(EU) 2020/2196Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2196, ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 434, 23.12.2020, s. 31-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



23.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 434/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2196,

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) je uveden seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Austrálie, uznala Austrálie nový kontrolní subjekt „Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“, jenž by měl být zahrnut do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(3)

Podle informací, které poskytla Kanada, je zapotřebí změnit internetovou adresu subjektů „Quality Assurance International Incorporated (QAI)“ a „Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)“. Kanada navíc informovala Komisi o tom, že skončila platnost akreditace subjektu „Oregon Tilth Incorporated (OTCO)“ a že byla zrušena akreditace subjektu „Global Organic Alliance“.

(4)

Uznávání právních předpisů Chile ze strany Unie jako rovnocenných právním předpisům Unie končí dne 31. prosince 2020. Podle článku 15 Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (3) by jejich uznávání mělo být prodlouženo na neurčito.

(5)

Podle informací, které poskytla Indie, je zapotřebí aktualizovat seznam uznaných indických kontrolních subjektů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008. Aktualizovány by měly být názvy nebo internetové adresy uvedené u číselných kódů IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 a IN-ORG-025. Indie dále uznala osm dalších kontrolních subjektů, jež by do této přílohy měly být rovněž zahrnuty, a to „Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)“, „Karnataka State Organic Certification Agency“, „Reliable Organic Certification Organization“, „Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)“, „Global Certification Society“, „GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd“, „Telangana State Organic Certification Authority“ a „Bihar State Seed and Organic Certification Agency“. Indie rovněž pozastavila uznání subjektu „Intertek India Pvt Ltd“ a zrušila uznání subjektu „Vedic Organic Certification Agency“.

(6)

Podle informací, které poskytlo Japonsko, je zapotřebí změnit internetovou adresu subjektů „Ehime Organic Agricultural Association“, „Hiroshima Environment and Health Association“, „Rice Research Organic Food Institute“, „NPO Kumamoto Organic Agriculture Association“, „Wakayama Organic Certified Association“ a „International Nature Farming Research Center“. Dále došlo ke změně názvu a internetové adresy subjektu „Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability“. Rovněž je zapotřebí smazat ze seznamu subjekty „Association of Certified Organic Hokkaido“ a „LIFE Co., Ltd“, kterým bylo zrušeno jejich uznání. Japonský příslušný orgán také uznal další tři kontrolní subjekty, kterými jsou: „Japan Agricultural Standard Certification Alliance“, „Japan Grain Inspection Association“ a „Okayama Agriculture Development Institute“, jež by měly být doplněny do seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(7)

Podle informací, které poskytla Korejská republika, uznal korejský příslušný orgán následující dva kontrolní subjekty, jež by měly být doplněny do seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008: „Hankyoung Certification Center Co., Ltd.“ a „Ctforum. LTD“.

(8)

Podle informací, které poskytly Spojené státy americké, je zapotřebí změnit internetovou adresu subjektů „Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship“, „Marin Organic Certified Agriculture“, „Monterey County Certified Organic“, „New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services“, „New Jersey Department of Agriculture“, „New Mexico Department of Agriculture, Organic Program“, „Washington State Department of Agriculture“ a „Yolo County Department of Agriculture“. Dále došlo ke změně názvu subjektu „Oklahoma Department of Agriculture“. Změna názvu a internetové adresy proběhla rovněž u subjektů „A bee organic“, „Clemson University“, „Americert International (AI)“ a „Scientific Certification Systems“.

(9)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vystavovat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(10)

Kontrolní subjekty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 přestanou být uznávány dne 30. června 2021. Na základě výsledků nepřetržitého dohledu prováděného Komisí by uznání těchto kontrolních subjektů mělo být prodlouženo do 31. prosince 2021.

(11)

V důsledku přijetí rozhodnutí Výboru pro spolupráci EU-San Marino č. 1/2020 ze dne 28. května 2020 o použitelných ustanoveních o ekologické produkci a označování ekologických produktů a opatřeních pro dovoz ekologických produktů přijatých v rámci Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé [2020/889] (4) bude zapotřebí odstranit San Marino z přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o položky „Bioagricert S.r.l.“, „CCPB Srl“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ a „Suolo e Salute srl“.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „AfriCert Limited“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací Komise dospěla k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a B ve vztahu k Burundi, Demokratické republice Kongo, Ghaně, Keni, Rwandě, Tanzanii a Ugandě.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Ázerbájdžán, Brazílii, Čínu, Ghanu, Gruzii, Kambodžu, Kamerun, Kapverdskou republiku, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Panamu, Paraguay, Senegal, Turecko, Vietnam a Východní Timor.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „BioAgricert SrL“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Ázerbájdžán, Etiopii, Gruzii, Kyrgyzstán, Moldavsko a Rusko; pro kategorii produktů B o Albánii, Bangladéš, Brazílii, Ekvádor, Fidži, Filipíny, Indii, Indonésii, Kambodžu, Kazachstán, Korejskou republiku, Malajsii, Maroko, Myanmar/Barmu, Nepál, Singapur, Togo, Ukrajinu a Vietnam a rozšířit jeho uznání pro Srbsko o kategorii produktů D, pro Senegal o kategorie produktů B a D a pro Laos a Turecko o kategorie produktů B a E.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Biodynamic Association Certification“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B, D a F ve vztahu ke Spojenému království.

(16)

Subjekty „BioGro New Zealand Limited“ a „Bureau Veritas Certification France SAS“ oznámily Komisi změnu své adresy.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Caucascert Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorii produktů A o Turecko.

(18)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Certificadora Biotropico S.A“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a D ve vztahu ke Kolumbii.

(19)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bosnu a Hercegovinu a Katar a rozšířit působnost jeho uznání pro Chile o kategorie produktů C a F.

(20)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „DQS Polska sp. z o.o.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Bělorusko, Brazílii, Filipíny, Indonésii, Jihoafrickou republiku, Kazachstán, Libanon, Malajsii, Mexiko, Nigérii, Pákistán, Rusko, Srbsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajinu, Uzbekistán a Vietnam.

(21)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Chile o kategorii produktů E. Dále je zjevně zapotřebí zrušit jeho uznání pro kategorii produktů A ve vztahu k Rusku.

(22)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecoglobe“ o změnu jeho specifikací. Na základě žádosti subjektu „Ecoglobe“ je zapotřebí smazat ze seznamu třetích zemí Afghánistán a Pákistán, ve vztahu k nimž bylo uznání uděleno.

(23)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecogruppo Italia“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorii produktů A ve vztahu k Arménii, Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kazachstánu, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku, pro kategorii produktů B ve vztahu k Arménii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Srbsku a Turecku, pro kategorii produktů D ve vztahu k Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku a pro kategorii produktů E ve vztahu k Turecku.

(24)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Turecku.

(25)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Spojené arabské emiráty, jakož i rozšířit jeho uznání pro Kostariku o kategorie produktů A a D a rozšířit jeho uznání pro Turecko o kategorii produktů E.

(26)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Kiwa Sativa“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a D ve vztahu ke Guinea-Bissau.

(27)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro Austrálii, Čínu, Indonésii, Malajsii, Nepál, Papuu Novou Guineu, Samou, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Šrí Lanku, Tongu a Východní Timor o kategorii produktů B.

(28)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro Malajsii a Nepál o kategorii produktů A. Na základě žádosti subjektu „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ je dále zapotřebí smazat ze seznamu třetích zemí Myanmar/Barmu, ve vztahu k němuž bylo uznání uděleno.

(29)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Farmers & Growers C. I. C“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B (kromě včelařství), D, E a F ve vztahu ke Spojenému království.

(30)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B (kromě včelařství), D, E a F ve vztahu ke Spojenému království.

(31)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Číně.

(32)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organic Food Federation“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B, D, E a F ve vztahu ke Spojenému království.

(33)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Ukrajinu a Turecko, jakož i rozšířit jeho uznání pro Rusko o kategorii produktů E.

(34)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd“ o zrušení jeho uznání a o jeho smazání ze seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Komise jeho žádosti vyhověla.

(35)

Komise byla informována o tom, že byl Kosovu přidělen nesprávný číselný kód kontrolního subjektu „Q-check“. Tento číselný kód by proto měl být změněn na správný číselný kód dle ISO.

(36)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Quality Welsh Food Certification Ltd“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorii produktů D ve vztahu ke Spojenému království.

(37)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Soil Association Certification limited“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B, C, D, E a F ve vztahu ke Spojenému království. Na základě žádosti kontrolního subjektu byla kategorie produktů B pro Kamerun a Jihoafrickou republiku odstraněna z důvodu absence hospodářských subjektů.

(38)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, B, D a E ve vztahu k Fidži, Malajsii, Samoi, Singapuru, Tonze a Vanuatu, jakož i pro kategorie produktů B a E a pro víno a kvasnice v kategorii produktů D pro Austrálii.

(39)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „SRS Certification GmbH“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A, D a E ve vztahu k Číně a Tchaj-wanu.

(40)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(41)

Po vystoupení Spojeného království z Unie dne 1. února 2020 požádaly subjekty „Biodynamic Association Certification“, „Organic Farmers & Growers C.I.C“, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“, „Organic Food Federation“, „Quality Welsh Food Certification Ltd“ a „Soil Association Certification Limited“ o uznání v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 za kontrolní subjekty způsobilé k provádění kontrol a vystavování potvrzení ve Spojeném království jako třetí zemi. Toto uznání by proto mělo vstoupit v platnost po skončení přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), aniž by bylo dotčeno uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království ve vztahu k Severnímu Irsku v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 tohoto protokolu.

(42)

V souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 může příslušný orgán v Severním Irsku svěřit kontrolní pravomoci kontrolním orgánům a může pověřit kontrolní subjekty kontrolními úkoly.

(43)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 5, 22, 26 a bod 27 písm. a) podbod i) přílohy II týkající se subjektů „Biodynamic Association Certification“, „Organic Farmers & Growers C.I.C“, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“, „Organic Food Federation“, „Quality Welsh Food Certification Ltd“ a „Soil Association Certification Limited“ se použijí ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 4.

(4)  Rozhodnutí Výboru pro spolupráci EU-San Marino č. 1/2020 ze dne 28. května 2020 o použitelných ustanoveních o ekologické produkci a označování ekologických produktů a opatřeních pro dovoz ekologických produktů přijatých v rámci Dohody o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé [2020/889] (Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 20).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se Austrálie se v bodě 5 doplňuje nový řádek, který zní:

„AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au.“

2)

V položce týkající se Kanady se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se CA-ORG-008 „Global Organic Alliance“ a CA-ORG-011 „Oregon Tilth Incorporated (OTCO)“ se zrušují;

b)

řádky týkající se číselných kódů CA-ORG-017 a CA-ORG-019 se nahrazují tímto:

„CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/.“

3)

V položce týkající se Chile se v bodě 7 datum „do 31. prosince 2020“ nahrazuje slovem „neurčena“.“

4)

V položce týkající se Indie se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 a IN-ORG-025 se nahrazují tímto:

„IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

CU Inspections India Pvt Ltd

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Pvt. Ltd.

www.ecocert.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-012

OneCert International

Private Limited

www.onecertinternational.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in;“

b)

doplňují se nové řádky, které znějí:

„IN-ORG-027

Karnataka State Organic

Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification

Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions

Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic

Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency

(BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in;“

c)

řádky týkající se číselných kódů IN-ORG-015 a IN-ORG-020 se zrušují.

5)

V položce týkající se Japonska se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 a JP-BIO-034 se nahrazují tímto:

„JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/;“

b)

řádky týkající se číselných kódů JP-BIO-026 a JP-BIO-030 se zrušují;

c)

doplňují se nové řádky, které znějí:

„JP-BIO-038

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp.“

6)

V položce týkající se Korejské republiky se v bodě 5 doplňují nové řádky, které znějí:

„KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. LTD

http://blog.daum.net/ctforum.“

7)

V položce týkající se Spojených států amerických se v bodě 5 řádky týkající se číselných kódů US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 a US-ORG-059 nahrazují tímto:

„US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.SCSglobalservices.com

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V bodě 5 se u všech položek datum „30. června 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“.

2)

Za položku týkající se subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A.“ se vkládá nová položka, která zní:

„„AfriCert Limited

1.

Adresa: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Keňa

2.

Internetová adresa: www.africertlimited.co.ke

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

CD-BIO-184

Demokratická republika Kongo

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

KE-BIO-184

Keňa

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

TZ-BIO-184

Tanzanie

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

3)

V položce týkající se subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AZ-BIO-172

Ázerbájdžán

x

x

BR-BIO-172

Brazílie

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Čína

x

x

CV-BIO-172

Kapverdy

x

x

GE-BIO-172

Gruzie

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

KH-BIO-172

Kambodža

x

x

KZ-BIO-172

Kazachstán

x

x

MA-BIO-172

Maroko

x

x

MX-BIO-172

Mexiko

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

TL-BIO-172

Východní Timor

x

x

TR-BIO-172

Turecko

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

—.“

4)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghánistán

x

x

AL-BIO-132

Albánie

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Ázerbájdžán

x

x

BD-BIO-132

Bangladéš

x

x

x

BO-BIO-132

Bolívie

x

x

x

BR-BIO-132

Brazílie

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Čína

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ekvádor

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopie

x

x

FJ-BIO-132

Fidži

x

x

x

GE-BIO-132

Gruzie

x

x

ID-BIO-132

Indonésie

x

x

IN-BIO-132

Indie

x

x

IR-BIO-132

Írán

x

x

KG-BIO-132

Kyrgyzstán

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

x

KR-BIO-132

Korejská republika

x

x

KZ-BIO-132

Kazachstán

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Šrí Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavsko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Barma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-132

Malajsie

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepál

x

x

x

PF-BIO-132

Francouzská Polynésie

x

x

x

PH-BIO-132

Filipíny

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-132

Rusko

x

x

SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thajsko

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turecko

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

—.“

5)

Za položku týkající se subjektu „Biocert International Pvt Ltd“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Biodynamic Association Certification“

1.

Adresa: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Spojené království

2.

Internetová adresa: http://bdcertification.org.uk/

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-185

Spojené království (*1)

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

6)

V položce týkající se subjektu „BioGro New Zealand Limited“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nový Zéland.“

7)

V položce týkající se subjektu „Bureau Veritas Certification France SAS“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francie.“

8)

V položce týkající se subjektu „Caucascert Ltd“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„TR-BIO-117

Turecko

x

—.“

9)

V položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se San Marina.

10)

Za položku týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Certificadora Biotropico S.A“

1.

Adresa: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Kolumbie

2.

Internetová adresa: www.biotropico.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Kolumbie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

11)

V položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BA-BIO-149

Bosna a Hercegovina

x

x

QA-BIO-149

Katar

x

x

—.“

b)

řádek týkající se Chile se nahrazuje tímto:

„CL-BIO-149

Chile

x

x

x

x

x.“

12)

V položce týkající se subjektu „DQS Polska sp. z o.o.“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BR-BIO-181

Brazílie

x

x

x

BY-BIO-181

Bělorusko

x

x

x

ID-BIO-181

Indonésie

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazachstán

x

x

x

LB-BIO-181

Libanon

x

x

x

MX-BIO-181

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-181

Malajsie

x

x

x

NG-BIO-181

Nigérie

x

x

x

PH-BIO-181

Filipíny

x

x

x

PK-BIO-181

Pákistán

x

x

x

RS-BIO-181

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-181

Rusko

x

x

x

TR-BIO-181

Turecko

x

x

x

TW-BIO-181

Tchaj-wan

x

x

x

UA-BIO-181

Ukrajina

x

x

x

UZ-BIO-181

Uzbekistán

x

x

x

VN-BIO-181

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-181

Jihoafrická republika

x

x

x

—.“

13)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se v bodě 3 řádky týkající se Chile a Ruska nahrazují tímto:

„CL-BIO-154

Chile

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusko

x

x

—.“

14)

V položce týkající se subjektu „Ecoglobe“ se v bodě 3 zrušují řádky týkající se Afghánistánu a Pákistánu.

15)

Za položku týkající se subjektu „Ecoglobe“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Ecogruppo Italia“

1.

Adresa: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.ecogruppoitalia.it

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Arménie

x

x

AZ-BIO-187

Ázerbájdžán

x

BA-BIO-187

Bosna a Hercegovina

x

x

KZ-BIO-187

Kazachstán

x

ME-BIO-187

Černá Hora

x

x

x

MK-BIO-187

Severní Makedonie

x

x

RS-BIO-187

Srbsko

x

x

x

TR-BIO-187

Turecko

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

16)

Za položku týkající se subjektu „Ekoagros“ se vkládá nová položka, která zní:

„ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti“

1.

Adresa: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turecko

2.

Internetová adresa: www.etko.com.tr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

17)

V položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„AE-BIO- 144

Spojené arabské emiráty

x

x

x

—.“

b)

řádky týkající se Kostariky a Turecka se nahrazují tímto:

„CR-BIO-144

Kostarika

x

x

x

TR-BIO-144

Turecko

x

x

x

x.“

18)

V položce týkající se subjektu „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se San Marina.

19)

Za položkou týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Kiwa Sativa“

1.

Adresa: Rua Robalo Gouveia, 1, 1 A, 1900-392, Lisbon, Portugalsko

2.

Internetová adresa: http://www.sativa.pt

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GW-BIO-188

Guinea-Bissau

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

20)

V položce týkající se subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Austrálie

x

x

CN-BIO-119

Čína

x

x

x

ID-BIO-119

Indonésie

x

x

x

LK-BIO-119

Šrí Lanka

x

x

x

MY-BIO-119

Malajsie

x

x

x

NP-BIO-119

Nepál

x

x

x

PG-BIO-119

Papua Nová Guinea

x

x

x

SB-BIO-119

Šalamounovy ostrovy

x

x

x

SG-BIO-119

Singapur

x

x

x

TL-BIO-119

Východní Timor

x

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

x

—“

21)

V položce týkající se subjektu „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ se bod 3 mění takto:

a)

řádky týkající se Malajsie a Nepálu se nahrazují tímto:

„MY-BIO-121

Malajsie

x

x

NP-BIO-121

Nepál

x

x

—.“

b)

řádek týkající se Myanmaru/Barmy se zrušuje.

22)

Za položku týkající se subjektu „Organic crop improvement association“ se vkládají nové položky, které znějí:

„„Organic Farmers & Growers C. I. C“

1.

Adresa: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Spojené království

2.

Internetová adresa: http://ofgorganic.org/

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-189

Spojené království (*2)

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, včelařství.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.

„Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“

1.

Adresa: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Spojené království

2.

Internetová adresa: https://ofgorganic.org/about/scotland

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-190

Spojené království (*3)

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, včelařství.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.

„Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)“

1.

Adresa: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Čína

2.

Internetová adresa: http://www.ofdc.org.cn

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-191

Čína

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.

„Organic Food Federation“

1.

Adresa: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Spojené království

2.

Internetová adresa: http://www.orgfoodfed.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-192

Spojené království (*4)

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

23)

V položce týkající se subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ se bod 3 mění takto:

a)

řádek týkající se Ruska se nahrazuje tímto:

„RU-BIO-110

Rusko

x

x

x

—.“

b)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„UA-BIO-110

Ukrajina

x

x

TR-BIO-110

Turecko

x

x

—.“

24)

Položka týkající se subjektu „Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd“ se zrušuje.

25)

V položce týkající se subjektu „Q-check“ se v bodě 3 nahrazuje řádek týkající se Kosova v pořadí podle číselných kódů tímto:

„XK-BIO-179

Kosovo (*5)

x

x

26)

Za položku týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Quality Welsh Food Certification Ltd“

1.

Adresa: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Spojené království

2.

Internetová adresa: www.qwfc.co.uk

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-193

Spojené království (*6)

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

27)

Položka týkající se subjektu „Soil Association Certification Limited“ se mění takto:

a)

bod 3 se mění takto:

i)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„GB-BIO-142

Spojené království (*7)

x

x

x

x

x

x

ii)

řádky týkající se Kamerunu a Jihoafrické republiky se nahrazují tímto:

„CM-BIO-142

Kamerun

x

ZA-BIO-142

Jihoafrická republika

x

x

—.“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„Výjimky: produkty z přechodného období.“

28)

Za položku týkající se subjektu „Soil Association Certification Limited“ se vkládají nové položky, které znějí:

„„Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“

1.

Adresa: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Austrálie

2.

Internetová adresa: https://www.sxcertified.com.au

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-194

Austrálie (1)

x

x

x

FJ-BIO-194

Fidži

x

x

x

x

MY-BIO-194

Malajsie

x

x

x

x

SG-BIO-194

Singapur

x

x

x

x

TO-BIO-194

Tonga

x

x

x

x

VU-BIO-194

Vanuatu

x

x

x

x

WS-BIO-194

Samoa

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.

„SRS Certification GmbH“

1.

Adresa: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.srs-certification.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-195

Čína

x

x

x

TW-BIO-195

Tchaj-wan

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 31. prosince 2021.“

29)

V položce týkající se subjektu „Suolo e Salute srl“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se San Marina.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko.

(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko.

(*3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko.

(*4)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko.

(*5)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

(*6)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko.

(*7)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují odkazy na Spojené království pro účely této přílohy Severní Irsko;

(1)  U tohoto kontrolního subjektu se uznání za kategorii produktů D v souvislosti s Austrálií vztahuje pouze na víno a droždí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU