloučení z výkonu funkce,

číslo spisu, vydavatel rozhodnutí.

informace o jakémkoli omezení tohoto vyloučení z výkonu funkce(např. vyloučení z výkonu funkce pro jednotlivá odvětví)

15.3.4.   Druhá úroveň odpovědi ohledně zbavení způsobilosti

Druh údajů

Popis

Kardinalita  (11)

Další popis

Datum a čas vydání

Datum a čas, kdy byla tato odpověď odeslána

1

Datum a čas

Vydávající organizace

Název/identifikační kód organizace, která vydává tuto odpověď

1

Struktura údajů dotyčné strany

Přijímající organizace

Název/identifikační kód rejstříku žádajícího členského státu

1

Struktura údajů dotyčné strany

Odkaz na právní předpisy

Odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie

0…n

Znění

Další informace

Žádost o další informace

1…n

Další informace alespoň o jednom z těchto bodů:

důvody pro vyloučení z výkonu funkce podle vnitrostátního práva,

datum rozhodnutí,

doba nebo platnost vyloučení z výkonu funkce,

číslo spisu, vydavatel rozhodnutí.

informace o jakémkoli omezení tohoto vyloučení z výkonu funkce (např. vyloučení z výkonu funkce pro jednotlivá odvětví)

Nebudou poskytnuty žádné další informace v případě, že vnitrostátní právní předpisy členského státu neumožňují další výměnu informací – seznam údajů, o nichž nejsou poskytnuty další informace.

(je možné připojit dokumenty)

15.4.   Operace výměny informací

Členské státy uvedou, zda se potýkají s obtížemi v důsledku vysokého počtu obdržených dotazů. V takovém případě Komise a členské státy záležitost posoudí s ohledem na zajištění hladkého fungování výměny informací a dalšího rozvoje systému.


(1)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(2)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(3)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(4)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(5)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(8)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(9)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(10)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.

(11)  Kardinalita 0 znamená, že údaje nejsou povinné. Kardinalita 1 znamená, že údaje jsou povinné. Kardinalita 0… n nebo 1… n znamená, že může být poskytnut více než jeden prvek stejného druhu údajů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU