(EU) 2020/2204Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2204, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 7-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2204,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) a čl. 17 odst. 3 písm. c) první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 uvozující větu, čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 návětí a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (3), a zejména na čl. 3 odst. 1 první a druhý pododstavec a čl. 6 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (4) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení. Stanoví, že zásilky kopytníků a jejich čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou vstupovat do Unie ze třetích zemí, pouze pokud splňují podmínky stanovené uvedeným nařízením. Konkrétně část 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 uvádí seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků jiných než koňovitých na území Unie, zatímco v části 1 přílohy II uvedeného nařízení jsou uvedeny třetí země, území nebo jejich části, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa kopytníků, včetně koňovitých, na území Unie.

(2)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (EU) č. 206/2010, aby mohlo být spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 a v části 1 přílohy II zmíněného nařízení po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měly být uvedeny na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 a v části 1 přílohy II zmíněného nařízení.

(3)

V souladu s dovozními zdravotními požadavky stanovenými v čl. 13 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1375 (5) smí třetí země uplatnit odchylky od vyšetření na přítomnost trichinel stanovené v čl. 3 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení pouze tehdy, pokud o uplatnění těchto odchylek uvědomí Komisi a je za tímto účelem uvedena mimo jiné v příslušných přílohách nařízení (EU) č. 206/2010. Dne 4. prosince 2020 informovalo Spojené království Komisi o svém záměru uplatnit v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 odchylku od vyšetření na přítomnost trichinel u neodstavených domácích prasat mladších pěti týdnů. Spojené království by proto mělo být uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 jako třetí země uplatňující uvedenou odchylku u některých živých prasat a jejich masa. Spojené království je jedinou třetí zemí, která dosud požádala o odchylku od vyšetření na přítomnost trichinel.

(4)

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320.

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

1)

v příloze I se část 1 mění takto:

a)

za položku pro Chile se vkládají nové položky pro Spojené království a Guernsey, které zní:

„GB – Spojené království (*******)

GB-0

Celá země

 

 

 

GB-1

Anglie a Wales

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX, XI

GB-2

Skotsko

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX, XI

GG – Guernsey

GG-0

Celá země

BOV-X, OVI-X, POR-X

RUM

 

V, IX“

b)

za položku pro Grónsko se vkládá nová položka pro Ostrov Man, která zní:

„IM – Ostrov Man

IM-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y

 

II, III, IVa, V, IX“

c)

za položku pro Island se vkládá nová položka pro Jersey:

„JE – Jersey

JE-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y

 

IVa“

d)

zvláštní podmínka „XI“ se nahrazuje tímto:

„„XI“: neodstavená domácí prasata mladší pěti týdnů jsou vyňata z vyšetření na přítomnost trichinel.“;

e)

vkládá se nová poznámka týkající se položky týkající se Spojeného království, která zní:

„(*******)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“;

2)

příloha II se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

za položku „Falklandské ostrovy“ se vkládají nové položky, které znějí:

„GB – Spojené království(***)

GB-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

K

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

Celá země“

 

 

 

 

 

ii)

za položku „Izrael“ se vkládá nová položka, která zní:

„IM – Ostrov Man

IM-0

Celá země

BOV, OVI, POR“

 

 

 

 

iii)

za položku „Island“ se vkládá nová položka, která zní:

„JE – Jersey

JE-0

Celá země

 

 

 

 

 

iv)

vkládá se nová poznámka týkající se položky týkající se Spojeného království, která zní:

„(***)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“

b)

v části 2 doplňkových zárukách se bod „K“ nahrazuje tímto:

„„K“: neodstavená domácí prasata mladší pěti týdnů jsou vyňata z vyšetření na přítomnost trichinel.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU