(EU) 2020/2237Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2237 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3, pokud jde o odchylku od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovenou pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 436, 28.12.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 436/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2237

ze dne 13. srpna 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3, pokud jde o odchylku od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovenou pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (3), a zejména na článek 15a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 si klade za cíl postupně odstranit výměty z rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři rovněž úlovků druhů podléhajících minimálním velikostem.

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje na rybolov druhů žijících při dně ve Středozemním moři a platí nejpozději ode dne 1. ledna 2017 pro druhy charakteristické pro daný rybolov a nejpozději ode dne 1. ledna 2019 pro všechny ostatní druhy.

(3)

Plány výmětů přijaté Komisí podle nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou obsahovat specifikace stanovené v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) tohoto nařízení včetně stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů.

(4)

Článek 15a nařízení (ES) č. 1967/2006 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241 zmocňují Komisi k tomu, aby pro účely přijímání plánů výmětů a pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky, stanovila minimální referenční velikost pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů. Podle těchto článků se minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů mohou podle potřeby odchýlit od velikostí stanovených v příloze IX nařízení (EU) 2019/1241.

(5)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 (4) byl stanoven plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v italských teritoriálních vodách na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 na základě doporučení předloženého Itálií, po konzultaci s poradním sborem pro Středozemní moře a při zohlednění doporučení výboru VTHVR a vstupu nařízení (EU) 2019/1241 v platnost. Použití snížené minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů 22 mm u měkkýšů druhu Venus však bylo omezeno na jeden rok, tedy do dne 31. prosince 2020. Výjimka z vysoké míry přežití pro úlovky měkkýšů druhu Venus nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů přitom byla udělena do dne 31. prosince 2022.

(6)

Itálie je jediný členský stát, který má přímý zájem na řízení lovu měkkýšů druhu Venus v italských teritoriálních vodách zeměpisných podoblastí GFCM 9, 10, 17 a 18. Dne 2. března 2020 Itálie předložila společné doporučení, v němž požádala o to, aby odchylka od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovená pro populaci měkkýšů druhu Venus v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 byla prodloužena do dne 31. prosince 2022.

(7)

Společné doporučení předložené Itálií přezkoumal s ohledem na cíle stanovené v článcích 3 a 4 nařízení (EU) 2019/1241 výbor VTHVR (na svém plenárním zasedání č. 20-01) (5).

(8)

Výbor VTHVR konstatoval, že údaje o četnosti a rozšíření měkkýšů druhu Venus různých délek (za období 2017–2019) uvedené v novém společném doporučení ukazují, že od prvního použití menší minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů (snížené z 25 mm na 22 mm) podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2376 (6) v roce 2017 je v populaci těchto měkkýšů v některých oblastech regionu Marche pozorována zvýšená početnost jedinců delších než 22 mm. Výbor VTHVR dále dospěl k závěru, že stav populací v oblastech, u nichž jsou k dispozici dostatečné údaje, je podle všeho stabilní nebo se zlepšuje. Výbor je toho názoru, že plán řízení obsahuje ustanovení, o nichž se předpokládá, že jsou v oblasti kontroly míry využívání populací měkkýšů druhu Venus účinnější než podmínky platné před rokem 2017. Výbor VTHVR rovněž došel k závěru, že snížená minimální referenční velikost pro zachování zdrojů měkkýšů druhu Venus je stále větší než jejich velikost při první zralosti (uvádí se rozmezí 15–17 mm), a proto je pravděpodobné, že nebude mít škodlivý dopad na reprodukční schopnost populace a že bude mít jen nepatrný dopad na míru využívání nedospělých jedinců.

(9)

Komise se na základě informací, které má v této fázi ze společného doporučení a z posouzení výboru VTHVR (plenární zasedání výboru VTHVR č. 19-02 a 20-01) k dispozici, domnívá, že navrhovaná odchylka od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů je v souladu s cíli udržitelného využívání populace měkkýšů druhu Venus v italských teritoriálních vodách. I když výbor VTHVR podotýká, že údaje týkající se regionů Marche a Apulie nebyly úplné, Komise má za to, že struktura populace měkkýšů druhu Venus v těchto regionech za poslední dva roky doznala zlepšení a existují doklady o uspokojivých přírůstcích. Vzhledem k tomu, že snížená minimální referenční velikost pro zachování zdrojů navrhovaná pro měkkýše druhu Venus je stále větší než jejich velikost při první zralosti (uvádí se rozmezí 15–17 mm), je Komise toho názoru, že pravděpodobně bude mít jen nepatrný dopad na míru využívání nedospělých jedinců, což je v souladu s článkem 18 nařízení (EU) 2019/1241. Menší minimální referenční velikost pro zachování zdrojů rovněž přispěla ke snížení dopadu rybolovné činnosti na mořský ekosystém, neboť v oblasti, kde se používají hydraulické drapáky, došlo ke značnému poklesu této činnosti. Na tomto základě by navrhovaná snížená minimální referenční velikost pro zachování zdrojů měla splnit požadavky stanovené pro technická opatření v článcích 15 a 18 nařízení (EU) 2019/1241. S ohledem na výše uvedené závěry je vhodné udělit požadovanou odchylku na dobu do dne 31. prosince 2022. Komise dále podotýká, že Itálie bude v souladu se svým vnitrostátním plánem řízení rybolovu hydraulickými drapáky pečlivě sledovat populace měkkýšů druhu Venus a bude o tomto sledování Komisi zasílat roční zprávy.

(10)

Opatření navržená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovem a na plánování rybolovného období pro plavidla Unie, mělo by nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3

V článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 se zrušuje třetí odstavec.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(3)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/3 ze dne 28. srpna 2019, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách (Úř. věst. L 2, 6.1.2020, s. 1).

(5)  Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 63. plenárního zasedání – písemný postup (PLEN-20-01). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf/262e4bef-ca24-4ce7-b0cb-b95f67e1538f.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2376 ze dne 13. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 48).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU