(EU) 2020/2193Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2193, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky a pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření

Publikováno: Úř. věst. L 434, 23.12.2020, s. 13-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 8. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 434/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2193,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky a pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 27 odst. 1 a čl. 72 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví požadavky na výcvik, zkoušení a přezkušování pro vydávání průkazů způsobilosti pilota.

(2)

Evropský plán pro bezpečnost letectví přijatý Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2018/1139 stanovil, že je klíčové, aby pracovníci v letectví měli správnou kvalifikovanost, a že je třeba přizpůsobit metody výcviku, aby se zajistilo, že tito pracovníci jsou schopni se vypořádat s nově vznikajícími technologiemi a s rostoucí složitostí leteckého systému.

(3)

V roce 2013 zveřejnila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) „Manual of evidence-based training“ (Příručka pro výcvik založený na důkazech) (dokument 9995 AN/497), který obsahuje úplný rámec kvalifikovanosti („základní kompetence“) s odpovídajícími popisy a souvisejícími ukazateli chování k posouzení těchto kompetencí, jenž zahrnuje kompetence, které byly v rámci výcviku pilotů dříve známy jako technické a netechnické znalosti, dovednosti a postoje (knowledge, skills and attitudes, dále jen „KSA“). V rámci tohoto nového přístupu je obsah výcviku v souladu se skutečnými kompetencemi nezbytnými pro bezpečný, účinný a efektivní provoz v prostředí obchodní letecké dopravy.

(4)

Cílem výcviku založeného na důkazech (evidence-based training, EBT) je zlepšit bezpečnost a posílit kompetence letových posádek k bezpečnému provozu letadla ve všech režimech letu a k identifikaci a zvládání neočekávaných situací. Koncepce EBT je navržena tak, aby maximalizovala učení a omezila formální přezkušování.

(5)

Uvedení nařízení (EU) č. 1178/2011 do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3), pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření, by mělo zvýšit právní jistotu, podpořit standardizační kontroly agentury v oblasti hlášení událostí a podpořit provádění účinných systémů hlášení událostí v rámci řízení bezpečnosti.

(6)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Agentura připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej ve formě stanoviska č. 08/2019 (4) v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(8)

Mezi Unií a některými třetími zeměmi stále probíhají jednání, včetně jednání o změně průkazů způsobilosti pilota a souvisejících osvědčeních zdravotní způsobilosti. Aby bylo zajištěno, že členské státy budou s ohledem na tato jednání moci i nadále po přechodné období uznávat průkazy způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti ze třetích zemí, je nutné prodloužit období, po které se členské státy mohou rozhodnout, že na svém území nebudou ustanovení nařízení (EU) č. 1178/2011 uplatňovat v případě pilotů, kteří jsou držiteli průkazů způsobilosti a souvisejícího osvědčení zdravotní způsobilosti vydaných třetí zemí a kteří se podílejí na neobchodním provozu některých letadel.

(9)

Kromě toho by změny dodatku 1 nařízení (EU) č. 1178/2011, jež byly zavedeny prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1974 (5) a které se použijí ode dne 31. ledna 2022, měly být uvedeny do souladu se změnami uvedeného dodatku zavedenými prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/359 (6).

(10)

Nařízení by rovněž mělo být změněno s cílem opravit určité technické chyby, jež byly obsaženy v předchozích změnách, a vyjasnit některá ustanovení.

(11)

Změny týkající se základní přístrojové kvalifikace by měly být použitelné od stejného dne jako související ustanovení nařízení (EU) 2020/359, tedy dne 8. září 2021.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1178/2011

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(1)

v čl. 12 odst. 4 se datum „20. června 2021“ nahrazuje datem „20. června 2022“;

(2)

přílohy I, VI a VII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

(3)

přílohy I a VI se opravují v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Datum vstupu v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 písm. r) přílohy I a bod 1 písm. a) přílohy II se použijí ode dne 8. září 2021 a bod 1 písm. p) přílohy I se použije ode dne 31. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1974 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/359 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 82).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, VI a VII nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(1)

Příloha I (část FCL) se mění takto:

a)

v článku FCL.010 se vkládají nové definice, které znějí:

i)

„„Provozovatelem výcviku založeného na důkazech (EBT)“ se rozumí organizace, která je držitelem osvědčení leteckého provozovatele (AOC) v souladu s přílohou III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 a která provádí program EBT schválený příslušným úřadem v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.“;

ii)

„„Praktickým posouzením EBT“ se rozumí metoda posouzení výkonnosti, která slouží k ověření integrované výkonnosti kompetencí. Probíhá buď v simulovaném, nebo v provozním prostředí.“;

iii)

„„Programem EBT“ se rozumí program posuzování a výcviku pilotů v souladu s článkem ORO.FC.231 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012.“;

iv)

„„Smíšeným programem EBT“ se rozumí provozovatelův program opakovacího výcviku a přezkoušení podle článku ORO.FC.230 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012, jehož jedna část je určena k uplatňování EBT, který však nenahrazuje přezkoušení odborné způsobilosti podle dodatku 9 této přílohy.“;

b)

v článku FCL.015 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

Výcvik absolvovaný v letadle nebo na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) v souladu s přílohou III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 se zohlední v případě požadavků na praxi a prodloužení platnosti stanovených v této příloze (část FCL).“;

c)

v článku FCL.035 písm. a) se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4)

Všechny hodiny letu v letounech nebo TMG, na které se vztahuje rozhodnutí členského státu přijaté v souladu s čl. 2 odst. 8 písm. a) nebo c) nařízení (EU) 2018/1139 nebo které spadají do oblasti působnosti přílohy I uvedeného nařízení, se plně započítávají do splnění požadavků na dobu letu podle čl. FCL.140.A písm. a) bodu 1 a čl. FCL.740.A písm. b) bodu 1 podbodu ii) této přílohy, jsou-li splněny tyto podmínky:

i)

příslušný letoun nebo TMG patří do stejné kategorie a třídy jako letadla uvedená v části FCL, u kterých se hodiny letu mají započítat;

ii)

v případě cvičných letů s instruktorem podléhá použitý letoun nebo TMG schvalování uvedenému v článku ORA.ATO.135 přílohy VII (část ORA) nebo v článku DTO.GEN.240 přílohy VIII (část DTO).“;

d)

v článku FCL.235 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Žadatelé o průkaz PPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat svou schopnost provádět ve funkci velitele letadla v příslušné kategorii letadel příslušné postupy a manévry s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.“;

e)

článek FCL.625 se mění takto:

i)

v písmenu b) se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4)

Přezkoušení odborné způsobilosti požadované v této hlavě se žadatelům o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR plně započítá po absolvování praktického posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 souvisejícího s IR u provozovatele EBT.“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

aby bylo možné určit, zda je udržovací výcvik nezbytný k tomu, aby žadatel dosáhl úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9, musí žadatelé podstoupit posouzení v některé z těchto organizací:

i)

ve schválené organizaci pro výcvik;

ii)

u provozovatele EBT, jenž je pro tento udržovací výcvik speciálně schválen;

2)

musí absolvovat udržovací výcvik v organizaci, která zajišťuje posouzení v souladu s bodem 1, považuje-li jej tato organizace za nezbytný;

3)

po splnění požadavků bodu 1 a případně bodu 2 musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 v příslušné kategorii letadla. Toto praktické posouzení EBT lze kombinovat s udržovacím výcvikem uvedeným v bodě 2;

4)

musí být držiteli příslušné třídní nebo typové kvalifikace, není-li v této příloze uvedeno jinak.“;

iii)

písmena e) a f) se nahrazují tímto:

„e)

Držitelé platné přístrojové kvalifikace uvedené na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy jsou při prodloužení doby platnosti práv udělených přístrojovou kvalifikací, jež jsou uvedena v průkazech způsobilosti vydaných v souladu s touto přílohou, zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. c) bodě 1, písm. c) bodě 2 a písm. d).

f)

Přezkoušení odborné způsobilosti uvedené v písm. c) bodě 3 může být kombinováno s přezkoušením odborné způsobilosti provedeným pro účely obnovy příslušné třídní nebo typové kvalifikace.“;

f)

článek FCL.625.A písm. a) se mění takto:

i)

bod 2) se nahrazuje tímto:

„2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace;“;

ii)

bod 4) se nahrazuje tímto:

„4)

Při prodloužení platnosti v souladu s bodem 3 mohou být použity FNPT II nebo FFS představující příslušnou třídu nebo typ letounu, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A) provádí v letounu.“;

g)

článek FCL.740 se nahrazuje tímto:

„FCL.740   Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace

a)

Platnost

1)

Třídní a typová kvalifikace platí jeden rok, s výjimkou třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny, která platí dva roky, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak. Jestliže se piloti rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v článcích FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

2)

Přezkoušení odborné způsobilosti požadované v této hlavě se žadatelům o prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace plně započítá po absolvování praktického posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 u provozovatele, který provádí program EBT pro příslušnou třídní nebo typovou kvalifikaci.

b)

Obnova

Pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace musí žadatelé splnit všechny tyto podmínky:

1)

aby bylo možné určit, zda je udržovací výcvik nezbytný k tomu, aby žadatel dosáhl úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu letadla, musí žadatelé podstoupit posouzení v jedné z těchto organizací:

i)

ve schválené organizaci pro výcvik;

ii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) bodě 2) písm. c) přílohy VIII;

iii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG;

iv)

u provozovatele EBT, jenž je pro tento udržovací výcvik speciálně schválen;

2)

musí absolvovat udržovací výcvik v organizaci nebo s instruktorem, kteří zajišťují posouzení podle bodu 1, považuje-li jej tato organizace nebo tento instruktor za nezbytný;

3)

po splnění požadavků bodu 1 a případně bodu 2 musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10. Toto praktické posouzení EBT lze kombinovat s udržovacím výcvikem uvedeným v bodě 2.

Odchylně od písm. b) bodu 1), písm. b) bodu 2 a písm. b) bodu 3 piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podíleli na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu během roku před datem podání žádosti, mají právo požádat o prodloužení platnosti nebo obnovu příslušné typové kvalifikace.

Žadatelé jsou zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. b) bodě 1 a písm. b) bodě 2, pokud mají platnou kvalifikaci pro stejnou třídu nebo typ letadla uvedenou na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a pokud jsou oprávněni k vykonávání práv vyplývajících z této kvalifikace.

c)

Piloti, kteří opustí program EBT provozovatele, poté co neprokázali přijatelnou úroveň kvalifikovanosti v souladu s daným programem EBT, nesmějí vykonávat práva uvedené typové kvalifikace, dokud nesplní jednu z těchto podmínek:

1)

absolvovali praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10;

2)

prošli přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.625 písm. c) bodem 3 nebo případně čl. FCL.740 písm. b) bodem 3. V tomto případě se nepoužijí čl. FCL.625 písm. b) bod 4 a čl. FCL.740 písm. a) bod 2.“;

h)

článek FCL.720.A se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

(1)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Žadatelé o první vydání práv pro řízení jednopilotního letounu ve vícepilotním provozu musí buď při podání žádosti o vydání třídní nebo typové kvalifikace, nebo při rozšiřování práv třídní nebo typové kvalifikace, kterých již jsou držiteli, o vícepilotní provoz, splňovat požadavky písm. b) bodu 4 a před zahájením příslušného výcvikového kurzu písm. b) bodu 5.“;

(2)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

Jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností

Žadatelé o vydání typové kvalifikace pro jednopilotní složitý letoun klasifikovaný jako letoun s vysokou výkonností musí kromě splnění požadavků uvedených v bodě 2 splnit všechny tyto podmínky:

i)

být současnými nebo bývalými držiteli přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové nebo případně vícemotorové letouny, jak je stanoveno v hlavě G;

ii)

za účelem vydání první typové kvalifikace musí před zahájením výcvikového kurzu pro získání typové kvalifikace splňovat požadavky uvedené v písm. b) bodě 5.“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

(1)

návětí se nahrazuje tímto:

„Žadatelé o vydání první typové kvalifikace pro vícepilotní letoun musí být piloti-žáci, kteří právě podstupují výcvikový kurz pro získání průkazu MPL, nebo musí před zahájením výcvikového kurzu pro získání typové kvalifikace splňovat tyto požadavky:“;

(2)

bod 5) se nahrazuje tímto:

„5)

absolvovat výcvikový kurz stanovený v článku FCL.745.A, pokud nesplňují některou z těchto podmínek:

i)

během předchozích tří let absolvovali výcvik a přezkoušení podle článků ORO.FC.220 a ORO.FC.230 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012;

ii)

absolvovali výcvik uvedený v čl. FCL.915 písm. e) bodě 1 podbodě ii).“;

i)

v čl. FCL.740.A písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

během tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 v letounu příslušné třídy nebo typu nebo na FSTD představujícím danou třídu nebo typ a“;

j)

článek FCL.905.TRI se nahrazuje tímto:

„FCL.905.TRI   TRI – práva a podmínky

a)

Instruktor pro typovou kvalifikaci (TRI) má práva k poskytování výcviku pro:

1)

prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace IR, pokud je instruktor TRI držitelem platné přístrojové kvalifikace IR;

2)

vydávání osvědčení TRI nebo SFI, pokud držitel splňuje všechny tyto podmínky:

i)

má praxi alespoň 50 hodin jako instruktor TRI nebo SFI v souladu s tímto nařízením nebo nařízením (EU) č. 965/2012;

ii)

absolvoval osnovu letového výcviku příslušné části výcvikového kurzu instruktora TRI v souladu s čl. FCL.930.TRI písm. a) bodem 3 ke spokojenosti vedoucího výcviku ze schválené organizace pro výcvik;

3)

v případě instruktora TRI pro jednopilotní letouny:

i)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro řízení v jednopilotním provozu.

Práva instruktora TRI(SPA) mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud instruktor TRI splňuje kteroukoli z těchto podmínek:

A)

je nebo byl držitelem osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

B)

nalétal alespoň 500 hodin v letounech ve vícepilotním provozu a absolvoval výcvikový kurz MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

ii)

kurz pro získání průkazu MPL v základní fázi, pokud jsou práva žadatele rozšířena na vícepilotní provoz a pokud žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A);

4)

v případě instruktora TRI pro vícepilotní letouny:

i)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro:

A)

vícepilotní letouny;

B)

jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro řízení ve vícepilotním provozu;

ii)

výcvik MCC;

iii)

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A);

5)

v případě instruktora TRI pro vrtulníky:

i)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

ii)

výcvik MCC, pokud je držitelem typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky;

iii)

rozšíření kvalifikace IR(H) pro jednomotorové vrtulníky na kvalifikaci IR(H) pro vícemotorové vrtulníky;

6)

v případě instruktora TRI pro letadla s pohonem vztlaku:

i)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro letadla s pohonem vztlaku;

ii)

výcvik MCC.

b)

Práva instruktora TRI zahrnují práva k provádění praktického posouzení EBT u provozovatele EBT, pokud instruktor splňuje požadavky přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 na standardizaci instruktora EBT u daného provozovatele EBT.“;

k)

v článku FCL.905.SFI se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

Práva instruktora SFI zahrnují práva k provádění praktického posouzení EBT u provozovatele EBT, pokud instruktor splňuje požadavky přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 na standardizaci instruktora EBT u daného provozovatele EBT.“;

l)

v článku FCL.930.SFI se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Výcvikový kurz instruktora SFI musí zahrnovat:

1)

náplň týkající se FSTD v rámci příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace;

2)

příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného výcvikového kurzu instruktora TRI;

3)

25 hodin pedagogické činnosti.“;

m)

v článku FCL.1015 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Žadatel o osvědčení examinátora musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo který je poskytován schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.“;

n)

v čl. FCL.1025 písm. b) se body 1 a 2 a úvodní věta bodu 3 nahrazují tímto:

„1)

před skončením platnosti osvědčení absolvují alespoň šest zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti, posouzení kvalifikovanosti nebo hodnotících fází EBT během modulu EBT uvedeného v článku ORO.FC.231 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012;

2)

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu skončení platnosti osvědčení absolvují udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem;

3)

jedna ze zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti, posouzení kvalifikovanosti nebo hodnotících fází EBT vykonaných v souladu s bodem 1 musí být provedena během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení examinátora a musí být:“;

o)

článek FCL.1010.SFE písm. a) se mění takto:

i)

v bodě 1 se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušný typ letounu a“;

ii)

v bodě 2 se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušnou třídu nebo typ letounu a“;

p)

dodatek 1 se mění takto:

i)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

LAPL a PPL“;

ii)

body 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. se nahrazují tímto:

„1.1.

Pro účely vydání průkazu LAPL se držiteli průkazu LAPL pro jinou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.120 písm. a).

1.2.

Pro účely vydání průkazu LAPL nebo PPL se držitelům průkazu PPL, CPL nebo ATPL pro jinou kategorii letadla do požadavků započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. a). Tento zápočet platí i pro žadatele o průkaz LAPL nebo PPL, kteří jsou držiteli průkazu BPL vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 nebo průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, s výjimkou předmětu „navigace“, který se nezapočte.

1.3.

Pro účely vydání průkazu PPL se držiteli průkazu LAPL pro stejnou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti plně započtou teoretické znalosti v oblasti výuky a zkoušení.

1.4.

Odchylně od bodu 1.2 držitel průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 s právy pro lety s TMG musí pro vydání průkazu LAPL(A) prokázat adekvátní úroveň teoretických znalostí pro třídu jednomotorových pístových pozemních letounů v souladu s čl. FCL.135.A písm. a) bodem 2.“;

iii)

bod 4.1 se nahrazuje tímto:

„4.1.

Žadateli o kvalifikaci IR nebo BIR, který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL pro stejnou kategorii letadla, se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

lidská výkonnost,

meteorologie,

komunikace.“;

q)

v dodatku 3 oddíle A bodě 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla (PIC), z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka (SPIC). Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin;“

r)

v dodatku 6 oddíle A se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

Žadatelé o modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) musí být držiteli průkazu PPL(A) nebo CPL(A). Žadatelé o modul procedurálního letu podle přístrojů, kteří nejsou držiteli průkazu CPL(A), musí být držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů.

Schválená organizace pro výcvik zajistí, aby žadatel o kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny, který nebyl držitelem třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorové letouny, před zahájením letového výcviku pro kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) absolvoval vícemotorový výcvik uvedený v hlavě H.“;

s)

v dodatku 9 se oddíl B mění takto:

i)

bod 5 se mění takto:

1)

v písmenu k) se tabulka nahrazuje tímto:

 

1)

2)

3)

4)

5)

 

Druh provozu

Typ letadla

SP

MP

SP → MP (první)

MP → SP (první)

SP + MP

 

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik, zkoušky a přezkušování (jednomotorové letouny)

Výcvik, zkoušky a přezkušování (vícemotorové letouny)

Jednomotorové letouny

Vícemotorové letouny

První vydání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny (kromě SP se složitou konstrukcí)

Oddíly 1–6

Oddíly 1–6

MCC

CRM

Lidské faktory

TEM

Oddíly 1–7

Oddíly 1–6

MCC

CRM

Lidské faktory

TEM

Oddíl 7

Oddíly 1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

 

 

SP se složitou konstrukcí

1–7

1–6

Prodloužení platnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny

nepoužije se

Oddíly 1–6

nepoužije se

Oddíly 1–6

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

Obnova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny

FCL.740

Oddíly 1–6

FCL.740

Oddíly 1–6

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti“;

2)

v tabulce v písmeni l) se řádek pro úlohu 7.2.2 nahrazuje tímto:

„7.2.2

Tyto úlohy obnovování kontroly nad řízením:

vybrání ze stoupavého letu v různých úhlech příčného náklonu a

vybrání při klesavém letu v různých úhlech příčného náklonu

P

X

Pro tuto úlohu se nepoužije letoun“;

 

 

 

t)

doplňuje se nový dodatek 10, který zní:

„Dodatek 10

– Prodloužení platnosti a obnova typových kvalifikací a prodloužení platnosti a obnova přístrojových kvalifikací v kombinaci s prodloužením platnosti nebo obnovou typových kvalifikací – praktické posouzení EBT

A —   Obecné

1.

Prodloužení platnosti a obnova typových kvalifikací, jakož i prodloužení platnosti a obnova přístrojových kvalifikací v kombinaci s prodloužením platnosti nebo obnovou typových kvalifikací v souladu s tímto dodatkem provádějí pouze provozovatelé EBT, kteří splňují všechny tyto požadavky:

a)

vytvořili program EBT relevantní pro příslušnou typovou kvalifikaci nebo přístrojovou kvalifikaci v souladu s článkem ORO.FC.231 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012;

b)

mají alespoň 3 roky zkušeností s prováděním smíšeného programu EBT;

c)

organizace jmenovala správce EBT pro každou typovou kvalifikaci v rámci programu EBT. Správci EBT musí splňovat všechny tyto požadavky:

i)

jsou držiteli práv examinátora pro příslušnou typovou kvalifikaci;

ii)

mají rozsáhlé zkušenosti s výcvikem jako instruktoři pro příslušnou typovou kvalifikaci;

iii)

jsou buď osobou jmenovanou v souladu s čl. ORO.AOC.135 písm. a) bodem 2 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012, nebo jejím zástupcem.

2.

Správce EBT odpovědný za příslušnou typovou kvalifikaci zajistí, aby žadatel splňoval všechny požadavky na kvalifikaci, výcvik a praxi stanovené v této příloze za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy příslušné kvalifikace.

3.

Žadatelé, kteří chtějí prodloužit platnost nebo obnovit kvalifikaci v souladu s tímto dodatkem, musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

zapíší se do programu EBT provozovatele;

b)

v případě prodloužení platnosti kvalifikace absolvují program EBT provozovatele během doby platnosti příslušné kvalifikace;

c)

v případě obnovy kvalifikace dodržují postupy vypracované provozovatelem EBT v souladu s čl. ORO.FC.231 písm. a) bodem 5 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012.

4.

Prodloužení platnosti nebo obnova kvalifikace v souladu s tímto dodatkem zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

průběžné praktické posuzování EBT v rámci programu EBT;

b)

prokázání přijatelné úrovně výkonnosti ve všech kompetencích;

c)

administrativní úkon prodloužení platnosti nebo obnovy průkazu způsobilosti, u kterého správce EBT odpovědný za příslušnou typovou kvalifikaci vykoná všechny tyto činnosti:

1)

zajistí, aby byly splněny požadavky článku FCL.1030;

2)

pokud jedná v souladu s čl. FCL.1030 písm. b) bodem 2, zapíše do průkazu způsobilosti žadatele nové datum skončení platnosti kvalifikace. Tento zápis může provést jiná osoba jménem správce EBT, pokud jí správce EBT udělil pověření, aby tak učinila v souladu s postupy stanovenými v programu EBT.

B —   PROVÁDĚNÍ PRAKTICKÉHO POSOUZENÍ EBT

Praktické posouzení EBT se provádí v souladu s programem EBT provozovatele.

;

(2)

příloha VI (část ARA) se mění takto:

a)

článek ARA.GEN.125 se nahrazuje tímto:

„ARA.GEN.125   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě do 30 dnů od okamžiku, kdy se úřad o těchto problémech dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (*1) a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, příslušný úřad poskytne agentuře co nejdříve informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z hlášení událostí uložených ve vnitrostátní databázi.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;"

b)

článek ARA.GEN.135 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, zavede příslušný úřad systém umožňující náležitě shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytovat jakékoli informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, letadlových částí, nezastavěného vybavení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě.“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

O opatřeních přijatých podle písmene c) se neprodleně vyrozumí všechny osoby a organizace, které se podle nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě mají těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným členským státům.“;

c)

článek ARA.GEN.200 se mění takto:

i)

v písmeni a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

dokumentované politiky a postupy, z nichž je patrná jeho organizace a jeho způsoby a metody dosahování shody s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě. Tyto postupy se průběžně aktualizují a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;“

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už z členského státu nebo v jiných členských státech, včetně těchto informací:

1)

informací o veškerých zjištěních, následných opatřeních přijatých na základě těchto zjištění a donucovacích opatření přijatých v rámci vykonávání dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury;

2)

informací získaných z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle článku ORA.GEN.160 přílohy VII.“;

d)

článek ARA.GEN.210 se nahrazuje tímto:

„ARA.GEN.210   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě. Uvedený systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, a tím bylo zajištěno jejich efektivní uplatňování.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě.“

e)

článek ARA.FCL.200 se mění takto:

i)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Potvrzování průkazů způsobilosti examinátory. Před tím, než příslušný úřad oprávní examinátora k prodlužování či obnovování platnosti kvalifikace nebo osvědčení, stanoví náležité postupy.“;

ii)

v písmeni e) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

čl. BFCL.315 písm. a) bodě 4 podbodě ii) a čl. BFCL.360 písm. a) bodě 2 přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a“;

f)

v dodatku VIII se slova „Formulář XXX EASA, 2. vydání“ nahrazují slovy „Formulář 157 EASA, 2. vydání“;

(3)

příloha VII (část ORA) se mění takto:

a)

článek ORA.GEN.160 se nahrazuje tímto:

„ORA.GEN.160   Hlášení událostí

a)

Organizace v rámci svého systému řízení zavede a udržuje systém hlášení událostí včetně povinného a dobrovolného hlášení. V případě organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě, musí tento systém splňovat požadavky nařízení (EU) č. 376/2014 a nařízení (EU) 2018/1139, jakož i aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě uvedených nařízení.

b)

Organizace příslušnému úřadu a v případě letadla, které není zaspáno do rejstříku v členském státě, státu zápisu do rejstříku hlásí jakoukoli událost nebo okolnost s dopadem na bezpečnost, které ohrožují nebo, nejsou-li napraveny či vyřešeny, by mohly ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jakoukoli jinou osobu, a zejména jakoukoli nehodu nebo vážný incident.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene b), hlásí organizace příslušnému úřadu a držiteli schválení návrhu letadla veškeré incidenty, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, nebo další mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jakoukoli jinou osobu a které nevedly k nehodě ani vážnému incidentu.

d)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, hlášení podle písmene c) musí:

(1)

být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě nejpozději 72 hodin poté, co organizace zjistí událost nebo okolnosti, k nimž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti;

(2)

být vyhotoveno formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem, jak je stanoveno v článku ORA.GEN.105;

(3)

obsahovat všechny příslušné informace o stavu, který je organizaci znám.

e)

V případě organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nenachází v členském státě:

(1)

první povinné hlášení musí:

i)

náležitě zabezpečovat utajení totožnosti osoby podávající hlášení a osob v hlášení uvedených;

ii)

být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě nejpozději 72 hodin poté, co se organizace o události dozvěděla, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti;

iii)

být podáno formou a způsobem, které stanoví agentura;

iv)

obsahovat všechny příslušné informace o stavu, který je organizaci znám;

(2)

v případě potřeby organizace vypracuje následnou zprávu s podrobnými údaji o opatřeních, jež má v úmyslu přijmout, aby podobným událostem v budoucnu zabránila, a to jakmile budou tato opatření určena; tyto následné zprávy musí:

i)

být zaslány příslušným subjektům, jimž bylo podáno první hlášení v souladu s písmeny b) a c);

ii)

být podány formou a způsobem, které stanoví agentura.“;

b)

v čl. ORA.GEN.200 písm. a) se bod 7 nahrazuje tímto:

„7)

veškeré další příslušné požadavky, které stanoví nařízení (EU) 2018/1139 a nařízení (EU) č. 376/2014, jakož i akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jejich základě.“.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;“


PŘÍLOHA II

Přílohy I a VI nařízení (EU) č. 1178/2011 se opravují takto:

(1)

příloha I (část FCL) se opravuje takto:

a)

v čl. FCL.025 písm. b) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

Pokud žadatel o zkoušku z teoretických znalostí pro průkaz ATPL nebo o vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL) nebo přístrojové kvalifikace (IR) neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech zkoušek buď ani na šestý pokus, nebo ve lhůtě stanovené v písm. b) bodě 2, musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.“;

b)

v čl. FCL.025 písm. b) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4)

Pokud žadatelé o vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) nebo průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) neuspějí u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspějí u všech zkoušek ve lhůtě stanovené v písm. b) bodě 2, musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.“;

c)

v čl. FCL.035 písm. b) bodě 5 se odkaz„FCL.720.A písm. b) odst. 2 bodem i)“ nahrazuje odkazem „FCL.720.A. písm. a) bodem 2 podbodem ii) písm. A)“;

d)

v dodatku 9 se oddíl B mění takto:

V bodě 6 písm. i) se odkaz „FCL.720.A písm. e)“ nahrazuje odkazem „FCL.720.A písm. c)“;

(2)

příloha VI (část ARA) se opravuje takto:

v dodatku I v šabloně pod nadpisem „Strana 3“ se v poli XIII odkaz „čl. 3b odst. 2 písm. b)“ nahrazuje odkazem „čl. 3b odst. 2 písm. a)“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU