(EU) 2020/2207Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2207, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 18-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2207,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 uvozující větu, odst. 1 první pododstavec a odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (2) stanoví hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie a seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz těchto zásilek do Unie. Konkrétně uvádí příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 seznam třetích zemí a jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie.

(2)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (EU) č. 605/2010, aby mohlo být spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey uvedeno na seznamu v příloze I zmíněného nařízení po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(3)

S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislá území měla být zařazena do přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010.

(4)

Příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 se mění v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 se mění takto:

(1)

za položku „Etiopie“ se vkládají tyto položky pro Spojené království a Guernsey:

„GB

Spojené království (*1)

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+“

(2)

za položku „Izrael“ se vkládá tato položka pro Ostrov Man:

„IM

Ostrov Man

+

+

+“;

(3)

za položku „Island“ se vkládá tato položka pro Jersey:

„JE

Jersey

+

+

+“


(*1)  „V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU