(EU) 2020/2226Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2226 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 97-101 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 437/97


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2226

ze dne 23. prosince 2020

o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2) (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (3) a vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Přechodné období stanovené v článku 126 dohody o vystoupení (dále jen „přechodné období“), během něhož se na Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) a ve Spojeném království nadále uplatňuje právo Unie v souladu s článkem 127 dohody o vystoupení, končí dne 31. prosince 2020.

(2)

Hlavním cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (4) je dosažení a udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Unii. Za tímto účelem byl zřízen systém osvědčení pro různé činnosti v oblasti letectví, aby se dosáhlo požadované úrovně bezpečnosti a umožnila nezbytná ověření a vzájemné uznávání vydávaných osvědčení.

(3)

V oblasti bezpečnosti letectví mohou mnohé zúčastněné strany řešit důsledky skončení přechodného období pro osvědčení a oprávnění bez dohody, která by stanovila nový vztah mezi Unií a Spojeným královstvím v oblasti bezpečnosti letectví, prostřednictvím různých opatření. Tato opatření zahrnují převod k úřadu pro civilní letectví jednoho z členských států a podání žádosti před koncem přechodného období o osvědčení vydané Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“), které nabývá účinku dnem následujícím po skončení přechodného období.

(4)

U některých osvědčení je však třeba zavést zvláštní opatření k řešení důsledků uplynutí přechodného období. To platí zejména pro osvědčení návrhů vydaná agenturou před koncem přechodného období projekčním organizacím s hlavním místem podnikání ve Spojeném království nebo takovými projekčními organizacemi oprávněnými agenturou. Do tohoto data vykonává agentura jménem Spojeného království funkce a úkoly „státu projekce“ podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a jejích příloh, jak je stanoveno v čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139. Po skončení přechodného období převezme funkce a úkoly „státu projekce“ týkající se Spojeného království úřad pro civilní letectví Spojeného království. Za účelem řešení této změny přijalo Spojené království právní předpisy, podle nichž mají být osvědčení návrhů vydaná před přechodným obdobím považována za osvědčení vydaná podle právních předpisů Spojeného království s účinkem od konce přechodného období.

(5)

Zvláštní opatření na straně Unie jsou nezbytná k zajištění toho, aby se, pokud jde o letadla registrovaná v Unii, na návrhy, na něž se uvedená osvědčení návrhů vztahovala, i nadále po skončení přechodného období vztahovala osvědčení návrhů podle nařízení (EU) 2018/1139. Tato zvláštní opatření by měla dotčeným provozovatelům letadel umožnit, aby dotčené výrobky nadále používali. Je proto nezbytné stanovit, že se má za to, že agentura, nebo případně projekční organizace agenturou oprávněné, vydaly osvědčení návrhů vztahující se na uvedené návrhy s účinkem ode dne následujícího po skončení přechodného období. Nařízení (EU) 2018/1139 a příslušné akty Komise předpokládají taková osvědčení návrhů vydaná na základě toho, že dotčené letadlo je registrováno v členském státě, přestože státem projekce je třetí země.

(6)

Je třeba jasně stanovit, že tato osvědčení návrhů podléhají příslušným pravidlům stanoveným v nařízení (EU) 2018/1139 a v příslušných prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě nebo na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (5), zejména pravidlům platným pro osvědčení návrhu a povinné informace o zachování letové způsobilosti.

(7)

Vzhledem k naléhavosti dané skončením přechodného období je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(8)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(9)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy skončí přechodné období, pokud do uvedeného dne nevstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím upravující otázky bezpečnosti civilního letectví ohledně osvědčení návrhů, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo pokud taková dohoda nebude nejpozději od uvedeného dne prozatímně prováděna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení s ohledem na skončení přechodného období stanoví zvláštní ustanovení pro určitá osvědčení v oblasti bezpečnosti letectví vydávaná podle nařízení (ES) č. 216/2008 nebo (EU) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, které mají své hlavní místo podnikání ve Spojeném království.

2.   Toto nařízení se vztahuje na osvědčení návrhů uvedená v příloze, která jsou platná v den předcházející dni použitelnosti tohoto nařízení a která vydala agentura fyzickým nebo právnickým osobám, jež mají hlavní místo podnikání ve Spojeném království, nebo projekční organizace, která má hlavní místo podnikání ve Spojeném království.

3.   Toto nařízení se použije pouze na letadla registrovaná v Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí příslušné definice uvedené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 3

Platnost osvědčení

Osvědčení návrhů uvedená v čl. 1 odst. 2 se považují za vydaná s účinkem ode dne uvedeného v čl. 5 odst. 2:

1.

agenturou, pokud jde o osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2, která vydala agentura;

2.

organizací, jež byla oprávněna agenturou, pokud jde o osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2, která vydala projekční organizace oprávněná agenturou.

Článek 4

Pravidla a povinnosti týkající se osvědčení, na která se vztahuje článek 3

1.   Na osvědčení podle článku 3 tohoto nařízení se vztahují pravidla, která se na ně použijí v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a příslušnými prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedeného nařízení nebo nařízení (ES) č. 216/2008, zejména s nařízením Komise (EU) č. 748/2012 (6).

2.   Pokud jde o subjekty, které mají své hlavní místo podnikání ve třetí zemi, má agentura pravomoci stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v příslušných prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy podle článků 126 a 127 dohody o vystoupení přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit právo Unie.

3.   Toto nařízení se nepoužije, pokud do data uvedeného v odstavci 2 tohoto článku vstoupí v platnost dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím upravující otázky bezpečnosti civilního letectví ohledně osvědčení návrhů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, nebo případně bude-li taková dohoda nejpozději od uvedeného data prozatímně prováděna.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2020.

(2)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSVĚDČENÍ PODLE ČLÁNKU 1

1.

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (1), příloha I, část 21, oddíl A, hlava B (Typová osvědčení a typová osvědčení pro zvláštní účely)

2.

Nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava D (Změny typových osvědčení a typových osvědčení pro zvláštní účely)

3.

Nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava E (Doplňková typová osvědčení)

4.

Nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava M (Opravy)

5.

Nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava O (Oprávnění ETSO)

6.

Nařízení (EU) č. 748/2012, příloha I, část 21, oddíl A, hlava J (Oprávnění organizace k projektování)

(1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU