(EU) 2020/2202Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2202, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 438, 28.12.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano (od 21. dubna 2021 zrušen předpisem (EU) 2020/2236) Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 438/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2202,

ze dne 22. prosince 2020,

kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na článek 22 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (2) stanoví požadavky pro dovoz živočichů pocházejících z akvakultury do Unie. Konkrétně příloha III uvedeného nařízení uvádí seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie.

(2)

Spojené království poskytlo nezbytné záruky požadované nařízením (ES) č. 1251/2008, aby mohlo být spolu se svými závislými územími Guernsey, Ostrov Man a Jersey uvedeno na seznamu v příloze III zmíněného nařízení na konci přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení), aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu. S ohledem na záruky poskytnuté Spojeným královstvím by tato třetí země a její závislá území měla být zařazena do přílohy III nařízení (ES) č. 1251/2008.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Jelikož přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení končí dne 31. prosince 2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:

1)

za položku „Cookovy ostrovy“ se vkládají tyto položky pro Spojené království a Guernsey:

„GB

Spojené království (*1)

X

X

X

 

Celá země

GG

Guernsey

X

X

X

 

Celá země

2)

za položku „Izrael“ se vkládá tato položka pro Ostrov Man:

„IM

Ostrov Man

X

 

 

 

Celá země

JE

Jersey

X

X

X

 

Celá země“© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU