(EU) 2020/2211Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 41-43 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2211,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 40 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2) stanoví ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin použitelná na území Unie.

(2)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s článkem 126 a čl. 127 odst. 1 uvedené dohody, se právo Unie včetně prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 použije na Spojené království a v něm během přechodného období, jež skončí dne 31. prosince 2020.

(3)

V souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/2072 mohou být hlízy druhů Solanum L. a jejich hybridů, vyjma těch, které uvádějí položky 15 a 16 přílohy VI uvedeného nařízení (dále jen „dotčené rostliny“), dováženy do Unie ze třetích zemí uvedených ve čtvrtém sloupci položky 17 uvedené přílohy.

(4)

S ohledem na konec přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení předložilo Spojené království Komisi žádost, aby bylo od 1. ledna 2021 uznáno za prosté uvedeného škodlivého organismu.

(5)

Směrnice Rady 93/85/EHS (3) stanoví opatření, jež mají členské státy kromě jiných opatření přijmout proti škodlivému organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., který je jednou z příčin bakteriální kroužkovitosti bramboru.

(6)

Spojené království provádí v souladu s článkem 2 směrnice 93/85/EHS roční šetření, jejichž výsledky prokazují, že jeho území bylo v posledních třech letech prosté uvedeného škodlivého organismu. Výsledky těchto šetření byly v roce 2020 oznámeny Komisi a ostatním členským státům.

(7)

Kromě toho nebyly během přemísťování dotčených rostlin ve Spojeném království nebo z této země do Unie zaznamenány žádné případy zachycení uvedeného škodlivého organismu.

(8)

Spojené království informovalo Komisi, že jeho příslušné vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí směrnice 93/85/EHS, se nezmění a budou se používat i po 1. lednu 2021.

(9)

Spojené království by tudíž mělo být uvedeno v příloze VI položce 17 čtvrtém sloupci prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(10)

Aby bylo zajištěno, že Spojené království zůstane i nadále prosté uvedeného škodlivého organismu, mělo by Komisi do 28. února každého roku předložit výsledky šetření potvrzující, že organismus Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. se během předchozího roku na jeho území nevyskytoval.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259, 18.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze VI položce 17 čtvrtém sloupci prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se text nahrazuje tímto:

„Třetí země, vyjma těchto:

(a)

Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a Turecko;

nebo

(b)

země splňující následující ustanovení:

i)

jsou jednou z následujících zemí:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina; a

ii)

splňují jedno z následujících ustanovení:

jsou uznané jako prosté organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, nebo

jejich právní předpisy jsou uznané jako rovnocenné pravidlům Unie týkajícím se ochrany před organismem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

(c)

Spojené království (*1), je-li splněna tato podmínka: Spojené království Komisi do 28. února každého roku předloží výsledky šetření potvrzující, že organismus Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. se během předchozího roku na jeho území nevyskytoval.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU