(EU) 2020/2222Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 43-48 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. září 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 437/43


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2222

ze dne 23. prosince 2020

o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (2) (dále jen „dohoda o vystoupení“) byla Unií uzavřena rozhodnutím Rady (EU) 2020/135 (3) a vstoupila v platnost dnem 1. února 2020. Přechodné období uvedené v článku 126 dohody o vystoupení, během něhož se na Spojené království a v rámci Spojeného království nadále uplatňuje právo Unie v souladu s článkem 127 dohody o vystoupení (dále jen „přechodné období“), končí dnem 31. prosince 2020.

(2)

Článek 10 smlouvy mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Francouzskou republikou o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři, podepsané v Canterbury dne 12. února 1986 (dále jen „smlouva z Canterbury“), zřídil mezivládní komisi pro dohled nad veškerými záležitostmi týkajícími se výstavby a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu.

(3)

Do konce přechodného období je mezivládní komise vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (4). V tomto postavení na celé pevné spojení v Lamanšském průlivu uplatňuje ustanovení práva Unie, jež se týkají bezpečnosti a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (5) interoperability železnic.

(4)

Nebude-li stanoveno jinak, po uplynutí přechodného období se právo Unie již nebude vztahovat na část pevného spojení v Lamanšském průlivu spadající do pravomoci Spojeného království a, co se týče části pevného spojení pod Lamanšským průlivem spadající do pravomoci Francie, uvedená mezivládní komise již nebude působit jako vnitrostátní bezpečnostní orgán podle práva Unie. Schválení z hlediska bezpečnosti vydané provozovateli infrastruktury pevného spojení v Lamanšském průlivu mezivládní komisí podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (6) a osvědčení o bezpečnosti vydaná železničním podnikům provozujícím dopravu prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu mezivládní komisí podle článku 10 uvedené směrnice pozbudou platnosti ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1531 (7) byla Francie zmocněna ke sjednání, podpisu a uzavření mezinárodní dohody se Spojeným královstvím o uplatňování pravidel Unie o bezpečnosti a interoperabilitě železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu s cílem zachovat jednotný bezpečnostní režim. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 (8) byla změněna směrnice (EU) 2016/798, pokud jde mimo jiné o pravidla týkající se vnitrostátních bezpečnostních orgánů.

(6)

Na základě nařízení (EU) 2020/1530 a s výhradou dohody předvídané rozhodnutím (EU) 2020/1531 a uzavřené za určitých podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí měla mezivládní komise zůstat jednotným bezpečnostním orgánem pro celé pevné spojení v Lamanšském průlivu, přičemž pokud jde o část pevného spojení v Lamanšském průlivu v pravomoci Francie, měla být i vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu čl. 3 bodu 7 směrnice (EU) 2016/798. Je však nepravděpodobné, že tato dohoda předvídaná rozhodnutím (EU) 2020/1531 vstoupí v platnost před koncem přechodného období.

(7)

Bez této dohody se od 1. ledna 2021 již mezivládní komise nebude považovat za vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu čl. 3 bodu 7 směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o část pevného spojení v Lamanšském průlivu v pravomoci Francie. Schválení z hlediska bezpečnosti a osvědčení o bezpečnosti vydaná mezivládní komisí pozbydou platnosti. Příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem pro úsek pevného spojení v Lamanšském průlivu v pravomoci Francie se stane francouzský vnitrostátní bezpečnostní orgán.

(8)

S ohledem na hospodářský význam pevného spojení v Lamanšském průlivu pro Unii je nezbytné, aby dále fungovalo i po 1. lednu 2021. Za tímto účelem by schválení z hlediska bezpečnosti vydané provozovateli infrastruktury pevného spojení mezivládní komisí mělo zůstat v platnosti po dobu nejvýše dvou měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, což je doba dostatečná k tomu, aby francouzský vnitrostátní bezpečnostní orgán mohl vydat vlastní schválení z hlediska bezpečnosti.

(9)

Licence vydané podle kapitoly III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (9) železničním podnikům usazeným ve Spojeném království pozbydou platnosti po uplynutí přechodného období. Dne 10. listopadu 2020 oznámila Francie v souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2012/34/EU Komisi svůj záměr zahájit jednání o přeshraniční dohodě se Spojeným královstvím. Cílem této dohody by bylo umožnit železničním podnikům usazeným ve Spojeném království, které jsou držiteli licence vydané Spojeným královstvím, aby využívaly přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu až k hraniční stanici a terminálu Calais-Fréthun (Francie), aniž by získaly licenci od licenčního orgánu Unie podle směrnice 2012/34/EU.

(10)

S cílem zajistit propojení mezi Unií a Spojeným královstvím je nezbytné, aby železniční podniky usazené ve Spojeném království, které jsou držiteli licence vydané Spojeným královstvím, mohly i nadále provozovat svou činnost. Za tímto účelem by měla být doba platnosti jejich licencí vydaných Spojeným královstvím podle směrnice 2012/34/EU a jejich osvědčení o bezpečnosti vydaných mezivládní komisí prodloužena o devět měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení, což je doba dostatečná k tomu, aby dotčený členský stát mohl přijmout nezbytná opatření k zajištění propojení v souladu se směrnicemi 2012/34/EU a (EU) 2016/798 a na základě dohody předvídané rozhodnutím (EU) 2020/1531.

(11)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o odnětí výhody udělené držitelům schválení, osvědčení a licencí, pokud není zajištěn soulad s požadavky Unie. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10). Pro přijetí těchto opatření by měl být použit přezkumný postup, vzhledem k jejich možnému dopadu na bezpečnost železnic. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(12)

Vzhledem k naléhavosti dané koncem uvedeného přechodného období je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(13)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení prozatímních opatření týkajících se určitých aspektů bezpečnosti a propojení železnic s ohledem na konec přechodného období, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(14)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po skončení přechodného období,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní ustanovení s ohledem na konec přechodného období uvedeného v článku 126 dohody o vystoupení pro některá schválení z hlediska bezpečnosti a osvědčení o bezpečnosti vydaná podle směrnice 2004/49/ES a některé licence železničních podniků vydané podle směrnice 2012/34/EU, uvedené v odstavci 2.

2.   Toto nařízení se použije na následující schválení, osvědčení a licence, jež jsou platné ke dni 31. prosince 2020:

a)

schválení z hlediska bezpečnosti vydaná podle článku 11 směrnice 2004/49/ES provozovatelům infrastruktury pro řízení a provoz přeshraniční infrastruktury spojující Unii a Spojené království pevným spojením v Lamanšském průlivu;

b)

osvědčení o bezpečnosti vydaná podle článku 10 směrnice 2004/49/ES železničním podnikům usazeným ve Spojeném království, které využívají přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království pevným spojením v Lamanšském průlivu;

c)

licence vydané podle kapitoly III směrnice 2012/34/EU železničním podnikům usazeným ve Spojeném království, které využívají přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království pevným spojením v Lamanšském průlivu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí příslušné definice ze směrnic 2012/34/EU a (EU) 2016/798 a z aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle uvedených směrnic a podle směrnice 2004/49/ES.

Článek 3

Platnost schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licencí

1.   Schválení z hlediska bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) zůstávají v platnosti po dobu dvou měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

2.   Osvědčení o bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Jsou platná pouze pro účely příjezdu do hraniční stanice a terminálu Calais-Fréthun ze Spojeného království nebo odjezdu z této stanice a terminálu do Spojeného království.

3.   Licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení. Odchylně od čl. 23 odst. 1 směrnice 2012/34/EU jsou tyto licence platné pouze na území, které se nachází mezi hraniční stanicí a terminálem Calais-Fréthun a Spojeným královstvím.

Článek 4

Pravidla a povinnosti týkající se schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licencí

1.   Schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licence, na které se vztahuje článek 3 tohoto nařízení, podléhají pravidlům, která se na ně použijí podle směrnic 2012/34/EU a (EU) 2016/798 a v souladu s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedených směrnic.

2.   Držitelé schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 a případně orgán v Unii, který je vydal, pokud nejde o vnitrostátní bezpečnostní orgán, na jehož území se infrastruktura nachází a do jehož pravomoci spadá hraniční stanice a terminál Calais-Fréthun, s tímto vnitrostátním bezpečnostním orgánem spolupracují a poskytují mu veškeré příslušné informace a dokumenty.

3.   Pokud nebyly informace nebo dokumenty poskytnuty ve lhůtách stanovených v žádostech vnitrostátního bezpečnostního orgánu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.   Držitelé schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení neprodleně informují Komisi a Agenturu Evropské unie pro železnice o všech opatřeních jiných příslušných bezpečnostních orgánů, která mohou být v rozporu s jejich povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení, ze směrnice 2012/34/EU nebo ze směrnice (EU) 2016/798.

5.   Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v odstavci 2 tohoto článku, orgán, který vydal schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, a držitele těchto schválení, osvědčení a licencí o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost vyjádřit se.

6.   Pokud jde o licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení, pro účely odstavců 1 až 5 tohoto článku se odkazy na vnitrostátní bezpečnostní orgán považují za odkazy na orgán vydávající licence vymezený v čl. 3 bodu 15 směrnice 2012/34/EU.

Článek 5

Monitorování souladu s právem Unie

1.   Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v čl. 4 odst. 2 monitoruje bezpečnostní normy pro železnice uplatňované na železniční podniky usazené ve Spojeném království, jež využívají přeshraniční infrastrukturu uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. a), a bezpečnostní normy pro železnice uplatňované na uvedenou přeshraniční infrastrukturu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán dále kontroluje, zda provozovatelé infrastruktury a železniční podniky splňují bezpečnostní požadavky stanovené v právu Unie. Vnitrostátní bezpečnostní orgán případně Komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice poskytne doporučení, aby Komise jednala v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Orgán vydávající licence uvedený v čl. 4 odst. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 6 tohoto nařízení sleduje, zda jsou požadavky článků 19 až 22 směrnice 2012/34/EU nadále plněny ve vztahu k železničním podnikům, kterým Spojené království vydalo licenci uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení.

2.   Pokud má Komise oprávněné obavy, že bezpečnostní normy uplatňované na provoz přeshraničních železničních služeb nebo infrastruktury spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení nebo části téže infrastruktury, která se nachází ve Spojeném království, nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie, přijme bez zbytečného odkladu prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci platí obdobně, pokud má Komise oprávněné obavy, jež se týkají splnění požadavků uvedených v odst. 1 druhém pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

3.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku si může vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo orgán vydávajícím licence uvedený v čl. 4 odst. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 6 vyžádat informace od příslušných orgánů a stanovit přiměřenou lhůtu. Pokud tyto příslušné orgány neposkytnou požadované informace ve stanovené lhůtě nebo poskytnou informace neúplné, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo orgánu vydávajícího licence uvedeného v čl. 4 odst. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 6 v případě potřeby přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.   Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený čl. 4 odst. 2, orgán, který vydal schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, a držitele těchto schválení, osvědčení a licencí, jakož i vnitrostátní bezpečnostní orgán a orgán vydávající licence Spojeného království, o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost vyjádřit se.

Článek 6

Konzultace a spolupráce

1.   Příslušné orgány dotčeného členského státu vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.   Dotčený členský stát na požádání neprodleně poskytne Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Výbor

1.   Komisi jsou nápomocny výbor uvedený v článku 51 směrnice (EU) 2016/797 a výbor uvedený v článku 62 směrnice 2012/34/EU. Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. ledna 2021.

3.   Použitelnost tohoto nařízení končí dnem 30. září 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2020.

(2)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(7)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1531 ze dne 21. října 2020, jímž se Francie zmocňuje sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři (Úř. věst. L 352, 22.10.2020, s. 4).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu (Úř. věst. L 352, 22.10.2020, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU