(EU) 2020/2203Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2203, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2203,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 2 písm. i), čl. 12 odst. 1, 4 a 5, čl. 13 odst. 2 a články 15, 16, 17 a 19 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (3), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 (4) stanoví podmínky pro vstup zásilek živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Konkrétně je v příloze I uvedeného prováděcího nařízení stanoven seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie.

(2)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované prováděcím nařízením (EU) č2018/659, aby mohlo být spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey uvedeno na seznamu v příloze I zmíněného prováděcího nařízení po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislá území měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2018/659.

(3)

Pokud jde o nákazový status koňovitých ve Spojeném království a na jeho závislých územích, měly by být tato třetí země a její závislá území zařazeny do sanitární skupiny A a měly by být povoleny všechny typy vstupu a vstup všech kategorií koňovitých.

(4)

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se mění takto:

1)

za položku „Falklandské ostrovy“ se vkládají nové položky, které znějí:

„GB

Spojené království (*1)

GB-0

Celá země

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2)

za položku „Izrael“ se vkládá nová položka, která zní:

„IM

Ostrov Man

IM-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X“

 

3)

za položku „Island“ se vkládá nová položka, která zní:

„JE

Jersey

JE-0

Celá země

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X“

 © Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU