(EU) 2020/2236Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 410-464 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 442/410


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2236

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 213 odst. 2, čl. 224 odst. 4, čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na článek 90 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro veterinární osvědčení, která musejí doprovázet vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie. Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví pravidla pro vzory uvedených veterinárních osvědčení, jakož i pravidla týkající se informací, které mají být obsaženy v některých dokladech a prohlášeních požadovaných pro vstup těchto zásilek do Unie.

(2)

Uvedené nařízení navíc zmocňuje Komisi ke stanovení zvláštních pravidel týkajících se vzorů veterinárních osvědčení, prohlášení a jiných dokladů pro vodní živočichy, u nichž použití pravidel stanovených v uvedeném nařízení nemusí být vhodné, mimo jiné s ohledem na konečné místo určení zásilky. Nařízení (EU) 2016/429 rovněž stanoví, že uvedená veterinární osvědčení mohou obsahovat jiné informace požadované na základě jiných právních předpisů Unie. Příslušné vzorové veterinární osvědčení by proto mělo být stanoveno v tomto nařízení.

(3)

Ustanovení čl. 213 odst. 2 a čl. 224 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429 rovněž zmocňují Komisi k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů stanovila pravidla týkající se vzorových veterinárních osvědčení pro určité přemísťování vodních živočichů a určitých produktů z nich. Příslušný vzor osvědčení pro přemísťování těchto zásilek v rámci Unie by proto měl být stanoven v tomto nařízení.

(4)

Ustanovení čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429 zmocňují Komisi, aby prostřednictvím prováděcích aktů stanovila pravidla týkající se vzorů veterinárních osvědčení, prohlášení a jiných dokumentů pro vstup těch vodních živočichů do Unie, pro něž Unie není konečným místem určení. Příslušné vzorové veterinární osvědčení by proto mělo být stanoveno v tomto nařízení.

(5)

Vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení by měla obsahovat příslušné záruky, aby se zajistilo, že zásilky vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů vstupující do Unie a přemísťované v rámci Unie nebudou představovat významné riziko pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví. Tyto záruky závisí mimo jiné na příslušných nákazách uvedených v článku 5 a v příloze II nařízení (EU) 2016/429, jakož i na jejich kategorizaci stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení a v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3).

(6)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných příslušnými orgány členských států za účelem ověření toho, zda provozovatelé dodržují pravidla Unie v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení, mezi něž patří mimo jiné potraviny a bezpečnost potravin, jakož i zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Úřední osvědčení jsou v nařízení (EU) 2017/625 definována jako písemný nebo elektronický doklad podepsaný osvědčujícím úředníkem a potvrzující splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení. Uvedené nařízení zmocňuje Komisi k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů stanovila pravidla týkající se vzorových úředních osvědčení a pravidla pro vydávání těchto osvědčení.

(7)

Ustanovení čl. 90 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2017/625 zmocňuje Komisi k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů stanovila pravidla týkající se postupů pro vydávání náhradních osvědčení. Je proto vhodné v tomto nařízení stanovit společné požadavky, pokud jde o nahrazování veterinárních osvědčení.

(8)

Aby se zabránilo nesprávnému používání a zneužívání, je důležité stanovit pravidla týkající se případů, kdy může být náhradní veterinární osvědčení vydáno, a požadavky, které musí být při nahrazování veterinárních osvědčení splněny. Případy by se měly omezit na administrativní chyby nebo v případech, kdy bylo původní osvědčení poškozeno nebo ztraceno.

(9)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 (4) stanoví doplňující pravidla týkající se registrovaných a schválených zařízení akvakultury chovajících živočichy pocházející z akvakultury a dopravců vodních živočichů. Uvedené nařízení zejména stanoví doplňková pravidla, pokud jde o schvalování zařízení akvakultury, v nichž jsou chováni živočichové pocházející z akvakultury a která představují významné riziko přenosu nákaz postihujících vodní živočichy. Určitá vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení by proto měla obsahovat příslušné záruky, aby se zajistilo, že zařízení bylo schváleno v souladu s pravidly stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/691. Kromě toho by toto nařízení mělo přihlédnout i k definicím stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/691.

(10)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (5) a 2020/990 (6) navíc stanoví pravidla doplňující pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví mimo jiné příslušné veterinární požadavky na vstup vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie. Vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení by proto měla zohledňovat příslušné záruky stanovené v uvedených nařízeních. Kromě toho by toto nařízení mělo přihlédnout i k definicím stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 stanoví zvláštní pravidla týkající se přemísťování zásilek vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie, včetně souvisejících veterinárních požadavků a požadavků na certifikaci. Uvedené nařízení konkrétně stanoví určitá pravidla týkající se obsahu veterinárních osvědčení pro vodní živočichy a určité produkty živočišného původu z vodních živočichů. Vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení by proto měla zohledňovat doplňující pravidla stanovená v nařízení (EU) 2020/990. Kromě toho by toto nařízení mělo přihlédnout i k definicím stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1882 stanoví definici „nákazy kategorie D“, v souvislosti s níž je třeba přijmout opatření s cílem zabránit jejímu šíření. Uvedené prováděcí nařízení navíc stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a skupiny druhů uvedených na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce stanovené v příloze uvedeného nařízení. Zmíněná tabulka uvádí mimo jiné druhy vektorů nákaz postihujících vodní živočichy. To by proto mělo být zohledněno ve vzorových veterinárních osvědčeních stanovených v tomto nařízení.

(13)

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie a jejich vstup do Unie by měla obsahovat podrobnosti o zásilce a konkrétní veterinární informace osvědčené úředním veterinárním lékařem. V případě přemísťování v rámci Unie by měla vzorová veterinární osvědčení rovněž obsahovat část určenou k zaznamenávání úředních kontrol prováděných během tohoto přemísťování a v místě určení, jakož i výsledků uvedených úředních kontrol.

(14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (7) stanoví vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování zásilek zvířat a produktů v rámci Unie. Uvedené prováděcí nařízení stanoví slučitelnost těchto osvědčení s obchodním řídicím a expertním systémem (TRACES) a usnadňuje systém certifikace v Unii. Vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení pro přemísťování zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie by proto měla být vyhotovena na základě vzorového veterinárního osvědčení pro přemísťování zvířat a produktů stanoveného v příloze I kapitole 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 v rámci Unie.

(15)

Kromě toho by v zájmu zajištění soudržnosti a zlepšení účinnosti veterinární certifikace mělo být vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů do Unie stanovené v tomto nařízení vyhotoveno na základě vzorového veterinárního osvědčení pro vstup zvířat, produktů živočišného původu, směsných produktů, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, klíčků k lidské spotřebě a semen určených k produkci klíčků k lidské spotřebě do Unie, které je stanoveno v příloze I kapitole 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

(16)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že zásilky zvířat a zboží musí doprovázet úřední osvědčení vydané v tištěné nebo elektronické podobě. Nařízení (EU) 2016/429 dále stanoví, že veterinární osvědčení vydaná v elektronické podobě, včetně veterinárních osvědčení doprovázejících zásilky vstupující do Unie, mohou nahradit veterinární osvědčení vydaná v tištěné podobě. Je proto vhodné kromě požadavků stanovených v článku 217 nařízení (EU) 2016/429 a v hlavě II kapitole VII nařízení (EU) 2017/625 stanovit společné požadavky, pokud jde o vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů v tištěné i elektronické podobě. Tyto společné požadavky by měly být stanoveny v tomto nařízení.

(17)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že systém pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) umožňuje vytváření, zpracovávání a předávání úředních osvědčení, a to i v elektronické podobě. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 (8) stanoví, že systém TRACES je složkou systému IMSOC, která umožňuje, aby celý proces tvorby osvědčení probíhal elektronicky, a tím se zabránilo možným podvodným nebo klamavým praktikám v souvislosti s veterinárními nebo úředními osvědčeními. V zájmu zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti elektronických prostředků elektronické certifikace a s ohledem na cíl harmonizovat proces certifikace by proto vzorová veterinární osvědčení stanovená v tomto nařízení měla být slučitelná se systémem TRACES.

(18)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (9) stanoví zvláštní pravidla pro požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Unie. Pravidla stanovená v uvedeném nařízení však již byla nahrazena pravidly stanovenými v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 a (EU) 2020/692 a vzorová osvědčení stanovená v nařízení (ES) č. 1251/2008 je třeba nahradit vzorovými veterinárními osvědčeními stanovenými v tomto nařízení. Nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto mělo být zrušeno, aby se zabránilo zdvojování pravidel.

(19)

Je vhodné zavést přechodné období, aby se zohlednila zvláštní situace příslušných orgánů ve třetích zemích, které potřebují přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením, a zvláštní situace zásilek vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů doprovázených veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s nařízením (ES) č. 1251/2008 před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(20)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 je použitelné s účinkem ode dne 21. dubna 2021, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se veterinárních osvědčení stanovených v nařízení (EU) 2016/429 a úřední certifikace stanovené v nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o vydávání a nahrazování veterinárních osvědčení požadovaných pro vstup určitých zásilek vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie (10) a jejich přemísťování v rámci Unie.

2.   Tímto nařízením se stanoví tato vzorová veterinární osvědčení a toto vzorové prohlášení:

a)

vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek určitých kategorií vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury v rámci Unie (příloha I);

b)

vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou lidské spotřeby do Unie (příloha II);

c)

vzorové prohlášení velitele plavidla: dodatek pro přepravu zásilek určitých vodních živočichů vstupujících do Unie po moři (příloha III).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„kontejnerem“ se rozumí kontejner podle definice v čl. 2 bodě 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

2)

„rybářským člunem se sádkou“ se rozumí rybářský člun se sádkou podle definice v čl. 2 bodě 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

3)

„rybářskou nástrahou“ se rozumí rybářská nástraha podle definice v čl. 2 bodě 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

4)

„vnitrostátními opatřeními“ se rozumí vnitrostátní opatření podle definice v čl. 2 bodě 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

5)

„stanovištěm“ se rozumí stanoviště podle definice v čl. 2 bodě 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

6)

„třetí zemí, územím nebo jejich oblastí uvedenými na seznamu“ se rozumí třetí země, území, oblast nebo jednotka podle definice v čl. 2 bodě 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

7)

„členským státem, oblastí nebo jednotkou prostými nákazy“ se rozumí členský stát, oblast nebo jednotka podle definice v čl. 2 bodě 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990;

8)

„eradikačním programem“ se rozumí eradikační program podle definice v čl. 2 bodě 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990.

Článek 3

Vyplňování veterinárních osvědčení pro zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů

1.   Veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek vodních živočichů a zásilek produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie stanovená v příloze I tohoto nařízení řádně vyplní a podepíše úřední veterinární lékař v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze I kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

2.   Veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a zásilek produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie stanovená v příloze II tohoto nařízení řádně vyplní a podepíše úřední veterinární lékař v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze I kapitole 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

3.   Provozovatelé odpovědní za zásilky uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytnou příslušnému orgánu informace o popisu těchto zásilek, jak je uveden v části I vzorových veterinárních osvědčení stanovených v přílohách I a II.

Článek 4

Požadavky na veterinární osvědčení pro zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů

1.   Úřední veterinární lékař vyplní veterinární osvědčení pro zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v souladu s těmito požadavky:

a)

veterinární osvědčení musí být opatřeno podpisem úředního veterinárního lékaře a úředním razítkem; barva podpisu a razítka, jiného než reliéfního nebo vodoznaku, musí být jiná než barva tisku;

b)

pokud veterinární osvědčení obsahuje několik prohlášení nebo alternativní prohlášení, úřední veterinární lékař musí prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtnout, parafovat a orazítkovat nebo je z veterinárního osvědčení zcela odstranit;

c)

veterinární osvědčení musí sestávat z:

i)

jednoho listu papíru;

ii)

několika listů papíru, přičemž všechny listy tvoří jeden nedělitelný celek;

iii)

řady po sobě jdoucích očíslovaných stran tak, aby bylo zjevné, že jde o určitou stranu konečného počtu;

d)

pokud veterinární osvědčení sestává z řady po sobě jdoucích stran, jak je uvedeno v písm. c) bodě iii) tohoto odstavce, na každé straně musí být uveden jedinečný kód podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a podpis úředního veterinárního lékaře a úřední razítko;

e)

v případě veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek v rámci Unie musí veterinární osvědčení doprovázet zásilku až do okamžiku, kdy dosáhne místa určení v Unii;

f)

v případě veterinárních osvědčení pro vstup zásilek do Unie se musí veterinární osvědčení předložit příslušnému orgánu stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, kde je zásilka podrobena úředním kontrolám;

g)

veterinární osvědčení se musí vydat dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušného orgánu vydávajícího veterinární osvědčení;

h)

v případě veterinárních osvědčení pro vstup zásilek do Unie se musí veterinární osvědčení vyhotovit v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. h) může členský stát souhlasit s tím, aby byla veterinární osvědčení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) až e) se nepoužijí na elektronická osvědčení vydaná v souladu s požadavky čl. 39 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.

4.   Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužijí na veterinární osvědčení vydaná v tištěné podobě a vyplněná v systému TRACES a z tohoto systému vytištěná.

Článek 5

Nahrazování veterinárních osvědčení pro zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů

1.   Příslušné orgány vydají náhradní veterinární osvědčení pro zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů pouze v případě administrativních chyb v původním veterinárním osvědčení nebo v případě, že původní veterinární osvědčení bylo poškozeno nebo ztraceno.

2.   V náhradním veterinárním osvědčení nesmí příslušný orgán měnit informace obsažené v původním veterinárním osvědčení týkající se identifikace zásilky, její vysledovatelnosti a záruk stanovených v původním veterinárním osvědčení pro zásilku.

3.   V náhradním veterinárním osvědčení musí příslušný orgán:

a)

uvést jasný odkaz na jedinečný kód podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a datum vydání původního veterinárního osvědčení a jasně uvést, že toto osvědčení nahrazuje původní veterinární osvědčení;

b)

uvést nové číslo veterinárního osvědčení, které se liší od čísla původního veterinárního osvědčení;

c)

uvést datum, kdy bylo vydáno, které se liší od data vydání původního veterinárního osvědčení;

d)

vystavit originální dokument vydaný v tištěné podobě, s výjimkou elektronických náhradních veterinárních osvědčení předkládaných v systému TRACES.

4.   V případě vstupu zásilek do Unie může příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie upustit od požadavku, aby provozovatel odpovědný za zásilku poskytl náhradní veterinární osvědčení, pokud se změní informace týkající se příjemce, dovozce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie nebo dopravního prostředku poté, co bylo osvědčení vydáno, a provozovatel odpovědný za zásilku tyto nové informace poskytl.

Článek 6

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých kategorií vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování zásilek určitých kategorií vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie, musí v závislosti na dotčených vodních živočiších a kategoriích produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor AQUA-INTRA-ESTAB vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 1 pro vodní živočichy určené pro zařízení akvakultury;

b)

vzor AQUA-INTRA-RELEASE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 2 pro vodní živočichy určené k vypuštění do volné přírody;

c)

vzor AQUA-INTRA-HC vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 3 pro vodní živočichy určené k lidské spotřebě;

d)

vzor AQUA-INTRA-RESTRICT vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 4 pro vodní živočichy, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami;

e)

vzor AQUA-INTRA-BAIT vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 5 pro vodní živočichy určené pro použití jako živá rybářská nástraha;

f)

vzor PAO-AQUA-INTRA-PROCESS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 6 pro produkty živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny k dalšímu zpracování;

g)

vzor PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 7 pro produkty živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami.

Článek 7

Vzorové veterinární osvědčení pro vstup vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které má být použito pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie, musí odpovídat vzoru AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze II.

Článek 8

Vzorové prohlášení pro přepravu určitých vodních živočichů vstupujících do Unie po moři

Prohlášení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c), které má být použito pro přepravu určitých vodních živočichů vstupujících do Unie po moři, musí odpovídat vzoru AT-AQUA-SEA vyhotovenému v souladu se vzorovým dodatkem stanoveným v příloze III.

Uvedený dodatek je vyplněn velitelem plavidla a připojí se k příslušnému veterinárnímu osvědčení.

Článek 9

Zrušení nařízení Komise (ES) č. 1251/2008

1.   Nařízení (ES) č. 1251/2008 se zrušuje s účinkem ode dne 21. dubna 2021.

2.   Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 1251/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 10

Přechodná ustanovení

Zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů doprovázené příslušnými veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s nařízením (ES) č. 1251/2008 před datem použitelnosti tohoto nařízení se ke vstupu do Unie přijímají do 20. října 2021, pokud bylo dané veterinární osvědčení podepsáno úředním inspektorem před 21. srpnem 2021.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 345).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 42).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12. 2020, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(10)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na „Unii“ i Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA I

Příloha I obsahuje tato vzorová veterinární osvědčení:

VZOR

AQUA-INTRA-ESTAB

Kapitola 1: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury v rámci Unie

AQUA-INTRA-RELEASE

Kapitola 2: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k vypuštění do volné přírody v rámci Unie

AQUA-INTRA-HC

Kapitola 3: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k lidské spotřebě v rámci Unie

AQUA-INTRA-RESTRICT

Kapitola 4: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie

AQUA-INTRA-BAIT

Kapitola 5: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro použití jako živá rybářská nástraha v rámci Unie

PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

Kapitola 6: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny k dalšímu zpracování, v rámci Unie

PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Kapitola 7: Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie

KAPITOLA 1

VZOROVÉ VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO PŘEMÍSŤOVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ URČENÝCH PRO ZAŘÍZENÍ AKVAKULTURY V RÁMCI UNIE (VZOR „AQUA-INTRA-ESTAB“)

Image 1

Image 2