(EU) 2020/2231Nařízení Rady (EU) 2020/2231, ze dne 18. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 135-181 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 437/135


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/2231,

ze dne 18. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránilo se tak narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 (1) v případě těchto produktů a výrobků pozastavena cla společného celního sazebníku druhu uvedeného v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2). Předmětné produkty a výrobky proto mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Produkce a výroba některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Proto je v zájmu Unie u daných produktů a výrobků zcela pozastavit cla společného celního sazebníku.

(3)

Aby se podpořila výroba integrovaných baterií v Unii v souladu se sdělením Komise ze dne 17. května 2018 nazvaným „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“, měla by být částečně pozastavena cla společného celního sazebníku u určitých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. U některých produktů a výrobků, u nichž jsou v současnosti cla společného celního sazebníku pozastavena úplně, by pak mělo být stanoveno pouze částečné pozastavení. Datem povinného přezkumu těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2021, aby přezkum zohlednil vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4)

U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je nutné změnit popis zboží, sazební zařazení a požadavek na konečné užití, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(5)

U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 proběhl přezkum. Měla by se tudíž stanovit nová data pro jejich příští povinný přezkum.

(6)

U některých produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 již není v zájmu Unie pozastavení cel společného celního sazebníku zachovávat. Pozastavení u daných produktů a výrobků by proto měla být zrušena. Podle sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách nelze kromě toho z praktických důvodů brát v úvahu žádosti o pozastavení cel nebo celní kvóty, je-li odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Pozastavení u produktů a výrobků, která nedosahují této prahové hodnoty, jak vyplývá z povinného přezkumu, by proto měla být v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 zrušena.

(7)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2021. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

Zrušují se položky s těmito výrobními čísly:

"0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 a 0.7855 ".

2)

Položky v níže uvedené tabulce nahrazují položky se stejnými výrobními čísly:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.6748

ex 0709 59 10

10

Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916 ,

mastných alkoholů položek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16 , čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 ,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 (2)

0 %

-

31.12.2021

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný světlicový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:

konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo

ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916  (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Protlak (pyré) z manga:

nevyrobený z koncentrátu,

rodu Mangifera,

s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1)  (2)

0 %  (3)

-

31.12.2025

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasová šťáva:

nevyrobená z koncentrátu,

rodu Ananas,

s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)

8 %

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů obsahující 90 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s řetězcem o délce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nejvýše 1 % hmotnostní 1-alkenů s řetězcem o délce více než 70 atomů uhlíku

0 %

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:

94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,

2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého,

1 % (± 0,6 %) oxidu yttria

a

buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

-

31.12.2025

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

ve formě prášku,

o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,

s bodem rozkladu 263°C nebo vyšším,

o velikosti částic 4 μm (±1 μm),

s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Hydroxid lithný, monohydrát (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %

2.7 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) o čistotě 99,999 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.4934

ex 2905 39 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-terc-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě

0 %

-

31.12.2025

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzylglycinát–4-methylbenzen-1-sulfonová kyselina (1/1) (CAS RN 1738-76-7) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s přídavkem nejvýše 5 % oxidu křemičitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,

nejvýše 2 mg/kg železa a

nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Akrylamid (CAS RN 79-06-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1’-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95,5 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě biocidních přípravků (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) , ve vodném roztoku

0 %

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2’-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Chlorethenyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-Butyl-3-benzofuranyl)-(4-hydroxy-3,5-dijodfenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě veterinárních léčivých přípravků (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6835

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

[N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6813

ex 2933 39 99

26

[2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Chinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Karfentrazon-ethyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

barvivo C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nebo Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

barvivo C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

barvivo C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2025

0.6603

ex 3204 17 00

33

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:1 35 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu, nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu, isobutenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle

0 %

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s:

voskem;

polymerem na bázi vinylu a

barvivem

pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení (2)

0 %

-

31.12.2025

0.4863

ex 3402 11 90

10

Lauroylmethylisethionát sodný

0 %

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Přípravek obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů

rozpuštěných v:

methylethylketonu (CAS RN 78-93-3)

heptanu (CAS RN 142-82-5) a

toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku

0 %

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší  (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5048

ex 3808 93 90

20

Přípravek sestávající z benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující:

1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu

používaný jako regulátor růstu rostlin

0 %

-

31.12.2025

0.5030

ex 3808 93 90

30

Vodný roztok obsahující:

1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného,

1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného,

0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného

pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Práškový přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7,

90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady,

nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny,

používaný jako regulátor růstu rostlin

0 %

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující:

1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),

1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a/nebo

1-chlor-3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Dispergační činidlo:

obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Dispergační činidlo:

obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality nižším než 15,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Detergent:

obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),

obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 120,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6905

ex 3811 21 00

18

Detergent:

obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,

obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Aditiva obsahující:

kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty,

více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Protipěnivostní aditiva sestávající z:

kopolymeru 2-ethylhexylakrylátu a ethylakrylátu a

více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních minerálních olejů

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6666

ex 3811 21 00

80

Aditiva obsahující:

sukcinimid polyisobutylenu a aromatického polyaminu,

více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,

s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Aditiva sestávající ze sířené směsi rostlinného oleje, α-olefinů s dlouhým řetězcem a mastných kyselin z tallového oleje, o obsahu síry 8 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 12 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji:

tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a

oxidu křemičitého,

obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a

obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu

0 %

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu

0 %

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu

0 %

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Přípravek obsahující:

85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu

0 %

-

31.12.2025

0.6779

ex 3824 99 92

40

Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle

0 %

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Elektrolyt obsahující:

5 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3) nebo tetrafluorboritanu lithného (CAS RN 14283-07-9),

60 % nebo více, avšak nejvýše 90 % směsi ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1), dimethyl-karbonátu (CAS RN 616-38-6) a/nebo ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0),

0,5 % nebo více, avšak nejvýše 20 % 1,3,2-dioxathiolan-2,2-dioxidu (CAS RN 1072-53-3),

pro použití při výrobě baterií motorových vozidel (2)

3.2 %

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3’,4’,5’-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3’,4’,5’-trifluorbifenyl-2-aminu

0 %

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Přípravek obsahující:

20 % (±1 %) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9),

rozpuštěného ve směsi složené z:

10 % (±5 %) 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5),

64 % (±7 %) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5) a

6 % (±1,0 %) naftalenu (CAS RN 91-20-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Přípravek obsahující:

80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5),

7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a

nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6):

o velikosti částic menší než 10 μm,

o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních

3.2 %

-

31.12.2021

0.6628

ex 3824 99 96

46

Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující:

52 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních oxidu železitého,

13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu manganatého a

2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních oxidu zinečnatého

0 %

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Oxid zirkoničitý (ZrO2) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS RN 68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:

s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,

s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min a

o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3

pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny (2)

0 %

m3

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Kopolymer ethylenu a akrylové kyseliny (CAS RN 9010-77-9):

obsahující 18,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostního akrylové kyseliny (ASTM D4094), a

s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 10 g/10 min nebo vyšším (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)

0 %

m3

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a kyseliny akrylové:

o obsahu kyseliny akrylové 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a

s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)

0 %

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice

0 %

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Kopolymer styrenu s 2,5-furandionem a (1-methylethyl)benzenem ve formě vloček nebo prášku (CAS RN 26762-29-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

75 % (±7 %) hmotnostních styrenu a

25 % (±7 %) hmotnostních methylmethakrylátu

0 %

m3

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 μm nebo větší, avšak nejvýše 10 μm

0 %

-

31.12.2025

0.6663

ex 3906 90 90

37

Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methyl-methakrylátu (CAS RN 28931-67-1) ve formě mikrokuliček o středním průměru 3 μm

0 %

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu

0 %

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:

obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla,

pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Epoxidová pryskyřice:

obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla

0 %

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80

ex 3913 90 00

30

20

Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)

0 %

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly

0 %

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Prášková termosetická pryskyřice, do níž jsou rovnoměrně vmíseny magnetické částice, pro použití k výrobě náplní tonerů do kopírek, faxů, tiskáren a multifunkčních zařízení (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-

0 %

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou o viskozitě 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)

0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Práškový diacetát celulosy

0 %

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)

0 %

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Polytetrafluorethylenový film:

o tloušťce 100μm nebo větší,

poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %,

na jedné straně filmu je nanesena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak

0 %

-

31.12.2025

0.4761

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

43

26

Ethylen-vinylacetátový film:

o tloušťce 100 μm nebo větší,

pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií

0 %

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Reflexní film sestávající z:

vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,

vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,

vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,

kovové vrstvy,

akrylové lepicí vrstvy a

snímatelného filmu

0 %

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Samolepící film o tloušťce 40 μm nebo větší, avšak nejvýše 475 μm, tvořený jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylentereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou páskou

0 %

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Samolepicí leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou

0 %

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Reflexní film složený z:

vrstvy polyurethanu,

vrstvy skleněných mikrokuliček,

vrstvy metalizovaného hliníku a

lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií,

též vrstvy poly(vinylchloridu),

vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení

0 %

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Tubulární vícevrstvý film převážně z polyethylenu:

sestávající z třívrstvé bariéry, jejíž prostřední vrstva z ethylen-vinylalkoholu je na obou stranách potažena vrstvou polyamidu a ta je na obou stranách potažena nejméně jednou vrstvou polyethylenu,

o celkové tloušťce 55 μm nebo větší,

o průměru 500 mm nebo větším, avšak nejvýše 600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Listy či role z poly(ethylentereftalátu):

potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic,

o celkové tloušťce 37 μm (± 3 μm)

0 %

-

31.12.2025

0.2589

ex 3920 62 19

52

Film z polyethylentereftalátu, polyethylennaftalátu nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 μm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 ohmů (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D257)

0 %

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:

o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,

o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,

pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií

3.2 %

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu:

s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby,

o celkové tloušťce 8 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm,

o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 8 000 m,

s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 μm a 0,1 μm,

může být laminovaný polypropylenovou netkanou rohoží o tloušťce 50 až 200 μm,

může být potažený povrchově aktivní látkou,

může být potažený na 1 nebo 2 stranách keramickou vrstvou o tloušťce minimálně 1 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,

může být potažený na 1 nebo 2 stranách lepicím pojivem typu PVDF nebo podobným, o tloušťce minimálně 0,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm

3.2 %

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Třívrstvá textilní fólie, v rolích,

mající prostřední vrstvu ze 100 % z nylonové nebo nylon-polyesterové taffety,

potažená z obou stran polyamidem,

o celkové tloušťce nejvýše 135 μm,

o celkové hmotnosti nejvýše 80 g/m2

0 %

m2

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

50

48

Potažené dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:

kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem,

fólie z PVC a

bez obsahu vrstev mědi, niklu nebo chromu,

pro použití při výrobě částí a součástí motorových vozidel čísel 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty

0 %

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Směs vody a 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních expandovaných dutých mikrokuliček z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl-methakrylátu nebo jiného methakrylátu, o průměru 3 μm nebo větším, avšak nejvýše 4,95 μm

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Brzdová hadice z kaučuku:

s textilními provázky,

o tloušťce stěny 3,2 mm,

s dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a

jedním nebo více montážními držáky

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Obdélníkové těsnění z ethylen-propylen-dienového kaučuku:

o délce 72 mm nebo větší, avšak nejvýše 825 mm,

o šířce 18 mm nebo větší, avšak nejvýše 155 mm,

o špičkové teplotě 150 °C nebo větší, avšak nejvýše 240 °C,

s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Netkané textilie z polyetylenu získaného technologií spunbond, s povlakem

s plošnou hmotností více než 80 g/m2, avšak nejvýše 105 g/m2 a

s odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s (dle metody ISO 5636/5)

0 %

m2

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny poly(ethylentereftalátu):

o hmotnosti 160 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m2,

nelaminované,

s filtrační účinností podle DIN 60335-2-69:2008 odpovídající minimálně filtrační třídě M,

skládatelné

0 %

m2

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si3N4)

0 %

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Tabulky ze sodnovápenatého nebo borosilikátového skla v kvalitě STN (Super Twisted Nematic) nebo TN (Twisted Nematic):

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,1 mm,

s povlakem z oxidu india a cínu o odporu 80 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 160 Ω na jedné straně,

též s pasivační vrstvou oxidu křemičitého (SiO2) mezi vrstvou oxidu india a cínu a povrchem skla,

též s vícevrstvým antireflexním povlakem na druhé straně a

strojově opracovanými (zkosenými) hranami

0 %

-

31.12.2023

0.6870

ex 7009 10 00

40

Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:

držáku zrcátka,

plastového krytu,

integrovaného obvodu,

pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo větší, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 μm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 μm

0 %

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo větší, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 μm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 μm

0 %

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Fero-dysprosium, obsahující:

78 % hmotnostních nebo vice dysprosia a

18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa

0 %

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Zajišťovací spojovací prvky pro trouby nebo trubky:

z nerezavějící oceli odpovídající specifikaci 17-4PH nebo z oceli odpovídající specifikaci nástrojové oceli S7,

vyrobené plastickým vstřikováním kovů (MIM),

o tvrdosti podle Rockwella 38 HRC (± 1) nebo 53 HRC (+ 2/– 1),

o rozměrech 7 mm × 4 mm × 5 mm nebo větších, avšak nejvýše 40 mm × 20 mm × 10 mm

0 %

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Železná a ocelová závaží

též se součástmi z jiného materiálu,

též se součástmi z jiných kovů,

též s povrchovou úpravou,

též potištěná,

typu používaného při výrobě dálkových ovládání

0 %

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

ex 7606 12 99

10

21

25

Plechy a tyče z hliníkolithiových slitin

0 %

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

48

49

51

52

53

56

Hliníkové fólie ve svitcích:

o čistotě 99,99 % hmotnostních,

o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm,

o šířce 500 mm,

s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm,

a s kubickou strukturou větší než 95 %

0 %

-

31.12.2021

0.4050

ex 7607 11 90

60

Hladká hliníková fólie s následujícími parametry:

obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší

tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm

s kubickou strukturou

typu používaného k leptání při vysokém napětí

3.7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Hliníkové fólie ve svitcích:

potažené na jedné straně polypropylenem nebo polypropylenem a polypropylenem modifikovaným kyselinou a na druhé straně polyamidem a polyethylentereftalátem, mezi nimiž jsou lepící vrstvy,

o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 400 mm,

o tloušťce 0,138 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,168 mm,

pro použití při výrobě pouzder článků lithium-iontových baterií (2)

3.7 %

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu:

s maximálním příčným průřezem 50 μm,

o odporu 40 ohmů nebo vyšším, avšak nejvýše 300 ohmů na délce 1 metru

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Magnesiový prášek:

o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních,

o velikosti částic 0,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

Dráty ze slitiny titanu s hliníkem a vanadem (TiAl6V4), o průměru menším než 20 mm a odpovídající normám AMS 4928, 4965 nebo 4967

0 %

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Rozpěrka ve tvaru kvádru vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT

0 %

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Silikonové nebo plastové klávesnice obsahující:

části z běžných kovů a

též části z plastů,

epoxydovou pryskyřici vyztuženou skleněnými vlákny nebo dřevem,

též potištěné nebo s povrchovou úpravou,

též s elektrickými vodiči,

též s membránou spojenou s klávesnicí,

též s jednovrstevným nebo vícevrstevným ochranným filmem

0 %

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG)

se 6 válci

s výkonem 75 kW nebo větším, avšak nejvýše 80 kW,

se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu,

pro použití při výrobě vozidel podpoložky 8427  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6160

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi hydrofluoruhlovodíků (HFC) nebo uhlovodíků:

poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem, nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami,

o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW,

o jmenovitém napětí 100 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,

o výšce nejvýše 300 mm,

o vnějším průměru nejvýše 150 mm,

o jednotkové hmotnosti nejvýše 15 kg,

pro použití při výrobě tepelných čerpadel pro domácí spotřebiče, včetně sušiček prádla (2)

0 %

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Vzduchový membránový kompresor:

s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 7 l/min,

o příkonu nejvýše 8,1 W a

s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 bar)

typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla

0 %

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Hliníkový blok letovaný plamenem používaný do systémů klimatizace motorových vozidel pro spojení trubky s kondenzátorem:

s protlačovanými ohýbanými přípojnými trubkami z hliníku o vnějším průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,

o hmotnosti 0,02 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 0,25 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:

o délce 143 mm nebo větší, avšak nejvýše 292 mm,

o průměru 31 mm nebo větším, avšak nejvýše 99 mm,

o hmotnosti nejméně 0,12 kg a nejvýše 0,9 kg,

se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a

o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,

pro použití k výrobě klimatizačních systémů automobilů (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Součást obsahující:

jednofázový motor na střídavý proud,

planetovou převodovku,

řeznou čepel

a případně obsahující:

kondenzátor,

součást osazenou svorníkem,

pro použití při výrobě zahradních drtičů (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s tělesem:

s alespoň 5, avšak nejvýše 16 výtokovými otvory o průměru alespoň 0,05 mm, avšak nejvýše 0,5 mm,

o průtoku alespoň 330 cm3/min, avšak nejvýše 5 000 cm3/min,

s provozním tlakem alespoň 19 MPa, avšak nejvýše 300 MPa

0 %

-

31.12.2022

0.7518

ex 8481 90 00

40

Kotva ventilu:

pro otevírání a zavírání toku paliva,

sestávající z dříku a koruny,

s nejméně 3, avšak nejvýše 8 otvory v koruně,

vyrobená z kovu a/nebo kovové slitiny (kovových slitin)

0 %

-

31.12.2023

0.4997

ex 8483 40 90

80

Převodová skříň

s nejvýše 3 převodovými stupni,

se systémem automatického zpomalení a

se systémem reverzace výkonu

pro použití při výrobě zboží podpoložky 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6854

ex 8501 10 10

20

Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:

o délce bez osy 24 mm (+/–0,3),

o průměru 49,3 mm (+/–0,3),

s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,

s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,

s příkonem nejvýše 4 W,

o rychlosti otáček 4 ot./min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot./min,

s výstupním točivým momentem 10 kgf/cm nebo vyšším

0 %

-

31.12.2022

0.6858

ex 8501 10 99

64

Motor na stejnosměrný proud kontrolující úhlovou polohu klapky pro úpravu průtoku plynu ve škrticí klapce a ventilu EGR:

se stupněm krytí (IP) IP69,

s otáčkami rotoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min,

o jmenovitém napětí 12,0 V (±0,1),

s předepsaným rozsahem teplot –40 °C nebo více, avšak nejvýše +165 °C,

též se spojovacím pastorkem,

též s konektorem motoru,

též s přírubou,

o průměru nejvýše 40 mm (bez příruby),

o celkové výšce nejvíce 90 mm (od základny k pastorku)

0 %

-

30.06.2021

0.6880

ex 8501 10 99

65

Elektrický ovládač turbodmychadla:

s motorem na stejnosměrný proud,

s integrovaným převodovým mechanismem,

o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C

o tažné síle 250 N nebo vice v každé poloze zdvihu,

o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,

též s rozhraním pro palubní diagnostiku

0 %

-

31.12.2025

0.6627

ex 8501 10 99

75

Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:

vícefázovým vinutím,

vnějším průměrem 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 35 mm,

jmenovitými otáčkami nejvýše 12 000 ot./min.,

s napájecím napětím 8 V nebo větším, avšak nejvýše 27 V

0 %

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a:

s vícefázovým vinutím,

s vnějším průměrem 30 mm nebo více, avšak nejvýše 90 mm, včetně montážní příruby,

s jmenovitými otáčkami nejvýše 15 000 ot/min,

s výkonem 45 W nebo více, avšak nejvýše 400 W, a

s napájecím napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 50 V,

též s hnacím diskem,

též s klikovou skříní,

též s ventilátorem,

též se sestavou krytu,

též s ozubeným kolem,

též s enkodérem rychlosti a směru otáčení,

též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu,

též s montážní přírubou

0 %

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C,

s točivým momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600 ot/min nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min, při 20 °C,

též s řemenicí,

též s elektronickým čidlem/regulátorem posilovače řízení

0 %

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

53

45

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 100 ot/min,

s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW, při 12 V,

o průměru příruby 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

o maximální délce 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

0 %

-

31.12.2025

 

 

 

s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem, nebo pouzdrem z ocelového plechu (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím O-kroužkem a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a

s povrchovými magnety,

též s elektronickým regulátorem posilovače řízení

 

 

 

0.6161

ex 8503 00 99

55

Stator pro bezkomutátorový motor o:

vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm,

vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a,

o šířce 37,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 47,8 mm,

typu používaného při výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených bubny s přímým pohonem

0 %

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Elektrický transformátor:

s výkonem 0,22 kVA nebo vyšším, avšak nejvýše 0,24 kVA,

s provozní teplotou v rozmezí od +10 °C nebo více, avšak nejvýše +125 °C,

se čtyřmi nebo pěti měděnými vinutími s indukční vazbou,

s 11 nebo 12 připojovacími piny na spodní straně a

o rozměrech nejvýše 32 mm × 37,8 mm × 25,8 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Bloky vyrobené z neodymu, železa a boru nebo ze slitiny samaria a kobaltu, též potažené zinkem, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety:

o délce 13,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 45,2 mm,

o šířce 7,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 25,2 mm,

o výšce 1,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,7 mm

0 %

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

73

35

Výrobky ve formě plochých tyčí, obloukových tyčí nebo čtvrtinových objímek vyrobené z ferritů nebo kobaltu nebo samaria nebo jiných kovů vzácných zemin nebo z jejich slitiny, též s horní vrstvou z polymerů aplikovaných technologií overmolding, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety:

o délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 60 mm,

o šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,

o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 15 mm

0 %

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Lithium-iontové akumulátory ve tvaru hranolu:

o šířce 173,0 mm (± 0,3 mm),

o tloušťce 45,0 mm (± 0,3 mm),

o výšce 125,0 mm (± 0,3 mm),

s jmenovitým napětím 3,67 V (± 0,01 V), a

o jmenovité kapacitě 94 Ah a/nebo 120 Ah,

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro elektromobily (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6685

ex 8507 60 00

15

Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly s:

jmenovitou kapacitou 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 18 Ah,

jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V,

výkonem 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 648 Wh

pro použití při výrobě elektrických jízdních kol (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Lithium-iontový startovací akumulátor, sestávající ze čtyř dobíjecích lithium-iontových sekundárních článků:

s jmenovitým napětím 12 V,

o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 355 mm,

o šířce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm,

o výšce 180 mm nebo větší, avšak nejvýše 195 mm,

o hmotnosti 10 kg nebo více, avšak nejvýše 15 kg,

se jmenovitou kapacitou 60 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 80 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Lithium-iontový polymerový akumulátor vybavený systémem řízení baterie a rozhraním CAN-BUS:

o délce nejvýše 1 600 mm,

o šířce nejvýše 448 mm,

o výšce nejvýše 395 mm,

se jmenovitým napětím 280 V nebo vyšším, avšak nejvýše 400 V,

se jmenovitou kapacitou 9,7 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 10,35 Ah,

o nabíjecím napětí 110 V nebo vyšším, avšak nejvýše 230 V, a

obsahující 6 modulů s 90 nebo více články, avšak nejvýše 96 články uzavřenými v ocelovém pouzdře,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8703 , která lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Integrovaný bateriový systém v kovovém pouzdře s úchyty, sestávající:

z lithium-iontové baterie s napětím 48 V (±5 V) a s kapacitou 0,44 kWh (±0,05 kWh),

systému řízení baterie,

relé,

nízkonapěťového měniče (DC/DC),

nejméně jednoho konektoru,

pro použití při výrobě vozidel s hybridním pohonem (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo vícea průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6703

ex 8507 60 00

33

Lithium-iontový akumulátor:

o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,

o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,

o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o hmotnosti 75 kg nebo více, avšak nejvýše 200 kg,

se jmenovitou kapacitou nejméně 150 Ah, avšak nejvýše 500 Ah,

se jmenovitým výstupním napětím 230 V AC (měřeno mezi fázovým a nulovým vodičem) nebo jmenovitým napětím 64 V (± 10 %)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Lithium-iontový akumulátor:

o délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 000 mm,

o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 300 mm,

o výšce 2 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 800 mm,

o hmotnosti 1 800 kg nebo více, avšak nejvýše 3 000 kg,

se jmenovitou kapacitou 2 800 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 7 200 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm,

o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 75 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,

o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše17 kg a

o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh

1.3 %

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Válcový lithium-iontový článek s těmito parametry:

3,5 V DC až 3,8 V DC,

300 mAh až 900m Ah a

o průměru 10,0 mm až 14,5 mm

1.3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Lithium-iontový akumulátor v kovovém pouzdře:

o délce 65 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,

o šířce 10 mm nebo větší, avšak nejvýše 75 mm,

o výšce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 285 mm,

o jmenovitém napětí 2,1 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,8 V, a

se jmenovitou kapacitou 2,5 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 325 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Obdélníkový lithium-iontový akumulátor:

zapouzdřený v kovovém obalu,

o délce 173 mm (± 0,15 mm),

o šířce 21 mm (± 0,1 mm),

o výšce 91 mm (± 0,15 mm),

o jmenovitém napětí 3,3 V a

o jmenovité kapacitě 21 Ah nebo větší

1.3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820 mm,

o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660 mm,

o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm,

o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,

o výkonu nejvýše 175 kWh,

o jmenovitém napětí 400 V

1.3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00

ex 8537 10 98

20

98

Karty s elektronickými obvody, které

jsou vzájemně propojeny a připojeny ke kartě ovládání motoru drátem nebo rádiovým kmitočtem a

regulují funkci (zapínání, vypínání a sací výkon) vysavačů podle uloženého programu,

též vybavené ukazateli, které zobrazují funkci vysavače (sací výkon a/nebo naplnění sáčku na prach a/nebo zanesení filtru)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Osvětlovací modul obsahující alespoň:

dvě diody vyzařující světlo (LED),

čočky ze skla nebo plastů soustřeďující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami,

reflektory přesměrovávající světlo vyzařované LED diodami,

v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem

0 %

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:

desku plošných spojů,

konektor,

též kovový držák,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Elektronická sestava obsahující alespoň:

desku plošných spojů zahrnující:

jedno nebo více uživatelem programovatelných hradlových polí (FPGA) a/nebo procesorů pro multimediální aplikace a zpracování videosignálu,

paměť typu flash,

operační paměť,

případně jedno nebo více rozhraní USB, HDMI, VGA-, RJ-45 a/nebo jiných multimediálních rozhraní,

zástrčky a zásuvky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu

0 %

p/st

31.12.2025

0.4893

ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu

0 %

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

LCD moduly, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, sestávající pouze z:

jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,

chladiče litého pod tlakem,

podsvětlovací jednotky

jedné desky s tištěnými obvody skontrolní mikrojednotkou a

rozhraním LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace),

pro použití při výrobě rádií do motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6654

ex 8529 90 92

37

Upevňovací a krycí lišty vyrobené z hliníkové slitiny:

obsahující křemík a hořčík,

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 200 mm,

speciálně tvarované pro použití při výrobě televizorů (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

Modul LCD

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 38,5 cm,

též s dotykovou obrazovkou,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,

se zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,

též s elektronickými komponenty pro dynamické změny barvy,

v pouzdře, též s funkcemi mechanického, dotykového nebo bezkontaktního ovládání, též se systémem aktivního chlazení,

vhodný pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528 :

s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm,

též s dotykovou obrazovkou,

s podsvícením, mikrořadičem,

s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s jedním nebo více rozhraními LVDS (Low voltage differential signaling / sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a jednou nebo více zásuvkami CAN/napájecími zásuvkami nebo s ovladačem APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,

v pouzdře též s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně a

bez modulu pro zpracování signálu,

též s hmatovou a akustickou zpětnou vazbou,

pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6781

ex 8529 90 92

85

Barevný LCD modul v pouzdře:

s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,

bez dotykové obrazovky,

s podsvícením a mikrořadičem,

s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,

bez modulu pro zpracování signálu,

s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

s motorizovaným pohybem obrazovky,

k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

Zásuvka nebo zástrčka univerzální sériové sběrnice (USB), jednoduchá nebo vícenásobná, pro připojení k jiným USB zařízením, pro použití při výrobě zboží čísel 8521nebo8528 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:

objímky, též bez pojistek,

připojovací porty,

desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující:

2 otočné voliče,

nejméně 27 tlačítek,

LED žárovky,

2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN

0 %

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:

anténový modul v plastovém pouzdře,

připojovací kabel se zástrčkou,

nejméně dvě montážní konzoly,

též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma zásuvkami pro přenos digitálních signálů z navigačních a audio systémů na konektor USB, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

průchodku z kaučuku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení snímačů rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

o délce nejvýše 120 cm,

osazené konektory,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

ze slitiny platiny a iridia,

potažené polytetrafluorethylenem,

bez konektorů,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči (2)

0 %

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Korozivzdorný vrstvený substrát plynové difuzní vrstvy z technického vlákna:

s kontrolovanou délkou vlákna, pevností v ohybu, pórovitostí, tepelnou propustností a elektrickým odporem,

o tloušťce menší než 600 μm,

o plošné hmotnosti menší než 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Automatická hydrodynamická převodovka

s hydraulickým měničem krouticího momentu,

bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele,

též s diferenciálem přední nápravy,

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed:

o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m,

o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Horní rozpěra tlumiče obsahující:

kovový držák se třemi montážními šrouby a

doraz z kaučuku

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:

s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,

s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,

se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,

s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a

s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,

typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel

0 %

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Chladicí potrubí turbodmychadla obsahující:

trubku z hliníkové slitiny s nejméně jedním kovovým držákem a nejméně dvěma montážními otvory,

kaučukovou trubku se svorkami,

přírubu z nerezavějící oceli, vysoce odolnou vůči korozi [SUS430JIL],

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken:

sešitý,

složený do trojrozměrného sbaleného tvaru, tvarovaný za tepla, nebo plochý (nesložený) bezpečnostní vak, též tvarovaný za tepla

0 %

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

20

30

Nafukovací bezpečnostní vak z vysoce odolných polyamidových vláken:

sešitý,

složený,

s trojrozměrně aplikovaným silikonovým pojidlem k vytvarování airbagu a utěsněním airbagu závislým na zátěži

vhodný pro technologii nafukování studeným plynem

0 %

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

60

15

Rozdělovací převodovka vozidla s jedním vstupem a dvěma výstupy, pro rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní nápravu, v hliníkovém pouzdře, o rozměrech nejvýše 565 × 570 × 510 mm, obsahující:

sešitý,

alespoň jeden ovladač, též vnitřní řetězový převod

0 %

p/st

31.12.2024

0.6686

ex 8714 10 90

10

Vnitřní trubky vidlic pro motocykly:

z uhlíkové oceli jakosti SAE1541,

s tvrdou vrstvou chromu o tloušťce 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm),

o tloušťce stěny 1,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,6 mm,

s prodloužením při přetržení 15 %,

děrované

0 %

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Chladiče motocyklů v zásilce o 100 nebo více kusech

0 %

p/st

31.12.2022

0.6879

ex 8714 96 10

10

Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Světelná vodivá deska vyrobená z polymetylmetakrylátu

též přiříznutá,

i potištěná,

pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek do televizorů splochou obrazovkou (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Sestava objektivu složená z krytu ve tvaru válce vyrobeného z kovu nebo plastu a optických prvků:

s horizontálním zorným úhlem maximálně 120°,

s úhlopříčným zorným úhlem maximálně 92°,

s ohniskovou vzdáleností nejvýše 7,50 mm,

se světelností objektivu nejvýše F/2,90,

o maximálním průměru 22 mm

0 %

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objektivy:

o rozměrech nejvýše 95 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 3× nebo více

0 %

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Kotoučová západka pro použití při výrobě sklápěcích automobilových sedadel (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Zmenšené plastové modely lanovek, též s motorem, k potištění (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Jezdce, úzké ozubené pásky, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů (2)

0 %

-

31.12.2025

3)

Níže uvedené položky se doplňují nebo vkládají podle pořadí prvního kódu KN a TARIC odpovídajícího opatření, který je uveden ve druhéma třetím sloupci:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

‘0.8021

2804 70 10

 

Červený fosfor

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfor, jiný než červený

0 %

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Dibrombifenyl (CAS RN 13029-09-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluormethyl)benzen (CAS RN 29091-09-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylcyklohexyl)cyklohexanon (CAS RN 82832-73-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

Methyl-(2-fluorprop-2-enoát) (CAS RN 2343-89-7) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší, též s nejvýše 7 % hmotnostními stabilizátoru 2,6-di-terc-butyl-p-kresolu (CAS RN 128-37-0) a tetrabutylammonium-nitritu (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Methyl-(3-methyl-2-butenoát) (CAS RN 924-50-5) o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cyklohexankarbonyl-chlorid (CAS RN 2719-27-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Cyklopropyloctová kyselina (CAS RN 5239-82-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluor-5-jod-4-methylbenzoová kyselina (CAS RN 861905-94-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Hydroxy-4-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 619-14-7) o čistotě vyšší než 96,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanilová kyselina (CAS RN 121-34-6) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin (CAS RN 110-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoethanol (CAS 104-63-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-[[(Butylamino)karbonyl]oxy]ethylakrylát (CAS RN 63225-53-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Jodsukcinimid (CAS RN 516-12-1) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Benzoylfenyl)sulfanyl]fenyl}-2-methyl-2-[(4-methylfenyl)sulfonyl]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin (CAS RN 3069-29-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Hydroxykumarin (CAS-RN 1076-38-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-Dioxan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-Diethyliden-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

5-Fluor-3-methylbenzofuran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 81718-76-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

Methyl-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-karboxylát) (CAS RN 773873-95-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-Dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

terc-Butyl-[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetát] (CAS RN 1082827-81-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1'-Thiokarbonylbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

2-Hydroxy-4-azoniaspiro[3.5]nonan-chlorid (CAS RN 15285-58-2) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Diethyl(3-pyridyl)boran (CAS RN 89878-14-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

3-(N-hydroxykarbamimidoyl)pyridin-(1-oxid) (CAS RN 92757-16-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-Chlor-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-karboxamid (CAS RN 585544-20-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

Benzyl-[4-amino-3-chlor-6-(4-chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)-5-fluorpyridin-2-karboxylát] (CAS RN 1390661-72-9) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-[(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-methyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

Ethylester 5-(bis-(2-hydroxyethyl)-amino)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-butanové kyseliny (CAS RN 3543-74-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pyrrol-2-karboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Benzo[b]thiofen-10-methoxycykloheptanon (CAS RN 59743-84-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-dithion (CAS RN 1072-71-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

4-[2-(7-Methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)ethyl]benzensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Vodný extrakt z hálek škumpy čínské (Galla chinensis) s obsahem tříslovin 85 % hmotnostních nebo nižším

0 %

-

31.12.2025

0.7975

ex 3801 10 00

10

Umělý grafit ve formě prášku (CAS RN 7782-42-5):

se sekundární strukturou částic vzniklou agregací menších primárních částic,

bez povlaku na povrchu,

o velikosti částic vyjádřené hodnotou d50 rovnající se 13,5 ± 0,5 μm,

o specifické ploše povrchu (měřené metodou BET) menší než 2,0 m2/g,

o hmotnosti po setřesení: 1,10 ~ 1,70 g/cm3,

se specifickou vybíjecí kapacitou 351,0 ± 3,0 mAh/g,

s počáteční účinností 94,0 ± 1,0 %

1.8 %

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Umělý grafit ve formě prášku (CAS RN 7782-42-5):

o specifické ploše povrchu (měřené metodou BET) rovnající se 0,8 m2/g (± 0,25),

o hmotnosti po setřesení: 0,85 g/cm3 (± 0,10),

o velikosti částic vyjádřené hodnotou d50 rovnající se 21,0 μm (± 2,0),

se specifickou vybíjecí kapacitou 351,0 mAh/g (±3,0),

s počáteční účinností 94,0 % (± 2,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Fotoiniciátor obsahující:

80 % hmotnostních nebo více polyethylenglykol-di[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazin]propionátu (CAS RN 886463-10-1),

nejvýše 17 % hmotnostních polyethylenglykol-[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazin]propionátu

0 %

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Fotoiniciátor obsahující:

88 % hmotnostních nebo více α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]-poly(oxy-1,2-ethandiylu) (CAS RN 1246194-73-9),

nejvýše 12 % hmotnostních α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethandiylu) (CAS RN 1648797-60-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Bromovaný butadien-styrenový kopolymer (CAS RN 1195978-93-8) o obsahu bromu 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 68 % hmotnostních, ve formách stanovených v poznámce 6 b) ke kapitole 39

0 %

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Kapalný kopolymer na bázi polydimethylsiloxanu s koncovými epoxidovými skupinami (CAS RN 2102536-93-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Směs obsahující:

90 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného polymeru 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem (CAS RN 881025-72-5) a

10 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného styren-butadienového kopolymeru (CAS RN 66070-58-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8010

ex 3911 90 99

48

Směs obsahující:

90 ± 1 % hmotnostní hydrogenovaného polymeru 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem (CAS RN 881025-72-5) a

10 ± 1 % hmotnostní ethylen-propylenového kopolymeru (CAS RN 9010-79-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Extrudované termoplastické fólie nebo filmy z polykarbonátu:

s matnou texturou povrchu na obou stranách,

o tloušťce větší než 50 μm, avšak nejvýše 200 μm,

o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm a

o délce 915 m nebo větší, avšak nejvýše 2 500 m,

pro použití při výrobě retroreflexních výrobků (4)

0 %

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

68

20

Poly(ethylentereftalátový) film v rolích:

o tloušťce 50 μm nebo vyšší, avšak nejvýše 350 μm a

s naprášeným povlakem drahého kovu, jako je zlato nebo palladium, o tloušťce 0,02 μm nebo větší, avšak nejvýše 0,06 μm

0 %

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Termoplastická polyurethanová fólie v rolích:

o šířce 900 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 016 mm,

matovaná,

o tloušťce 0,4 mm (± 8 %),

o tažnosti 480 % nebo vyšší (ASTM D412 (Die C)),

o pevnosti v tahu ve směru výroby 470 ± 10 kg/cm2 (ASTM D412 (Die C)),

o tvrdosti 90 ± 3 Shore A (ASTM D2240),

o strukturní pevnosti 100 ± 10 kg/cm2 (ASTM D624 (Die C)),

o bodu tání 165 ± 10 °C

0 %

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny poly(ethylentereftalátu):

o hmotnosti 160 g/m2 nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m2,

na jedné straně laminované membránou nebo membránou a hliníkem,

s filtrační účinností podle DIN 60335-2-69:2008 odpovídající minimálně filtrační třídě M,

skládatelné

0 %

m2

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Keramicko-uhlíková absorpční patrona:

mající pěnovou válcovitou strukturu s pojivem na bázi lisované pálené keramiky,

o obsahu 10 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 35 % hmotnostních aktivního uhlí,

o obsahu 65 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních keramického pojiva,

o průměru 29 mm nebo větším, avšak nejvýše 41 mm,

o délce nejvýše 150 mm,

vypálená při teplotě nejméně 800 °C a

k adsorpci výparů,

používaná k montáži do pohlcovačů palivových výparů v palivových systémech motorových vozidel

0 %

p/st

31.12.2025

0.7913

ex 7506 20 00

20

Plechy a pásy ve svitcích ze slitiny niklu odpovídající normě ASME SB-582/UNS N06030:

o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm,

o šířce 250 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 219 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Hliníková deska:

o délce 36 mm nebo větší, avšak nejvýše 49 mm,

o šířce 29,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 45,2 mm,

o tloušťce 0,18 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,66 mm,

opatřená polypropylenovou páskou:

o délce 6,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 16,5 mm,

o šířce 39 mm nebo větší, avšak nejvýše 56 mm,

s charakteristickými vlastnostmi umožňujícími vytvořit pevný spoj s vnější vrstvou vaku (pouche) pomocí tavení, čímž se zajistí nepropustné a tlakotěsné utěsnění článku,

s odolností proti působení elektrolytu,

pro použití při výrobě lithium-iontových bateriových článků pro baterie motorových vozidel (4)

3 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Netvářený (surový) hořčík obsahující 93 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,7 % hmotnostních hořčíku

0 %

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Tyče a dráty z titanu, o obsahu titanu 98,8 % nebo vyšším, avšak nejvýše 99,9 %, o průměru menším než 20 mm

0 %

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Průmyslová parní turbína:

s výkonem 5 MW nebo větším, avšak nejvýše 40 MW,

konstruovaná na tlak nejvýše 140 bar a teplotu nejvýše 540 °C,