(EU) 2020/2210Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 28-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2210,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 72 odst. 2 a čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2)stanoví jednotné podmínky, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin. Přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII uvedeného prováděcího nařízení stanoví mimo jiné seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny; seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie je zakázán, spolu s uvedením třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí, na které se zákaz vztahuje; seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie; seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán; seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny; seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se vyžadují rostlinolékařská osvědčení; a seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání.

(2)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se nařízení (EU) 2016/2031 a akty Komise, které jsou na něm založeny, použijí na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko i nadále po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení.

(3)

Spojené království a části území této třetí země jsou uvedeny na seznamech v přílohách III, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 jako chráněné zóny. Odkazy na Spojené království v uvedených přílohách by proto měly být nahrazeny odkazy na Severní Irsko všude, kde je Severní Irsko součástí uvedených chráněných zón.

(4)

Spojené království kromě toho poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (EU) 2016/2031, aby mohlo být uvedeno na seznamech s ostatními třetími evropskými třetími zeměmi v přílohách VI a VII, v části A přílohy XI a v příloze XII nařízení (EU) 2019/2072, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(5)

Území Severního Irska ve Spojeném království bylo uznáno jako dočasná chráněná zóna, pokud jde o Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) a Thaumetopoea processionea L. do 30. dubna 2020. Spojené království informovalo, že Severní Irsko je zřejmě i nadále prosté uvedených karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny. Uznání uvedené dočasné chráněné zóny by proto mělo být prodlouženo do 30. dubna 2023.

(6)

Přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

(1)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

a)

celé území uvedeného členského státu (*1);

b)

území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c)

pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny

Kód EPPO

Chráněné zóny

a)

Bakterie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estonsko;

b)

Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));

c)

Francie (Korsika);

d)

Itálie (Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta);

e)

Lotyšsko;

f)

Finsko;

g)

do 30. dubna 2020: Irsko (s výjimkou města Galway);

h)

do 30. dubna 2020: Itálie (Apulie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));

i)

do 30. dubna 2020: Litva (s výjimkou obce Kėdainiai (region Kaunas));

j)

do 30. dubna 2020: Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a obcí Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);

k)

do 30. dubna 2020: Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko)

b)

Houby a řasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Řecko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Česko;

b)

Irsko;

c)

Švédsko;

d)

Spojené království (Severní Irsko).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers et Ju

HYPOMA

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irsko

c)

Hmyz a roztoči

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

BEMITA

a)

Irsko;

b)

Švédsko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Řecko;

b)

Portugalsko (Azory, s výjimkou ostrova Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irsko;

b)

Kypr;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irsko;

b)

Španělsko (Ibiza a Menorka);

c)

Kypr;

d)

Malta;

e)

Portugalsko (Azory a Madeira);

f)

Finsko (oblasti Ålandy, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)

Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)

Spojené království (Severní Irsko).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Irsko;

b)

do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Irsko;

b)

do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irsko;

b)

Malta;

c)

Spojené království (Severní Irsko).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irsko;

b)

Portugalsko (Azory);

c)

Spojené království (Severní Irsko).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Španělsko (Granada a Málaga);

b)

Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Spojené království (Severní Irsko).

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irsko;

b)

do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kypr.

d)

Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)

Irsko;

b)

Francie (Bretaň);

c)

Portugalsko (Azory);

d)

Finsko;

e)

Spojené království (Severní Irsko).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Spojené království (Severní Irsko)

3.

Citrus tristeza virus (izoláty z EU)

CTV000

Malta

;

(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko."

2)

Příloha VI se mění takto:

a)

v bodě 1 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

b)

v bodě 2 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*3), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

c)

v bodě 8 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*4), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*4)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

d)

v bodě 9 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Nový Zéland, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*5), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a USA mimo Havaj.

(*5)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

e)

v bodě 14 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*6), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*6)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

f)

v bodě 18 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*7), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*7)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

3)

Příloha VII se mění takto:

a)

v bodě 5 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*8), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*8)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

b)

v bodě 6 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*9), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*9)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

c)

v bodě 9 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*10), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*10)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

d)

v bodě 10 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*11), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*11)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

e)

v bodě 11 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*12), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

(*12)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

f)

v bodě 30 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*13), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*13)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

g)

v bodě 32 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*14), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*14)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

h)

v bodě 55 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*15), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*15)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

i)

v bodě 80 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*16), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina;

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*16)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

j)

v bodě 81 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*17), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina

a jiné než Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*17)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

k)

v bodě 82 se ve čtvrtém sloupci nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*18), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*18)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

4)

v příloze IX bodech 1 a 2 v pravém sloupci („Chráněné zóny“) se zrušují slova „k) Spojené království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).“;

5)

příloha X se mění takto:

a)

v úvodním odstavci nad tabulkou se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

celé území uvedeného členského státu (*19);

(*19)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členský stát Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“;"

b)

v bodech 3 a 9 v pravém sloupci („Chráněné zóny“) se zrušují slova „k) Spojené království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).“;

c)

v bodech 11 až 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 a 52 se v pravém sloupci („Chráněné zóny“) za slova „Spojené království“ doplňují slova „(Severní Irsko)“;

d)

v bodech 17, 18, 23, 39 a 46 se v pravém sloupci („Chráněné zóny“) slova „Spojené království (Severní Irsko, Ostrov Man a Jersey)“ nahrazují slovy „Spojené království (Severní Irsko)“;

e)

v bodech 27, 28, 43, 44, 48 a 50 se v pravém sloupci („Chráněné zóny“) slova „Spojené království (Severní Irsko a Ostrov Man)“ nahrazují slovy „Spojené království (Severní Irsko)“;

f)

v bodě 22 v pravém sloupci („Chráněné zóny“) se slova v závorce za slovy „Spojené království“ nahrazují slovy „Severní Irsko“.

6)

v příloze XI se část A mění takto:

a)

v bodě 3 se ve třetím sloupci u položky „Prunus L.“ nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*20), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*20)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

b)

v bodě 6 se ve třetím sloupci u položky „Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L.“ nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*21), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*21)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

c)

v bodě 11 se ve třetím sloupci u položky „Jehličnany (Pinales)“ nahrazuje text tímto:

„Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*22), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*22)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

d)

v bodě 12 se ve třetím sloupci u položky „Jehličnany (Pinales)“ nahrazuje text tímto:

„Kazachstán, Rusko, Turecko a další třetí země vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*23), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

(*23)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"

7)

v příloze XII bodě 6 se ve třetím sloupci u položky „Jehličnany (Pinales), vyjma dřeva prostého kůry s původem v evropských třetích zemích“ nahrazuje text tímto:

„Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (*24), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

(*24)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;"


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*4)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*5)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*6)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*7)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*8)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*9)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*10)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*11)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*12)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*13)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*14)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*15)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*16)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*17)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*18)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*19)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členský stát Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“;

(*20)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*21)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*22)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*23)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

(*24)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU