(EU) 2020/2227Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2227 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

Publikováno: Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 102-107 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 437/102


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2227

ze dne 23. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(2)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2) (dále jen „dohoda o vystoupení“) obsahuje ujednání týkající se uplatňování ustanovení práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království i po dni, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy. Společná rybářská politika se v souladu s dohodou o vystoupení uplatňuje na Spojené království a ve Spojeném království během přechodného období a přestane se uplatňovat dnem 31. prosince 2020.

(3)

Jakmile se společná rybářská politika přestane na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat, nebudou již vody Spojeného království (teritoriální moře a přilehlá výlučná ekonomická zóna) součástí vod Unie. V případě neexistence dohody mezi Unií a Spojeným královstvím upravující rybolov tedy hrozí, že rybářská plavidla Unie a Spojeného království nebudou mít možnost plně využívat rybolovných práv, která by mohla mít k dispozici na rok 2021.

(4)

K zajištění udržitelnosti rybolovu a s ohledem na význam rybolovu pro obživu mnoha společenství v Unii a ve Spojeném království by měla být zachována možnost, aby rybářská plavidla Unie a Spojeného království nadále měla přístup k rybolovu ve vodách druhé strany na základě vzájemnosti i po dni 31. prosince 2020. Účelem tohoto nařízení je vytvořit vhodný právní rámce pro tento přístup na základě vzájemnosti.

(5)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(6)

Unie a Spojené království mají rybolovná práva na rok 2021 stanovit v plném souladu s požadavky stanovenými v článcích 61 a 62 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (3). V zájmu zajištění udržitelného využívání živých mořských zdrojů a stability ve vodách Unie a ve vodách Spojeného království mají být přidělené kvóty a podíly pro členské státy a Spojené království stanoveny v souladu s platným právem Unie a Spojeného království.

(7)

Vzhledem k dlouholeté tradici rybolovu rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie a naopak a za účelem získání přístupu do těchto vod na základě vzájemnosti by měla Unie stanovit mechanismus, který by rybářským plavidlům Spojeného království umožňoval přístup do vod Unie na základě oprávnění, aby mohla lovit podíly na kvótách, které budou Spojenému království přiděleny, za stejných podmínek, jaké se vztahují na rybářská plavidla Unie. Tato oprávnění k rybolovu by měla být udělena pouze tehdy a v tom rozsahu, v jakém bude Spojené království nadále poskytovat rybářským plavidlům Unie oprávnění k rybolovu, aby mohla nadále provádět rybolov v jeho vodách.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (4) stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země a pro rybářská plavidla třetích zemí provádějící rybolovné operace ve vodách Unie.

(9)

Nařízení (EU) 2017/2403 stanoví pravidla pro rybolovné operace, které provádějí rybářská plavidla Unie ve vodách třetí země mimo rámec dohody, a stanoví, že členský stát vlajky může udělit přímá oprávnění, a dále stanoví podmínky a postupy pro udělování těchto oprávnění. Vzhledem k počtu rybářských plavidel Unie, která provozují rybolovné činnosti ve vodách Spojeného království, by tyto podmínky a postupy způsobily výrazná zpoždění a zvýšení administrativní zátěže v případě neexistence dohody mezi Unií a Spojeným královstvím upravující rybolov. Je tedy nezbytné stanovit zvláštní podmínky a postupy, aby Spojené království mohlo snáze vydávat rybářským plavidlům Unie oprávnění k provozování rybolovných činností ve svých vodách.

(10)

Je nezbytné odchýlit se od pravidel, která platí pro rybářská plavidla třetích zemí, a stanovit zvláštní podmínky a postupy, jimiž Unie umožní vydávat oprávnění rybářským plavidlům Spojeného království za účelem provozování rybolovných činností v jejích vodách.

(11)

Nařízení (EU) 2017/2403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dnem 31. prosince 2020. Nebude-li uzavřena dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím upravující rybolov, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, k němuž se na Spojené království a ve Spojeném království přestane uplatňovat právo Unie podle článků 126 a 127 dohody o vystoupení. Jakožto nouzové opatření by se mělo použít do 31. prosince 2021, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně provádět dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím upravující rybolov, podle toho, co nastane dříve.

(13)

Vzhledem k potřebě přijmout toto nařízení přede dnem, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestane uplatňovat právo Unie podle článků 126 a 127 dohody o vystoupení, a vzhledem k potřebě stanovit nejpozději do uvedeného dne postupy pro udělování oprávnění k provádění udržitelných rybolovných operací ve vodách Spojeného království a Unie na základě vzájemnosti, aby se předešlo náhlému přerušení rybolovných operací, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(14)

Aby hospodářské subjekty Unie i Spojeného království mohly i nadále provádět rybolov, měla by být oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti ve vodách Unie udělována rybářským plavidlům Spojeného království pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém bude mít Komise za to, že Spojené království na základě vzájemnosti uděluje rybářským plavidlům Unie práva přístupu k provádění rybolovných operací ve svých vodách,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/2403

Nařízení (EU) 2017/2403 se mění takto:

1)

v hlavě II kapitole II se doplňuje nový oddíl, který zní:

Oddíl 4

rybolovné operace rybářských plavidel unie ve vodách spojeného království

Článek 18a

Oblast působnosti

Odchylně od oddílu 3 se tento oddíl použije na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.

Článek 18b

Definice

Pro účely tohoto oddílu se „vodami Spojeného království“ rozumějí vody pod svrchovaností nebo v jurisdikci Spojeného království, jež jsou stanoveny v souladu s mezinárodním právem.

Článek 18c

Postup pro získání oprávnění k rybolovu od Spojeného království

1.   Členský stát vlajky, který ověřil, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 5, zašle Komisi odpovídající žádost nebo seznam žádostí o oprávnění k rybolovu udělovaných Spojeným královstvím.

2.   Každá žádost nebo seznam žádostí obsahuje informace, které Spojené království požaduje pro vydání oprávnění k rybolovu, a to v požadovaném formátu, který Spojené království sdělilo Komisi.

3.   Komise poskytne členským státům informace a formát uvedené v odstavci 2. Komise může zaslat členskému státu vlajky žádost o jakékoli další informace nezbytné k ověření toho, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.   Pokud Komise po obdržení žádosti nebo jakýchkoli dalších informací, které si vyžádala podle odstavce 3, shledá, že podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 jsou splněny, bezodkladně žádost předá Spojenému království.

5.   Jakmile Spojené království informuje Komisi, že rozhodlo o vydání nebo zamítnutí oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, Komise o tom bezodkladně vyrozumí členský stát vlajky.

6.   Členský stát vlajky může vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království až poté, co byl informován, že Spojené království rozhodlo o vydání oprávnění příslušnému rybářskému plavidlu Unie.

7.   Rybolovné operace nezapočnou, dokud členský stát vlajky i Spojené království nevydají oprávnění k rybolovu.

8.   Jestliže Spojené království vyrozumí Komisi, že rozhodlo o pozastavení nebo odnětí oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, Komise o tom bezodkladně vyrozumí členský stát vlajky. Tento členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

9.   Jestliže Spojené království vyrozumí přímo členský stát vlajky, že rozhodlo o vydání, zamítnutí, pozastavení nebo odnětí oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, členský stát vlajky o tom bezodkladně vyrozumí Komisi. Tento členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

Článek 18d

Sledování

Komise sleduje vydávání oprávnění k rybolovu Spojeným královstvím pro rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.“;

2)

vkládá se nová hlava, která zní:

„HLAVA IIIA

RYBOLOVNÉ OPERACE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 38a

Oblast působnosti

Odchylně od hlavy III se tato hlava použije na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie.

Článek 38b

Rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království

Rybářská plavidla Spojeného království smějí provádět rybolovné operace ve vodách Unie v souladu s podmínkami stanovenými v platných právních předpisech Unie, pokud je plavidlům Unie udělen na základě vzájemnosti přístup k provádění rybolovných operací ve vodách Spojeného království.

Článek 38c

Obecné zásady

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království nesmí provádět rybolovné operace ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu. Toto oprávnění je mu vydáno pouze v případě, že splňuje kritéria způsobilosti stanovená v odstavci 2.

2.   Komise může rybářskému plavidlu Spojeného království vydat oprávnění k rybolovu, pokud:

a)

má rybářské plavidlo platnou licenci k rybolovu vydanou příslušným orgánem Spojeného království;

b)

Spojené království rybářské plavidlo zařadilo do rejstříku loďstva, k němuž má Komise přístup;

c)

rybářské plavidlo a jakékoli přidružené podpůrné plavidlo používají příslušný systém identifikačních čísel lodí podle IMO, pokud to právo Unie vyžaduje;

d)

rybářské plavidlo není uvedeno na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu nebo Unií podle nařízení o rybolovu NNN;

e)

Spojené království není zapsáno na seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení o rybolovu NNN ani není označeno za zemi umožňující neudržitelná rybolovná práva podle nařízení (EU) č. 1026/2012; a

f)

Spojenému království jsou k dispozici rybolovná práva.

3.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k provádění rybolovných operací ve vodách Unie, dodržuje pravidla upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž provozuje činnost.

Článek 38d

Postup pro získání oprávnění k rybolovu

1.   Spojené království zašle Komisi žádost nebo seznam žádostí o oprávnění pro svá rybářská plavidla.

2.   Komise může Spojené království požádat o další informace nezbytné k ověření, že podmínky stanovené v čl. 38c odst. 2 byly splněny.

3.   Komise poté, co se ujistí, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 38b a čl. 38c odst. 2, může vydat oprávnění k rybolovu a bezodkladně o tom vyrozumí Spojené království a dotčené členské státy.

Článek 38e

Správa oprávnění k rybolovu

1.   Pokud již není některá z podmínek stanovených v článku 38b a čl. 38c odst. 2 plněna, přijme Komise vhodná opatření, spočívající mimo jiné ve změně nebo odnětí oprávnění, a vyrozumí o tom Spojené království a dotčené členské státy.

2.   Komise může rybářskému plavidlu Spojeného království oprávnění zamítnout, pozastavit nebo odejmout v kterémkoli z těchto případů:

a)

dojde-li k zásadní změně okolností, zejména pokud jde o přístup rybářských plavidel Unie do vod Spojeného království na základě vzájemnosti;

b)

je-li vážně ohroženo udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

c)

je-li to nezbytné k zamezení či potlačení rybolovu NNN;

d)

považuje-li to Komise za vhodné na základě zjištění vyplývajících z jejích sledovacích činností podle článku 18d;

e)

zamítne-li, pozastaví-li nebo odejme-li Spojené království rybářským plavidlům Unie neoprávněně oprávnění k provádění rybolovných operací v jeho vodách.

3.   Pokud Komise zamítne, pozastaví nebo odejme oprávnění v souladu s odstavcem 2, bezodkladně o tom Spojené království uvědomí.

Článek 38f

Ukončení rybolovných operací

1.   Jestliže se má za to, že rybolovná práva udělená Spojenému království byla vyčerpána, oznámí to Komise bezodkladně Spojenému království a příslušným kontrolním orgánům členských států. Aby se zajistilo pokračování rybolovných operací v rámci nevyčerpaných rybolovných práv, což může mít vliv i na vyčerpaná rybolovná práva, požádá Komise Spojené království, aby jí sdělilo technická opatření k předcházení případnému negativnímu dopadu na vyčerpaná rybolovná práva.

2.   Ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1 jsou oprávnění k rybolovu vydaná rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království pro dotčené rybolovné operace považována za pozastavená a daná rybářská plavidla již nejsou oprávněna tyto rybolovné operace provádět.

3.   Jestliže se pozastavení oprávnění k rybolovu podle odstavce 2 týká všech rybolovných operací, pro něž byla vydána, považují se tato oprávnění k rybolovu za odňatá.

Článek 38g

Přečerpání kvót ve vodách Unie

Zjistí-li Komise, že Spojené království překročilo kvóty, které mu byly přiděleny pro určitou populaci nebo skupinu populací, provede odpočty z jiných kvót, jež mu byly přiděleny. Komise usiluje o zajištění toho, aby objem odpočtu odpovídal odpočtům ukládaným členským státům v podobných situacích.

Článek 38h

Kontrola a prosazování práva

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k provádění rybolovných operací ve vodách Unie, dodržuje pravidla kontroly upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost.

2.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k provádění rybolovných operací ve vodách Unie, předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, a případně i pobřežnímu členskému státu údaje, které rybářská plavidla Unie musí odesílat členskému státu vlajky podle nařízení o kontrole.

3.   Komise nebo subjekt, který určila, odesílá údaje obdržené v souladu s odstavcem 2 pobřežnímu členskému státu.

4.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k provádění rybolovných operací ve vodách Unie, na vyžádání předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, zprávy pozorovatelů vypracované v rámci příslušných pozorovatelských programů.

5.   Pobřežní členský stát zaznamenává veškerá porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla Spojeného království, spolu se souvisejícími sankcemi do vnitrostátního rejstříku stanoveného v článku 93 nařízení o kontrole.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestane uplatňovat právo Unie podle článků 126 a 127 dohody o vystoupení, do toho z následujících dnů, který nastane dříve:

a)

do dne 31. prosince 2021;

b)

do dne, kdy vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně provádět dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím upravující rybolov.

3.   Toto nařízení se však nepoužije, pokud dohoda uvedená v odst. 2 písm. b) vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně provádět do dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2020.

(2)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu a dohoda ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU