(EU) 2020/2209Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2209, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 24-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2209,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel pro bezpečnost potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Uvedené podmínky zahrnují identifikaci zvířat a zboží určených k lidské spotřebě, které mohou vstoupit do Unie pouze ze třetích zemí nebo regionů uvedených na seznamu v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup do Unie z hlediska bezpečnosti potravin, zejména živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě, ostatních produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů připravených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4).

(3)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, aby mohlo být spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey uvedeno na seznamu v přílohách I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626 po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislá území měla být zařazena do příloh I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626.

(4)

Přílohy I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Text s významem pro EHP.) (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

za položku „Chile“ se vkládají nové položky, které znějí:

„GB

Spojené království (*)

 

GG

Guernsey

 

b)

za položku „Grónsko“ se vkládají nové položky, které znějí:

„IM

Ostrov Man

 

JE

Jersey“

 

2)

Příloha II se mění takto:

a)

za položku „Gabon“ se vkládá nová položka, která zní:

„GB

Spojené království (*)

 

b)

za položku „Gruzie“ se vkládá nová položka, která zní:

„GG

Guernsey“

 

c)

za položku „Izrael“ se vkládá nová položka, která zní:

„IM

Ostrov Man“

 

d)

za položku „Írán“ se vkládá nová položka, která zní:

„JE

Jersey“

 

3)

Příloha III se mění takto:

a)

za položku „Gabon“ se vkládá nová položka, která zní:

„GB

Spojené království (*)

 

b)

za položku „Gruzie“ se vkládá nová položka, která zní:

„GG

Guernsey“

 

c)

za položku „Izrael“ se vkládá nová položka, která zní:

„IM

Ostrov Man“

 

d)

za položku „Írán“ se vkládá nová položka, která zní:

„JE

Jersey“

 © Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU