(EU) 2020/2191Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2191 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man

Publikováno: Úř. věst. L 434, 23.12.2020, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 434/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2191

ze dne 20. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (1), a zejména na článek 126 a čl. 127 odst. 1 uvedené dohody,

s ohledem na Protokol o Irsku/Severním Irsku připojený k uvedené dohodě, a zejména na čl. 5 odst. 3 a 4 a čl. 13 odst. 1 uvedeného protokolu,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (2), a zejména na čl. 131 písm. b) a čl. 265 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii. Podle článků 126 a 127 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) se na Spojené království a ve Spojeném království během přechodného období, které končí dnem 31. prosince 2020 (dále jen „přechodné období“), použije právo Unie.

(3)

V souladu s článkem 185 dohody o vystoupení a s čl. 5 odst. 3 Protokolu o Irsku/Severním Irsku se po skončení přechodného období na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (bez teritoriálních vod Spojeného království) použijí celní předpisy vymezené v čl. 5 bodu 2 nařízení (EU) č. 952/2013. Kromě toho se v souladu s čl. 5 odst. 4 a bodem 1 přílohy 2 uvedeného protokolu na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko použije nařízení (EU) č. 952/2013. Odkazy na Spojené království Velké Británie a Severního Irska v tomto nařízení by proto měly vyloučit přístavy nacházející se v Severním Irsku.

(4)

Od konce přechodného období se na zboží, které vstupuje na celní území Unie ze Spojeného království, vztahuje povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení a na zboží opouštějící celní území Unie a směřující do Spojeného království, s výjimkou Severního Irska, povinnost podat prohlášení před výstupem zboží. Tato prohlášení musí být podána ve lhůtě, která celním správám členských států a Spojeného království s ohledem na Severní Irsko poskytne dostatek času na provedení řádné analýzy rizik pro účely ochrany a bezpečnosti před příchodem, resp. před odesláním zboží, aniž by došlo k závažnému narušení logistických toků a procesů hospodářských subjektů.

(5)

V současné době jsou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3) stanoveny pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení nebo prohlášení před výstupem zboží zvláštní lhůty pro pohyby nákladu mezi celním územím Unie a kterýmkoli přístavem v Severním moři. Po přechodném období by měly být pro tyto účely uplatňovány stejné lhůty i na zboží přepravované po moři z přístavů nebo do přístavů Spojeného království, které se nenacházejí v Severním moři. Lhůty stanovené pro přístavy v Severním moři by proto měly být uplatňovány na všechny přístavy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a Ostrova Man, kde platí povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení nebo prohlášení před výstupem zboží.

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2021, aby byl zajištěn hladký průběh každodenní činnosti celních správ a hospodářských subjektů po skončení přechodného období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1.

v čl. 105 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

„vi)

přístavů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, s výjimkou přístavů nacházejících se v Severním Irsku, a přístavů britských Normanských ostrovů a Ostrova Man;“;

2.

v čl. 244 odst. 1 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

u pohybů nákladu v kontejnerech mezi celním územím Unie a Grónskem, Faerskými ostrovy, Islandem nebo přístavy v Baltském moři, Severním moři, Černém moři nebo Středozemním moři, všemi přístavy v Maroku a přístavy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, s výjimkou přístavů nacházejících se v Severním Irsku, a přístavy britských Normanských ostrovů a Ostrova Man nejpozději dvě hodiny před odplutím z přístavu na celním území Unie;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU