(EU) 2020/2208Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2208, ze dne 22. prosince 2020, kterým se Spojené království zařazuje mezi třetí země, z nichž je povolen dovoz zásilek sena a slámy do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 21-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2208,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se Spojené království zařazuje mezi třetí země, z nichž je povolen dovoz zásilek sena a slámy do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 128 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Určité rostlinné produkty, včetně sena a slámy, představují riziko šíření infekčních nebo kontagiózních nákaz na zvířata.

(2)

V čl. 128 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví prvky, které by měly být zahrnuty v opatřeních nezbytných k omezení těchto rizik.

(3)

Článek 9 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (2) vyžaduje veterinární kontroly rostlinných produktů uvedených v příloze IV zmíněného nařízení, mezi něž patří i sláma a seno. Příloha V uvedeného nařízení obsahuje seznam zemí, ze kterých členské státy smějí dovážet seno a slámu, a specifikuje podmínky tohoto dovozu.

(4)

Kódy KN pro seno a slámu jsou uvedeny v příloze I kapitole 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2007 (3).

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 (4) sice zrušilo nařízení (ES) č. 136/2004, ale zároveň stanovilo, že článek 9 a přílohy IV a V nařízení (ES) č. 136/2004 se nadále použijí do 21. dubna 2021.

(6)

Na seno a slámu vstupující do Unie se použije prováděcí nařízení (EU) 2019/2130. Uvedené prováděcí nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly u sena a slámy na stanovištích hraniční kontroly.

(7)

S ohledem na konec přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) dne 31. prosince 2020 požádalo Spojené království, aby mohlo nadále vyvážet seno a slámu do Unie.

(8)

Kromě toho jsou seno a sláma komoditami, jejichž prostřednictvím se mohou přenášet rizika pro zdraví zvířat. Současný nákazový status Spojeného království však nevyvolává, pokud jde o vývoz sena a slámy do Unie, žádné obavy. Je proto vhodné, aby seno a sláma pocházející ze Spojeného království byly podrobeny kontrolám dokladů, kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie.

(9)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky, které musí být splněny podle nařízení (ES) č. 136/2004, aby mohla být určitá třetí země uvedena na seznamu v příloze V zmíněného nařízení a zařazena na seznam třetích zemí, z nichž členské státy smějí dovážet seno a slámu. S ohledem na potenciální riziko pro zdraví zvířat a záruky poskytnuté Spojeným královstvím by uvedená třetí země měla být zařazena mezi třetí země, z nichž členské státy smějí dovážet seno a slámu, aniž je dotčeno uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(10)

Směrnice Rady 97/78/ES (5), která poskytla právní základ pro nařízení Komise (ES) č. 136/2004, byla zrušena ustanovením čl. 146 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, a nemohla proto sloužit jako právní základ pro zařazení Spojeného království do přílohy V nařízení (ES) č. 136/2004.

(11)

Jelikož seznam třetích zemí, ze kterých smějí členské státy dovážet seno a slámu, uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 136/2004 je použitelný až do 21. dubna 2021, Komise dosud nepřijala žádný akt v přenesené pravomoci v souladu s čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, který by stanovil, že seno a sláma vstupují do Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu sestaveném Komisí za tímto účelem. V důsledku toho nemůže být Spojené království zařazeno na tento seznam v souladu s čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Spojené království by proto mělo být zařazeno mezi třetí země, z nichž členské státy smějí dovážet seno a slámu, s výhradou podrobných pravidel pro postupy, jež mají být provedeny u zboží, které podléhá úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/2130.

(12)

Do doby, než bude seznam v příloze V nařízení (ES) č. 136/2004 nahrazen opatřením přijatým v souladu s nařízením (EU) 2017/625, je vhodné povolit dovoz sena a slámy dovážených a pocházejících ze Spojeného království do Unie. Tím by se umožnilo pokračování obchodu se Spojeným královstvím při zohlednění stávajícího nákazového statusu Spojeného království.

(13)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povoluje se dovoz sena (kód KN ex 1214 90 podle přílohy I kapitoly 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/2007) a slámy (kód KN ex 1213 00 00 podle přílohy I kapitoly 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/2007) dovážených a pocházejících z Velké Británie a jejích závislých území do Unie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES (Úř. věst. L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 128).

(5)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU