(EU) 2020/2206Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2206, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 15-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2206,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 uvozující větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvozující větu a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (2) stanoví veterinární a hygienické podmínky a požadavky na osvědčení pro vstup zásilek některého masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie. Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 konkrétně uvádí seznam třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz takových zásilek do Unie.

(2)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (ES) č. 119/2009, aby mohlo být uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I zmíněného nařízení po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země měla být uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 119/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).


PŘÍLOHA

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 se mění takto:

1)

za položku pro Rusko se vkládá nová položka pro Spojené království, která zní:

„Spojené království(*)

GB

WL

 

RM

 

WM

2)

na konec seznamu třetích zemí a jejich částí a doplňkových záruk se doplňuje nová poznámka týkající se položky pro Spojené království:

„(*)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU