(EU) 2020/2205Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2205, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat zásilky drůbeže a drůbežích produktů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 11-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2205,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat zásilky drůbeže a drůbežích produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 uvozující větu, odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 návětí a písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty (dále jen „komodity“), a příslušné požadavky na vydání veterinárního osvědčení. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka, z nichž se do Unie dovážejí komodity, považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(3)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (ES) č. 798/2008, aby mohlo být spolu se svým závislým územím Guernsey uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I zmíněného nařízení po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislé území Guernsey měly být zařazeny do části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

(4)

Od listopadu 2020 však Spojené království na svém území potvrdilo řadu ohnisek HPAI podtypu H5N8, přičemž některá z nich nebudou do 1. ledna 2021 vyřešena. Území Spojeného království proto nelze považovat za prosté uvedené nákazy.

(5)

Spojené království předložilo informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě uvedeného hodnocení jakož i záruk poskytnutých Spojeným královstvím je vhodné zavést omezení pro vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů z oblastí zasažených HPAI do Unie, pro něž veterinární orgány Spojeného království zavedly omezení v důsledku ohnisek nákazy.

(6)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se za položku týkající se Číny vkládají nové položky, které znějí:

„GB – Spojené království (*1)

GB-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

celé Spojené království kromě oblasti GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

území Spojeného království odpovídající:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,30° s. š. a 1,47° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.2

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,29° s. š. a 1,45° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.3

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,49° s. š. a 0,95° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GB-2.4

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,72° s. š. a 0,15° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

 

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

celé území

BPP, LT20

 

N

 

 

A

 

 


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU